Име: панайот димитров карагьозов месторабота и длъжностДата19.07.2018
Размер127.35 Kb.
ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
ИМЕ: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ КАРАГЬОЗОВ

МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

Факултет по славянски филологии:

Професор в Катедрата по славянски литератури

Декан на Факултета по славянски филологии
НАУЧНА СТЕПЕН: ДОКТОР НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ

НАУЧНО ЗВАНИЕ: ПРОФЕСОР
СЛУЖЕБЕН АДРЕС:

1504 София,

Бул. „Цар Освободител” 15

СУ „Св. Климент Охридски”

Факултет по славянски филологии, каб. № 259
E-MAIL: pkaragyozov@slav-uni-sofia.bg
СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ: 987 10 68; 9308 569
ОБРАЗОВАНИЕ:

2006 Доктор на филологическите науки. Дисертация: „Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; хронология и типология; критика и апология на славянското мъченичество”. СУ „Св. Климент Охридски” и ВАК

1989 Доктор по философия (Ph.Dr.) по полска литература. Философски факултет на Карловия университет, Прага, Чехословакия

1986 Кандидат на филологическите науки. Дисертация: „Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур”. Карлов университет, Прага, Чехославакия

1983-86 Специализация по сравнително славянско литературознание в Института за чешка и световна литература в Прага при проф. Славомир Волман

1982-83 Специализация по сравнително славянско литературознание в Института за световна литература в Братислава при проф. Диониз Дюришин

1972-77 Магистър по славянска и българска филология; втора специалност философия. Дипломна работа: „Отражението на Първата световна война в творчеството на Я. Хашек, Л. Стоянов, Вл. Броневски и Пр. Воранц”. Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”

1966-70 35-та гимназия с преподаване на руски език, София


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ЛЕТНИ ШКОЛИ:

1995 Словенски език и литература, Люблянски университет, Словения

1994 Чешки език и литература, Университета в Ческе Будейовице, Чехия

1993 Полски език, литература, култура, история и религия; Полски институт в Рим и Ватикана. Аудиенция у Светия отец папа Йоан Павел ІІ

1989 Полски език и литература, Варшавски университет, Полша
НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКО И АДМИНИСТРАТИВНО РАЗВИТИЕ:

2007- Декан на Факултета по славянски филологии

2006- Професор, Факултет по славянски филологии на СУ

2005-2008 Ръководител на Катедрата по славянски литератури на СУ

2004- Директор на Летния семинар по българистика на СУ

2002-2003 Гост-професор в Slavic Research Center at Hokkaido University, Japan

1997-2002 Лектор по български език и преподавател по българска и славянски литератури; преподавател по сравнително славянско литературозна­ние. Философски факултет на Карловия университет, Прага, Чехия

1992-2006 Доцент по славянски литератури в СУ

1994-1997 Заместник декан на Факултета по славянски филологии на СУ

1993-1997 Гост-доцент в Югозападния университет в Благоевград

1987-1992 Асистент, ст. асистент и гл. асистент в Катедрата по славянски литератури на СУ; координатор на Летния семинар по българистика
ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ:

В България:

В Софийския университет:

2011 Славянският литературен партоцентризъм

Хронология и типология на славянското мъченичество

2007 Сравнително славянско литературознание

2005 Ренесанс, Просвещение и Възраждане при славяните

2004 Хронология и типология на славянското мъченичество

1996 Религиите на славяните

1993 Славянската литературна емиграция

1988 Историографиите на славянските литератури

1989 История на полската литература

1988- Сравнителна история на славянските литератури от Средновековието до наши дни

В ЮЗУ – Благоевград:

1993-97 История на славянските литератури


B чужбина:

Карлов университет в Прага:

1997-2002 Български език; История на славянските литератури през 20 в.; Славянските литератури между индивидуализма и колективизма; История на славистиката; Нова и най-нова българска литература


В Hokkaido University at Sapporo, Japan:

2002-3 Български език


Еднократни лекции в чужбина:

2009 Неаполски университет: Славянският партоцентризъм

2007 Варшавски университет, Полоникум: Полонистиката в България

2006 Варшавски университет: Славянският литературен партоцентризъм

2005 Варшавски университет: Славянските свети мъченици; Интимните шеги на партоцентризма в романите на М. Кундера „Шегата” и А. Мин „Дивата Имбир”

2003 Hokkaido University at Sapporo, Japan: Survey of Bulgarian Literature

2002 Пекински университет: Съвременна българска литература

2002 Университет на Киото: Similarity and Dissimilarity between Polish and Russian Literature

1998 Ягелонски университет: Славянската литературна емиграция

1997 Чешка академия на науките, Прага: Св. Войтех в контекста на чешкия християнски пантеон и геополитиката


ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

2006 Член на Експертна група за професионално направление Филология към НАОК

2004-10 Член на редакционната колегия на сп. The Soviet and Post-Soviet Review, USA, CA/ Leiden, Holland

2006 AATSEEL, САЩ

2000 AAASS, САЩ

2003-6 Член на Комисията за атестации към ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”

2003 Член на редакционната колегия на научното списание на Философския институт на Сръбската академия на науките

1998-2006 NGO - International Organization of Teachers of Polish Language and Culture Bristol, Warsaw, Poland

International Committee of Slavists (Commission on History of Slavic Studies, President Prof. Giovanna Brogi-Berkoff)

1988- Член на Факултетния и Научния съвет на ФСФ в СУ

1988-97 Член на Факултетния съвет на ФФ на ЮЗУ, Благоевград; Член на Редакционната колегия на сп. Balkanistic Forum, ЮЗУ, Благоевград

1993-97 Експерт в Комисията за Източна и Централна Европа към Фондация „Отворено общество”, София

1993 Член основател на академичното сдружение Homo Bohemicus

1992 Член на националния комитет на българските слависти


НАГРАДИ, ГРАНТОВЕ, СТИПЕНДИИ:

Награди:

1991 Кавалер на полския правителствен орден "Za­­­słu­żony dla kultury polskiej"// L’Ordre du “Merite Culturel” (14/91)

1987 Първа награда на Съюза на българските преводачи и Полския културен институт в София за превода на стихове от Мария Павликовска-Ясножевска
Грантове и стипендии:

2011 Brown Scholar Fellowship, Valdosta State University, USA

2008 Интегриран университетски център за трансгранична българистика (колективен грант), Фонд „Научни изследвания”, София

2002-2003 Fellowship at Slavic Research Center at Hokkaido University, Sapporo, Japan

2001 Fellowship for Summer Research Laboratory on Russia and Eastern Europe - University of Illinois at Urbana - Champaign, СAЩ

1997 Религиите на славяните, НИС, България

България между Изтока и Запада, Фондация „Отворено общество”, София

1994 Central European University – George Soros Foundation, Prague - Budapest: The Roots of Slavonic Nationalism (RSS # 1129)


ЕЗИЦИ:

Полски, руски, чешки, словашки, английски


ПУБЛИКАЦИИ (на 9 езика в 14 страни):
А. КНИГИ:  1. Календари, мъченици и поети. Издателство на СУ „Св. Климент Охридски”, С., 196 с. ISBN 978-954-07-3148-3. Книгата е отпечатана със средства на Полския институт в София.


Фрашки и целувки. Схихове от Ян Кохановски, Мария Павликовска-Ясножевска и Ян Щаудингер. Издателство на СУ „Св. Климент Охридски”, С., 48 с. ISBN 978-954-07-3147-6. Книгата е отпечатана със средства на Полския институт в София.


  1. Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; хронология и ти­по­логия; критика и апология на славянското мъченичество. Издателство на СУ „Св. Климент Охридски”, С., 332 с.

ISBN 10: 954-07-2248-9 // 13: 978-954-07-2248-1


2006 Почерк ~ plus. Стихотворения. С., Издателство AngoBoy, с. 86

ISBN 10: 954-737-579-2 // 13: 978-954737-579-6


1997 Почерк. С., Издателство Славика, с.52

ISBN 954-9581-2-0

1
997 Някогашните славяни днес. С., Издателство Славика, с. 232

ISBN 954-9581-01-2


  1. Самосознание словесности. Историографии славянских литератур, Издателство на СУ „Св. Климент Охридски”, С., с. 168

ISBN 954-07-0801-X


1996 Полската поезия между двете световни войни. Издателство на СУ „Св. Климент Охридски”, София, с. 220

ISBN 954-07-1016-1


1
993 Вкусът на любовта. Полски културен институт в С., с. 16

1
991 Целувки – любовна лирика от Мария Павликовска-Ясножевска. С., Издателство Славика, с. 72

СТУДИИ:

1993 Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур ХХ-го века. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, т. 85: 225-258

1992 Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур до ХХ-го века. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, т. 84: 157-185
СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ:

2011 Wprowadzenie do polskiego partiocentryzmu. In: Polonistyka bez granic. Tom 1: Wiedza o literaturze i kulturze, Kraków, 325-333

2008 Од абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллек­ти­визма. In: Lo sviluppo della slavistica negli imperii europei, Verona, Italy, 103-114

2008 The Intimate Jokes of Partocentrism in Milan Kunderas The Joke and Anchee Mins Wild Ginger. In: Acta Slavica Iaponicа, Volume 25, Sapporo, Japan, 163-186

2007 Силата на љубовта и љубовта на силата. Во литературите што заемно се читаат: „Жените на Варшава”, Германиjа – гнасна приказна” и „Сок од простата”. В: Спектар. Списание за литературна наука. Институт за македонска литература – Скопjе, Република Македония, 2007/49, 141-161

2006 Славянските светци-„камикадзе” – свои или чужди? In: Своj и туђ. Слика другог у балканским и средњоевропским књижев­ности­ма. Београд: Институт за књижевност и уметност, Белград: 85-96

2005 Арбитър на елегантността на литературоведската славистика. Славомир Волман на 80 години. In: Slavia, ročnik 74, Prague, Czech Republic: 393-398

2003 Slavic Nationalism: An Overview. In: The Construction and Deconstruction of Na­tio­nal Histories in Slavic Eurasia, Slavic Research Center, Sapporo, Japan: 185-204

2003 Историографии славянских литератур как своеобразная научная институция. In: Histoire de la slavis­tique. Le rôle des institutions, Institut d’Etudes slaves, Paris, France: 191-200

2002 Трансформирането на славянския езически пантеон в християнски. In: Slavica comparativa, Euroslavica, Prague, Czech Republic: 142-148

2001 Slovanští světci a obrození. Kult jazyka mlčení v Čechách. In: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování narodního vědomi, Uherské Hradiště, Czech Republic: 111-119

2001 Od indoeuropeizmu do eurochrześcijaństwa. Słowianie jako przedmiot gło­ba­­lizacji. Prehistoria procesu. In: Kul­tura. Język. Komunikacja. Problemy głobalizacjii i kultur narodowych, War­szawa, Po­land: 193-201

2001 Славянските светци и Възраждането. Култът към „езика” на мълчанието в Чехия. В: Литературна мисъл, 1-2, С.,: 87-98

1999 Обзор Истории славянских литератур” А.Н. Пыпина в контексте сравнительного славянского литературоведения. Slavia Orientalis, XLVIII, 4, Kraków, Poland: 581-598

1999 Słowianie między nacjonalizmem i internacjonalizmem. In: Wielkie mity narodowe Słowian, Poznań, Poland: 29-50

1998 Курс Адама Мицкевича по славянским литературам в College de France в контексте сравнительного славянского литературоведения, Revue des Etudes Slaves, LXX/4, 1998, Paris: 751-770

1998 Славянските светци в Calendarium Romanum Generale oт 1970 г. Slavica Pragensia ad tempora nostra, Prague, Czech Republic: 316-319

1998 Święty Wojciech w kontekście historii, chrześcijańskiego panteonu Czechów i geopolityki. Przegląd Powszechny, 4, Warszawa, Poland: 64-71

1997 Славяне между Востоком и Западом. Религиозные и литературные аспекты двойственности. Slavia Orientalis, XLVI, 3: 363-371, Kraków, Poland: 363-371. Reprinted in: Las Actas de las II Jornadas Andaluzas de Eslavistica, Baeza, 1997, Granada, Spain: 178-185

1997 Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých narečí P.J. Šafárika - prvá vědecká syntéza slovanskej slovesnosti. In:  Slovenská literatúra, 44, Bratislava, Slovakia: 431-440

1996 Славянские литературы Яна Махала в контексте сравнительного славянского литературоведения. Slavia, Praha, Czech Republic, ročnik 65: 465-475
ИЗБРАНИ СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В ЧУЖБИНА:

2009 Славянските мъченици – жертви на борбата между клира и клера. В: Вестник Тверского Государственого Университета, № 19, Тверь, Русия

2007 Nauczanie języka polskiego i studia polskie w Bułgarii. In: Kwartalnik Poloni­cum, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners, Warszawa, Poland, Nr. 5, 17-19

2006 Православные мученики XX века. В: Православная культура на Урале: Контексты истории и современность, Челябинск, Русия: 62-67

2003 In the Beginning of the World (in Japanese). Slavic Research Center News, No. 92, January 2003: 7-10

2002 У начала мира. In: Slavic Research Center News – Annual Newsletter of the SRC, Hokkaido University, Sapporo, Japan: 12-15

2002 За професор Емил Георгиев и... като проф. Е. Георгиев. In: Bułgarzy na Uniwersytecie Jagellońskim w okresie mię­dzywojennym, Kraków, Poland: 121-132

1997 Интеграция и дезинтеграция в литературните процеси на славяните. In: Práce z jin slavistiky XVIII, Prague, Czech Republic: 35-41

1997 Rekviem za Pražskou Čtyřku”. In: Hospody a pivo v české společnosti, Prague, Czech Republic: 244-248

1992 El sindrome de grupo en los pueblos eslavos: hacia el nacionalismo de algunos pu­eb­los eslavos a finales del s. XX. Jornadas Andaluzas de Eslavica - La eslavistica euro­pea: problemas y perspectivas, Granada, Spain: 52-54

1990 Чешката литература в българските литературни историографии. In: Práce ústavu slavistiky - Československo-bulharské kulturní vztahy, tradice a perspektivy bádání, Brno, Czechoslovakia: 198-203
ИЗБРАНИ СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В БЪЛГАРИЯ:

2008 Интимните шеги на партоцентризма в романите „Шегата”на М. Кундера и „Дивата Волност” на А. Мин. В: Славянска филология, т. 24, С., с. 146-172

2008 Първите славянски мъченици, съпротивили се на исляма. Във: Въпреки различията, С., 60-74.

2007 От абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма. В: Езиков свят, Благоевград, 121-129.

2007 История и историография на славянския литературен 20 век. Тезиси с особен оглед на „партоцентричната” същност на века. В: Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Боян Ничев. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 105-118

2007 Славянските първомъченици от периода на езичеството. В: Езиков свят, Благоевград: 74-78

2006 Същност и езикови аспекти на светостта. В: Сборник в чест на професор Василка Радева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,С.,: 72-79

2005 Изборът. Славянският преход от езичество към християнство. В: Materials of the College of Slavic languages and Literatures for the Slavistic Convention in Kraków. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 125-134

2005 Светостта – еманация на християнската памет. В: Реторики на паметта. Сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Иван Павлов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,С.,: 13-27

2002 Силата на любовта и любовта на силата във взаимночетящите се литератури: ” Жените на Варшава” от Г. Марков,” Германия – мръсна приказка” от В. Пасков и „Сок от простата” на Й. Павловски. В: Фигури на автора. Сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Боян Биолчев, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,С.,: 111-125

2002 Преводната рецепция на полската литература след Втората световна война.В: Преводната рецепция на европейските литератури в България, том 4 – Славянски литератури, С.,: 125-135

2002 Рецепцията на творчеството на Стефан Жеромски в България. В: Преводната рецепция на европейските литератури в България, том 4 – Славянски литератури, С.,: 141-154

2002 Рецепцията на творчеството на Ярослав Ивашкевич. В: Преводната рецепция на европейските литератури в България, том 4 – Славянски литератури, С.,: 155-161

2002 Рецепцията на творчеството на Владислав Реймонт в България. В: Преводната рецепция на европейските литератури в България, том 4 – Славянски литератури, С.,: 223-235

2002 Рецепция на творчеството на Юлиан Тувим в България. В: Преводната рецепция на европейските литератури в България, том 4 – Славянски литератури, С.,: 262-267

2001 Славянските „светци” и мъченици на тоталитаризма. В: Kритика, 2001/3, С.,: 78-103

2000 Големият диалог е голям, когато в него участват всички. В: Homo Bohemicus, С., 2000/2-3: 155-158

2000 Aспекти на сръбската светост. В: Koнтакти и паралели в южнославянския езиков и литературен контекст, Пловдив: 58-65

1998 За човека и учения проф. Боян Ничев на prima vista. В: Литературата, 8, С.,: 151-154

1997 Нежният инстинкт за самосъхранение или идеологическо-държавните превъплъщения на чехите. В: Демократически преглед, Пролет, С.,: 306-316

1997 Хърватските предтечи на митове и утопии за славянството. В: Предци и корени, митове и утопии на Балканите, Благоевград: 222-233

1996 Религиите и славяните. В: Свети места на Балканите, Благоевград: 77-85

1996 Интеграция и дезинтеграция в литературните процеси на славяните. В: Литературната наука днес, С.,: 57-65.

1996 Ренесансът и България. В: Bulgarian-Vatican Mate­rials, С.,: 92-110. Препечатана в: Българистични студии, С.,: 341-360

1996 Още една гледна точка за релативизма на Карел Чапек. В: Almanach Bohemia, С.,: 98-101

1995 Реквием за пражката „четворка”. Homo Bohemicus, 19, С.,: 43-47

1995 Първите чешки изследвания за живота и творчеството на П.Ю. Тодоров. В: Ненаситният ловец. В чест на 70-та годишнина на проф. Зд. Урбан, С.,: 74-78

1994 Пет богоборчески етюда или деградация на прометеизма (Върху материал от старогръцката и полската литература). В: Annals of Plovdiv University, 32: 33-47

1994 Хронология и типология на славянската литературна емиграция. В: Balkanistic Forum, 1, Благоевград: 24-36. Препечатана в: Българистични студии, С.,: 361-382

1993 Груповият синдром при славяните. В: Литературен вестник, № 5, С.,: 3

1993 Година на Испания и на... Балканите (Движението на исляма в Европа). Във: Век 2/, № 8, С.,: 5

1993 The Roots of the Slavonic Nationalism. В: Balkanistic Forum, 1, Благоевград: 59-62

1992 Босна и нейните околности. В: Литературен форум – специален брой по случай 100 годишнината на Иво Андрич.С.,: 6

1992 Reformation und Perestrojka bei den Slawen. В: Balkanistic Forum: 2-3, Благоевград: 139-143

1989 Словесность славян Франка Вольмана. В: Comparative Literary Studies, С.,: 72-77

1988 А.Н. Пыпин как историограф славянских литератур. В: Болгарская русистика, С.,: 3-13

1986 Между равносметката и надеждата. В: Родна реч 2, С.,: 52-55

1984 Ян Кохановски. В: Родна реч, 6, С.,: 47-49


АКТУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

Славянският обществен и литературен партоцентризъм


ИЗБРАНИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ:

2008 14th World Congress of Slavists. Ohrid, Republic of Macedonia (September 10 –17). Presented Paper # 402: Slavic Literary Partocentrism, on September 11, Section #

1998 12th World Congress of Slavists. Kraków, Poland (August 27 – September 3, 1998). Presented Paper # 525: Participation of the Slavs in the Process of Spiritual Integration and Disintegration of Europe (in Russian), on August 28, 1998, Section # II. 8, p. 90 in the Program of the Congress. Abstract of the paper is published in the Collection of Abstracts in Literary Theory, Folkloristics, and Cultural Studies, p. 45

1996 Second Days of Slavistics in Andalusia - Baeza, Spain, (October 3-5, 1996) Presented Paper: The Slavs between the East and the West (Religious and Literary Aspects of the Duality)

1994 First Days of Slavistics in Andalusia, Spain, (October 5-12, 1994). Presented Paper: El sindrome de grupo en los pueblos eslavos: hacia elnacionalismo de algunos pueblos eslavos a finales del s. XX. Jornadas Andalusas de Eslavica - La eslavistica europea: problemas i perspectivas, 52-54. Granada, Spain

1993 11th World Congress of Slavists. Bratislava (August 31 - September 8, 1993). Presented Paper # 638: Slovanská literarná emigracia, on September 4, 1993, Section # IV / I, p. 88 in the Program of the Congress


ИЗБРАНИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

2007 Развитие славистики в европейских империях. Верона, Италия, 15-18 октомври. Доклад: От абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма.

2005 Slavyanskite svetci -“kamikadze” – svoi ili chuzhdi? // Slavic Martyrs – “ka­mi­kaze”. International Conference at Institute for Literature of Serbian Academy of Sciences, Belgrade

2005 Czech-Bulgarian Conference, Prague, May 21-24.

2002 The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia, SRC, Hokkaido University, Japan. July 10-13. Presented paper: Slavic Nationalism: An Overview

2001 Literary Mystifications and Ethnical Myths in the Formation of National Discourses, Uherské Hradiště, Czech Republic. October 20-21. Presented paper: The Cult of the Silence’s Language in Bohemia

2001 Rol’ nauchnyh in­sti­tu­cii dlya razvitii slavistiki, Paris, France, September 6-8. Pre­sen­ted paper: Historiography of Slavic Literatures as a Scientific Institution

1998 Czech-Bulgarian Conference: Antropologie dialogu (Souzněni a nedorozuměni mezi Cechy a Bulhařy). Prague, December 14-16, 1998. Presented paper: Veliký dialog je veliký, když se ho učastní všichni

1998 One Hundred Years of Slavic Studies in Charles University, Prague, June 8-10. Presented paper: Slavic Saints in Calendarium Romanum generale of 1970.

1997 Tenth Bulgarian-Czech Conference, Sofia. May 27-29. Presented paper: St. Vojcech in the Context of History, Czech Christian Pantheon, and Geopolitics

1996 Ninth Bulgarian-Czech Conference, Sofia. May. Presented paper: Parallelism and Spiral Tendencies in the Historical Development of Czechs and Bulgarians

1996 Fifth Winter Balkanistic Days in Bansko, Bulgaria. Feb. 2- March 2. Presented paper: Ancestors and Roots, Myths and Utopias in the Balkans. Croation Ancestors and Roots of Myths and Utopias among the Slavic Peoples

1996 Czech-Bulgarian Conference in Honor of the 120 Anniversary of Kiril Hristov. Paper presented: Kiril Hristov in the Czech Literary Historiographies

1995 Eighth Bulgarian-Czech Conference, Shumen, Bulgaria. May 22-23. Presented paper: This Tender Instinct for Self-preservation or Ideological and Governmental Transfigurations of the Czechs

1995 Fourth Winter Balkanistic Days in Bansko, Bulgaria. Feb. 1- March 1. Round Table: Sacred Places in the Balkans. Paper presented: The Religions and the Slavs, the Religions of the Slavs

1994 International Conference: Nationlism and Internationalism.The Imperial Problem in the Balkans and in Europe. Sofia, November 2-4. Paper presented: The Slavic Peoples between the Nationalism and the Internationalism

1994 Third Bulgarian-Polish Symposium. Plovdiv, October 13-14. Paper presented: Degradation of the Promethianism (on materials from Ancient Greek and Polish Literature)

1994 Seventh Czech-Bulgarian Conference Linguistics and Ethnocultural Models in the Czech Republic and Bulgaria. Prague, May 23-24. Paper presented: Integration and Disintegration in the Slavic Literary Process

1994 Third International Balkanistic Meeting in Bansko, Bulgaria. February. Paper presented: Ethnocentric Aspects of the Slavic Renaissance

1992 Czech-Bulgarian Conference: Myth and Reality in the Bulgarian-Czech Relationships. Prague, May 20-22. Paper presented: Typological Similarities between Czech Husism and the Transition

1990 Bulgarian-Czech Meeting; The Hundredth Anniversary of Karel Capek. Sofia. May 21. Paper presented: Corrections in some Bulgarian Interpretations of the Works of Karel Capek

1990 Bulgarian-Polish Conference: Young Bulgarian and Polish Prose in the 70s and 80s. Sofia, April 10. Paper presented: Possibilities for Personal Realization of the Young in Poland and Bulgaria during the 70s and the 80s.

1990 Czech-Bulgarian Conference: Czech and Bulgarian Modernism and Avantgardism in the Slavic and European Context. Prague, February, 20-21. Paper presented: The Work of Petko Y. Todorov from the Point of View of Czech Literary Criticism

1988 Czech-Bulgarian Conference: Czech-Bulgarian Literary Links. Tradition and Perspectives of the Research. Brno, Czechoslovakia, April 25-28. Paper presented: Czech Literature in Bulgarian Literary Historiographies

1988 Polish - Bulgarian Conference: A Hundred Years Sofia University. Kraków, Poland, December 4-6. Paper presented: Development of Literary Polonistics in Sofia University

1987 Bulgarian-Czech Conference: Bulgaria and Czechoslovakia in the Era of Socialism. Sofia, June 1-2. Paper presented: Bulgarian Literature in Czech Histories of the Slavic Literatures


РЕЦЕНЗИИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ:

В България: над 12

В Чехия: 2
РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ И СПЕКТАКЛИ:

Повече от 20


НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И РЕЧНИКОВИ СТАТИИ; УЧАСТИЯ В РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ:

Над 100
ПРЕВОДИ:

Над 1000 стиха преводи на полска поезия за учебните нужди на студентите в СУ

София, 03.11.2011 г.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница