Инвестиционно предложениеДата22.12.2016
Размер346.13 Kb.

Инвестиционно предложение

Изграждане на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия,пластмаса,опаковки,ИУМПС и разкомплектоване ИУМПС ” в поземлен имот №2173 по плана на ПЗ в землището на град Генерал Тошево
Вх № 26-00-4900/08.08.2016


И Н Ф О Р М А Ц И Я

за преценяване на необходимостта от ОВОС

и

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона „КАРДАМ ” BG 0000569 за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора
на инвестиционно предложение

Изграждане на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия, пластмаса ,опаковки ,ИУМПС , ИУЕЕО ,както и предварителното им третиране (сортиране, рязане и разкомплектуване)”I. ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
Настоящото искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия, пластмаса, опаковки , ИУМПС ,ИУЕЕО ,както и тяхноно предварително третиране (сортиране, рязане и и разкомплектуване ” се извършва на основание на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ,бр.25/03г. изм. и доп).1. Информация за контакт с възложителя


Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:
Пощенски адрес:
Телефон, факс и e-mail:


Лице за контакти:

ЕЛСТОИ-СГ”ЕООД, представлявано от Стоян Георгиев Стоянов – Управител

Гр. Генерал Тошево , ул. :”Васил Априлов”№4, ет.1, ап.3
9300, гр. Генерал Тошево ул. :”Васил Априлов”№4, ет.1, ап.3
Тел.: 0878 929 900

e-mail: stoianov70@abv.bg

Стоян Георгиев Стоянов
2. Характеристики на инвестиционното предложение


2.1. Резюме на предложението

2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности


2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи

2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

2.6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

2.9. Предлагани методи за строителство

2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин за третиране


2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда
2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води)


2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда


2.16. Риск от инциденти

Инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия ,картон,опаковки , ИУМПС, ИУЕЕО ,кактои тяхното предварително третиране ( сортиране, рязане и разкомплектуване) “ цели създаването на условия за извършване на посочените дейности в поземлен имот No 2173 в землището на град Генерал Тошево . Имота е собственост на „Пътно строителство”АД и е предоставено за временно ползване на инвеститора „ЕЛСТРОИ-СГ“ ЕООД, чрез договор за наем.

За имота има издадена скица за организиране на площадка за дейности с отпадъци от Главния архитект на Община град Генерал Тошево .

В границите на имота има изградена бетонова конструкция , имота е с обща площ 5600 м2 . Настилката пред и около сградата и подходите на парцела е от асфалт.

Дейността на „ЕЛСТРОИ-СГ“ ЕООД е свързана с търговия на отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхранение на ИУЕЕО , НУБА и ИУМПС, хартия, пластмаси ,опаковки както и разкомплетоване на ИУМПС външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, стоителство, транспортна дейност и услуги, производствена дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Инвестиционното предложение включва търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия, пластмаси , опаковки ,ИУМПС ,ИУЕЕО, както и тяхното предварително третиране(сортиране, рязане и разкомплектуване).

Свободните площи, с които разполага инвеститора са предпоставка за разширяване дейността на фирмата.

В съответствие с новите тенденции в развитието на пазара и въвеждането на все по строги закони за опазване на околната среда вниманието и акцентът върху начина на събиране, правилното съхранение и оползотворяване на отпадъците стават все по-големи.

Правилното организиране и управление на дейностите по събиране, временно съхраняване и оползотворяване на негодните и излезли от употреба отпадъци от черни и цветни метали, батерии и акумулатори, както и електрическо и електронно оборудване, а също и недопускане на непосредствен риск за околната среда и здравето на хората са сред основните цели на инвестиционното намерение.

Намаляването на отпадъците е продължителен процес, който подобрява безопасността на работното място и повишава качеството на работа.

Редуцирането на отпадъците води до: • Опазване на околната среда.

 • Директно и косвено понижаване на разходите.

 • Безопасност на работното място и избягване на риска от подвеждане под отговорност.

 • Повишена конкурентноспособност.

 • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

На инвеститора не са известни други инвестиционни предложения в процес на разработване и одобряване.


Имотът е собственост на „Пътно строителство”АД АД и чрез договор за наем е отдаден за ползване на „ЕЛСТРОИ-СГ“ ЕООД за търговия с отпадъци от черни и цветни метали и други отпадъци . Теренът не противоречи на изискванията и нормите за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата и територия. Теренът напълно отговаря на изискванията на Наредба No 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.


Инвестиционното предложение предвижда „Изграждане на площадка за търговия с черни и цветни метали, събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия, пластмаси , опаковк ,ИУМПС, ИУЕЕО , както и тяхоното предварително третиране ( сортиране, рязане и разкомлектуване)” в имот с административен адрес град Генерал Тошево – ПИ № 2173 , ПЗ, с площ 5600 м2.

Бетоновата конструкция е съществуваща, масивна и в добро състояние. Може да се използва за обособяване на площадки за временно съхранение на батерии и акумулатори, както и на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и временно съхранение на хартия , пластмаси, опаковки и разкомплектоване ИУМПС.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение има следните граници и съседи:


 • На изток – ПИ № 2050;

 • На запад – ПИ № 2052,2136

 • На север – ПИ № 2203

 • На юг – главен път

На площадката основно ще се извършва търговия с отпадъци от черни и цветни метали, в това число и изкупуване и временно съхранение на батерии и акумулатори, и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и временно съхранение на хартия, пластмаси, опаковки ,ИУМПС ,ИУЕЕО , както и предварително третиране ( сортиране, рязане и разкомплектуването им).

Черните и цветните метали, с които ще се извършва търговска дейност (в рамките на 2 000 тона за месец) изкупуване и временно съхранение на батерии и акумулатори, и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (около 80 т/м.) , временно съхранение на батерии и акумулатори (около 100 т/м.), временно съхранение на хартия, пластмаси, опаковки временно (около 600 т/м), съхранение и разкомплектоване ИУМПС (около 30 бр./м.) и ИУЕЕО (около 400 т/м) , ще бъдат разделени на групи според вида и начина за съхранение. Те ще се складират на обособени за целта площадки в имота.

За излезлите от употреба електрическо и електронно оборудване и негодните за употреба батерии и акумулатори ще бъдат обособени отделни зони в съществуващата към момента бетонова конструкция.

За излезлите от употреба моторни превозни средства ще бъдат обособени отделни площадки в съществуващата към момента бетонова конструкция.

За недопускане на отрицателни въздействия върху околната среда инвеститорът залага при реализацията на инвестиционното предложение да бъдат спазени всички санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания, както и да бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд за персонала.

Положението на площадката извън жилищната територия има огромно значение за правилното управление на отпадъците с цел недопускан на замърсяване на околната среда и риск за здравето на хората. Приеманите отпадъци ще се съхраняват временно до предаването им на други лицензирани фирми или преработватели. Няма да се допуска препълване на базата с цел опазване на околната среда и стриктно спазване на нормативната уредба.

По същата причина няма да се допуска и замърсяване с отпадъци на терените извън терените на площадката. За цялата база ще бъде осигурено 24 часово видеонаблюдение.

При спазване на нормативните изисквания в процеса на строителство и експлоатация на обекта не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Имайки предвид характера на инвестиционното намерение рискът от инциденти може да бъде оценен като незначителен.


Площадката е разчистена, а бетоновата конструкция в нея е масивна и стабилна, в добро състояние. Към настоящия момент не се използва. Инвестиционното предложение предвижда да се съхраняват черните и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия, пластмаси , опаковки ,ИУМПС, ИУЕЕО ,както и предварително третиране(сортиране, рязане и разкомплектуване)

с които ще се извършва търговска дейност.

Експлоатацията на обекта не се предвижда да бъде прекратена.

Инвестиционното предложение не включва извършване на строителни работи. Ще бъдат обособени площадки (зони) за временно съхранение според изискванията на нормативната уредба.

Електрозахранването на имота се извършва от електропреносната мрежа на Е.ОН България; вода ще се използва само за битови нужди.


В периода на експлоатаяция на инвестиционното предложение ще се генерират твърди битови отпадъци, които ще бъдат обхванати от общинската система за сметосъбиране.

Отпадъците от черни и цветни метали, в това число негодни за употреба батерии и акумулатори, както и излязло от употреба електрическо и електронно и временно съхранение на хартия, пластмаси ,ИУМПС,ИУЕЕО ,както и предварително третиране ( сортиране, рязане и разкомплектуването им ).

оборудване са суровини, с които ще се извършва търговска дейност.

От законосъобразна гледна точка инвеститорът е необходимо да сключи договор с фирми, притежаващи необходимото разрешение по ЗУО за извършване на дейности с този вид отпадък.

При правилното събиране, съхранение и транспортиране на генерираните отпадъци е видно, че реализацията на инвестиционното намерение няма да натовари и замърси околната среда в района с отпадъци.

За недопускане на отрицателни въздействия върху околната среда инвеститора залага при реализацията на инвестиционното предложение да бъдат спазени всички санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания при експлоатацията на обекта, както и да бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд за персонала.

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали и не включва изграждане на нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство или третиране на отпадъчни води.


За извършването на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали инвеститорът е необходимо да притежава Решение , издаден от Закона за управление на отпадъците.

При реализация на инвестиционното предложение и спазване на нормативните изисквания не се очаква от експлоатацията на обекта да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Имайки предвид характера на инвестиционното намерение рискът от инциденти може да бъде оценен като незначителен.
3. Местоположение на инвестиционното предложение


3.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

Приложена е карта на гр. Генерал Тошево и Скица виза на имота издадена от Главния архитект на Община град Генерал Тошево .

В близост до обекта няма обекти и сгради, подлежащи на специална защита.

3.2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Имотът е собственост на „Пътно строителство”АД и е отдаден под наем за ползване от инвеститора – „ЕЛСТРОИ –СГ”ЕООД. Обектът не е свързан с дейностите на други обекти. При реализацията му няма да бъдат засегнати съседни земи и няма да бъде нарушено предвиденото по плановете на общината застрояване.


3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Дейността на обекта не засяга подобни планове. На инвеститора не са известни планове за смяна на предназначението и използването им за други нужди.


3.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно – охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

Инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия, пластмаси ,опаковки ,ИУМПС , ИУЕЕО , както и предварителното и третиране (сортиране, рязане и разкомплектуването им).

се предвижда да се извърши в имот №2173 с административен адрес град Генерал Тошево ,

Съгласно Скица No 10470 в Промишлената зона на града, издадена от Гл. архитект на Община град Генерал Тошево .Наблизо няма големи промишлени обекти, магистрали или други обекти, оказващи вклияние върху компонентите на околната среда.

Няма сгради, които се нуждаят от специална здравна защита.

Имотът, предмет на инвестиционното намерение, е далеч от елементи на националната екологична мрежа, като най-близката защитена територия е „Кардам ”.

ЗЗ „Кардам ” BG0000569 ще бъде разгледана в Раздел II, където ще бъде извършена преценка за евентуалната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони.
3.4.а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е далеч от елементи на националната екологична мрежа.реализацията на инвестиционното намерение няма да увреди средата(природните ресурси) и да наложи регенерация.
3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

За инвеститорът не съществуват други алтернативи за реализиране на инвестиционното намерение, тъй като той има сключен договор за наем със собственика на имота, в който ще се обособи площдка са съхраняване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали, включително и събирането и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори и временно съхранение на хартия, пластмаси ,опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО ,както ипредварително третиране (сортиране, рязане и разкомплектуване).
  4. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение


4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някой генетично модифицирани организми

Разглежданата територия се намира в землището на град Генерал Тошево в поземлен имот № 2173, с площ от 5600 м2.

Територията на инвестиционното предложение се характеризира със следното качество на околната среда:


Атмосферен въздух

Град Генерал Тошево е разположен в североизточната част на Дунавската равнина, в центъра на Добруджанското плато и е с географски координати: 43034’ северна ширина и 27051’ източна дължина.умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област определя лятната сухота и проявеното безводие в района.

измереният абсолютен температурен максимум е 39,1°С, а регистрираният абсолютен температурен минимум - 22,7°С. За региона са характерни и високи температурни амплитуди, както сезонни, така и дневни. Пролетта е сравнително хладна. есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море.

Роза на ветровете за град Генерал Тошево

Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 м/сек. до над 20 м/сек.). През зимата силните ветрове понякога продължават по няколко денонощия.

Районът се характеризира като ветровит, с нисък процент тихо време - около 20 % средногодишно, а това неминуемо води до разсейване на атмосферните замърсители. Основният ветрови пренос е от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове.

Най-чести за Генерал Тошево са ветровете със северозападна посока, следват - северните, западните и югоизточните ветрове.въздуха е с висока влажност, а валежите са слаби - 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през лятото спада до 68 - 69 %.

В Добрич мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година.

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи.

Наблюдението на качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се осъществява от Националната система за екологичен мониторинг, изградена на базата на локалните подразделения на Министерството на околната среда и водите – Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ).

На територията на гр. Добрич качеството на атмосферния въздух се наблюдава чрез стационарен пункт за имисионен контрол на РИОСВ – Варна, оборудвана с автоматични монитори за фини прахови частици – ФПЧ10 (с големина на частиците под 10 m). Паралелно се провеждат наблюдения на фонови данни за метеорологични условия в приземния слой: посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха, и слънчева радиация.

Най близката Националната система за мониторинг е гр. Добрич разполага и с система за наблюдение и контрол, организирана от Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Използвани са ръчни методи за пробонабиране на атмосферния въздух и стандартизирани методики за анализ на наблюдаваните замърсители: серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли и общ суспендиран прах (с големина на частиците от 10 до 100 m).

Замърсяването на атмосферния въздух на територията на гр. Генерал Тошево се дължи основно на транспортния поток по градската улична мрежа, битовото отопление през студения период, селскостопанските дейности в близост до територията, дейностите върху открити площи с насипни материали (строителни площадки и др.). Източниците на атмосферно замърсяване са класифицирани съобразно техните характеристики, имащи важно значение за чистотата на въздуха.

Основните замърсяващи вещества са серен диоксид, прах, азотни оксиди, оловни аерозоли и въглероден оксид. Наднормени стойности се отчитат при показателите прах и серен диоксид /последния главно през зимния период/.

Организираните източници на територията на общината са предимно от производствен характер. Характерното им разпределение (в типично производствени зони) позволява добре да се оцени тяхното въздействие върху замърсяването на атмосферния въздух. Обособени са няколко производствени зони, от които основни са югозападната и северната промишлени зони.

От анализа на данните за замърсеността на атмосферния въздух изводът е, че за Община Генерал Тошево проблемите със състоянието на въздуха са относително несъществени. За град като Генерал Тошево , делът на емисиите на вредни вещества в атмосферата е сведен до минимум. Вредните емисии са в пъти по-ниски от средните за страната. От годишните карти за емисии на серни оксиди (справочник "Околна среда” на Националния статистически институт) се вижда, че територията на общината е в зони с емисии на SOх - от 0 до 2.5 t/km2, доказващо ниската степен на замърсяване на атмосферния въздух.Характеристика на предвидените с инвестиционното предложение източници на атмосферно замърсяване (ПРОГНОЗА)

С инвестиционното предложение не се предвижда ново строителство. Източник на атмосферно замърсяване ще бъде единствено транспорта.

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй като в обекта няма да се извършва производствена дейност, поради което не се очаква и отделянето на вредни емисии.

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН.


Повърхностни и подземни води

Община град Генерал Тошево е бедна на повърхностни водни ресурси.

През територията на град Генерал Тошево преминава първоначално в източна посока, а след това в северна - долината на река Добричка, която е приток на Суха река. Водовземането е от помпената станция в село Пастир. Водният режим се определя от дъждовните води и снеготопенето.

Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на релефа, обуславят липсата на повърхностно течащи води и наличието на суходолия. При наличие на повърхностни води те се дренират от древна речна мрежа с ориентация на север. Гъстотата на речната мрежа е под 0.250 km / km 2. Модулът на оттока е слаб 0.5 – 1.0 l/s/km2. Това се дължи на ниските валежни количества, значителното изпарение, водопропускливостта на геоложката основа и малкия наклон на релефа.

Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води. При водоснабдяването на населените места от село Пастир се използват води от сарматския и малмваланжския подпочвен хоризонт. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, /ДВ, бр.30/01г./ те се подлагат само на хлориране.

Водовземането се осъществява със сондажни кладенци с дълбочина 60-70m за сарматския и 1000-2000m за малм-валанжския хоризонт. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в сондажите. От тях водата постъпва в черпателни резервоари на помпените станции и чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми.

Водозахранването на гр. Генерал Тошево се осигурява от 1 ПС: в село Пастир.

Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение

Реализацията на инвестиционното предложение няма отношение към повърхностните и подземните води в района, защото не се предвиждат условия и/или дейности, които ще се явят потенциални замърсители на тези води.

По време на експлоатация на обекта, отпадъчни води ще се формират единствено от санитарно-битовите помещения, т.е. реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до замърсяване на подпочвените води.
Геоложка основа

Според геоморфоложкото райониране на страната районът спада към областта на Дунавската епиплатформена равнина. Тя е с нисък пластово-денудационен и акумулационен релеф, малкоамплитудни денивелации на денудационните фации и значително потъване на акумулационните фации на заравнените повърхнини. Лудогорско-Добруджанската хълмисто-платовидна област е дълбоко разчленена с каньоновидни речни долини. Релефът е равнинно-хълмист. Надморската височина е ~ 250 м.

Изветрително-денудационните процеси са в съвременен етап на развитие, като част от льосовите глини са слабо пропадъчни при навлажняване. Карстовите процеси са интензивни, поради голямата разкритост на варовиците или близостта на варовиковите комплекси до повърхността на терена. Каверните са с малки размери, но многобройни с преобладаваща интензивна напуканост.

Разглежданият район е със сеизмична активност от VІІІ степен и Кс = 0.15.

В тектонско отношение районът на обекта попада на границата между източния склон на Северобългарското сводово издигане /структура от първи разряд/ и западната част на второразрядните Варненска и Камчийска грабеновидни депресии.

Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже вредно въздействие върху геоложката среда.Биоразнообразие

Община Генерал Тошево попада в Мизийската горско-растителната област и в подобласт – “Добруджански растителен район”. Във вертикално отношение растителността в района е представена от запазени в слаба степен естествени гори /предвид унищожаването им в миналото за освобождаване на земи за селскостопански дейности, равнинни терени с преобладаване на мезоксеротермната растителност, представена предимно от луковична ливадина /Poa bulbosa L/, пасищен райграс /Lolium perenne L/, троскот /Cydon dactylon L/, белизма /Dichantium ischaemum/, садина /Crysopogon gryllus L./ и др. разпространени по мери, необработваеми земи, край пътища. Горските масиви принадлежат на “Долен равнинно-хълмист пояс” с подпояс на равнинно-хълмисти дъбови гори. В рамките на общината са разположени отделни лесозащитни пояси по високите равни тераси, върху черноземни почви, с доминиране на: цер /Quercus cerris L/, на места смесени с дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflorae L/, летен дъб /Quercus robur L/, полски клен /Acer campestre L/, келяв габър, мъждрян и космат дъб. Незначително е разпространението на мекиша, благуна, елшата, върбата, габъра, обикновения бук. Покрай дерета и суходолия се срещат формации от полски бряст /Ulmus minor/, ясен /Fraxinus oxycarpae/, дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflorae L/ и по слабо върби /Salix alba, Salix fragilis/. Естествено растящите насаждения са изключително от издънков произход. От изкуствено внесените видове най-голямо участие има акацията, след това гледичията, черният бор, шестила, клена, явора, ореха, сребролистната липа, евроамериканските тополи, копривката и др. От храстовите видове се срещат: дрян, глог, смрадлика, драка, шипка, кучи дрян, брадавичест и ръбест чашкодрян, птиче грозде, черна калина. Изкуствено внесени са: миризлива върба, тамарикс, златен дъжд, люляк. Тревната растителност е представена от типични за дъбовите гори видове: житни тревни, острица, ягода, поддъбиче, къпина, мащерка, коприва, жълт кантарион и др.

Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Тя е изтласкана и се е съхранила само в онези места, които са по-малко годни за развитие на земеделието. Запазилите се тук-там единични дървета и групи от дървета говорят за предишно разпространение на обширни горски масиви. Унищожени са гори от вековни дъбове, габъри, брястове, лески и др. Сега преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската растителност в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, киселица, шестил, габър и др. в лесопарк Кобаклъка и изкуствено създадените горски пояси, които са характерен елемент на ландшафта.

На територията, предмет на инвестиционното предложение и в контактните зони няма местообитания на редки или застрашени от изчезване растителни видове.

В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира инвестиционното предложение се отнася към Северната зоогеографска подобласт (Георгиев, 1982). В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа (Пешев, 1978; Симеонов, 1978). Видовият състав на животните се определя от характера на растителността и разпределението и в биотопа. Систематични наблюдения относно фауната на дадения район липсват. Съществуващата литературна информация се отнася само за отделни видове (Ковачев, 1925; Патев, 1950; Петров, 1954; Марков, 1960; 1970; Пешев и Боев, 1962; Страка и Герасимов, 1977; Червена книга на НРБ, т.2, 1985; Симеонов и др., 1990).

Животинският свят в района е сравнително бедно представен предвид високата степен на урбанизация на района и натоварването на средата, както и автомобилния трафик. През последните години в тази зона са се увеличили популациите на естествено разпространените и намиращи убежище синатропни видове птици. В контактните на разглежданата площадка зони животинският свят е представен от:


Гръбначна фауна

Клас земноводни

- Разред – Опашати /Caudata /, представени от дъждовници /Salamandridae/: обикновен тритон /Triturus Vulgaris/; гребенист тритон /T. Cristatus/;

- Разред – Безопашати /Ecaudata/, представени от кръглоезични /Dicoglossidae/: родове - чесновници /Pelobatidae/ - обикновена чесновница /Pelobates fuscus/; крастави жаби /Bufonidae/, представени от почти всички видове – Bufo ssp.

Клас влечуги /Reptilia/

- Разред – люспести влечуги /Squamanta /: гущери /Suaria/ - слепооци /Ancuidae /; гущери /Lacertidae/- ливаден гущер /Lacerta agilis/, триивичест гущер /L. trilineata/, зелен гущер /L. viridis/; Сцинкови /Scincidae/ - представени от змии /Untergattung Serpentes/; Смокове /Colubridae/, представени богато от почти всички видове без водните змии – Coluber ssp.; отровници /Viperidae/, представени от – пепелянка /Vipera ammodytes/;Клас птици /Aves/

Птиците са с доминиране на - видове гугутки /Streptopelia ssp./, кос, бяла стърчиопашка, черногърбо каменарче /Oenanthe oenanthe/, врабчета /Passer domesticus/ /Passer montanus/, гарга /чавка/ (Coloeus monedula), градинска лястовица /Delichon urbica/, лястовица /Delichon urbica/, сврака /Pica pica/, сива врана /Corvus cornix/, полска врана (Corvus flagilegus) сойка (Garilus grandarius), голям синигер /Parus major/, чавка /Corvus monedula/, поен дрозд, черноглаво коприварче /Sylvia articapilla/, яребица /dix perdix/, пътпъдък /Coturnix coturnix/, кълвачи /Picus ssp./ и др.Клас бозайници /Mammalia/

От бозайниците се срещат - мишки /Apodemus ssp./, плъхове /Rattus ssp./, таралеж /Erinaceus concolor/, къртица /Talpa europea/, катерица /Sciurus vulgaris/, лалугер /Citelus citelus/, съсел /Glis glis/, заек (Lepus europaeus), скитащи кучета и други.


При обхождането на терените, предмет на инвестиционното предложение не са открити гнезда на птици и видими трайни местообитания на животни.
Почви

Според почвената класификация на България /М.Пенков/, районът на град Генерал Тошево попада в Добруджански почвен район. В площадката на инвестиционното предложение и контактните зони са представени следните почвени единици: • почвен тип “черноземи “ с почвен вид “типични черноземи“ и разред “типичен чернозем средно-мощен, дълбокомицеларен, образуван върху льосоподобни изветрели материали от варовити мергели”

 • почвен тип “антропогенни почви” с вид “деградирали антросоли”.

Типични /обикновени/ черноземи / HAPLIC CHERNOZEMS- FAO-UNESCO/ имат сравнително мощен почвен профил, състоящ се от хумусно-акумулативен хоризонт /60-80 см/ и преходен хоризонт /50-70см/.

Антропогенните почви /antrosols-fao-UNESCO/ са представени от почвеният вид ”деградирали антросоли”. Те са условно наречени почви и представляват терени с унищожени почвени характеристики вследствие на човешката дейност. В тази разновидност попадат: участъци със запечатани настилки, такива с нарушен почвен профил и терени с натрупани върху почвите изкуствени материали – допълнително насипване с подпочвени пластове, трошенокаменни настилки и други. Антропогенната дейност е променила изцяло естествената геоложка среда, почвените характеристики и естественото почвено плодородие.

Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение

Реализацията на инвестиционното предложение няма да се засегнат съседни земеделски земи и няма да има влияние върху почвеното плодородие в тях.


Отпадъци

В общината е въведена система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, която обхваща града. Цялата община е обхваната от система за разделно събиране на отпадъците от опаковки. Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на сметище от оторизирана фирма.Очаквани въздействия при реализиране на инвестиционното предложение

Съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ИЗДАДЕНА ОТ МОСВ И МЗ, Обн. ДВ. бр.66 от 08 Август 2014г.) отпадъците, които ще се генерираните могат да бъдат класифицирани под следните кодове:

Всички отпадъци няма да се третират по друг начин освен «временно съхраняване», с последващо предаване на фирми, притежаващи съответното разрешение.

Отпадъците от черни и цветни метали в това число излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори с които ще бъде извършвана търговска дейност са със следните кодове: • 12 01 01 Стърготини, стружки, изрезки от черни метали

 • 12 01 03 Стърготини, стружки, изрезки от цветни метали

 • 15 01 04 Метални опаковки

 • 17 04 10 Мед, бронз месинг

 • 17 04 02 Алуминий

 • 17 04 03 Олово

 • 17 04 04 Цинк

 • 17 04 05 Желязо и стомана

 • 17 04 06 Калай

 • 17 04 07 Смеси от метали

 • 17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

 • 16 01 17 Черни метали

 • 16 01 18 Цветни метали

 • 16 02 Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 • 16 06 Батерии и акумулатори

 • 16 06 05 Други батерии и акумулатори

 • 20 01 40 метали

 • 16 01 04* излезли от употреба превозни средства

16 01 06 излезли от употреба превозни средства които не съдържат опасни компоненти

16 02 14 компоненти , отстранени от ИУЕЕО

16 02 16 компоненти , отстранени от ИУЕЕО

16 06 01* - нуба

20 01 36 ИУЕЕО и др отпадъци .
Очакваните рискови фактори за увреждане здравето на засегнатото население са:


 • ауспухови газове от транспортните средства;

 • шум от монтираните съоръжения и транспортните средства.

Посочените рискови фактори могат да предизвикат неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве единствено при много високи концентрации или нива, които обаче няма как да бъдат създадени при реализиране на инвестиционното предложение.
4.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Няма местности или обекти с историческо или културно значение, единични или групови паметници на културата, могили, руини, останки с историческо или културно значение намиращи се в близост до обекта на инвестиционното предложение, които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение и след това.

Територията, предмет на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на екологичната мрежа Натура 2000.

Землището е далеч от елементи на националната екологична мрежа. най-близката ЗЗ е „Кардам” BG0000569

Реализирането на инвестиционното предложение не води и не е свързано с въздействието върху защитени и проектозащитени зони, чуствителни и уязвими зони и чуствителни територии, не е в близост и не засяга местообитания, не нарушава биологичното разнообразие и стабилността на екосистемите, свързано е с природосъобразното ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете.
4.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Ако има вредно въздействие се очаква да бъде еднократно, без съществен кумулативен ефект.


4.4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Ако има вредно въздействие се очаква то да бъде в рамките на обекта, не се очаква засягане на местообитания и видове.


4.5. Вероятност на поява на въздействието

Малка вероятност за поява на въздействието.


4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Не се предвижда.


4.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Временно, обратимо.


4.8. Трансграничен характер на въздействията

Евентуалните въздействия нямат трансграничен характер.


За ИНВЕСТИТОРа:

/Стоян Георгиев Стоянов – Управител/
II. преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона „кардам ” по Директива 92/43 за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора
Настоящата преценка за вероятната степен на отрицателно въздействиев на инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхраняване и търговия с метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства” е разработена въз основа на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета на опазване на защитените зони (ПМС № 201/2007 г., ДВ, бр. 73).

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ No1 към чл.10, ал.1 – част б


1. Информация за възложителя


Име:

Пощенски адрес:

Телефон, факс и

e-mail:
Лице за контакти:

ЕЛСТРОИ-СГ“ ЕООД, представлявано от Стоян Георгиев– Управител

Гр. Генерал Тошево, ул. „В.Априлов ” 4 ,ет.1 ап.3

ЕИК 124714734


Гр. Генерал Тошево, ул. „В.Априлов ” 4 ,ет.1 ап.3

Тел.: 0878/929 900e-mail:stoianov70@abv.bg

Стоян Георгиев
2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


А) Местоположение на инвестиционното предложение – област и община, землище

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на град Генерал Тошево, Община град Генерал Тошево, Област Добрич, землище на град Генерал Тошево.


Б) Срок за реализация и етапи за изпълнение на инвестиционното предложение

Етапите за реализация и на дейностите по обособяване на площадка за съхраняване и търговия с метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства са в пряка зависимост от сроковете, в които ще бъде получено разрешението с дейности по вр.съхранение и предварително третиране на отпадъците.

В) Засегнати елементи на Националната екологична мрежаНай-близко разположените защитени зони до територията, предмет на инвестиционното предложение са ЗЗ „Кардам” BG 0000569 , чл.6,ал.1 ,т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие


- Защитена зона „Кардам ”BG0000569
Tип

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тя обхваща долината на Кардам

Предмет и цели на опазване:

1.Цели на опазване

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона

1.ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

1.1. Mестообитание 6210 са установени 20 от типичните видове растения (като Festuca valesiaca, Dichanthium ischaemum, Eryngium campestre, Teucrium polium, Convolvulus cantabrica, Galium verum, Sanguisorba minor, Salvia nemorosa и др.), които представляват около 35-40% от посочените в методиката. Не са установени представители на семейство Orchidaceae. Под 90% от площта на местообитанието се намира в благоприятно състояние.

1.2. Mестообитание 6110* са установени 11 от типичните видове растения (Festuca valesiaca, Sedum hispanicum, Linum tenuifolium, Alyssum alyssoides, Minuartia glomerata, Arenaria serpyllifolia, Medicago minima, мъхове и др.), които представляват около 15% от посочените в методиката видове. По-малко от 90% от площта на местообитанието 6110* се намира в благоприятно състояние.
БОЗАЙНИЦИ:

Европейски вълк (Canis lupus)

Добруджански (среден )хомяк ( Mesosricetus newtoni)

Степен пор ( Mistela eversmammii)

Лалугер ( Spermophilus citellus)

Пъстър пор (Vormela peregusna)


ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)

Обикновенна блатна костенурка (Emys orbicularis)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка ( Testudo hermanni)


Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение се намира на голямо разстояние от защитената зона. Поради тази причина не се очаква отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Кардам ”BG 0000569.
Г) Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, обществено, пътно и друго строителство

Предметът на инвестиционното предложение не включва равитие на производствена дейност, нито жилищно, обществено, пътно и друго строителство.

При реализацията на проекта в имот №2173 ще бъде обособена площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори,хартия, пласатмаси , опаковки и разкомплектоване на ИУМПС.Д) Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК

За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК.

3. ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


РИОСВ – Варна

За преценяване необходимостта от ОВОС и преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони


РИОСВ – Варна

За издаване на Решение за дейности по вр. Съхранение и предварително третиране на отпадъи.ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ No2 към чл.10, ал.2 – част б1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ – ВИД И НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ

Инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали , събиране и временно съхранение на аизлязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори” се предвижда да се извърши в имот №2173 с административен адрес Гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов ” 4 ,ет.1 ап.3.


2. АКТУАЛНА СКИЦА НА ИМОТА, В КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представена е в приложенията към настоящата разработка.

3. КАРТА ИЛИ ДРУГ АКТУАЛЕН ГРАФИЧЕН МАТЕРИАЛ НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ, СХЕМИ, КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ НА ИМОТА И НА ОБЕКТА – ПРЕДМЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СНИМКИ, ПАРТИДА НА ИМОТА И ДРУГИ – ПО ПРЕЦЕНКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Тези материали са представени в приложенията към настоящата разработка.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

За ИНВЕСТИТОРа:

/Стоян Георгиев Стоянов – Управител/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница