Програма за дисциплината: изисквания към водата за напояване включена като факултативна в учебния планДата15.06.2017
Размер102.36 Kb.


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:


ректор: ДЕКАН:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/ /ДОЦ. Д-Р А. ИВАНОВ/

учебна програма

за дисциплината: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАТА ЗА НАПОЯВАНЕ
включена като факултативна в учебния план
НА специалността: АГРОНОМСТВО (хидромелиорации)
област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
професионално направление: 6. 1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА
kатедра „МЕЛИОРАЦИИ И ГЕОДЕЗИЯ”

Преподаватели:

доц.д-р инж.Антония Овчарова

доц.д-р Виолина Ризова

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра „Мелиорации и геодезия”с протокол № 3 от 25.02.2008 г.
Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код

Водещи

преподавателиОсновна

форма на


контрол

Хорариум

Кре-

ди-


ти

04.08.


Доц.д-р инж.Антония Овчарова и доц.д-р Виолина Ризова
Аудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


ВсичкоЛекции

Упраж-нения

Учебни

практики


Други формиПисмен изпит -тест

30

30

-

35

125

5.0

II. АНОТАЦИЯ


Напояването се явява основен фактор за интензивно земеделие в зони с неустойчиво овлажняване, каквато е и България. Ето защо, качеството на поливните води неминуемо е свързано с екологията на околната среда и строгите изисквания за контрол върху тях ще доведат до по-високи добиви и запазване здравето на хората.

Настоящата дисциплина има за цел да изучи основните показатели на водата, които са свързани със замърсяването на почвите, напояване и влошаване качеството на добива от селскостопанските култури и въздействието върху човешкото здраве.

Ще се направи анализ на предимствата и недостатъците при напояване с води, които имат влошени качества и пригодност на подходяща поливна техника.

Ще се направи комплексна оценка за пригодност на поливни води с определени показатели.

Ще се изучат стандартите на питейната вода и водата използвана в животновъдството за водопой на животни и птици.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
III. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 60 часа
III. 1. 1. ЛЕКЦИИ – 15 часа
1.Видове водоизточници и характеристика на водата за напояване.

Подробно се дават особеностите при различните водоизточници, конструкции, разположение с оглед на поливното земеделие изисквания на водовземните съоръжения. 1ч.

2.Състав на водата и определянето му.

Изучават се основните методи за определяне на състава на вода – чрез твърд остатък или общо разтворени соли в mg/l, ppm и dS/m. Осмотично налягане и връзка между различните единици. 1ч

3.Специфичен йонен ефект и изисквания на поливната вода.

Подробно се обясняват влиянието на основните химични елементи в поливната вода: Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, B и др. Влияние на някои аниони в качествата на поливните води:. 1ч.4.Влияние на солите в напоителната вода върху добива на селскостопанските култури.

Прави се задълбочен анализ на влиянието на солите върху устойчивостта на различните култури. Анализ на класификация на културите по отношение на толерантността към засоляване. Анализ на намалението на добива според културата и съдържанието на соли. 1ч.5.Съдържание на бикарбоната и изисквания за поливните води по отношение на pH.

Обстоен анализ на влиянието на бикарбонатите върху почвите и изисквания за проблеми свързани с филтрацията на почвите. Анализ на влиянието на pH върху почвите и растенията. 1ч.6.Съдържание на тежки метали в напоителната вода.

Дават се стойностите, според които са категоризирани поливните води по отношение на концентрациите им. Обяснява се в какво се състои вредното влияние на тежките метали и какво е то върху човешкото здраве. 1ч.7.Определяне на коефициент SAR и връзката му с други коефициенти при почвите.

Анализ на процедурата за изчисление на коефициента SAR и уточнената му стойност. Изчисление на коефициента RNa и уточнената му стойност.Анализ на връзката между коефициентите при поливните води и почвите( ESP). 0,5ч.

8.Анализ и прогноза за въздействие на водата върху водно-физичните и химични показатели на почвата.

Анализ на съдържанието на натрий и влиянието му върху филтрационните свойства на почвата и нуждата от промиване на засолените почви. 0,5ч

9.Стандарти на водата за напояване. Допустими норми и категоризация.

Дават се в таблична форма различните стандарти – на FAO, на Амер. Департамент по Селско Стопанство и др. 1ч.

10.Влияние на поливната вода върху човека и растенията. Стандарт на международната Здравна Организация (WHO) за поливната вода.

Анализират се данните за съдържание на различни микроорганизми в поливните води и влиянието им върху получената селскостопанска продукция. Опасност от заболявания при човека, свързани със замърсената продукция и начините на напояване. 1ч.

11.Техники за напояване със солени и отпадъчни води. Предимства и недостатъци.

Прави се характеристика на различните начини за напояване. Анализира се предимствата и недостатъците по отношение на соли и опасност от замърсяване на получената продукция. 1ч.

12.Токсичен ефект при дъждуване.

По-подробно се разглежда дъждовалната техника по отношение на скорост на завъртане на дъждовалния апарат, интензитет, диаметър на дюзите. 1ч.

13.Проблеми при капковото напояване. Стандартен тест на водата.

Анализ на различните по качество води, които могат да се използват при капковите инсталации. 0,5ч.

14.Видове филтри при капковите и микродъждувалните системи.

Разглеждат се схемите и конструктивните елементи при различните видове филтри, свързани с микродъждуването. 0,5ч.15.Комплексна оценка на всички фактори влияещи на годността на водата за напояване.

Анализ на всички стандарти и избор на подходяща техника за напояване. 0,5ч.

16.Качества на питейната вода. Стандарти.

Подробно се изучават показателите, свързани с питейните води според БДС и факторите за защита здравето на хората. 0,5ч.

17.Качество на водата за водопой на селскостопанските животни.

Дават се изискванията за водопой при някои селскостопански животни от гледна точка на здравето им и това на хората. 0,5ч.

18.Качество на водата за водопой на птици.

Дават се стандартите за качеството на водата. 0,5ч.

19.Използване на отводнителните дренажни води за повторно напояване.

Особености на дренажните води – съдържание на химичните вещества и възможност за повторна употреба. 0,5ч.

20.Земеделски дейности, свързани с напояването – торене и обработка на почвите.

Прави се анализ и се очертават особеностите на приложение на течните торове с напоителните води. Особености на оформянето на поливните площи. 0,5ч.Всичко: 15часа
III. 1. 2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ - 15 часа


 1. Изисквания към поливната вода. Влияние на някои катиони (Na+, Ca2+, Mg2+) и аниони ( HCO3-, CO32-, SO42-, Cl-) върху качеството на поливните води. Допустими норми и категоризация на водите за напояване.

 2. Потенциометрични методи.Определяне на рН и електропроводимост

 3. Определяне на разтворени вещества и общ сух остатък

 4. Определяне на неразтворени вещества

 5. Определяне съдържанието на сулфати

 6. Определяне съдържанието на хлориди

 7. Определяне съдържанието на фосфати

 8. Определяне съдържанието на нитрати и нитрити

 9. Определяне съдържанието на карбонати и хидрогенкарбонати

 10. Емисионни методи. Определяне съдържанието на калий и натрий

 11. Определяне на съдържанието на калций и магнезий

 12. Подготовка на водни проби за анализ на метали чрез ААС. Определяне съдържанието на олово, цинк, кадмий, мед, желязо, никел, манган, хром чрез ААС.

 13. Определяне на органични вещества във вода.

 14. Определяне качеството на водите чрез изчисляване на коефициентите SAR и RNa.

 15. 15.Тестово изпитване за оформяне на оценка Всичко: 15 часа

III. 2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 45 часа

III. 2. 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА - няма

III. 2. 2. КУРСОВ ПРОЕКТ - 15 часа

III. 2. 3. индивидуална работа с преподавателя / КОНСУЛТАЦИИ /15часа

III. 2. 4. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ-тест
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Лекциите се провеждат с всички студенти от специалността. В лекционния материал са включени теоретичните основи теоретичните основи на изискванията на качеството на поливната вода и екологичното им въздействие върху земеделските води. Лабораторните упражнения се извеждат в химическа лаборатория и чрез тях се цели да се научат студентите сами да определят основните компоненти в поливните води, а така също и да ползват мобилна апаратура за точното им определяне на място. Пробите от различните водоизточници се изследват, сравняват и анализират по отношение на техния ефект върху почвите и растителната продукция.

V. Изпитна ПРОГРАМА – ТЕСТ

по дисциплината "Изисквания към водите за напояване"за студентите в магистърския курс „Поливно земеделие” към факултета ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО при Аграрен Университет - Пловдив, окс “МАГИСТЪР”, редовна форма на обучение, 2007/2008 учебна година

1. Кои от следните соли в поливната вода са вредни за растенията:

а) CaCl2 б) CaSO4 в) CaCO3

2. По коя формула се определя коефициента SAR:

А) SAR =; Б) SAR =; В) SAR = .

3. В какви единици се измерва електропроводимостта (ЕС) на водата:

а) ppm б) meq/l в)dS/m

4. Коя е допустимата граница за съдържание на соли в поливните води:

а) 3800 mg/l б) 2100 mg/l в) 1400 mg/l

5. Кои стойности на SAR са недопустими за поливните води:

а) > 9 б) > 5 в) >13

6.По кой метод се определя съдържането на Ca2+ и Mg2+ във води:

а) тегловен б) потенциометричен в) обемен метод

7.По кой метод се определя съдържането на К+ и Na+ във води:

а) тегловен б) потенциометричен в) атомно абсорбционен

8.По кой метод се определя рН и електропроводимост на водите:

а) атомно абсорбционен б) потенциометричен в) тегловен метод

9. При солени води кой от методите за напояване е най-подходящ:

а) дъждуване б) капкуване в) гравитачно напояване

10. Мрежестите филтри при капкуване се характеризират с:

а) брой отвори на кв. инч (120-200); б) брой отвори на кв. метър;

в) дължина на пръчките.

11. Кои от посочените елементи имат вредно въздействие върху почвите, растенията и животните:

а) бор, олово; б) калций, магнезий; в) желязо, цинк.

12.Допустимото съдържание на соли във водите за водопой на селскостопански животни:

а) < 1000 mg/l; б) 7 000 - 10 000 mg/l; в) > 10 000 mg/l

13. Допустим брой на коли бактериите в 100 ml поливни води, съгласно международната здравна организация (WHO):

а) < 1000 броя; б) 5000 - 10000 броя; в) < 200броя

14. Биохимично потребния кислород (БПК) на отпадъчните води е:

а) количеството кислород, необходим за биохимичното окисление на органичните вещества в отпадъчните води за определен интервал от време

б) количеството кислород, необходим за пълното окисляване на всички вещества в отпадъчните води.


VI. ЛИТЕРАТУРА
А. Основна


1.Лекционни материали.

2. Засоляване на почвата и качества на поливната вода – учебник от Университета в гр. Льовен, Белгия, 1994г.

3. FAO – кн. № 29 – Качество на поливната вода, 1985г.

4. Използване на отпадъчните води за напояване, Инструкция на Световната банка, Израел, 1979 г.5. Напояване и отводняване, IV том, Университет във Вегенинген, Холандия.
18. 02. 2008, Пловдив СЪСТАВИЛ:
Доц. Д-р инж.антония овчароваБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница