Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент" по специалност "Транспорт на нефт, газ и твърди минерални продукти"



Дата07.12.2018
Размер60.5 Kb.
ТипКонкурс
Резюмета от публикации

на гл. ас. д-р Мартин Минков Бояджиев, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по специалност “Транспорт на нефт, газ и твърди минерални продукти”


 1. Мартин Бояджиев, Ст. Благова, «Газификацията - фактор за устойчиво развитие в енергийния отрасъл»

В статията са представени предимствата на природния газ в социален, екологичен и тенологичен аспект. Разгледана е веригата на природния газ и технологиите за съхраняване, предлагащи надеждност на процеса на газоснабдяване. Обобщение са тенденции на сливане на отрасли и дейности в енергийния сектор. Направена е аналогия на газопреносната и електропреносната система. Оценени са екологичните и социални ползи за обществото от използването на зелена енергия.

 1. Мартин Бояджиев, Стела Благова, Иван Савов, «Автомобили на природен газ-нови възможности за намаляване на вредните емисии»

Като най- динамично развиващ се сектор в световната икономика е определен транспорта. Като резултат в населените места основен източник за замърсяване на въздуха са газовете от дизеловите и бензининови автомобили. Природният газ, със своите екологични характеристики предлага решение и в тази посока. Много световни производители на автомобили се ориентират в производството на газови уредби и фабричното им монтиране и предлагане на пазара. Политиките на европейските страни са в подкрепа на тези тенденции. Инициативи, като проекта «Син коридор» проучват условията и създават предпоставки за газификацията на транспортния сектор. България е една от страните в Европа, където тези тенденции намират благоприятна почва за развитие.



 1. Г.Николов, Мартин Бояджиев, Ив.Савов, «Нови материали и технологии в газоснабдяването»

Техническите норми за изграждане на газови инсталации за природен газ в нашата страна са едни от най-строгите по отношение на използваните материали и технологии. През последните години новата нормативна уредба позволи и използването на съвременни материали, сертифицирани за работа с природен газ.
Новите материали се прилагат съответно с нови технологии по отношение на проектирането и изграждането. Използват се и техники за свързване, непознати до момента у нас.
В доклада е изследвана икономическата ефективност и техническата пригодност на съвременните материали и технологии за газопроводни инсталации.
С разгледаните в доклада нови технологични системи и материали и с доказаната им пригодност за сградни газови инсталации се допринася за разширяване и развитие на вариантите за изграждане на газови инсталации в България и за подобряване на експлоатационната им безопасност.

 1. Мартин Бояджиев, Model for forecast of natural gas domestic consumption

В анализа са използвани зависимости в модела на потреблението на домакинствата за месечната консумация в типови домакинства. Изследвано е влиянието върху месечната битовата консумация, което оказват жилищната квадратура и външната температура. Намерена е и обучена с минимална грешка невронна мрежа, която прави прогноза за месечната консумация на едно семейство според размера на жилището, месец от отоплителния сезон и външната температура. Напрравена е прогноза за потреблението съобразена с отопляемата площ.

 1. Юли Радев, Мартин Бояджиев, «Перспективи пред газовия сектор в Европа през призмата на теорията на неравновесието»

Според теорията на неравновесието балансът в пазарната икономика е абстрактен гравитационен център, към който търговският обмен се стреми или приспособява в процеса на договаряне на контрагентите. Тази визия за търговските отношения позволява да се конструира една обобщаваща рамка на динамично неравновесие, комбимация от теорията на рационалните очаквания, теорията на временното равновесие, и тези постулати при дългосрочното договаряне, трансакциозните разходи и теориите за правата на собственост. В приложение към доклада са представени изследвания за емпиричен анализ на търсенето на природен газ от домакинствата.

 1. Мартин Бояджиев, «Модел за краткосрочна прогноза на потреблението на природен газ»

Големите разстояния от които се доставя природният газ и липсата на локални газохранилища в близост до потребителите, правят точността в краткосрочните прогнози за целите на доставките на газ особенно важна. Докато месечното потребление на населено място може да се определи и на базата на исторически данни, то за краткосрочните прогнози са необходими повече и по-прецизна информация. Среднодневните температури са показателни и за разходите на енергия за отопление и на тази база са развити и алгоритми за определяне на потреблението на газ в домакинствата, където основно разходите са за отопляване на помещенията. Доколкото краткосрочните прогнози за метеологичните условия са с добра точност и прогнозите за количествата използван газ за отопление са коректни.

 1. Мартин Бояджиев, Г. Стойчева, “Нова технология за подгряване на пилотен газ в автоматичните газорегулаторни станции»

В доклада са представени и изследвани възможности за подгряване на пилотния газ в газорегулаторните станции на базата на принципно ново технологично решение патентовано в САЩ и представено в България от компанията Юниверсал Вортекс. Новата технология за подгряване на газа е разработена на термодинамичния принцип на тръба на Ранк. Вихровия ефект се реализира в специално вихрово устройство без движещи се части, в което кинетичната енергия на газа се превръща в топлинна при процеса на неговата декомпресия. Оценена е икономическата ефективност от технологията на основата на спестената енергия за подгряване на преминаващия през АГРС газ.

 1. Милко Харизанов, Мартин Бояджиев, “Моделиране на газодинамични процеси в полиетиленови тръби чрез CFD, модул в ANSYS”

В доклада са представени получените симулационни резултати с изчислителните експериментални данни и реален физически експеримент при преходен режим на движение на свиваем флуид в тръбно пространство. Потвърдени са експерименталните резултати чрез моделиране поведението на флуида на специализиран софтуер CFD , модул в програма ANSYS. Получените резултати могат да се използват при процесите на проектиране на газоразпределителни мрежи.

 1. Мартин Бояджиев, “Транспорта на компресиран природен газ CNG- алтернативата пред технологията за втечняване LNG”

Представени са тенденции в световното и регионално потребление на природен газ. Разгледа ни и съпоставени са разходите за компресиране и тези за втечняване на газа. На базата на това сравнение са изведени зависимости определящи зоните на ефективно използване на двете технологиии, в зависимост от разстоянието за транспорт и количествата за пренасяне и съхранение. Разгледани са пазарните възможности и конюктурната среда в региона на Балканите.

 1. Мартин Бояджиев, Л. Георгиев, Б. Джоров, Г. Узунов, “Възможности за използване на газа от малки газови находища и акумолации чрез нови технологии и технически средства”

Разгледани са възможности за използване на природен газ от находища и акумулации с ограничени запаси, чрез прилагане на нови технологии и технически средства. От направения преглед са определени оптималните условия за прилагане на тази технология в зависимост от извлекаемите запаси, местоположението на газовите находища и акумулации и инфраструктурата на региона. Разгледана е възможността за използване на добития природен газ в автомобилната промишленост.

 1. Мартин Бояджиев, Людмил Матеев, “ Компресиран природен газ-алтернативното гориво за транспорта в република България”

В доклада са представени възможностите и тенденциите при използване на природния газ като алтернативно гориво в транспорта. Представени и анализирани са европейски тенденции в тази посока. Анализирани са предимствата и предпоставките на природнията газ при използването му в транспортния сектор. Разгледани са и българските инициативи през призмата на новоучредената Асоциация Автомобили на природен газ.

 1. Тодор Петров, Мартин Бояджиев, Людмил Тодоров “Автоматизирана система за дистанционно наблюдение и управление на газокомпресорни станции за природен газ”

В доклада са дискутирани възможности за разширение на стандартно вградени системи за управление в АГКС, които са базирани на програрируеми контролери. Описани са параметрите достъпни за наблюдение, както и типични проблеми свързани с експлоатацията и поддръжката. Представени са и две системи SCADA газокомпресорни станции: с контрол панел и активна матрица и такава за персонален компютър. Обобщени са възможности за дистанционно наблюдение и управление на компресорни станции в реално време през Интернет и локална мрежа. Демонстриран е използване на 6 сигма статистически процесен контрол за ранно предупреждение за аварийни ситуации и динамично определяне на междуремонтните периоди.

 1. Martin Boyadjiev, Dimiter Kustelev, “A gazpiac Bulgariaban. Kihivasok es piaci lehe tosegek az EU csatlakozas utan”

На прага на членството в ЕС и газовата промишленост среща своите предизвикателства. Изискванията на трети енергиен пакет, Регламенти и Директиви оставят своя отпечатък и върху системите и инфраструктурите в газовия сектор. Европейските тенденции в енергетиката и конвергенцията при възобновяеми и невъзобновяеми източници на енергия се проявяват, може би и преескалирани в родната промишленост. Транспорта и в България се стреми към по-екологични горива, каквото безспорно е природният газ.

 1. Юли Радев, Мартин Бояджиев, «Нови технологии в петролния бизнес и производството на PVC тръбопроводи»

Устойчивото развитие, зададено като направление в съвременния начин на живот обославя търсене на нови технологии и материали допринасящи за икономическия прогрес, социалното благополуцие и отговорност към околната среда. Новите материали за газопроводи предлагат тези решения. Представени са производствени разходи . Рискове от вредни емисии и съвременни технологиии при сервизното облсужване поставят тази технология сред пазарно конкурентните и тесурсно ефективни методи на изграждане на газова инфраструктура.

 1. Румен Кулев, Мартин Бояджиев, Л. Георгиев, «Обзор на технологиите за провеждане на ремонтни работи в газови сондажи при ниски пластови налягания»

Статията предствя преглед на основни технологии за ремонт на сондажи, разкриващи пластове с аномални пластови налягания. Предложени са технически средства за заглушаване на сондажите и са анализирани резултати от апробацията на представените технологии в находища на територията на страната.

 1. Мартин Бояджиев, Румен Кулев, Възможности за приложение на вихровата технология (тръба на Ранк-Хилш) в газовия сектор»

Статията синтезирано представя технологията на Ранк за получаване на студен и топъл поток. Разгледани са възможните приложения на “вихровата тръба” в автоматичните газорегулаторни станции, в компресорните станции и хладилните инсталации. На база на представените технологии е разработен конкретен проект. Изследвания метод е апробиран в български условия в АГРС гр. Мездра.

 1. Мартин Бояджиев, “Нови технологии и екологични аспекти в областта на разпределението и изолзването на природния газ”

Статията представя нарастващата роля на природния газ в енергийния баланс на развитите страни. Разгледана е динамиката на световното потребление на природни ресурси и сценариите за отделяне на въглероден диоксид, в зависимост от ролята на природния газ в енергийното потребление.

Представени са нови сфери на използване на газа в битовия и стопански сектори. Направен е паралел към устойчивия и еколого съобразен начин на живот на база ниските емисии от парникови газове като резултат от интензивността на използването на синьото гориво.



Резюмета на публикувани книги
Газорегулаторна и измервателна технка,

Издателска къща на МГУ "Св. Иван Рилски", София, 2012

Мартин Бояджиев, Григор Филков

Учебното помагало е в основата на курсът за газови специалисти занимаващи се с експлоатация на газови съоръжения и контрол отчитане и измерване на газа. Представени са типовете разходомери и принципът им на работа. Направен е сравнителен анализ между твх с цел подпомагане на правилния избор в конкретните случай на мерене на газа. Обърнато е задълбочено внимание на съвместната работа на системите за регулиране на налягането и измерването на обема и дебита на газа.



Управление на газовата инфраструктура

Мартин Бояджиев, Лъчезар Георгиев

Учебното пособие е издадено в помощ на магистратурата “Управление на газовата инфраструктура”, създадена по проект ПРОЕКТ BG 051PО001-3.1.07-0031 – “Анализ и разработване на учебни планове и програми по минно дело и геология в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В него са представени изискванията за оперативно управление на газоснабдителни сустеми, съобразени с Европейските Регламенти и национални нормативни разпоредби.


Невронните мрежи в помощ на създаването на приложни модели за прогнозиране и управление в газовата промишленост

Мартин Бояджиев

Издателска къща на МГУ "Св. Иван Рилски", София, 2015, ISBN 978-954-353-278-0
В монографичното издание са събрани и обобщени някои от изследвания на автора през последните 10 години, извършени с помощта на негови колеги- математици, информатици и газовици. Тези изследвания осветляват теми , свързани с използване на изкуствени невронни мрежи при анализ на дълбочинни данни акумулирани от газовата промишленост.
С помоща на апарата на изкуствените невронните мрежи могат да се решават различни задачи за моделиране и прогнозиране на потреблението на природния газ. Разглеждат се въпроси свързани с намиране на характеристики определящи мащаботе на потреблението на природен газ, както и вида и параметри на невронните мрежи подходящи за решаването на горепосочените задачи.
С подходящите изследвания авторът се стреми да отговари на следните специфични проблеми и въпроси:

• Как невронните мрежи могат да се използват за прогнозиране в газовия сектор?

• Какви входни параметри и данни са необходими за качествено прогнозиране чрез невронни мрежи?

• Как да се организира оптимално управление на газово предприятие с помоща на прогнозите , предоставени от невронните мрежи?


В първия раздел се разглеждат основни въпроси свързани с анализа на данни и използване на невронни мрежи за тази цел.

Във втория раздел се отговаря на въпроса за това как невронни мрежи се ползват за прогнозиране показатели в газовата промишленост.



Изданието е подходящо за използване като наръчник за това: как да се използват невронни мрежи при анализ на данни в газовия сектор и по-точно как се подберат данни за изследването, как се обучава точната невронна мрежа. С крайна цел прогнозиране на потреблението и повишаване на качеството на управление на предприятието.


Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница