Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овосДата02.02.2018
Размер293.66 Kb.


Информация за преценяване на необходимостта

от извършване на ОВОС

(Съгласно Приложение №2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда)
Инвестиционно предложение:

 1. Изграждане на обект: “ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ” в УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово.

 2. Трасе на канализация за отпадни води от УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово и заустване във воден обект.

 3. Сондажен кладенец за технологично водоснабдяване в УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово.


I. Информация за контакт с инвеститора:

„НАТУРЕЛА БГ” ООД, ЕИК BG115747347Пълен пощенски адрес на седалище: обл. Пловдивска, общ. Карлово,

гр.Карлово 4300, ул. „Иван Лазаров” №11


Адрес за кореспонденция: обл. Софийска, общ. Столична, гр. София 1407,

ул. „Сребърна“ №15, вх.Б, ет. 5, ап.10


Телефон, факс и е-mail: 0897 883 845

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител:

Красимир Филипов Иванов


Лице за контакти: Борислав Дачев – 0897 883 845 /получаване на ръка/
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението

Настоящото искане за преценка необходимостта от извършване на ОВОС е в отговор на писмо с изх.№ ОВОС-226/04.04.2015г. на Директора на РИОСВ гр.Пловдив и съгласно условията на т.12., буква “в” от Приложение № 2 към чл.93,ал.1,т.1 и 2 от ЗООС (ДВ.бр.91/25.09.2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 77/27.09.2005г.). Искането за преценка съдържа пълна информация съгласно приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 3 от 2006 г. приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г.).

Чрез реализацията на настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури с приблизителен капацитет от 4 дестилационни апарата по 3 м3, кохобационна колона, съдове и екипировка, съгласно технологичните изисквания. Дестилерията ще бъде изградена в УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово, с обща площ 5 972 кв.м. Предложената площадка, на която ще се разположи обекта, е в обхвата на регулационния план на селото и в рамките на строителните му граници.

Имотът е собственост на Възложителя, с обща площ 5 972 м2 и ще се ползва в целият си обхват.

За достъп до обекта ще се използва съществуващата транспортна инфраструктура – прилежащите улици от югоизток и североизток. По този начин е осигурен и необходимия достъп на противопожарните автомобили.

За електрозахранване и за питейно-битово водоснабдяване ще се използва преносната мрежа на населеното място.

За водоснабдяване за технологични нужди се предвижда изграждане на нов сондажен кладенец. За целта ще се инициира процедура за получаване на разрешително за ползване на воден обект (подземен източник), в съответствие с изискванията на Закона за водите.

В селото няма канализация и за целта ще се проведе процедура по заустване във воден обект, като се изгради канализация по улицата от североизток до реката, минаваща през селото, на около 300м северно от имота. За отпадните води се предвижда изграждането на разделна площадкова канализация за битовите, технологични и дъждовни води, която след очистването и постигане на нормативните стойности за температура и качества, се събират в главна ревизионна шахта, свързана с канализационното отклонение, водещо до водоприемника. За целта ще се инициира процедура за получаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно изискванията на Закона за водите.

Инвестиционният проект ще отговаря на действащата нормативна уредба като: • ще бъдат указани подходите, транспортния достъп и границите на имота в изготвения инвестиционен проект. Застрояването ще е съобразено с изискванията на приложимото законодателство относно условията и редът за застрояване в урбанизирани територии, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие технологичните, санитарни, екологични и противопожарни норми;

 • не се предвиждат избени помещения, но поради технологични изисквания е възможно да се озпълнят частично помещения или съоръжения с дълбочина до 3м под нивото на терена. Изкопите ще са с приблизителна дълбочина 1м-3,5м под нивото на терена, съгласно изискванията за фундиране;

 • не се предвижда използването на взрив при изпълнението на обекта.

Подробни данни за обекта ще бъдат представени в разработката на инвестиционния проект, спазвайки градоустройствените, технологични, санитарни, екологични и противопожарни норми.

Видът на използваното гориво ще се уточни на фаза инвестиционен проект. Възможните варианти са – природен газ в мобилни бутилкови групи, мазут или нафта. Горивната инсталация се предвижда със следните параметри: • Работно налягане - 0.6 до 0.8 Мра;

 • Работна температура - 159.69º С до 169.61º С;

 • Разход - 1500 кг./час;

 • Котел парен - КП 1.6.

Етеричните масла представляват смес от летливи вещества на растенията с водна пара, не смесващи се с водата или частично разтворими в нея и лесно разтворими в органични разтворители. Получават се чрез дестилация на съответната суровина посредством водна, водно-парна и парна дестилация. В състава им влизат разнообразни органични съединения, които се отнасят към четирите основни групи: терпени, ароматни производни, мастни съединения и съединения съдържащи азот и сяра. Те се намират в стеблата, листата, кората, корените, семената, смолата и цвета на растенията. Етеричните масла намират широко приложение в парфюмерията, козметиката, фармацията, ароматотерапията и други направления.

Проектираната дестилерия ще бъде предназначена за преработка на розов цвят, лавандулови съцветия и други етерично-маслени култури.

Технологичния процес започва от приемането на суровината в дестилерията или приемателен пункт извън района, ако има открит такъв и завършва с получаване на розова вода, розово и други етерични масла.

Очакваните средногодишна производителност е:  • розово масло – около 55 кг до 70 кг;

  • розова вода – около 4 000 кг;

  • лавандулово масло – около 850 кг;

  • други етерични масла – около 1700 кг.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

За имота, на чиято територия се предвижда да се реализира инвестиционното предложение има издадена скица-виза за проектиране, издадена от главния архитект на общ.Карлово с №312/17.07.2014 г., презаверена на 23.02.2015г., на възложителя „НАТУРЕЛА БГ” ООД.

Местоположението на обекта е съобразено с дейността, която ще се развива в него и е благоприятно предвид разположението му в бивш стопански двор и непосредствената му близост до път -улица, собственост на Община Карлово.

Изграждането и експлоатацията на обекта ще допринесе съществено за развитието на икономиката и обществения напредък в региона. Реализацията му ще доведе до разкриване на нови работни места за местното население. 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

В близост няма изградени други подобни обекти или дейности. В съседство няма производствени дейности, които да го правят недопустим в отношение на санитарно-хигиенни зони. За инвестиционното предложение има издадена скица-виза за проектиране, издадена от главния архитект на общ. Карлово с №312/17.07.2014 г., презаверена на 23.02.2015г., на възложителя „НАТУРЕЛА БГ” ООД. От северозапад, югозапад и през улицата от югоизток са разположени имоти, които са част от плана на стопански двор на бивше ТКЗС в регулацията на с. Богдан, чиято функция не е в противоречие с инвестиционното намерение. От североизток са УПИ за жилищно застрояване. Жилищните сгради са обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Предназначението на площадката е съгласувано с РЗИ-Пловдив със здравно заключение с Изх. № 2130/01.04.2014г., което доказва допустимостта ѝ.

Към момента имотът не попада в рамките на общ устройствен план или схема.
 1. Подробна информация за разгледани алтернативи

За имота, на чиято територия се предвижда да се реализира инвестиционното предложение има издадена скица-виза за проектиране, издадена от главния архитект на общ. Карлово с №312/17.07.2014 г., презаверена на 23.02.2015г., на възложителя „НАТУРЕЛА БГ” ООД. Същият е собственост на възложителя.

Според извършените прединвестиционни проучвания, същият е подходящ и удовлетворява изискванията за строителство и инфраструктурно изграждане на дестилерия.

Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. При спазване на законовите изисквания, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не би следвало да бъде изпълнена нулева алтернатива. Освен това изграждането на дестилерията ще има социален ефект, свързан с осигуряване на нови работни места за местното население.


 1. Местоположение на инвестиционното предложение

Площадката обхваща УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово. Разположена е в североизточната част на строителните граници на с. Богдан. Пътят гр. Карлово – с. Богдан, влизайки в селото, продължава в улицата, минаваща от югоизток на площадката.

Трасето на канализацията ще се изгради по улицата от североизток на имота, която е в регулацията на селото и достига до реката, минаваща през селото, на около 300м северно от имота, в строителните граници и регулацията на населеното място.

Сондажния кладенец е в рамките на УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и инвестиционните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване. За изграждане на дестилерията не е необходима друга прилежаща територия.
 1. Описание на основните процеси, капацитет

Подробни данни за обекта ще бъдат представени в разработката на инвестиционния проект, спазвайки градоустройствените, технологични, санитарни, екологични и противопожарни норми.

Етеричните масла представляват смес от летливи вещества на растенията с водна пара, не смесващи се с водата или частично разтворими в нея и лесно разтворими в органични разтворители. Получават се чрез дестилация на съответната суровина посредством водна, водно-парна и парна дестилация. В състава им влизат разнообразни органични съединения, които се отнасят към четирите основни групи: терпени, ароматни производни, мастни съединения и съединения съдържащи азот и сяра. Те се намират в стеблата, листата, кората, корените, семената, смолата и цвета на растенията. Етеричните масла намират широко приложение в парфюмерията, козметиката, фармацията, ароматотерапията и други направления.

Проектираната дестилерия ще бъде предназначена за преработка на розов цвят, лавандулови съцветия и други етерично-маслени култури.

Технологичния процес започва от приемането на суровината в дестилерията, или приемателен пункт извън района ѝ ако има открит такъв и завършва с получаване на розова вода, розово и други етерични масла.

Очакваните средногодишна производителност е:


  • розово масло – около 55 кг до 70 кг;

  • розова вода – около 4 000 кг;

  • лавандулово масло – около 850 кг;

  • други етерични масла – около 1700 кг.

Технологичният процес изисква обособяване на следните работни помещения:

- Приемно отделение / склад за суровини

- Цех за дестилация

- Складови помещения за продукцията

- Отделение за опаковане

- Санитарно – битови възли

- Стая за почивка

- Лаборатория.

Основната суровина – розов цвят, розова вода, лавандулови съцветия и други етерично-маслени култури, ще се доставят от близките населени места. Останалите суровини, материали, опаковки ще се доставят по договор със съответните предприятия – производители и доставчици.


 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Площадката обхваща УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово. Разположена е в североизточната част на строителните граници на с. Богдан. Пътят гр. Карлово – с. Богдан, влизайки в селото, продължава в улицата, минаваща от югоизток на площадката. Чрез нея и перпендикулярната и улица, минаваща от североизток на имота, ще се осъществява достъпа до предприятието.

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района. Не се налага изграждане на нови пътища.
 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Инвестиционното предложение предвижда:

 1. Изграждане на обект: “ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ” в УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово.

 2. Трасе на канализация за отпадни води от УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово и заустване във воден обект.

 3. Сондажен кладенец за технологично водоснабдяване в УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово.

Реализацията му ще премине през следните етапи:

 • Основно строителство

Основното строителство ще се осъществи в рамките на два строителни сезона. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата, пречиствателното съоръжение и т.н.

На определената площадка, върху участъка предвиден за фундиране на сградата, преди започване на основното строителство се предвижда отстраняване на повърхностния хумусен слой, след което ще се извършат изкопите за производственото хале. То се предвижда като монолитна постройка – монолитно изливани фундаменти, армирани стоманобетонни колони, греди и плочи. Конкретните параметри на строителните дейности, респективно съответните технически строителни решения, ще бъдат предмет на бъдещо инвестиционно проектиране.

Поради не големия мащаб на предвижданите строителни дейности, няма да се наложи ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.


 • Закриване на строителството и възстановителни дейности

След изграждане на обекта, спомагателните площадки ще бъдат закрити. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинско депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопните дейности и хумусния пласт ще бъдат използвани при изпълнение на вертикалната планировка на обекта и за рекултивация на засегнатите от строителството площи в имота. Имотът граничи с улици, по които ще се осъществява достъпа до обекта на строителна механизация и доставките на строителни материали, оборудване и др.

На този етап ще бъде извършено озеленяване на незастроената част от имота.

След приключване на строителството на дестилерията и изграждане на елементите на спомагателната инфраструктура ще се извърши монтиране на машините и съоръженията необходими за дейността на дестилерията.

- Експлоатация

Проектираната дестилерия ще бъде предназначена за преработка на розов цвят, лавандулови съцветия и други етерично-маслени култури

Технологичния процес започва от приемането на суровината в дестилерията, или приемателен пункт извън района ѝ ако има открит такъв и завършва с получаване на розова вода, розово и други етерични масла.

Очакваните средногодишна производителност е:  • розово масло – около 55 кг до 70 кг;

  • розова вода – около 4 000 кг;

  • лавандулово масло – около 850 кг;

  • други етерични масла – около 1700 кг.
 1. Предлагани методи за строителство

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност:

 • изкопни работи за сгради, изкопни работи за фундаменти, груб строеж сгради;

 • изграждане на елементите на техническата инфраструктура (електроснабдяването, ВиК мрежата и т.н);

 • вътрешноплощадкова алейна мрежа и вертикална планировка;

 • монтаж на машините и съоръженията ;

 • пусково-накладъчни работи;

 • външна ограда на площадката.

Предвижда се основните строителни работи по производственото хале да се извършат по монолитен метод.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията са вода, инертни материали - чакъл, пясък, баластра, както и бетонови и варови разтвори, дървен материал, горива.


 1. Отпадъци, които се очакват да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

От бъдещият обект по време на строителството се очаква образуването на:

 • Строителни отпадъци, които ще се събират на отделена за целта площадка и ще се извозят на депо за строителни отпадъци посочено от Община Карлово

 • Земни маси от изкопни работи, които ще се използват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка;

 • Битови отпадъци от дейността на строителните работници, които ще се събират в контейнер и ще се извозват на сметище от фирмата, обслужваща района.


По време на експлоатацията се очаква формиране на следните видове отпадъци:


 • Хартиени и картонени опаковки – консумативи за обслужващите дейности;

 • Пластмасови опаковки – бутилки минерална вода за персонала и други консумативи;

 • Утайки от изгребни ями – битовата и промишлената канализация ще са разделни. Битовите се предвижда да преминат през модул на локално пречиствателно съоръжение за преработка на такъв вид води, състоящ се от механична и биологична /активационна/ части, предназначен за ЕЖ и максимален поток 1,8 м3/ден. Максималният отток от пречиствателната станция след акумулиране е 0,17 л/сек, генерирана кал /2 - 4% сухо вещество/ - 2,8 м3/год., очаквана честота на извозване на калта – 6 месеца. Предполагаеми стойности на оттичане - БПК5<25 мг/л, ХПК <90 мг/л, НВ<30 мг/л. След очистването водите се заустват в канализационното отклонение, водещо до водоприемника. При невъзможност за заустване в канализация, битовата ще се заусти във водоплътна изгребна яма. Утайките нямат характер на опасен отпадък, тъй като отпадните води са битово-фекални. От промишлената канализация утайките от резервоар-смесителя са с органичен характер и се изгребват веднъж, след приключване на кампанията като се ползва за наторяване на трайните насаждения.

 • Розова джибра – отделя се от водата чрез сепариращо устройство (шнек), постъпва на ремарке и се използва за наторяване на трайните насаждения.

 • Смесени битови отпадъци – от работещи, които ще се образуват при експлоатацията на обекта, ще се събират и извозват от собственика до контейнери на фирмата, поддържаща чистотата в общината.

В селото няма канализация и за целта ще се проведе процедура по заустване във воден обект, като се изгради канализация по улицата от североизток до реката, минаваща през селото, на около 300м северно от имота. За отпадните води се предвижда изграждането на разделна площадкова канализация за битовите, технологични и дъждовни води, както следва:

 • Битови отпадни води – предвижда се да преминат през модул на локално пречиствателно съоръжение за преработка на такъв вид води, състоящ се от механична и биологична /активационна/ части, предназначен за ЕЖ и максимален поток 1,8 м3/ден. Максималният отток от пречиствателната станция след акумулиране е 0,17 л/сек, генерирана кал /2 - 4% сухо вещество/ - 2,8 м3/год., очаквана честота на извозване на калта – 6 месеца. Предполагаеми стойности на оттичане - БПК5<25 мг/л, ХПК <90 мг/л, НВ<30 мг/л. След очистването водите се заустват в канализационното отклонение, водещо до водоприемника. При невъзможност за заустване в канализационната мрежа, битовите отпадни води ще се заустят във водоплътна изгребна яма.

 • Технологични отпадни води – 3 л/сек. Преминават през резервоар-смесител, където се третират с коагулант при наличие на органика /собствен мониторинг/, след като достигнат показатели за температура и качества на водата се заустват в канализационното отклонение, водещо до водоприемника, с необходимия мониторинг в точката на заустване, съгласно изискванията на Закона за водите.

Отпадните технологични води при сепарирането на розовата джибра са със следните характеристики:

- полученият течен остатък (вода) от сепаратора се препомпва с помпа в резервоар-смесител. Тази вода е с Т = 85 до 90 0С, количество 1000 кг/ч. В този резервоар-смесител се събират неоползотворените топли води, водата от сепарирането и се прибавя студена вода до постигане на показателите и нормите за определяне качеството на течащите повърхностни води.

- състав:


  • Концентрация на органика – 0,003 %

  • Цвят – бледорозов

  • Мирис – леко на роза

  • рН – от 6.5 до 7.7

  • Неразтворими вещества/твърд остатък/ - от 20 до 30 мг./ дм³

  • Аминокиселини - частично разтворими/глутаминова, аспарагинова/ - от 0.3 до 0.4 мг./дм³

 • Частично разтворени амиди на аминокиселините/аспарагин, глутамин/ - до 0.2 мг./ дм³

 • Флавоноиди /кверцетин и камферол/ - до 0.3 мг./ дм.³

 • Антоциани/цианидин/ - до 0.4 мг./ дм.³

- при наличието на органика в резервоар-смесителя се подава коагулант. Резервоара ще бъде на три нива с изпускатели. Най-долния изпускател се отваря в края на кампанията, за измиване на резервоара след изгребване на утайката. Утайката се използва за наторяване на трайните насаждения от рози и лавандула.

- план за собствен мониторинг на отпадните води преди заустване им във водният обект - ще бъде изготвен след пускане на инсталацията в редовна експлоатация и показателите ще се следят от цеховата лаборатория.


От дейността на обекта, образуването на други отпадъци не се очаква.
Точното класифициране на отпадъците по видове и свойства, както и очакваните количества от тях ще се извърши в зависимост от конкретните технологични процеси в дестилерията, като преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се изпълнят изискванията на чл.7 от ЗУО.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

При спазване на законовите изисквания не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда. Евентуалните негативни въздействия са с временен характер, за предотвратяването им ще се предвидят следните мерки:

 • Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса;

 • Ще бъдат изпълнени изискванията на ЗУО /ДВ.бр.86/2003г./;

 • По време на строително-монтажните дейности, строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно да се извозват;

 • Ще се осигури необходимото озеленяване на незастроената част от имота;

 • Ще се монтира пречиствателно съоръжение с подходящ капацитет за пречистване на производствените и битови отпадъчни води и др.
 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Имотът не е захранен с електроенергия, вода и канализация. За реализирането на инвестиционното намерение е необходимо изграждане на сондаж, водопроводно отклонение, канал и ел.захранване.

Предвижда се за електрозахранване и за питейно-битово водоснабдяване да се използва преносната мрежа на населеното място. За технологични нужди се предвижда смесено водоснабдяване – изграждане на нов собствен сондажен кладенец и от водопроводната мрежа на населеното място, при необходимост, като за целта ще се инициира процедура за получаване на разрешително за ползване на воден обект (подземен източник), съгласно чл.44 от Закона за водите.

В селото няма канализация и за целта ще се проведе процедура по заустване във воден обект, като се изгради канализация по улицата от североизток до реката минаваща през селото, на около 300м северно от имота. За целта ще се инициира процедура за получаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно изискванията на Закона за водите. 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

 • Разрешително за сондажен кладенец от БД “ИБР”, гр. Пловдив съгласно Закона за водите;

 • Разрешително за заустване от БД “ИБР”, гр. Пловдив съгласно Закона за водите;

 • Договор с електроснабдителното дружество;

 • Договор с ВиК включване към водопроводната мрежа на селото;

 • Разрешителни, съгласно ЗУТ и разрешително за ползване на обекта след Приемателна комисия.
 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

В процеса на строителство е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на товарните машини. Останалите рискове за замърсяване могат да възникнат относно подземните води и почвите само при аварийни ситуации. Последните могат да бъдат само с локален и временен характер. Мероприятията по отстраняване на подобни нежелани аварии ще се регламентират в плановете за действие при авариини ситуации към работните проекти за реализация на обекта.

Местоположението на обекта в населеното място няма да създаде дискомфорт и неудобства по отношение на населението.

При правилно изпълнение на предвидените в предприятието технологични процеси не се очаква да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха, повърхностните или подземните води, почвите, флората и фауната. Не се очаква създаването на дискомфорт на компонентите на околната среда, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.


 1. Риск от инциденти

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност свързана със строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда или населението на с. Богдан и близките населени места.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение


 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвенстиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

Инвестиционното предложение предвижда:

 1. Изграждане на обект: “ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ” в УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово.

 2. Трасе на канализация за отпадни води от УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово и заустване във воден обект.

 3. Сондажен кладенец за технологично водоснабдяване в УПИ V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване. За изграждане на обекта не е необходима друга прилежаща територия извън площта на имота.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона - част от Националната екологична мрежа - “Натура 2000”, до която се намира имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение е защитена зона “Река Стряма”, с код BG 0000429.

Към документацията е приложена скица на имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение. Съгласно скицата-виза, имотът е с конкретно предназначение “За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури”.


 1. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

За имота, на чиято територия се предвижда да се реализира инвестиционното предложение има издадена виза за проектиране, издадена от главния архитект на общ.Карлово с №312/17.07.2014 г., презаверена на 23.02.2015г.

Местоположението на имота е съобразено с дейността, която ще се развива в него и е благоприятно предвид разположението му в бивш стопански двор и непосредствената му близост до път -улица, собственост на Община Карлово.

Дестилерията ще бъде изградена в V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово, с обща площ 5 972 кв.м. Предложената площадка, на която ще се разположи обекта, е в обхвата на регулационния план на селото и в рамките на строителните му граници.

Разположена е в североизточната част на строителните граници на с. Богдан. Пътят гр. Карлово – с. Богдан, влизайки в селото, продължава в улицата, минаваща от югоизток на площадката.

Изграждането и експлоатацията на обекта ще допринесе съществено за развитието на икономиката и обществения напредък в региона. Реализацията на обекта ще доведе до разкриване на нови работни места за местното население.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти, тъй като при строителството и експлоатацията на дестилерията не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
 1. Зониране или земеползване, съгласно одобрени планове - да. 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно - охранителни зони и др. Национална екологична мрежа

Разглежданият имот не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.
4. а Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

При строителството на обекта ще се използва земя която е урбанизирана и се намира в бивш стопански двор, поради което няма да се окаже отрицателно влияние върху площта на обработваемата земеделска земя в района. Други природни ресурси, които ще се използват при строителството са вода, пясък, чакъл, инертен материал, дървен материал, горива и др. Използваните количества от тях ще са неголеми, поради малкия мащаб на обекта, поради което няма да се окаже отрицателно въздействие върху качествата и регенеративната им способност.

При експлоатацията на обекта ще се използва природен ресурс вода от подземен водоизточник. Планираното водочерпене ще се осъществява на площадката на имота чрез вододобивно съоръжение. Подземните води ще се възстановяват от естествения хидроложки цикъл и пречистените отпадъчни води от обекта, поради което експлоатацията на обекта няма да окаже отрицателно въздействие върху качествата и регенеративната способност на водите.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя. За имота, на чиято територия се предвижда да се реализира инвестиционното предложение има издадена виза за проектиране.

Според извършените прединвестиционни проучвания, същият е подходящ и удовлетворява изискванията за строителство и инфраструктурно изграждане на дестилерията.

Във връзка с горното, не се разглеждат други алтернативи за местоположението на инвестиционното предложение.

Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. При спазване на законовите изисквания, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не би следвало да бъде изпълнена нулева алтернатива. Освен това реализацията на обекта ще има голям социален ефект, тъй като ще доведе до разкриване на нови работни места в района.ІV.Характеристики на потенциалното въздействие 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, биоразнообразието и неговите елементи, защитените територии, както и очакваното въздействие от естествени антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци, рискове енергийни източници-шумове, вибрации, радиации, като и някои ГМО.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението на с. Богдан и близките населени места. Не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. От североизток са УПИ за жилищно застрояване. Жилищните сгради са обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Предназначението на площадката е съгласувано с РЗИ-Пловдив със здравно заключение с Изх. № 2130/01.04.2014г.

При строителството на обекта на инвестиционното намерение в съответствие с използваните строителни технологии и строителна механизация ще бъде налице въздействие върху компонентите на околната среда дължащо се на: • Отделяне на прахови емисии при земни работи и транспортиране на материали и строителни отпадъци;

 • Отделяне на емисии с отработените газове от строителната механизация в зависимост от състава на механизираното звено;

 • Наличие на шум и вибрации при действието на строителната механизация и строително - монтажните работи.

Въздействието засяга основно атмосферния въздух и почвите в границите на строителната площадка. Не се засягат повърхностни и подземни води, геоложката основа, релефа, ландшафта и биологичното разнообразие.

При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни изисквания.

Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството на обекта ще бъде краткотрайно, локално и временно.

Генерираните по време на строителството отпадъци ще се събират на отделна площадка и ще се извозват периодично но депо за строителни отпадъци, посочено от община Карлово.

В селото няма канализация. При дейностите, свързани с експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение ще се отделят производствени отпадъчни води, които ще се заустват във воден обект, като се изгради канализация по улицата от североизток до реката, минаваща през селото, на около 300м северно от имота. За отпадните води се предвижда изграждането на разделна площадкова канализация за битовите, технологични и дъждовни води, която след очистването и постигане на нормативните стойности за температура и качества, се събират в главна ревизионна шахта, свързана с канализационното отклонение, водещо до водоприемника. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите вследствие строителството и експлоатацията на обекта. Използваните водни количества няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми.

Генерираните производствени отпадъци при експлоатацията на предприятието ще се третират съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него. Неговото спазване е предпоставка за предотвратяване на негативното въздействие от отпадъците върху компонентите на околната среда.

По време на строително-монтажните работи, с цел недопускане замърсяване на водите, за персонала ще бъде осигурена химическа тоалетна.

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра. Земните изкопни маси, които ще се формират при строителството ще се използват за обратната засипка и заравяне на терена.

Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района. Основните нарушения на територията на обекта ще бъдат техногенни, временни и то само в зоната на изкопите за фундиране.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение се намира в регулационните граници на с. Богдан и в него липсват находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху растителния и животинския свят. На територията на имота и в близост до него няма защитени територии и паметници на културата. Предвидено е озеленяване на свободните площи с подходяща растителност, което ще доведе до подобряване естетическия вид на района и ще окаже положително влияние върху микроклимата.

Експлоатацията на дестилерията няма да доведе до повишаване нивото на шума в района. Очаква се само по време на строително-монтажните дейности да се повиши слабо шумовото въздействие, но то ще бъде временно и минимално. В района на обекта няма източници на вибрации и вредни лъчения. Други вредни излъчвания не се очакват.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на компонентите на околната среда.

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на ИП.

Имот V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона - част от Националната екологична мрежа - “Натура 2000”, до която се намира имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение е защитена зона “Река Стряма” с код BG 0000429.

Към документацията е приложена информация за въздействието на инвестиционното предложение върху най-близката защитена зона “Река Стряма”, с код BG 0000429.
 1. Вид на въздейстивето

Функционирането на дестилерията няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

Въздействието върху компонентите на околната среда при строителството може да се оцени предварително като незначително, краткотрайно (в периода на строителство), пряко и непряко, без кумулативно действие и локално само в района на строителната площадка. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Единствено въздействието върху почвата в рамките на площадката е дълготрайно, защото една част от нея се отстранява, а друга се превръща в антропогенна от разположените върху нея сгради, съоръжения и настилка.

При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно въздействието върху компонентите на околната среда. Формираните при експлоатацията производствени и битови отпадъчни води ще са с разделни канализации. Битовите се предвижда да преминат през модул на локално пречиствателно съоръжение за преработка на такъв вид води, състоящ се от механична и биологична /активационна/ части, предназначен за ЕЖ и максимален поток 1,8 м3/ден. Максималният отток от пречиствателната станция след акумулиране е 0,17 л/сек, генерирана кал /2 - 4% сухо вещество/ - 2,8 м3/год., очаквана честота на извозване на калта – 6 месеца. Предполагаеми стойности на оттичане - БПК5<25 мг/л, ХПК <90 мг/л, НВ<30 мг/л. След очистването водите се заустват в канализационното отклонение, водещо до водоприемника. При невъзможност за заустване в канализация, битовата ще се заусти във водоплътна изгребна яма. Утайките нямат характер на опасен отпадък, тъй като отпадните води са битово-фекални. От промишлената канализация утайките от резервоар-смесителя са с органичен характер и се изгребват веднъж, след приключване на кампанията като се ползва за наторяване на трайните насаждения.

Генерираните отпадъци ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Като цяло въздействието от експлоатацията на дестилерията може да се оцени предварително като, незначително, без кумулативно действие и локално в само района на площадката на обекта. От североизток са УПИ за жилищно застрояване. Жилищните сгради са обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Предназначението на площадката е съгласувано с РЗИ-Пловдив със здравно заключение с Изх. № 2130/01.04.2014г., което доказва допустимостта ѝ. 1. Обхват на въздействието

Инвестиционното намерение ще се реализира в землището на с. Богдан общ. Карлово, V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово.

Близко разположени са населените места с. Богдан и град Карлово. Не се очаква негативно въздействие върху околната среда и жителите на населените места, намиращи се в съседство.

 1. Вероятност от поява на въздействието

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда.

По време на строително-монтажните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха и слабо повишаване на шумовото въздействие, но то ще е минимално и краткотрайно. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на инвестиционното намерение няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи компонентите на околната среда. 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.
 1. Мерки за намаляване отрицателното въздействие на обекта върху компонентите на околната среда

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

 • При извършване на земни работи да се поддържа необходимата влажност на земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при ветрови условия;

 • Да се поддържа необходимата влажност на временните пътища и депа за земни маси;

 • Строителните отпадъци и земни маси да се депонират само на регламентирани депа, съгласувани с местните власти и своевременно да се извозват;

 • Всички дейности с отпадъци, не притежаващи и притежаващи опасни свойства да се извършват в съответствие със Закон за управление на отпадъците;

 • Строителната механизация да се поддържа в техническа изправност и да бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум;

 • Да се изготви проект за оползотворяване на хумуса;

 • Формираните производствени и битови отпадъчни води, преди заустване да се пречистват в изграденото за целта пречиствателно съоръжение;

 • Да се осигури необходимото озеленяване на обекта, оформяне на тревни площи, залесяване с подходящи дървесни и храстови видове.

 1. Трансграничен характер на въздействията

Предвид географското разположение на V-За дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, кв.5, с. Богдан, общ. Карлово и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия при строителството и експлоатацията на обекта.

Стр. от


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница