Книга за учителя, С., 1995 Вълчев, Р., Основи на демокрацията, Книга за учителя, С., 2004Дата06.01.2017
Размер66.03 Kb.
К О Н С П Е К Т
ПО ДИСЦИПЛИНАТА ГРАЖДАНСКО ОБРРАЗОВАНИЕ

задължителна в учебния план на специалността: Социална педагогика


 1. Гражданското образование- същност, цел, задачи, съдържание.

 2. Възникване и развитие на гражданското образование у нас -проблеми и перспективи.

 3. Гражданското общество- възникване, същност и функции. Свързани понятия.

 4. Глобализацията-причини, същност и бъдещи проекции.

 5. Европейският съюз-създаване, същност, перспективи.

 6. България в света на Европа- място, роля и функции

 7. Ролята на извънучилищните институции за гражданското образование.

 8. ДОИ за гражданско образование в ДГ и ОУ

 9. Компоненти на гражданското образование

 10. Методи и средства за гражданско образование.

 11. Принципи, подходи и форми за гражданско образование

 12. Училището и гражданското образование.

 13. Семейството и гражданското образование.

 14. Ролята на църквата и морала за гражданското поведение на личността.

 15. Програми за развитие на гражданско общество възпитателни и дидактически алтернативи.

ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

 1. Алтермат, У., Етнонационализмът, в Европа,, С., 1998

 2. Бантист, Х., Образованието в многокултурното общество, С., 1995

 3. Вълчев, Р., Книга за учителя, С., 1995

 4. Вълчев, Р., Основи на демокрацията, Книга за учителя, С., 2004

 5. Вълчев, Р., Основи на демокрацията, Тетрадка за ученика,С., 2004

 6. Вълчев, Р., Образование за демократично гражданство, С, 1999

 7. Вълчев, Р., Образование за демократично гражданство, С, 2003

 8. Вълчев, Р., Интерактивни методи и групова работа в гражданското образование, 2004

 9. Вълчев, Р, Образователни изисквания и оценяване на гражданското образование, С., 2004

 10. Вълчев, Р., Т. Александер, Програма Грундвик за глобално образование и глобално гражданство, 2008

 11. Вълчев, Р, Глобално образование, /книга за учителя/, С., 2012

 12. Вълова, В., Устойчиво развитие, /книга за учителя – начален етап/, С.,2001

 13. Гинът, Х., Децата и ние, /Нови решения на стари проблеми/ С., 2000

 14. Децата, икономиката и европейския съюз, С. 2000

 15. Европейска интеграция, С., 2000

 16. Европейско гражданско образование, С., 1999

 17. Европейска конвенция за защита правата на човека

 18. Закон за закрила правата на детето в България, С., 2000

 19. Каснакова, Ц., еи кол., Етническите особености и идентичности в процеса на глобализация, Ст. Загора, 2006

 20. Крейпо, Р., Културна антропология, С., 2000

 21. Мийд, Дж. И кол., Разум, Аз и обществото, С., 1997Семов, А., Европа- 12 звезди, С., 2003

 22. Фотев, Г., Гражданското общество, С., 1992

 23. Хънгтинтън,С., Сблъсъкът на цивилизациите, С., 1999


Б. Допълнителна
1.1 Teachnig opportunities for multicultural education and upbringing based on the social and environmental surroundingq vol. Interculturality in the educational process Shtip 2005, 16-21

1. 2. Обучение на деца от различни етноси за адаптиране към училищния живот, Шумен, сб. „Образование и толерантност”, 2005, с. 97- 107

1. 3. Преодоляване на предразсъдъците, свързани с различията, чрез промяна на стериотипите сб. Многообразие без граници, Отворено общество, изд. “Фабер”, 2008, с.234- 243 /съавторска/

2. Иванов, И

2.1. Актуални проблеми на интеркултурното образование. // С т р а т е г и и н а о б р а з. и н а у ч. п о л и т и к а, 2002, N извънреден бр., с. 13-34.

2. 2 Интеркултурно образование. Цикъл лекции- Ш., Аксиос, 1999, 100 с.


2. 3. Проблеми на интеркултурното образование- Ш., Аксиос, 1997, 126 с
2. 4. Влияние на някои особености на психиката на българи и турци при възприемане на собствения и другите етноси. - Сб. “Интеркултурно образование”. // Варна, 1996, 59-70.

2. 5. Гражданско образование и интеркултурно образование. // Интеркултурна комуникация и гражданско общество, С., 2000, 147-160.


2. 6. Детерминизъм и групова сплотеност. // Психология,N 4-6, 1991, 21-28.
2. 7. Дисциплинарни модели. // Образование и изкуство, том 1, - Ш., 2004, 73-80.
2. 8. Етноцентризъм, образование, учебници // Мониторинг на етноцентризма в началното образова ние (І-ІІ клас). – Ш., 2005, 18-37.
2. 9. За интеркултурността и интеркултурното образование (Предговор). // Методи за интеркултурно образование в училище. Аксиос, 1997, 5-18.
2. 10. Институционалният расизъм и неговите жертви. // Етнорепортер, 1998, № 3, 46-47.
2. 11. Интеркултурно образование. Проект “Да се учим заедно”, 2002.
2. 12. Интеркултурното образование в документите на международните надправителствени организации. // Интеркултурно образование - съвременни теории и практики, Ш., Аксиос, 1998, 20-29.

3. Тоцева, Я.,

3.1. Мониторинг на етноцентризма в началното образование (I – II клас). Ш., УИ, 2005, 115 стр.

3.2. Университетската подготовката на учителите за преподаване на социокултурно разнообразие – Стратегии на образователната и научна политика, 2008, № 1

3. 3. Академичните мениджъри за политиките и практиките за преподаване на социокултурно разнообразие - Стратегии на образователната и научна политика, 2008, №

3. 4. Българското училище пред предизвикателствата на новата образователна парадигма – Педагогика, 2005, № 8, с. 67-80

3. 5. Какво очакват родителите - О р о м а, 2002, № 1, с. 33-35

3. 6. Началните учители и обучението на децата от различните етноси - В сб.

Многообразие без граници. Велико Търново, 2008, стр.154-171

3. 7. Опитът на Шуменския университет в подготовката на учители за работа в мултиетническа среда. В сб.: „120 години СУ «Св. Климент Охридски» и развитие на педагогическата наука”. С., 2008, стр. 487-492

3. 8. Я. Началният учител – мениджър на междукултурните отношения в класната стая. (приета за печат в сб. материали от конференция на тема: „120 години специалност

3. 9. Педагогика – традиции и нови реалности”, Китен, месец IX, 2008г.)

3. 10. Началният учител – мениджър на комуникациите в мултикултурната класна стая. (приета за печат в сб. материали от конференция на тема „Образователна и културна интеграция на ромските деца”), Дупница, месец Х. 2008.

3. 11. За качеството на обучението в мултикултурното училище. (приета за печат в сб. с материали от конференция на тема: „Предизвикателства на съвремието и качество на образованието”), Шумен, месец Х. 2008г.

3. 12. Помощник-учителят - педагог или социален работник в мултикултурното училище. (приета за печат в сб. материали от конференция на тема: “Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”, София, месец ХI, 2008)

3. 13. Толерантността – мит или реалност в българското общество днес (приета за печат в Наръчник по толерантност, Шумен, 2008)

3. 14. Младите учители и готовността им за социо-културното разнообразие в българското училище. В сб. IV Балкански конгрес. Образованието, Балканите, Европа. Том 3, Ст. Загора, 2007, с. 264-268

3. 15 Преподаване, управление и подчертаване на разнообразието при подготовката на учители в СУ „Св. Климент Охридски” В сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, С., 2007, 735-740

3. 16. Правото да бъдеш различен. В: Обучението по права на човека. С., 2007, с. 92-100

3. 17. Мониторинг на етноцентризма в учебниците по музика за четвърти клас. В сб.: Европейска интеграция и образователна идентичност С., 2006 (приет за печат)

3. 18. Мониторинг на етноцентризма в учебниците по музика за трети клас. В сб.: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., 2006, с. 377-382

3. 19. Три университетски програми, подготвящи учители за работа в мултикултурна среда, апробирани в САЩ, Холандия и България. В сб. Университетското образование: предизвикателства и перспективи през XXI век. С., 2006, с. 112-124

3. 20. Толерантност в действие В сб. Образование и толерантност, Шумен, 2005, стр. 198-202

3. 21. Родителите на децата от различните етноси за образованието им. В сб.: Образованието и предизвикателствата на 21 век, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, с.265-273.

3. 22. Началното училище и децата от различните етноси. В сб. Общество на знанието и образование за всички, С., 2003, с. 299-302

3. 23. Апробирана програма за тренинг по гражданско и интеркултурно образование с практикуващи учители. В сб.: Юбилейна научна конференция с международно участие, Институт по психология на МВР, София, 2002, стр. 71-84. Дискусията като метод за решаване на проблеми в интеркултурния диалог – обсъждане на казус по действителен случай. В сб.: Юбилейна научна конференция с международно участие, Институт по психология на МВР, София, 2002, стр. 201-208

3. 24. Учителят и интеркултурното образование, В сб.: Интеркултурна комуникация и гражданско общество. София, 2000, с. 160-174

3. 25. Опит за конструиране на дидактическа технология в светлината на интеркултурното образование. В: Интеркултурното образование в България – идеал и реалност. С., 1999, с. 146-171

3. 26. Християнският празник Великден като тема на урок в часа по майчин език – основа на интеркултурен диалог. В: Интеркултурното образование – теория и практики. Шумен, 1998, с. 60-64

3. 27. Специфика на обучението в началното училище, породена от условията на интеркултурната среда. В: Интеркултурното образование – теория и практики. Шумен, 1998, с. 65-79

3.28. Тоцева, Я. Методи за групова работа при интеркултурния диалог. В сб.: Съвременни тенденции в образователните методи и организационни форми на обучение, Варна,1998, с. 30-35

4.1. A social-economic status of sepharad Jews from First world war till Nowadays. /Социално-икономически статус на сефарадските евреи от Първата световна война до наши дни/. В: Сб. International Simpozium on sepharad Jews in South-Eastern Europe and their contribution to the develoment of modern society. Букурещ-Крайова, 7-8.10.1998. с.15-18.

4.2. The Jews in the region of Russe: social and econcmic dimensions of their life. /Евреите в региона на Русе: социални и икономически измерения на техния живот/. Mediator. Series of the center for Jewish culture and civilization of Rousse, Year 1, № 1, 1999. /Медиатор: Център за еврейска култура и цивилизация към Русенски университет/ с.15-17.

4. 3. Етническа идентичност и социална интегрираност на евреите от Русенски регион. В: Годишник за история на евреите в България. том.ХХХІ. С., ОЕБ “Шалом”. 2004. с. 325-342.

4.4. Обкръжението като фактор за етническото идентифициране и социалното интегриране на деца-не българчета от начална училищна възраст. /в съавт. с Деница Петрова./ В: Сб. ІV Балкански конгрес. Образованието , Балканите , Европа. Том 3. Ст.Загора, 22- 24 юни 2007. с.308- 317.

4.5. Екзистенциална определеност на етническото идентифициране и социалното интегриране на деца- не българчета от начална училищна възраст. /в съавт. с Деница Петрова/ В: Арнаудов сборник, том 5. Научен център по фолклор и литература “Св. Димитър Басарбовски”. Русе, 2008. с.360-372.


Изготвил: ……………..

/доц. д-р С. Георгиева/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница