I общи положения Чстраница1/4
Дата28.08.2016
Размер1.43 Mb.
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 14 от 14.02.2006 г.
Раздел I

Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов;
2. нормите за продажба на продукти от риболов;
3. условията и редът за информиране на потребителите при продажба на риба и други водни организми.
Раздел II

Условия и ред за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
Чл. 2. (1) Първа продажба на продукти от риболов е продажбата на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за първи път след улова.
(2) За първа се счита и продажбата на продукцията по ал. 1, която е от внос и се предлага директно на пазара за първи път след улова.
Чл. 3. (1) Първа продажба на продукти от риболов се осъществява в регистрирани центрове за първа продажба или на регистрирани купувачи. Центровете за първа продажба и купувачите се регистрират по реда на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).
(2) Извън случаите по ал. 1 разтоварените на брега продукти от риболов не могат да бъдат приети, ако не бъде съставена и предадена в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) декларация за приемане или документ за превоз.
Чл. 4. (1) При осъществяване на първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач води дневник за първа продажба на продукти от риболов по образец съгласно приложение № 1. Дневникът се издава от ИАРА.
(2) За всяка първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач съставя документ за първа продажба по образец съгласно приложение № 2, в който се вписват:
1. наименованието на всеки вид риба или друг воден организъм и мястото на улова;
2. размерът или теглото, качеството, видът на представяне и степента на свежест на всеки вид риба или друг воден организъм;
3. минималният размер риба или друг воден организъм, ако такъв е определен;
4. цената и количеството за всеки вид риба или друг воден организъм, както и за всеки размерът или теглото, качеството, видът на представяне и степента на свежест;
5. предназначението за продукти, които не подлежат на последваща продажба (за преработка, за човешка консумация, за съхранение);
6. имената на продавача и купувача;
7. мястото и датата на продажбата;
8. номерът и датата на договора за продажба, в случай че такъв е сключен.
(3) Цената на рибата и другите водни организми, посочена в документа за първа продажба, трябва да съответства на цената, посочена във фактурата за продажбата, без включен ДДС.
(4) Документът за първа продажба се съставя в четири екземпляра - по един за купувача, продавача, центъра за първа продажба или регистрирания купувач и за ИАРА.
(5) Организаторите на центровете за първа продажба и регистрираните купувачи изпращат в ИАРА документите за извършена първа продажба на продукти от риболов, придружени със следната информация:
1. наименование и номер на риболовния кораб, разтоварил рибата и другите водни организми;
2. име на собственика или капитана на кораба, пристанище и дата на разтоварване;
3. данни за документите за превоз, ако има такива.
Чл. 5. В случаите, когато рибата или другите водни организми не се предлагат за продажба или са предназначени за по-късно пускане на пазара, преди разтоварване техният собственик или упълномощеното от него лице съставя декларация за приемане по образец съгласно приложение № 3, в която вписва:
1. наименованието на всеки вид риба или друг воден организъм и мястото на улова;
2. количеството за всеки вид и начин на представяне на вида;
3. минималния размер риба или друг воден организъм, ако такъв е определен;
4. наименование и номер на риболовния кораб, разтоварил продуктите;
5. име на капитана на кораба;
6. пристанище и дата на разтоварване;
7. местата на складиране на продуктите;
8. данни за документите за превоз, ако има такива.
Чл. 6. (1) За риба и други водни организми, разтоварени от риболовен кораб непреработени или след преработка на кораба или внесени в страната, за които не е съставен документ за първа продажба или декларация за приемане и които ще бъдат превозвани на място, различно от мястото на разтоварване, превозвачът съставя документ за превоз по образец съгласно приложение № 4.
(2) Документът за превоз съдържа следните данни:
1. наименование и номер на риболовния кораб; при внос, осъществен по начин, различен от внос с кораб, се посочва мястото на осъществяване на вноса;
2. място на доставка и идентификация на превозното средство;
3. наименование и количество на всеки вид, географска зона за произход, минимален размер, ако такъв е определен;
4. име на получателя;
5. място и дата на товарене.
(3) Документът за превоз може да бъде заменен с декларация за произход по чл. 20 ЗРА.
(4) Документ за превоз не се съставя, ако рибата или другите водни организми се транспортират в рамките на пристанищната зона или на разстояние не повече от 20 km от нея.
(5) При превоз на риба или други водни организми, преминали първа продажба, те се придружават от документ за първа продажба по чл. 4, ал. 2 .
Чл. 7. (1) Екземпляр от документа за първа продажба, документът за превоз или декларация за приемане се изпращат в ИАРА в срок до 48 h от осъществяването на продажбата, превоза или разтоварването.
(2) Изпълнителната агенция по риболов и аквакултури съхранява екземпляр от документите по ал. 1 в продължение на една година, която започва да тече от началото на годината, следваща тази на вписване на данните от подадените документи за първа продажба.
Чл. 8. (1) За риба или други водни организми, които са закупени за собствена консумация при условията на първа продажба, без след това да се предлагат на пазара, не се съставят документите, предвидени в този раздел.
(2) Количеството риба или други водни организми по ал. 1 не може да надвишава 5 kg.
Раздел III

Норми за продажба на продукти от риболов
Чл. 9. (1) Продуктите от риболов се търгуват при спазване на нормите за продажба, определени в този раздел.
(2) Продукти от риболов до 15 kg могат да се продават, без да се спазват нормите за продажба, само на търговци на дребно или на крайни потребители.
Чл. 10. (1) Общи норми за продажба се определят за продуктите, посочени в приложение № 5.
(2) Общите норми за продажба включват категоризиране на продуктите от риболов по отношение на свежест и размерни групи.
(3) Категоризирането и означаването на категориите свежест и размерна група се извършват в подходящи срокове преди първата продажба, в които рибата и другите водни организми не променят категорията си.
Чл. 11. (1) Продуктите от риболов във всяка партида трябва да бъдат еднородни по свежест и размерна група.
(2) Партида се смята за еднородна, ако не повече от 10 % от общото количество продукти в нея се класифицират в категорията за свежест или размерна група непосредствено по-ниска и/или по-висока от категорията на цялата партида.
(3) Партидите с малък обем могат да не бъдат еднородни по свежест и размерна група, като в случая се категоризират в най-ниската категория, представена в нея.
(4) Общото количество на партидите, определени като партиди с малък обем, предназначени за пускане на пазара чрез отделна продажба, не може да превишава 100 kg от общото количество на дадения продукт, разтоварено от кораба.
Чл. 12. (1) Категориите свежест се определят за всяка партида в зависимост от степента на свежест на продуктите и допълнителните характеристики по видове продукти съгласно приложение № 6.
(2) Въз основа на критериите, посочени в приложение № 6, продуктите се категоризират в следните категории свежест:
1. "Екстра", "А" или "Б" - за рибите, главоногите и норвежките омари;
2. "Екстра" или "А" - за скаридите.
(3) Живите норвежки омари се категоризират в категория "Е".
(4) Раците, мидите от вида "Pecten maximus" и охлювите от вида "Buccinum undatum", посочени в приложение № 6, не се категоризират съобразно специфични норми за свежест. Допуска се продажба само на целите раци, с изключение на женски раци, носещи зрели яйца, и раците с мека хитинова обвивка.
(5) При категоризирането на продуктите по отношение на свежест се взима предвид и наличието на видими паразити и тяхното отражение върху качеството на продукта във връзка с неговия вид и представяне.
Чл. 13. (1) Рибите, главоногите и норвежките омари от категория "Екстра" са без следи от натиск или драскотини, замърсяване и силно обезцветяване.
(2) Рибите, главоногите и норвежките омари от категория "А" са без следи от замърсяване и силно обезцветяване, като се допуска незначително количество от тях да бъдат със следи от натиск или повърхностни драскотини.
(3) При рибите, главоногите и норвежките омари от категория "Б" се допуска незначителен процент със следи от натиск или по-дълбоки драскотини, като не са замърсени или силно обезцветени.
Чл. 14. Категорията свежест се изписва върху етикетите на партидите с четливи и незаличими букви с височина най-малко 5 cm.
Чл. 15. (1) Категоризирането по размер на продуктите се основава на теглото им или на техния броя в един килограм съгласно приложение № 7. За сивите скариди, раците, мидите от вида "Pecten maximus" и охлювите от вида "Buccinum undatum" категориите размери се определят на основата на широчината на черупката.
(2) Категорията размер и представянето се изписват върху етикетите на партидите с четливи и незаличими букви и цифри с височина най-малко 5 cm. Означаването на размера и представянето не е необходимо за партиди, продавани в стандартни съдове, ако измерването преди продажбата докаже, че съдържанието на съдовете отговаря на предполагаемото им тегло.
Чл. 16. (1) Категоризирането по отношение на свежест и размерни групи на видовете риби, посочени в приложение № 8, се извършва въз основа на представително количество проби. Пробите се взимат в зависимост от общото количество, предназначено за пускане на пазара.
(2) Общото тегло на пробите се определя съгласно приложение № 9. За всяко количество над 100 t теглото на всяка проба трябва да бъде не по-малко от 0,08 % от количеството риба.
(3) В случаите, когато разтоварването на улова на брега се извършва от риболовни кораби с цистерни за съхраняване на рибата, пробите се вземат от съдържанието на всяка цистерна.
Чл. 17. (1) Рибата от пробите се категоризира съгласно изискванията по чл. 12 - 15 .
(2) След категоризацията на рибите, ако огледът не даде основание за съмнение в представителността на пробата, по аналогичен начин се извършва категоризация на цялото количество, предназначено за пускане на пазара.
(3) При категоризацията по ал. 1 и 2 се допускат отклонения съгласно чл. 11, ал. 2 .
(4) Ако повече от 10 % от рибата, съставляваща пробата, съответства на категория "Б", размерът на пробата, която се взема, е два пъти по-голям от количеството, определено по чл. 16, ал. 2 . Рибата, предназначена за пускане на пазара, може да бъде категоризирана в категория, по-висока от "Б", ако цялото количество от втората проба отговаря на категория, по-висока от "Б".
(5) Ако при категоризирането се установи, че част от рибата не отговаря на условията за пускане на пазара за консумация от човек, тази част се изключва от партидата за пускане на пазара. Изключение се допуска, ако категоризирането на цялото количество съгласно изискванията по чл. 12 - 15 докаже, че част от него може да бъде пуснато на пазара за консумация от човек.
(6) Ако пробата покаже, че някои партиди не са еднородни по отношение категория свежест и размерна група, лицата, извършващи категоризацията, определят теглото на допълнителните проби, които трябва да бъдат взети.
(7) Ако инспекцията покаже, че рибата не е била съхранявана на кораба правилно, се прилагат изискванията по ал. 4.
Чл. 18. (1) Теглото на продуктите от риболов, предназначени за продажба, се установява чрез измерване на приемателните съоръжения или транспортните средства, от които се разтоварват.
(2) В случаите, когато не може да се извърши измерване на приемателните съоръжения или транспортните средства, теглото на продуктите се определя чрез сумиране на съдържанието на стандартните каси, в които продуктите се разтоварват на брега. В тези случаи се извършва претегляне чрез проба за установяване теглото на стандартизираните каси.
(3) За гарантиране еднаквостта на съдържанието на стандартизираните каси най-малко една каса на всеки сто трябва да бъде измерена преди продажбата. Разликата в теглото на отделните каси не трябва да се отклонява с повече от 5 % от определеното тегло за съответната каса.
(4) Теглото на продуктите от риболов, предадени от един плавателен съд на друг, се изчислява въз основа на:
1. обема на улова или съдържанието на цистерните на кораба;
2. обема на претоварените количества, установен въз основа на вместимостта на съоръженията на приемащия кораб.
(5) При изчисляването на теглото на видовете риби, посочени в приложение № 10, се прилагат коефициентите съгласно приложението.
(6) Обозначението на теглото в килограми се изписва ясно и четливо на всяка партида. За партидите, продавани в стандартни каси, обозначаването не е необходимо, ако измерването преди продажбата докаже, че съдържанието на касите отговаря на стандартното съдържание в килограми.
Чл. 19. (1) Продуктите от риболов, посочени в приложение № 5, които са с произход от трети страни, могат да се продават само ако са пакетирани и носят ясно и четливо означение на:
1. страната, от която произхождат, изписана с латински букви с височина минимум 20 mm;
2. научното и търговското наименование на продукта;
3. вида на представянето на продукта;
4. категорията свежест и категорията размер;
5. нетното количество на продукта в амбалажа;
6. датата на категоризиране и датата на превоз;
7. името и адреса на превозвача.
(2) Продуктите от риболов, директно доставени от мястото на произхода, от кораб, плаващ под флага на трети страни, и предназначени за продажба, подлежат на категоризация по реда на този раздел.
Чл. 20. (1) Категоризацията на рибата и другите водни организми по отношение на свежест и размер се осъществява от лица, притежаващи свидетелство за категоризация на риба и други водни организми. Свидетелствата се издават от организациите по чл. 10 ЗРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит.
(2) Организациите по ал. 1 уведомяват ИАРА за издадените свидетелства за категоризация на риба и други водни организми.
(3) В случаите, когато организациите по ал. 1 не организират курсове за обучение на лица, извършващи категоризация на риба и други водни организми, те се организират от ИАРА.
Раздел IV

Информиране на потребителите при продажба на риба и други водни организми
Чл. 21. (1) При пускането на пазара на риба или други водни организми опаковката, етикетът или търговските документи съдържат следната информация:
1. търговското и научното наименование на рибата или водните организми;
2. производствения метод;
3. района на улова.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде достъпна за потребителите на всеки етап от пускането на пазара на рибата или другите водни организми.
Чл. 22. (1) Производственият метод се означава с един от следните изрази: "уловени", "уловени в сладки води" или "отгледани".
(2) Производственият метод може да не се указва изрично, когато от търговското наименование и района на улова недвусмислено се разбира, че рибата или другите водни организми са уловени в море.
Чл. 23. (1) Районът на улова се означава по следния начин:
1. за риба или други водни организми, уловени в море, се посочва един от районите, съгласно приложение № 11;
2. за риба или други водни организми, уловени в сладки води, се посочват държавата и районът, от където е техният произход;
3. за риба или други водни организми, отгледани във ферми, се посочва държавата, в която те са преминали през крайната фаза на развитие; когато рибата или другите водни организми са отгледани в повече от една държава, на етикета могат да бъдат указани всички страни, в които те са отглеждани.
(2) Районът на улова може да бъде означен и по-подробно от начина, посочен в ал. 1.
Чл. 24. (1) При пускане на пазара на различни видове риба или други водни организми информацията по чл. 20, ал. 1 се предоставя за всеки отделен вид.
(2) При пускане на пазара на едни и същи видове риба или други водни организми, добити чрез различни производствени методи, се посочва производственият метод за всяка партида.
(3) При пускане на пазара на едни и същи видове риба или други водни организми, добити от различни райони на улов или отгледани в различни държави, се посочва районът на улов или държавата на най-голямата партида и указание, че рибата или другите водни организми произхождат от различни райони на улов или отглеждане.
Чл. 25. Малки количества риба или други водни организми на стойност до 40 лв. могат да се продават от производителите директно на крайни потребители, без да се спазват изискванията по този раздел.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Партида" е определено количество рибни продукти от един вид, които са предмет на една и съща обработка и са от един кораб и едно и също място на произход.
2. "Представяне" е видът, в който рибните продукти се продават - цели, чистени, без глави и т. н.
3. "Видим паразит" е паразит или група паразити, чиито размери, цвят и структура могат да бъдат ясно разграничени от тъканите на рибата и който може да бъде наблюдаван с невъоръжено око без увеличаваща оптична техника, когато условията на осветление са добри за човешкото око.
4. "Място на произход" е обичайното наименование на мястото, където е извършен уловът.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 46, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на Министерския съвет от 23 юли 2007 г. за преобразуване на
Националното управление по горите в Държавна агенция по горите
(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)
........................................................................
§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на земеделието и продоволствието и на Министерския съвет.
§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 18 юли 2007 г. за промяна в структурата на Министерския съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията .
§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Приложение № 1

към чл. 4, ал. 1

(Образец на дневник за първа продажба:първа корица—лице)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ


___________________________________________________


Дневник за първа продажба на продукти от риболов


№ .....................................

Дата на започване .............г.


............................

(подпис и печат)


Дата на приключване ......... г.


............................

(подпис и печат)


________________________________________________________________________________

(Образец на дневник за първа продажба:първа корица—гръб)


Рег. № на Центъра за първа продажба /


Рег. № на регистрирания купувач: ............................

Данни за Центъра за първа продажба / регистрирания купувач:

Име: ................................................................


ЕГН/Булстат: ........................................................


Адрес на регистрация: ...............................................Приложение № 2

към чл. 4, ал. 2


Номер на листа


Номер на дневника


Документ за първа продажба на продукти от риболов


Продавач ______________________________


Купувач___________________________________


Булстат/ЕГН ___________________________


Булстат/ЕГН ______________________________


Данъчен № _____________________________


Данъчен № ________________________________


Представляван от: _____________________


Представляван от: ________________________


Място на продажбата __________________________________________________________________


Договор за продажба

(номер и дата)_________________________

Декларацията за произход

(номер и дата) ___________________________


Наимено—вание

на вида

Място на

улова

Начин на

предста-


вяне

Раз—мерна

група

Кате—гория све-

жест

Мини-


мален

размер

Предназ-

начение

Мяр-

каКоли-

чество

Ед.

ценаСтой-

ност

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Обща стойностПродавач: _______________


Купувач: ___________

(подпис)

(подпис)
Дата на продажбата: __________

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница