Инструкция за експлоатация съдържание въведениестраница2/5
Дата31.12.2016
Размер1.21 Mb.
1   2   3   4   5
= t = XX,XX

След въвеждане от клавиатурата на сумата и натискане на клавиши [F] и [.] се извършва плащане в EURО. Ако се въведе по-голяма сума, се изчислява връщане на ресто в основната валута.

При отказ за такъв вид плащане след индициране на сумата в EURО трябва да се натисне клавиш “STL”. На индикацията светва съобщението за междинна сума “st= хх.хх” и след натискане на клавиш “TL” плащането ще се извърши в основна валута.

7.9. Издаване на фактура

Издаването на данъчна фактура се осъществява в режим РЕГИСТРИРАНЕ по следния начин:

- избират се клавиши [F] и [PLU];

- индицират се последователно съобщенията ФАКТУРА и ПРОДАВАЧ;

- # - въвеждат се с код данни за получателя;

- натиска се клавиш [STL];

- съобщение ПОЛУЧАТЕЛ;

- #- въвеждат се с код данните за него;

- натиска се клавиш [STL];

- съобщение КУПУВАЧ;

- # - въвеждат се с код данните за него;

- натиска се клавиш [STL];

- съобщение АДРЕС;

- # - въвеждат се данни за адреса;

- натиска се клавиш [STL];

- съобщение ЕИК;

- # - въвежда се номер ЕИК - 1*;

- натиска се клавиш [STL];

- съобщение ДДС;

- # - въвежда се номер ДДС - 2*;

- натиска се клавиш [STL];

съобщение ФАКТУРА;

- натиска се клавиш [STL];

- nC.- 0,00;

- извършва се регистриране на продажбите;

- с натискане на клавиш [TL] се приключва сметката и отпечатва оригинал и дубликат на данъчната фактура.


1* въвежда се буквено-цифров ЕИК на клиента съгласно кодова таблица от ПРИЛОЖЕНИЕ 1;

2* въвеждането на номер на клиента по ДДС – (не е задължителен);


Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ


ФАКТ.N 0000000001

ДЕПАРТ 1

ЦЕНА 0.50

К-ВО 1.000

СУМА*Б 0.50

ДЕПАРТ 2

ЦЕНА 0.30

К-ВО 1.000

СУМА*Б 0.30СУМА 0.80

ВСИЧКО 0.80

ДДС Б=20.00% 0.13

НЕТО СТОЙНОСТ 0.67

СУМА ДДС 0.13

В БРОЙ 0.80

ПРОДАВАЧ:. . . . . . . . . . . .

ПОЛУЧАТЕЛ:. . . . . . . . . . .

КУПУВАЧ:. . . . . . . . . . . . . .

АДРЕС:. . . . . . . . . . . . . . . . ЕИК: . . . . . . . . . .123456789

ДДС N:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

№0004 2 АРТИКУЛА

23-10-10 08:37:02BG *** ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ
7.10. Служебно въвеждане/извеждане на суми


Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1

ВЪВЕДЕНИ


В БРОЙ 20,00

№0005 23-10-1015:40:44

*** СЛУЖЕБЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Служебното въвеждане се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натиснат клавиши [+%] и [TL]. На индикация светва съобщение

ВЪВEДЕНИ ХХ.ХХ”.
Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1

ИЗВЕДЕНИ

В БРОЙ 10,00

№0006 23-10-1016:40:44

*** СЛУЖЕБЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

ХХХХХХХXXXXXXXXXXXX

Служебното извеждане на суми се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натиснат клавиши [-%] и [TL]. На индикация светва съобщение “ИЗВЕДЕНИ ХX.XX”.

7.11. Отпечатване на коментар в бона


Тази функция може да се изпълни след всяко натрупване в касовата бележка. Чрез нея може да се отбележи на един ред, ограден със символ #, продажбата на специфичен вид артикул или информация свързана с вид плащане (например номер на кредитна карта, номер бон, специална текстова информация и др.). Изпълнението на функцията се извършва по два начина:


Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1

АРТ_1 2,50 Б

#12001 #

АРТ_2 10,20 Б

#КОМЕНТАР #

СУМА 12,50

ДДС Б =2 0,00% 2, 08

№0007 2 АРТИКУЛА

23-10-10 08:33:02

BG***ФИСКАЛЕН БОН***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

7.11.1. I начин – ако въвежданият коментар е цифров, въвеждат се от клавиатурата съотве-тните цифри и после-дователно се натискат клавиши [F] и [X].

7.11.2. II начин ако въвежданият коментар е символен, натискат се последователно кл. [F] и [X], въвеждат се съответните кодове от Приложение 1 и се натиска кл. [STL].
8. РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА

За да се програмират ресторантските функции на касовия апарат, е необходимо:

- да се изпълни команда 501 /дневен финансов отчет с нулиране/;

- в команда 660 да се запише числото 512:660 [STL] 512 [STL], с числото 512 се избира ресторантски режим за работа на КА.

В команда 660 може още да се запише число, сума от 512 и посочените по-долу числа, което ще отговаря на следните възможности на касовия апарат в ресторантски режим:1 - кодът на програмираните артикули се отпечатва на издадения бон;

2 - наименованието на отдела на продадените артикули се отпечатва на издадения бон;

4 - номерът на отдела на продадените артикули се отпечатва на издадения бон;

8 - индицира се на екрана /мигаща точка в един от знаковите разряди на индикацията/ обмена на информация между ЕКАФП и РС;

16 - не се изпълнява отчет Z1/ команда 501- дневен финансов отчет с нулиране и се индицира /ГРЕШКА 41/, ако наличната сума в сейфа не е 0, т. е. не са иззети служебно всички суми;

64 - не отпечатва името на касиера на бона;

1024 - разрешава се работа на няколко касиера с една и съща кл. сметка;

2048 - отпечатва се служебен бон за клиента, но не се отпечатват отделни бонове, в зависимост от броя на отделите, към които са разпределени артикулите.

За всеки клиент може да се открие СМЕТКА, в която се натрупват сумите от отделните му ПОРЪЧКИ. Броят на едновременно откритите сметки може да бъде от 0 до 99 с буферна памет за 255 различни поръчки в сметка.

При завършване на работата си операторът е длъжен да натисне 99 [STL], като по този начин се разблокира касата за работа с друг оператор.

Ако не е записано число (512+1024) в команда 660 при открита вече кл. сметка, работата на други касиери с тази сметка е ЗАБРАНЕНА до закриването и.8.1. Откриване и работа с клиентска сметка

Откриването на клиентска сметка става с въвеждане на НОМЕР на сметка (число от 0 до 99) и двукратно натискане на клавиш [F].

Чрез клавиши [+%] и [-%] могат да се изберат следващ/ предходен номер на кл. сметка. С натискане на кл. [F] и [+%] може да се избере следващата открита кл.сметка. За да се зададе друг номер на избрана кл. сметка, се натиска клавиш [.], въвежда се желаният номер сметка /0 - 99/ и се потвърждава с кл. [STL].

При откриване сметка на клиента в левия край на индикацията засветва "ХХ.=", където ХХ - номер на сметката, а в десния край засветва “--------”. При избиране на следваща поръчка от същата кл. сметка, за да се индицира старото салдо /натрупаната до момента сума по сметката/, трябва да се натисне кл. [STL].

Приключването на поръчка става с клавиш [STL], [STL]. Отпечатва се служебен бон за клиента и отделни бонове, в зависимост от броя на департаментите, към които са разпределени артикулите. Ако е зададена стойност (512+2048) в команда 660, тези бонове не се отпечатват.
№ на оператор - № сметка [F] [F] - № артикул (департамент)

(цена [PLU] [I]) [STL] [STL]

**

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

КЛИЕНТ 001

ПОРЪЧКА 01

СТАРО САЛДО 0.00

АРТ_1 1.50 Б

НОВО САЛДО 1.50

23-05-04 18:33:02 №0051

***СЛУЖЕБЕН БО ***

ОТ123456 03123456

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

***

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

КЛИЕНТ 001

ДЕПАРТ 1


АРТ_1 1.50 Б

23-05-07 18:33:02 №0052

***СЛУЖЕБЕН БОН***

ОТ123456 03123456

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХ


ПРИМЕР: 1 [STL] 1 [F] [F] 1.50 [I] [STL] [STL].
** - отпечатва се само този бон, ако в команда 660 не е зададена тази функция;

*** - този бон допълнително се отпечатва, ако в команда 660 е зададена тази функция.

При работа с клиентски сметки трябва да се имат предвид следните особености:

- процентни или стойностни отстъпки и надбавки над артикул в поръчка е РАЗРЕШЕНА ОПЕРАЦИЯ;

- процентни или стойностни отстъпки и надбавки над междинна сума в поръчка е РАЗРЕШЕНА ОПЕРАЦИЯ;  • корекция на грешно натрупване при продажба.

При извършване на корекции в кл. поръчка или сметка, трябва да се има предвид следното:

- корекция на непосредствено натрупване - операцията се извършва с натискане на клавиш [VD] непосредствено след грешното натрупване.

- отказ от предишно натрупване в рамките на кл.сметка – натиска се кл. [F], [VD], №/код/ на артикул, [PLU] [STL] [STL];

- избран номер на кл. сметка може да бъде променен с натискане на кл. “,” /индицира се ХХ. = -----------/ и въвеждане на желания номер от цифровата клавиатура /0 - 99 / и кл. [STL].

- с кл. [VD ]се излиза от режим на избрана кл.сметка;

- ако един касиер е открил кл.сметка, друг касиер не може да открие същият № кл.сметка. Индицира се номерът на касиера открил тази кл. сметка и се блокира работата на касовия апарат - 20. 1.

- няколко касиера могат да работят с една и съща кл. сметка, ако в команда 660 се програмира стойност 1536 /1024 и 512/. След приключване на работата на един касиер трябва да се освободи касовият апарат за работа с друг касиер с натискане на кл.”0” и [STL]. Максималният брой касиери, които могат да работят с една и съща кл. сметка, е 16 (по подразбиране 8).

Когато в команда 660 се включи и пункт 16 - не се изпълнява отчет Z1/ команда 501- дневен финансов отчет с нулиране и се индицира /ГРЕШКА 41/, ако наличната сума в сейфа не е 0, т. е. не са иззети служебно всички суми. За да се изпълни този отчет, е необходимо да се изпълни команда 101 и разпечатаната сума служебно да се изведе от касата.8.2. Отпечатване копие на клиентска поръчка и сметка

За да се отпечатат копия на бон от клиентска поръчка или сметка, е необходимо в команда 608 /програмиране функциите на апарата/ да се запише число различно от 8 / например 0/. С натискане на кл. [TL] след открита поръчка в кл. сметка се отпечатва копие на последната поръчка, а след закриване на сметката – копие на фискалния бон при закриване на сметката.8.3. Нулиране на клиентска сметка

Избира се № на кл. сметка и двукратно се натиска кл. [F]. Индицира се № на кл. сметка /ХХ. = -----------/. С натискане на следната последователност от клавиши се нулира цялата натрупана сума до момента по тази кл. сметка: [STL], [VD], 1 [STL].8.4. Приключване на клиентска сметка

Приключването на кл. сметка се осъществява по следния начин:

- натиска се клавиш за плащане;

- въвежда се номер на кл. сметка и двукратно се натиска кл.[F];

- натиска се кл. [STL] [STL], отпечатва се съобщение за закрита сметка **Закрита сметка** и всички извършени продажби до момента се отпечатват, но сметката остава незакрита;

- касиерът може да извърши допълнителни продажби на артикули /отстъпки или надбавки над тях или над междинната сума/.Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

КЛИЕНТ 001

БР.ПОРЪЧКИ 01

*** ЗАКРИТА СМЕТКА***

АРТ_101 1. 50 Б

----------------------------------СУМА 1,50

ДДС Б = 20.00% 0.25

№0053 1 АРТИКУЛА

20-04-05 18:33:02

*** ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ8.5. Режим отчети на клиентски сметки

При дневен финансов отчет без нулиране /101/ се разпечатва и информация за всички незакрити сметки до момента. Продадените артикули се включват в отчета по артикули.

Дневен финансов отчет /команда 501/ не се изпълнява до закриването на всички сметки. Индицира си съобщение ”ГРЕШКА 43”.

За закриване на всички открити клиентски сметки се използва команда 511. Автоматично се отпечатват и закриват всички открити клиентски сметки.Команда 111 – разпечатва се информация за сумата от незакритите клиентски сметки без да се нулират.

Команда 511 – закриват се и се нулират всички незакрити клиентски сметки след отпечатване на последователни фискални бонове.

9. Режим "ОТЧЕТИ НА EКАФП"

B зависимост от въведената парола се определя работата на апарата в два основни отчетни режима – отчети Х и отчети Z с нулиране.9.1. Рeжuм ЧЕТЕНЕ - ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРAНЕ X, c команда 101÷111 и uзnълнявaщи кoнтpoлнo чeтeнe нa регucтpuтe oт зaдaдeнuя oтчeт;

Изпълнение на Х задача:При поставяне на задача от НАП дневен отчет без нулиране Х се подава с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време. Чрез ДТ се получава SMS за стартиране на Х задача и периода от време.

При настъпване на крайната дата и час Х задачата се деактивира автоматично (без да се изпраща нищо).

При постъпване на нова X задача преди приключване на предходната старата се деактивира и влиза в сила новата.
9.2. Рeжuм НУЛИРАНЕ - ОТЧЕТИ С НУЛИРAНЕ Z, c команда 501÷511 (парола по подразбиране 123211, ако има) и uзnълнявa чeтeнe u нyлupaнe нa peгистpuтe oт кoнкpeтнuя oтчeт.

Бoнoвeтe, uздaвaнu в peжuм ОТЧЕТИ С НУЛИРAНЕ ca cъщuтe, кaктo npu peжuм ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРAНЕ, c uзключeнue нa бoнa от днeвeн фuнaнcoв отчeт с нулиране, тъй кaтo npu нyлupaнe нa реализирания oбopoт зa дeня, ce uзвъpшвa зanuc във ФП.
Изпълнение на Z задача:

Дневен отчет с нулиране Z се подава от НАП със зададена от НАП честота. Първоначално зададеният период е 30 дни. Чрез ДТ се получава SMS съобщение за промяна на Z задачата.

Изпълнение на Zpurge задача.

Чрез получаване на SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge) се стартира автоматично подаване към сървъра на НАП на неизпратените Z отчети.

Отчет 101

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

1 Х ДНЕВЕН ФИНАНСОВ

НОМЕРОТЧЕТ 0068

ДЕПАРТ 1


КОЛ-ВО 2.000

СУМА 10.90

ДЕПАРТ 2

КОЛ-ВО 2.000

СУМА 20.60

ДЕПАРТ 3


КОЛ-ВО 1.000

СУМА 1.20

--------------------------------------

ПО ДЕПАРТАМЕНТИ

КОЛ-ВО 5.000

СУМА 32.70

--------------------------------------

ОБЩ ОБОРОТ 32.70

ПОЛУЧЕНИ

В БРОЙ 1 32.70

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - НАЛИЧНИ

В БРОЙ 32.70

ЧЕК 0,00

КРЕДИТ 0,00

EURO 0,00

БРОЙ КЛИЕНТИ 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ДНЕВЕН ОБОРОТ,ДДС

ДДС А = 00.00 %

ОБОРОТ 10.00

НЕТО СТ-СТ 10.00

ДДС*А 0.00ДДС Б = 20.00 %

ОБОРОТ 20.90

НЕТО СТ-СТ 17.42

ДДС*Б 3.48

ДДС В = 20.00 %

ОБОРОТ 0.60

НЕТО СТ-СТ 0.50

ДДС*Б 0.10

ДДС Г = 07.00 %

ОБОРОТ 41.20

НЕТО СТ-СТ 1,12

ДДС*Г 0,08

ДДС Д = 100.00 %

ОБОРОТ 0.00

НЕТО СТ-СТ 0.00

ДДС*Д 0.00

ДДС Е =100.00 %

ОБОРОТ 0.00

НЕТО СТ-СТ 0.00

ДДС*Е 0.00

ДДС Ж = 100.00 %

ОБОРОТ 0.00

НЕТО СТ-СТ 0.00

ДДС*Ж 0.00

ДДС З = 100.00 %

ОБОРОТ 0.00

НЕТО СТ-СТ 0.00

ДДС*З 0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОБЩ ОБОРОТ 32.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

№ ПОСЛ. ДОК. 0081

№0082 23-10-10 17:32:44

***СЛУЖЕБЕН БОН***

ОТ 123456 03123456
Отчет 501

Графично лого

ИМЕ,АДРЕС,ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

НУЛИРАНЕ НА КЛЕН

---------------------------------------------

НОМЕР ОТЧЕТ 73

----------------------------------------------

БУЛСТАТ 123456789

ОПЕРАТОР 1 1

ДЕПАРТ1 10.00 А

ДЕПАРТ2 20.00 Б

АРТ1 0.90 Б

АРТ2 0.60 В

АРТ3 1.20 Г

СУМА 32.70

ДДСА=0.00% 0.00

ДДСБ=20.00% 3.48

ДДСВ=20.00% 0.10

ДДСГ=7.00% 0.08

В БРОЙ 32.70

№0081 5 АРТИКУЛА

23-10-10 17:32:44

***ФИСКАЛЕН БОН***

ОТ123456 03123456

---------------------------------------------

№0095 23-10-10 18:32:44

***СЛУЖЕБЕН БОН***

ОТ123456 03123456Графично лого

ИМЕ,АДРЕС, ЕИК

ОПЕРАТОР 1 1

1Z ДНЕВЕН ФИНАНСОВ

НОМЕР ОТЧЕТ 0070

ДЕПАРТ 1


КОЛ-ВО 2.000

СУМА 10.90

ДЕПАРТ 2

КОЛ-ВО 2.000

СУМА 20.60

ДЕПАРТ 3


КОЛ-ВО 1.000

СУМА 1.20

-------------------------------------------

ПО ДЕПАРТАМЕНТИ

КОЛ-ВО 5.000

СУМА 32.70

-------------------------------------------

ОБЩ ОБОРОТ 32.70

ПОЛУЧЕНИ

В БРОЙ 1 32.70

-- - - - - - - - - - - - - - - - - -----------

НАЛИЧНИ


В БРОЙ 32.70

ЧЕК 0,00

КРЕДИТ 0,00

EURO 0,00

БРОЙ КЛИЕНТИ 1

----------------------------------------

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС А = 00.00 %

ОБОРОТ 10.00

НЕТО СТ-СТ 10.00

ДДС*А 0.00

ДДС Б = 20.00 %

ОБОРОТ 20.90

НЕТО СТ-СТ 17.42

ДДС*Б 3.48

ДДС В = 20.00 %

ОБОРОТ 0.60

НЕТО СТ-СТ 0.50

ДДС*Б 0.10

ДДС Г = 07.00 %

ОБОРОТ 41.20

НЕТО СТ-СТ 38,51

ДДС*Г 2,69

ДДС Д = 100.00 %

ОБОРОТ 0.00

НЕТО СТ-СТ 0.00

ДДС*Д 0.00

ДДС Е =100.00 %

ОБОРОТ 0.00

НЕТО СТ-СТ 0.00

ДДС*Е 0.00

ДДС Ж = 100.00 %

ОБОРОТ 0.00

НЕТО СТ-СТ 0.00

ДДС*Ж 0.00

ДДС З = 100.00 %

ОБОРОТ 0.00

НЕТО СТ-СТ 0.00

ДДС*З 0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОБЩ ОБОРОТ 32.70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

№ ПОСЛ. ДОК. 0095

СУМА ОБОРОТ 883359676.91

СУМА НЕТО СТ-СТ 698807673.08

СУМА ДДС 184552003.83

№ БЛОК ФИСК.ПАМЕТ 0042

НУЛИРАНЕ Z 0028

№0096 23-10-10 21:32:44BG *** ФИСКАЛЕН БОН ***

ОТ123456 03123456

XXXXXXXXXXXXXXXXХХХХХ

XXXXXXXXXXXXXXXXXХХХХХ

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница