И с к а н е за становище относно необходимостта от изготвяне на овос по инвестиционно предложениеДата14.08.2018
Размер86.5 Kb.
ДО

Директора на РИОСВ Стара Загора

И С К А Н Е
за становище относно необходимостта от изготвяне на ОВОС по инвестиционно предложение

От ЕТ „М-Емилия Йорданова”, ЕИК 119017720, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, жилищен комплекс "Даме Груев" бл.45, вх.В, ап.4, представлявано от Емилия Йорданова Раданчева в качеството си на управител и едноличен собственик, тел. 0899943059,

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/I.Информация за контакт с възложителя

1. ЕТ „М-Емилия Йорданова”, 8800 Сливен, жк "Даме Груев" бл.45, вх.В, ап.4, ЕИК 119017720

2. Пълен пощенски адрес: 8800 Сливен, "Даме Груев" бл.45, вх.В, ап.4

3. Телефон, факс и е-mail: тел. 0899943059, факс , е-mail: radancheva@bitex.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Емилия Йорданова Раданчева

4. Лице за контакти: Емилия Йорданова Раданчева


Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Моля за Вашето становище относно необходимостта от изготвяне на ОВОС , по инвестиционното предложение на упрявляваната от мен фирма ЕТ„М-Емилия Йорданова”относно обект" Преустройство на съществуващ цех за ситничарски изделия в цех за производство на зеленчукови консерви в урегулиран поземлен имот IV, кв. 561 на жилищен район "Българка в гр.Сливен"

II.Характеристики на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението: Притежаваме едноетажна сграда, разположена в урегулиран поземлен имот IV, кв. 561 на жилищен район "Българка в гр.Сливен. Имотът е собственост на община Сливен и съгласно действащия подробен устройствен план за квартала е отреден за стопанска дейност. Сградата е собственост на ЕТ"М-Емилия Йорданова", изградена в имот общинска собственост с отстъпено право на строеж и понастоящем се ползва за цех за производство на ситничарски изделия. Инвестиционното намерение е за промяна на производствената дейност чрез вътрешно преустройство на съществуващата сграда в цех за производство на зеленчукови консерви, както и пристрояване към основната сграда на едноетажни обеми, предвидени с подробния устройствен план, ново строителство.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново строителство, дейности и технологии, разширение и/или промяна на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 77 от 27.09.2005 г. срок на действие на предложението/

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: Преустройството и пристрояването на съществуващата едноетажна сграда ще създаде възможност вместо ситничарски изделия да се произвеждат зеленчукови консерви(постни сарми) със среден дневен капацитет - 600 броя кутии. Имотът граничи на север с урегулиран поземлен имот III, отреден за шивашко ателие, застроен с едноетажна сграда, на изток и северозапад с обслужващи вътрешноквартални улици, а на запад и юг с урегулиран поземлен имот I, отреден за жилищни сгради, обществено - обслужващи сгради, полуподземни гаражи, гаражи и трафопост, застроен със средно и високоетажни жилищни сгради, едноетажни сгради с обществено предназначение, полуподземни гаражи и трафопост.
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: На север от имота в непосредствена близост до сградата, предмет на инвестиционното предложение е изградена едноетажна сграда за шивашко ателие, на запад-полуподземен гараж, на юг-едноетажен трафопост. Съгласно действащия подробен устройствен план за квартала, на запад е предвидено изграждане на едноетажни надземни гаражи, разположени на западната имотна граница. На 26.00м на юг сградата, предмет на инвестиционното предложение, е изградена дванадесететажна жилищна сграда, на 38.00м на югозапад и на 73.00м на запад са изградени пет- и шестетажни жилищни сгради, на на 20.00м на северозапад- осеметажна жилищнз сграда, на 28.00м на изток през улицата - осеметажна жилищна сграда, на 47.00м на щгозапад-едноетажна сграда с обществено предназначение.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи: Сградата и понастоящем се ползва за производство на хранителни изделия и стоки, а производството на зеленчукови консерви(постни сарми) са готови храни, за производството на които се използват суровини с растителен произход. Влаганите в производството зелев и лозов лист се доставят в готов(предварително обработен) вид като полуфабрикат.

5.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Сградата, предмет на инвестиционното предложение е разположена в самостоятелен урегулиран поземлен имот в кв.561 на жилищен район "Българка" в гр.Сливен, достъпен е от разположени на източната и северозападната му граници вътрешноквартални обслужващи улици, не засяга и не се намира в близост до защитени територии, няма предпоставки за трансгранични въздействия, не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Необходимите площи за временни дейности по време на строителство ще се осигурят в рамките на имота, не се налага временно ползване на допълнителни площи.

6.Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ:

След преустройството на съществуващия едноетажен обем и пристрояването на нови едноетажни обеми в сградата ще се произвеждат различни асортименти зеленчукови консерви от зелев и лозов лист, ориз, растително масло, готварска сол, подправки, в опаковки от метални кутии с различен диаметър, предназначени за реализация в търговската мрежа със среден дневен капацитет - 600 броя кутии. Обща използвана площ: застроена площ в съществуващата сграда - 400.00м², застроена площ на пристроените едноетажни обеми - до 302.00м², обща застроена площ - до 702.00м², разгъната застроена площ до 702.00м², с височина един етаж.

7.Схема за нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, а съществуващата не се засяга с проекта. 8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фази на закриване, възстановяване и последващо използване: Инвестиционното намерение е за преустройството на съществуващия едноетажен обем и пристрояването на нови едноетажни обеми с цел производството на различни асортименти зеленчукови консерви от зелев и лозов лист, ориз, растително масло, готварска сол, подправки, в опаковки от метални кутии с различен диаметър, предназначени за реализация в търговската мрежа, строителните дейности, включитепно и тези за временно строителство ще се осъществяват само в рамките на поземления имот, в който инвеститора притежава отстъпено право на строеж. Обектът ще се ползва дългосрочно по предназначението си, поради което не се предвиждат мерки по фази на закриване, възстановяване и последващо използване.

9.Предлагани методи на строителство: Вътрешното преустройство ще се осъществява с леки преградни материали-газобетонни блокчета и гипсовлакнести плочи, а пристроените едноетажни обеми с метална носеща конструкция и оградни и покривни елементи от панели поцинкована ламарина с полиестерно покритие и изолация от пенополиуретан. Основите на пристроените обеми ще са от монолитна стоманобетонова конструкция.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Питейна вода от съществуващ питеен водопровод за битови нужди.

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Твърди отпадъчни продукти, които ще се събират в кошове с полиетиленови торби и плътно затварящи се капаци в съответните помещения, където се образуват, а след края на рабортния ден - в херметизирани контейнери. Ограничени количества хранителни отпадъци от кухненска продукция, които ще се съхраняват в херметизирани контейнери, ограничени количества отпадъци от метални опаковки, които ще се съхраняват в отделни контейнери, опадъци от полиетиленови, хартиени и картонени опаковки, подлежащи на рециклиране или депониране на сметище.

Производствени и битови отпадни води. Отпадните води ще се пречистват и неутрализират в локално пречиствателно съоръжение, разположено на територията на обекта, което е част от инвестиционното намерение, след което се заустват в градски канализационен колектор. Ограничени количества хранителни отпадъци от кухненска продукция ще се съхраняват в херметизирани контейнери, в специално оборудвани за целта помещения в обема на сградите, кото ще се транспортират до съществуващо депо за твърди битови отпадъци извън територията на комплекса, опадъци от метални, полиетиленови, хартиени и картонени опаковки, стъклени отпадъци, всички подлежащи на регенериране и рециклиране, ще се транспортират до съответните преработвателни предприятия или до съществуващо депо за твърди битови отпадъци.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда: При извършване на строително-монтажните работи и след въвеждане в експлоатация на обекта не се предвижда отделяне на вредни емисии в околната среда изискващи специални мерки.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение: Ще се използват стандартни фабрично произведени строителни материали и изделия, обектът ще се захранва с питейна вода и електроенергия от вече изградените мрежи, отпадните води ще се заустват в градски канализационен колектор. Евентуално попаднали мазнини в отпадните води ще се отстраняват в локално пречиствателно съоръжение, разположено в границите на имота, което е част от инвестиционното предложение

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: Не са необходими други разрешителни.

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда: Предназначението на обекта и производствения процес не предполага отделяне на замърсители и дейности, оказващи дискомфорт на околната среда.

16.Риск от инциденти:Характерът на обекта не предполага риск от инциденти.
III.Местоположение на инвестиционното предложение:
1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях: Съдържащите се в проекта за ПУП графични материали определят границите на инвестиционното намерение в рамките на имота, за който инвеститора притежава отстъпено право на строеж и не оказват влияние върху физическите, природните и антропогенните характеристики на околната среда. До терена, предмет на инвестиционното предложение няма разположени обекти на Националната екологична мрежа и такива, които подлежат на здравна защита.

2.Съществуващият ползовател на земите, предмет на инвестиционното намерение е собственика на сградата „М-Емилия Йорданова” ЕТ, не се предвижда засягане на земи, собственост на други ползуватели, а бъдещият ползувател е собственикът на сградата.

3.Зониране или земеползване съгласно одобрени планове: инвестиционното предложение не променя съществуващото зониране и земеползване на прилежащите територии.

4.Инвестиционното предложение не засяга чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, не засяга обекти от Националната екологична мрежа.

4а.Качество и регенеративна способност на природните ресурси: Инвестиционното предложение не влияе на качеството и регенеративните способности на природните ресурси.

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: Местоположението на имота и начинът му на ползване за реализиране на инвестиционното предложение не предполага разглеждане на алтернативни варианти.


IV.Характеристики на потенциалното въздействие:

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници-шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми: Инвестиционното предложение не оказва въздействие върху изброените по-горе фактори.

2.Въздействие върху обекти от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното намерение: Инвестиционното предложение не оказва въздействие, в близост до имота няма обекти от Националната екологична мрежа.

3.Вид на въздействието(пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно): Инвестиционното предложение не оказва въздействие, в близост до имота няма обекти от Националната екологична мрежа.

4.Обхват на въздействието - географски район, засегнато население, населени места (наименование, вид-град, село, курортно селище, брой жители и др.): Инвестиционното предложение не оказва въздействие. Предвижданите дейности не оказват неблагоприятно въздействие, отпадните води се неутразизират в пречиствателно съоръжение, иградено на територията на обекта

5.Вероятност от поява на въздействието: Не съществува.

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието: Инвестиционното предложение не оказва въздействие.

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве: Инвестиционното предложение не оказва отрицателно въздействие, включва изграждане на локално пречиствателно съоръжение за неутрализиране на отпадните води и евентуално абсорбиращи филтри на вентилационната система.

8.Трансграничен характер на въздействията: Инвестиционното предложение не оказва въздействие.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................


Прилагам:


  1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г./.:

- Копие от писмо-Уведомление за искане за становище относно необходимостта от изготвяне на ОВОС по инвестиционно предложение до Кмета на община Сливен

- Копие от Заповед №РД-15-2153/20.11.2014;

- Копие от ПУП за УПИ IV,кв.561, жилищен район"Българка" гр.Сливен-извадка 1

- Копие от ПУП за УПИ IV,кв.561, жилищен район"Българка" гр.Сливен-извадка 2

- Констативен акт от 06.03.2015 год;


  1. Други документи, по преценка на уведомителя:

  • Копие от нотариален акт №60, том III, рег.№ 6385, дело № 485 от 2012год.;

  • Подробен устройствен план за за УПИ IV,кв.561, жилищен район"Българка" гр.Сливен

  • Технологичен проект-обяснителна записка-9 страници

  • Разрешение за ползване №63/20.20.2001год.

Дата:30.03.2015год. Уведомител:...................................../подпис/


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница