Изх. №0201-178 30. 10. 2013 г. Чрез г-н михаил миковДата25.01.2018
Размер39.76 Kb.Изх. № 0201-178

30.10. 2013 г.
ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

ПГ на ПП ДСП
На Ваш № 354-06-400/24.10.2013 г.

Относно: Земеделски казус в района на с. Змейно, община Омуртаг, област Търговище

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪРДЖАЛИЕВ,

Във връзка с Вашия въпрос относно земеделски казус в района на с. Змейно, община Омуртаг, област Търговище, бих искал да Ви уведомя за следното:

Управлението и разпореждането със земите от държавния поземлен фонд – частна държавна собственост, се осъществява в рамките на установените със Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) правомощия на министъра на земеделието и храните.

В съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, министъра на земеделието и храните упражнява правата на собственика за земите от държавния поземлен фонд (ДПФ), като ги отдава под наем или аренда, учредява ограничени вещни права върху тях, извършва продажба на физически и юридически лица и други.

Съгласно чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 47б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в страната се отдават чрез търг или конкурс под наем или аренда, при условия, ред и цени, определени в цитирания правилник.

Министърът на земеделието и храните ежегодно - до 31 март, в изпълнение на чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 47е и чл. 47б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, открива тръжна процедура за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за страната. За осигуряване на достъпност и прозрачност, търговете се провеждат от областните дирекции „Земеделие” на територията на страната за съответната област на тръжни сесии, с тайно наддаване, при условия и по ред, определени в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ.

В тази връзка, информация за земите от държавния поземлен фонд – обект на търга, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем, аренда), срок на предоставяне, начална тръжна цена, както и образците на документите се излагат в областната дирекция „Земеделие”, а в общинските служби по земеделие се излага информация за земите – обект на търга, на територията на съответната община. Участниците разполагат с достатъчно време (от 30 дни от деня на публикуване на обявата в местен вестник при първа тръжна сесия и 15 дни за всяка следваща – чл. 47ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ) от обявяването на имотите, обект на търга, до крайния срок на приемане на заявления – оферти да се запознаят с тяхното местоположение и състояние.

В резултат на спечелен търг, физическото лице-арендатора е сключил Договор за аренда № 36 от 20 март 2009 г. за имот от държавния поземлен фонд с № 017066 от картата на възстановената собственост на землището на с. Змейно с площ 136,332 дка за срок от 25 стопански години. Съгласно клаузите на договора арендатора се задължава да създаде в рамките на 4 (четири) годишен гратисен период сливово насаждение върху предоставената му площ, като от петата година дължи арендни плащания.

Съгласно т. 2.1 и т. 2.2 от цитирания договор, арендувания обект се предава с протокол – опис, подписан между страните при сключването на договора и същия не може да бъде оспорван от страните след подписването му.

В т. 8 от договора за аренда е заложена клауза, че арендодателя не отговаря за недостатъци на земята, ако към момента на подписването му арендаторът е знаел или е могъл да узнае за тяхното съществуване, с изключение на онези недостатъци, които са опасни за здравето на човека. Освен това, съгласно чл. 24 от Закона за арендата, арендодателя не отговаря за недостатъци, които са били известни на арендатора при сключването на договора или са могли да бъдат забелязани от него при обикновен преглед на обекта на договора.

В изпълнение на чл. 47, ал. 8 от ППЗСПЗЗ общинска служба по земеделие – гр. Омуртаг е извършила проверки за състоянието и ползването на земите от държавния поземлен фонд и с протокол от 9 декември 2009 г. е констатирала, че арендатора е извършил дълбока оран на имота, предмет на Договор за аренда № 36 от 20 март 2009 г. Също така с констативен протокол от 16 февруари 2011 г. на общинска служба по земеделие – гр. Омуртаг при следваща проверка се констатира, че една трета от имота е засята със сливи, а останалата част е изорана и подготвена за сеидба.

С констативен протокол от 6 декември 2011 г. общинска служба по земеделие – гр. Омуртаг констатира, че върху 100 дка от имота са създадени овощни насаждения, а останалата площ е с начин на трайно ползване - храсти.

Следва да отбележа, че от протокола е видно, че останалата част от имота не е обработвана, поради което се е захрастила, но в него няма констатации, че е непригодна за земеделска обработка, което се потвърждава и от извършена проверка на състоянието на имота в цифровата ортофотокарта.

Арендаторът е отправил предложение на 16 декември 2011 г. до Областна дирекция „Земеделие” – гр. Търговище за изменение на Договор за аренда № 36 от 20 март 2009 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 23 от Закона за арендата, арендодателя отговаря, когато отдаденият под аренда обект на договора има недостатъци, които го правят изцяло или отчасти негоден за ползване по договора и недостатъците бъдат открити в срок до една година от предаването.

С оглед изложеното считам, че арендатора може да почисти частта от имот № 017066 от картата на въстановената собственост на землището на с. Змейно и да изпълни задълженията си по сключения договор за аренда.
ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ

Министър на земеделието и храните
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница