І. предмет на обществената поръчкаДата14.01.2018
Размер253.52 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. № АБ 0818-11/04.10.2013г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НАХОДЯЩИ СЕ ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”, ЗОНА 2: ПАРК "ОВЧА КУПЕЛ" ПРИ УЛ. "БУЗЕМСКА"; ГРАДИНА НА УЛ."АНГЕЛОВ ВРЪХ" И УЛ. "НОВО СЕЛО"; ПАРК "ГОРНА БАНЯ"; ГРАДИНА МЕЖДУ БУЛ. "ЦАР БОРИС ІІІ", УЛ. "СЛАВИЯ" И УЛ. "691"; ПАРК "ОВЧА КУПЕЛ"- БАНЯТА

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Овча купел”, Зона 2: парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градина на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята.


II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Място на изпълнение на услугата е на територията на СО- район „Овча купел”.

Срокът за изпълнение на поръчката е до края м. декември 2013г., считано от датата на сключване на договор с избрания за изпълнител участник.


III. ЦЕНА ЗА УСЛУГАТА И ГАРАНЦИИ


  1. Сумата не следва да надвишава 65 833 лв. без вкл. ДДС и 79 000 с вкл. ДДС

  2. Гаранции за участие и изпълнение нe се предвиждат.


ІV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

Пълният обхват на дейностите, количеството и обема на поръчката, дължими от Изпълнителя, e описан в ПРИЛОЖЕНИЕ №2А, Количествено стойностна сметка, към документацията. Дейностите ще се възлагат поетапно за всеки един от парковете предмет на настоящата поръчка.


V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ – ИЗГОДНА ОФЕРТА”


  1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата.

Оценката се извършва по посочените показатели и съгласно следната формула:

КО = ТП + ФП

където

ТП- Технически показатели с тежест-максимум 60 точки

ФП- Финансови показатели с тежест-максимум 40 точки
2. Методика за оценка на предложенията

Показатели за оценяване са:

  1. Технически показатели ТП = П1 + П2

П1 – Организация на дейностите – максимум 40 точки

П2 – Управление на риска – максимум 20 точки
б) Финансов показател - ФП

Предложена цена – 40 точки


  1. Последователност и методика на оценка по показатели:

3.1. Технически показатели – с тежест 60 точки

П1 – Организация на дейностите – максимум 40 точки

Оценката по показателя Организация на дейностите се формира на базата на оценяването на два фактора:

ФАКТОР №1Описание на всички дейности и тяхната последователност на изпълнение в указания срок, етапност и съобразяване с климатичните особености, мерки и действия при поддръжката на: парк Овча купелпри ул. „Буземска”; градина на ул. „Ангелов връх”и ул. „Ново село”; парк „Горна баня”;градина между бул. „Цар Борис ІІІ”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел” – банята. – максимум 20 точки;


ФАКТОР №2Организация на работата и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на поддръжката на описаните в настоящата документация обекти.
Определянето на оценките по Фактори е както следва:
ПО ФАКТОР №1

Оценка 20 точки –

Присъждат се на участник, който е представил Техническо предложение, което съдържа детайлно описание на всички видове дейности в правилна последователност на изпълнение в предвидения срок, с предвидена етапност, като е съобразил организацията на работа с климатичните особености и е предвидил конкретни мерки и действия при поддръжката на следните обекти - парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градината на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята.Оценка 10 точки –

Присъждат се на участник, който е представил Техническо предложение, което съдържа описание на всички видове дейности в правилна последователност на изпълнение в предвидения срок, но не е предвидил етапност и не е съобразил организацията на работа с климатичните особености и в последователността на изпълнението липсват конкретни мерки и действия при организацията за изпълнение на дейностите.Оценка 5 точки –

Присъждат се на участник, който е представил Техническо предложение, което съдържа само маркиране на отделните видовете дейности, без предвидена етапност и съобразяване с климатичните особености, без конкретизиращи описания, като представянето на последователността на изпълнението им е непълно и липсват конкретни мерки и действия при организацията за изпълнение на дейностите.


ПО ФАКТОР №2

Оценка 20 точки –

Присъждат се на участник, който подробно е описал организацията за изпълнение на поръчката, при пълно съответствие с човешките и технически ресурси, предвидени за изпълнение на дейностите.Оценка 10 точки –

Присъждат се на участник, който е описал частично организацията за изпълнение на поръчката и не е постигнал съответствие с предвидените човешки и технически ресурси необходими за изпълнение на дейностите.
Оценка 5 точки –

Присъждат се на участник, който е направил общо, формално описание на организацията за изпълнение на поръчката и не е отразил необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на дейностите.


П2 – Управление на риска – максимум 20 точки

Управление на рисковете, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора

max 20

Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на изготвените от всеки участник мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове. Тази група рискове включва :

Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, независещи от Изпълнителя.

Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба.

Риск 3 - Липса на сътрудничество между заинтересованите страни.
Технически рискове. Тази група рискове включва :

Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси;

Риск 2Климатични и сезонни промени;

Риск 3 – Проблеми при снабдяване с материали .

Риск 4 - Закъснение за окончателно приключване на услугата и недостигане на целите.

Финансови рискове. Тази група рискове включва :

Риск 1 - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи.

Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране;

Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непред видени разходи, свързани с изпълнение на договора.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:
В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

  • Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

20

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следните действия:

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но не е оценена степента на влияние на риска и/или вероятност за настъпване или оценките са формално описани (липса конкретика и обвързаност със спецификата на проекта)

- Предложените от Участника мерки имат формален и/или пожелателен характер (липса конкретика и обвързаност със спесификата на проекта)

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.

10


В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/ управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.

5

Общата оценка по показател ТП се формира като оценките, получени при преценка на техническото предложение по всеки от посочените по-горе фактори на съответния участник се сумират.


Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник, който:

Не е предложил в Техническото предложение, някой от задължителните компоненти за оценка на същото.


3.2. Финансови показатели – с тежест 40 точки

ФП – Предложена цена – 40 точки

ФП = (Цmin / Цi) x 40

Където Цi e предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник,

Където Цmin e минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.

Ще бъде отстранен от процедурата участник, на който за ценовото предложение е установено някое от следните обстоятелства:

● В Ценовото предложение не са представени изисканите показатели за ценообразуване.

● Не е приложил анализ на единичните цени

● Има аритметични грешки при извършване на аритметичните действия.

● Предложената цена, надвишава бюджета на поръчката.

● Има грешка в сумите в Анализа на единичните цени и/или несъответствие между стойностите, посочени в ценовото предложение на участника.
Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии, където КО =ТП+ФП

VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Офертите следва да са със срок на валидност не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването.VII.СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите се подават в деловодството на СО-район „Овча купел” – гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136 В, ет.1 до 16,00 ч. на 14.10.2013 г.

Офертите в едно с изискуемите документи се подават в непрозрачен запечатан плик с надписани върху него наименованието на поръчката, името на участника, адрес, телефон и факс. Оферта за участие в процедурата, която е представена след изтичане на крайния срок за получаване, в незапечатан или скъсан плик не се приема и се връща незабавно на участника.

Офертата следва да постъпи в деловодството на районната администрация до изтичане на посочения в поканата срок.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ КЪМ ОФЕРТАТА:

1. Списък на документите, съдържащи се в предложението за изпълнение, подписан от кандидата.

2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, -заверено "Вярно с оригинала" с подпис и печат, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице копие от документа за самоличност.

Когато участникът не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър).

3. Заявление за участие /Образец/.

4. Данни за лицето, което прави предложението и координати за връзка, телефон, факс, адрес /Административни сведения-образец № 1/.

5. Кратка анотация. /кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката/;

6. Ценово предложение - образец № 2.

7. Количествено стойностна сметка – ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

8. Предложение за изпълнение на поръчката, техническо предложение:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговарящо на методиката за оценка /свободен текст/, което да включва:

8. 1. Детайлно описание на всички видове дейности в правилна последователност на изпълнение в предвидения срок, с предвидена етапност, организация на работа с климатичните особености и е предвидил конкретни мерки и действия при поддръжката на следните обекти - парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градината на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята.

8. 2. Организация на работата и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на поддръжката на описаните в настоящата документация обекти.
Към “Техническо предложение” се прилагат:

(1) Организация и план за работа за изпълнение на всички дейности. Участникът трябва да даде описание на генералния подход и методологията за изпълнение на целия процес на работата, като включва , без да се ограничава, предвижданата от него организация на работа за изпълнение на поръчката, трудовите и технически ресурси, които ще използва и тяхното разпределение във времето, както и технологична последователност на всички процеси, с отразени задължителни или наложили се по различни обстоятелства технологични прекъсвания. Участникът трябва да представи своята организационна програма в зависимост от предвидените от него трудови ресурси и механизация.

Графикът (план за работа) за изпълнение трябва да представя работната програма и да прецизира съответните срокове за изпълнение, трябва да е съобразен с технологичната последователност на процесите. Предложената организация и срокове на изпълнение трябва да са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси.
8. 3. Управление на риска

Възможните рискове при изпълнение на поръчката и мерки за преодоляването им

Външни рисковете са тези рискове, които са независещи от волята, действията и организацията на участника и не са включени в понятието форсмажорни събития, но при появата им биха повлияли на навременното и качествено изпълнение на конкретния обект на поръчката.

Участникът трябва да прецени вероятността за поява и да предложи ефективни мерки за недопускане и/или преодоляване за всеки един от административните, техническите и финансови рискове, дефинирани от Възложителя. Всички рискове са описани в методологията за оценка.

Други технически документи, по преценка на участника свързани, с техническото предложение и доказващи качеството на предложението на участника
9. Декларация от участника че приема всички клаузи и условия заложени в проекта на договора. /образец № 3/

10. Проект на договор


Заверено от участника копие означава – копие, което е подписано от лицето представляващо участника, върху него са положени гриф: „Вярно с оригинала” и „мокър” печат на участника.

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции – назовани в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние, издадено от съответния компетентен орган и/или упълномощените за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или да са с превод на български език.
ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител.

1. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

2. Данни за банкова сметка


Непредставяне на някой от посочените документи или неотговарящ на някои от по-горе описаните изисквания е основание за отстраняване на участника.
X. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Инж. Силвана Митева – старши експерт „Екология” към СО-район „Овча купел” - тел. 02/955 44 62, вътр. 268.

Приложение:

Образец на Заявление; Образец № 1, 2, 3

Проект на Договор

ПРИЛОЖЕНИЕ №2А Количествено стойностна сметка.ДО

Христина Семерджиева

Кмет на СО – район „Овча купел”

З А Я В Л Е Н И Е
от......................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/
адрес: ...............................................................................................................................

сл.тел........................................ факс.............................................................................
Управител на фирма:...................................................................................................
Ид. № по ДДС*............................................... , ЕИК....................................................

с адрес на управление: ________________________________

/към датата на подаване на заявлението/

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

1. Моля, да бъда допуснат до участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Овча купел”, Зона 2: парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градина на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята.

Офертите се подават в деловодството на СО – район „Овча купел”- гр. София, бул. „Цар Борис ” №136В, ет.1 до 16:00 на 14.10.2013 г.

2. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в конкурса, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

3. Запознат съм с условията на настоящата процедура и ги приемам.

4.Заявявам, че съм съгласен с предложения срок на валидност на офертата – 90 календарни дни, който срок тече от деня на провеждане на откритата процедура.

Дата Подпис:

Гр. .............. /печат/______________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1.Наименование на участника ……………………………………………

2.ЕИК.............................................


3.Координати:

Адрес:……………………………………………………….…………………

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

4.Лице, представляващо участника: ………………………….…………

(трите имена)

……………………………………………………..……………………………

(данни по документ за самоличност)

…………………….……….………………..…………………………………

(длъжност)

5.Лице за контакти:.……….…………………………………………………

(трите имена)

…………………….……….……………………………………………………

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….

6.Обслужваща банка…………………………………………………………

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………

(адрес на банката)

……………………………………………………………………………………

(IBAN сметка, BIC код на банката)


Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………

Дата ………………2013 год. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

ОБРАЗЕЦ № 2
УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….


Седалище и адрес на управление: …………….………………………...................................................................................

тел……………………./факс………............./ e-mail ….……………………………….


ЕИК/Булстат ……………………….......................................................................
Адрес за кореспонденция:………………………………………………………….

ЦЕНОВА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Овча купел”, Зона 2: парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градина на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ДДС .......................лв.

................................................................................................(словом), с вкл. ДДС ..................лв. .......................................................................(словом)
2.Валидност на офертата- не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването й.

Декларираме, че сме запознати с публичната покана, указанията и условията за участие, изискванията на ЗОП, проекта на договор. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение, настоящата ценова оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.Забележка: ценовата оферта се представя в печатан вид; попълва се всеки компонент. Ако не се попълни или не се представи в печатан вид, участникът се отстранява на формално основание.

Приложение: Количествено стойностна сметка-образец № 2А
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)


Дата: …........
ОБРАЗЕЦ №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

проект на договор
Долуподписаният /та/ ….............................................................................................

с адрес….........................................................................лична карта/документ за самоличност № …..........................., издадена на ….................................. от ...................................…,

в качеството ми на [длъжност, или друго качество] на [наименование на участника] с БУЛСТАТ/ЕИК .................…, със седалище …………………….…................ и адрес на управление - ………………………………....................., като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Овча купел, Зона 2: парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градина на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята.


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Приемам клаузите и условията на проекта на договора

Дата:……………………. Декларатор:

[подпис]:

Възложител: СО – район „Овча купел”

Изпълнител: „…………………….”
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

Днес, ………. в гр. София на основание чл. 101е от Закона за обществени поръчки и в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VIII от ЗОП чрез публична покана изх. №.................................г. на кмета на СО-район „Овча купел” и Протокол на длъжностните лица, назначени със Заповед ................................г. на Кмета на СО - район „Овча купел" за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществената поръчка, с предмет: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Овча купел”, Зона 2: парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градина на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята, между:


1. СО- Район "Овча купел" с адрес: гр.София, бул."Цар Борис III" №136В, БУЛСТАТ 0006963270648, представляван от Христина Семерджиева- Кмет на района, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2 …………….., със седалище и адрес на управление................................................................................................................................и с БУЛСТАТ/ЕИК…………………..представлявано от ………………….в качеството му на ………….., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият договор за следното:ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Овча купел”, Зона 2: парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градина на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята.

ІII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Цената на договора, съгласно приетата от Възложителя ценова оферта на Изпълнителя – неразделна част от настоящия договор, е ............... (словом: ..............................) лева без включен ДДС или ............... (словом: ...........................) лева с включен ДДС.

Чл. 2.1. За изпълнените и приети дейности ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно стойността на извършените работи в български лева, по банков път, до 30 /тридесет/ работни дни от датата на представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура, съгласно приетите цени от ценоразписа към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

Чл. 2.2 Плащанията по смисъла на този договор се извършват в съответствие и рамките на средствата по този договор.

Чл. 2.3 Плащанията се извършват по банков път на сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

банкова сметка:..................................

банков код:........................................

обслужваща банка:...........................Чл. 2.4 Допълнително възникнали и възложени видове работи за услугите, извън предложението се разплащат по утвърдени анализни цени.
IV. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Срокът на настоящия договор е до края на месец декември 2013г.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя обхвата и обема на работата, съобразно годишния бюджет по този договор и при възникнала необходимост.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възлага, контролира и приема ежемесечно работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава до двадесет и осмо число на предходния месец, да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подлежащите на изпълнение работи с месечни манипулационни планове, изготвени от дирекция „Зелена система” СО, съобразено с разчетените средства.

Чл. 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приема до 31-во число на текущия месец, извършената през месеца работа с отчетни документи и приемо-предавателен протокол, подготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва текущ контрол по изпълнение на възложените работи, за което се съставят двустранно подписани констативни протоколи или записи в заповедната книга.

Чл. 6.1. Допълнително възникнали работи, извън манипулационния план, се възлагат писмено при наличен бюджет за това.
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено, в срок и съгласно технологичните изисквания, възлаганите по настоящия договор месечни задачи. Писмените предписания по чл.6 са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимата техника и работна ръка за изпълнение на възложената работа.

Чл. 7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при събиране и извозване на отпадъци да изпълнява следните изисквания:

- Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, събиране на кошчета, почистване на сметище в зелена площ, се изнасят своевременно и се извозват за третиране на депо, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Отпадъци със строителен характер, събрани от почистване на сметище в зелена площ се извозват за обезвреждане и сортиране на депото в кв. “Враждебна”.

- Зелени отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. подобни се извозват до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса се предават бележките от инсталацията за компостиране или от друго определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, по което ще се извършва плащането на извозените количества. При смесване на биомаса със строителни или други отпадъци, или примеси от инертни материали на изпълнителите се налагат глоби в размер на стойността за извозване на отпадъците.

- Дървен материал/дървесина, получени от аварийно или рутинно отсичане на дървесна растителност, се извозват на разтоварища, посочени от общината. Отсечената дървесина предварително се маркира със съответната районна марка и за извозването й се издава превозен билет от упълномощеното в районната администрация лице.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи на обекта по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури заповедни книги на обектите.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка изготвените от него отчетни документи и протоколи за извършената през месеца работа до 25-то число на текущия месец.
VІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение по обективни причини на договорните задължения.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки при прекратяване на договора по чл. 18.3. /при неосигуряване на бюджетни средства за 2013г./ , по чл. 18.4. /при изпълнение на Решения на СОС за промени в дейност “Озеленяване”/, както и по чл. 18.5.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на които възникват:

1/Смърт или злополука на което и да било физическо лице;

2/ Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето му.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само писмено възложените и приети работи. Изпълнени, но не възложени от инвеститора работи не се заплащат, а остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. При некачествено изпълнение, отразено писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани дефектите в 10 /десет/ дневен срок от датата на писмена констатация. След изтичане на срока и неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на договорената, но некачествено изпълнена работа в отчета за текущия месец. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. За възложена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неизпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа по необективни причини, последният дължи неустойка в двоен размер на стойността на неизпълнената манипулация.

Чл. 17. Неустойките по чл. 15 и чл. 16 се удържат от стойността на изпълнените работи за текущия месец и се отразяват в приемо-предавателния протокол.

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. При изтичане на договорения срок;

2. По взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение;

3. При неосигуряване на бюджетни средства, с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. При неизпълнение на Решение на СОС за промени в дейност „Озеленяване”;

5. При влязъл в сила договор на Столична община със същия предмет.

6. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

7. При двукратно некачествено, лошо или ненавременно изпълнение или 15-дневно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие.


VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Неразделна част от договора е ценоразписът и манипулационните планове към ценовото предложение. Отчитането на работата се извършва с двустранно подписан протокол, а видовете и количества работи се възлагат с месечни манипулационни планове.

Чл. 20. Разплащането за неупоменатите видове работи в ценоразписа се извършва въз основа на анализни цени, съставени на база приетите в предложението за изпълнение на поръчката елементи на ценообразуване.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да създаде организация за почистване и реагиране в аварийно възникнали ситуации в събота, неделя и официални празници на зоната, предмет на договора.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своето вземане без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 23. (1) Страните се съгласяват да използват е-mail, поща или куриер за водене на писмена кореспонденция помежду си (изпращане на уведомления, писма, покани и др.). За кореспонденцията ще се използват следните данни :

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ……………….за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ..........................

(2) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Чл. 24. (1) За неуредените въпроси с този договор се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

(2) Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнение му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(4) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Чл. 25. Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Неразделна част от настоящия договор е:

  1. Оферта на Изпълнителя


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

/Христина Семерджиева/ Управител:..............


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница