Кп №257 конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източницистраница2/3
Дата12.11.2017
Размер0.58 Mb.
1   2   3


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена и отчетена една основна терапевтична процедура посочена в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1
Забележка: Лъчелечение по клиничната пътека се предприема след „Решение на Онкологичен комитет за лечение на злокачествени и някои нетуморни заболявания”, копие от което се прилага в ИЗ на пациента.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум II В ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Лъчелечение”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Лъчелечение”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Клиника/отделение по лъчелечение - за перкутанно лъчелечение

и/или


Стационар “Активен блок” - за метаболитна брахитерапия

2. Отделение по образна диагностика

3. Клинична лаборатория

4. Лаборатория. за работа с открити радионуклеотиди и хранилище за открити радиоактивни отпадъци при метаболитна брахитерапия


2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАТ и /или МРТЗабележка: Стационар с “Активен блок” се изисква само за брахитерапия. По тази клинична пътека се лекуват болни:

- на перкутанно лъчелечение с телегаматерапевтични апарати;

- на интерстициална и интракавитарна брахитерапия със закрити източници с ниска мощност на дозата, при ръчно планиране и посленатоварване.

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

За лъчелечение:

- трима лекари, от които поне един със специалност по лъчелечение.

За дозиметрично планиране:

- един магистър по медицинска физика/физика.


Правоспособност за специфична работа в йонизираща среда се налага за всички, извършващи лъчелечение, която се придобива след специален изпит.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

 • при злокачествено новообразувание на устната;

 • при злокачествено новообразувание на езика;

 • при злокачествено новообразувание на големите слюнчени жлези, венците, бузите, мекото и твърдото небце;

 • при злокачествено новообразувание на пода на устната кухина;

 • при злокачествено новообразувание на орофаринкс;

 • при злокачествено новообразувание на назофаринкс;

 • при злокачествено новообразувание на хипофаринкса;

 • при злокачествено новообразувание на пръстена на Валдайер;

 • при злокачествено новообразувание на хранопровода;

 • при (злокачествено новообразувание на дебелото черво, при прорастване на органи в малък таз и коремни стени;

 • при злокачествено новообразувание на ректума, анален канал и ануса;

 • при злокачествено новообразувание на носните кухини, средното ухо и синусите;

 • при злокачествено новообразувание на ларинкса;

 • при злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб;

 • при злокачествено новообразувание на тимус и други органи и тъкани в медиастинум;

 • при злокачествени новообразувания на кожата и кожните аднекси;

 • при злокачествени новообразувания на костта и ставния хрущял;

 • при злокачествени новообразувания на съединителната и другите меки тъкани;

 • при меланом;

 • при злокачествено новообразувание на женската и мъжка гърда;

 • при злокачествено новообразувание на маточната шийка;

 • при злокачествено новообразувание на тялото на матката;

 • при епителни неоплазми на вагината и вулвата;

 • при злокачествено новообразувание на простатата;

 • при злокачествено новообразувание на пениса и другите мъжки полови органи;

 • при злокачествено новообразувание на пикочния мехур;

 • при злокачествени новообразувания на щитовидната жлеза;

 • при вторични злокачествени новообразувания;

 • при злокачествени новообразувания с неуточнена локализация;

 • при Неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом;

 • при болест на Ходжкин;

 • при доброкачествени, гранично злокачествени и псевдо тумори;

 • при хипертрофични заболявания на ставите, съединителната тъкан, конюнктивата, пениса, сенилна макулена дегенерация;

 • при тиреоидно асоциирана офталмопатия;

 • при анастомозит;

 • при злокачествени новообразувания на тестис и бъбрек.


2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

2.1. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ

Състоянието на болшинството болни при телегаматерапия позволява лечението да се извършва в условията на дневен стационар. По медицински индикации лъчелечението може да се извършва и при стационарни условия.

Използват се различни режими на фракциониране – хипер-, нормо- и хипофракциониране.

Обикновено лъчелечението се извършва по схема 5 пъти в седмицата, с почивка в събота и неделя за възстановяване на нормалните тъкани.

Лъчелечението цели максимално възможно ликвидиране на туморния процес и постигане на локо-регионален туморен контрол. При невъзможност за това, лъчелечението има симптоматичен ефект и цели подобряване качеството на живот на онкологично болния.
ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА В НЯКОЛКО ФАЗИ:

- клинико-биологично планиране - определят се клиничният мишенен обем (КМО) и планираният мишенен обем (КМО + осигурителна зона), лечебната доза, фракционирането и допустимите дози в критичните органи;

- анатомо-топографско планиране - съставяне на анатомо-топографски план и нанасяне на входните точки на централните лъчи върху кожата на пациента за точна възпроизводимост на лъчелечебните сеанси;

- дозиметрично планиране - осъществява се с компютърна система или ръчно планиране на лъчелечението; предписаната лечебна доза трябва да съвпадне с планираната в тумора и в критичните органи;

- контрол на лъчелечебния план - осъществява се със скопия или рентгенови снимки на симулатора, гамаграфии или ин виво-измервания на дозата в тумора и критичните органи.
2.2. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ:

Интерстициалната брахитерапия, която се извършва с радиоактивни източници е хирургична манипулация, в условия на обща или локална анестезия. Изисква се екипно обслужване от радиолог и анестезиолог, в зависимост от локализацията на тумора. Радиоактивните източници се изваждат от хранилището за закрити радиоактивни източници, подготвят се за въвеждането в тялото на болния в специално оборудвана радиоманипулационна при строго спазване правилата за лъчезащита на персонала.

Брахитерапевтичните процедури и грижата за болните, провеждащи този вид лечение, са свързани с най-голямо облъчване на персонала. За неговото ограничаване служи т.нар. система за посленатоварване, чрез което се минимизира или изключва контактът с радиоактивните източници.

Всички болни за интерстициална брахитерапия с ниска мощност на дозата се хоспитализират. Индицирани са болни със злокачествени новообраувания в посочените области: устна и устна кухина; кожа; клепачи, включително и ъглите на клепачните цепки;език; големи слюнчени жлези - околоушна (паротидна) жлеза; анален канал; женска гърда; женска уретра; влагалище; простата; пенис и др.

За приложение на интерстициална брахитерапия се изискват следните туморни характеристики:

1. Локално ограничен туморен процес - достъпен, геометрично определен.

2. Област за облъчване < 7-8 см.

3. Бавен туморен растеж (диференцирани тумори).

4. Лъчечувствителност – слаба до умерена.

Интерстициалната брахитерапия се прилага с различни видове техники - най-общо два вида:

1. Изготвяне на нерадиоактивен имплант с последващо ръчно посленатоварване (simple аfterloading) на радиоактивните източници. Така по-голяма част от процедурите при подготовката за въвеждането на радиоактивните източници в тялото на пациента се провеждат без контакт с източниците. За целта се прави щателна подготовка на манипулациите с използването на нерадиоактивни макети на радиоактивните източниците.

2. Директно имплантиране на радиоактивния материал в тялото на болния

След изготвянето на импланта се правят рентгенографии за верификация на разположението на радиоактивните източници и за дозиметричното планиране, което се извършва от физик. Пациентът се настанява в изолирана стая, където се „натоварва” предварително изготвения радиоактивен материал.

След свалянето на радиоактивните източници, те се прибират в контейнери и се съхраняват в специално оборудвани хранилища за закрити радиоактивни източници. След свалянето на радиоактивния материал болният може да бъде дехоспитализиран.
2.3. ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ИНТРАКАВИТАРНА БРАХИТЕРАПИЯ С РЪЧНО ПЛАНИРАНЕ И ПОСЛЕНАТОВАРВАНЕ

На хоспитализация за интракавитарна брахитерапия с ниска мощност на дозата подлежат болни с карцином на маточната шийка. Необходими са следните условия:

1. Достатъчно дълъг и проходим цервикален канал – възможност за сондиране над 4 см.

2. Достатъчно дълбоко и широко влагалище, позволяващо въвеждането и подходящото разположение на апликаторната система и радиоактивните източници.

3. Диаметърът на маточната шийка да не надвишава 4 см, за да се осигури адекватно разпределение на дозата.

4. Липса на значително кървене от тумора.

Брахитерапията с ниска мощност на дозата се извършва еднократно, протрахирано в зависимост от активността на радиоактивните източници от 4 до 10 денонощия. Тя се прилага в условия на хоспитализация на болнитe в стационара на “Активен блок” за периода, през който са натоварени с радиоактивните източници и изисква 24 часово наблюдение при строго спазване на правилата за лъчезащита от медицинския персонал.
Брахитерапията се извършва в няколко фази:


 • клинико-биологично планиране – решение за клиничния мишенен обем (КМО), лечебната доза, фракционирането и допустимите дози в критичните органи.

 • анатомо-топографско планиране:

- определяне позицията на болния в координатната система на апарат-симулатор;

- имобилизация на болния в избраната поза;

- въвеждане на рентген-позитивни макети на радиактивните източници и контрастни материи в ректума и пикочния мехур;

- извършване на две спрегнати рентгенови снимки;

- очертаване контурите на апликаторната система и критичните органи в тази област.


 • дозиметрично планиране - осъществява се ръчно

 • определя се броя и разположението на радиоактивните източници, като предписаната лечебна доза трябва да съвпадне с планираната в тумора и в критичните органи;

 • обсъждане между физик и лекар за възможните варианти на терапевтичния план и избор на най-удачното решение;

- изготвяне на схема за дозиметрично планиране и прилагането и към терапевтичния документ;

- подпис на физика, изготвил терапевтичния план; • изпълнение и контрол на лъчелечението

- позициониране на болния в избраната за лъчелечението поза;

- контрол и верификация на лъчелечебния план - осъществява се с рентгенов контрол и/или ин виво-измервания с полупроводникови или ТЛД на дозата в близост до тумора и критични органи;

- облъчване на болните – извършва се, отразява се и се контролира според стандартите на лъчелечение на болницата и Български лъчелечебни стандарти на Гилдията на лъчетерапевтите в България.

На повърхностна брахитерапия (бетатерапия) подлежат пациенти с повърхностни карциноми на конюнктивата. Тя се провежда с очни апликатори със Стронций 90.Наблюдение на болните при телегаматерапия:

 • ежедневен контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението, като наблюденията се отразяват в ИЗ;

 • проследяване на оплаквания, свързани с радиобиологичните реакции на тумора и здравите тъкани;

 • контрол на кръвната картина и включване на обща и локална медикаментозна терапия - при необходимост.

Наблюдение на болните при брахитерапия:

По време на престоя в „активен блок” се налага 24 часово наблюдение при строго спазване на правилата за лъчезащита от медицинския персонал: • ежедневен контрол на общото състояние и общата поносимост на лъчелечението;

 • свиждането е забранено;

 • лекуващият лекар ежедневно контролира състоянието на изготвеният радиоактивен имплант;

 • болните се обслужват на подлога, каквито са изискванията за лечение със закрити радиоактивни източници.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА

За лъчелечение болните винаги постъпват с поставена диагноза – за първичния тумор или неговите метастази.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- завършване на планирания лъчелечебен курс.

Поради характера на някои заболявания се налага провеждане на ЛЛ в няколко области на разпространение на неоплазмата. При тези случаи се налага ЛЛ в няколко лимфни области (лимфоми, левкози), на ретроперитонеалните лимфни възли (неоплазма на маточна шийка, ендометриума) и профилактично облъчване на ЦНС (неоплазма на белия дроб и левкози). При съчетано лъчелечение на тумори на маточната шийка и ендометриума се планират три лъчелечебни курса – предварително перкутанно ЛЛ, брахитерапия и допълващо перкутанно ЛЛ.

При персистенция или рецидив на първичната вече третирана неоплазма може да се наложи ново ЛЛ в зоната на персистенцията или рецидива.


НЗОК заплаща за нова хоспитализация по същата клинична пътека в същото ЛЗБП на едно ЗЗОЛ, в период по-малък от 30 календарни дни от дехоспитализирането му в следните случаи:

1. Когато се налага облъчване на друга област на туморно разпространение или фракциониране на дозата по радиобиологични причини в различни туморни обеми, което се обективизира с нов лъчетерапевтичен план.

2. Когато се регистрира различна от предходната диагноза по МКБ-10. поради наличие на метастази със силен болков, обструктивен или компресивен симптом, обективизирани с доказателствен материал (образни, клинико-лабораторни или морфологични изследвания).

За всеки конкретен случай от посочените по-горе, ЛЗБП прилага при отчитане писмено обосновано становище, доказващо необходимостта от такава хоспитализация.
Критерии за извънредна дехоспитализация:

- изява на далечна метастаза или прогресия в хода на радикалното лечение;

- тежки остри лъчеви реакции, непозволяващи да се продължи лъчелечението;

- възникване на придружаващо заболяване, което налага лечение по витални индикации и прекъсване на лъчелечението.


Довършване на лечебния процес и проследяване

Контролиране на ранните лъчеви реакции и установяване на ефекта на лъчелечението (частичен или пълен туморен контрол) на 1 месец след лъчелечението. Пациентът се следи от ОПЛ, СИМП и онкологичните диспансери. При необходимост от ново лечение или поява на късни лъчеви усложнения – отново се насочва към лъчетерапевт.

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.
5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА извършва се съгласно наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)
Как действа лъчелечението?

Лечебните лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. В това отношение лъчелечението много прилича на безкръвна операция, ежедневно се стопяват определен брой клетки. Промените в здравите тъкани в хода на лечебния курс се изразяват като остра лъчева реакция и след шестия месец като лъчево усложнение, подобно на кървенето след операция и оставянето на белег. Облъчването, приложено преди операция намалява обема на тумора и създава условия за по-успешна и/или по-малка оперативна интервенция. В редица случаи лъчелечението е алтернативен метод на хирургичното лечение като се запазва целия орган или се съчетава с органозапазващи операции при съвременния консервативен подход в онкологията.

Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клетки, а от друга - на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко облъчване. При телегаматерапията лечебната доза не се прилага наведнъж, а се разпределя в няколко седмици - един път на ден, пет пъти седмично, с почивка в събота и неделя, необходима за възстановяване на критичните органи.

При интерстициалната брахитерапия лечението се провежда еднократно без прекъсване в продължение от 4 до 10 дни тъй като лечебната доза се реализира непосредствено в тумора и е възможно максимално щадене на околните здрави тъкани.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯТА (ТГТ) И ИНТЕРСТИЦИАЛНАТА БРАХИТЕРАПИЯ (ИБРТ)?

Телегаматерапията е перкутанно лъчелечение, което означава облъчване през кожата. То се извършва с помощта на специално конструирани апарати. Това е основен метод за лечение на онкологичните заболявания. Лечението не е свързано с болка. То не се вижда, не се усеща и много прилича на правенето на рентгенова снимка.

Интерстициалната брахитерапия е облъчване чрез въвеждане на радиоактивни източници непосредствено в тумора. Това е вторият лечебен метод, прилаган в лъчелечението.
КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБЛЪЧВАНЕТО?

При телегаматерапията пациентът се поставя да легне върху масата, където трябва да стои неподвижно по време на сеанса, тъй като лечебните лъчи са насочени много прецизно към болната част от тялото му. Болният остава сам в процедурната зала от една до десет минути, колкото трае един сеанс. Лечението се извършва чрез един или няколко ежедневни сеанса. Пациентът не е опасен за своите близки, не е източник на лъчение. Той може спокойно да контактува с децата и близките си.

При брахитерапия болните задължително се хоспитализират, след което се извършват необходимите предоперативни консултации и изследвания.

Интерстициалната брахитерапия представлява малка хирургична интервенция, която се извършва под обща или локална анестезия. Болният се изолира с въведените в тумора или туморното ложе радиоактивни източници в “Активен блок” за период от 4-10 дни. След сваляне на радиоактивния материал пациентът се изписва и не е опасен за околните.

Интракавитарната брахитерапия - представлява малка гинекологична интервенция, която се извършва под обща или локална анестезия. Болният се изолира с въведените в матката или влагалището радиоактивни източници в “Активен блок” за период от 4-10 дни. След сваляне на радиоактивния материал пациентът се изписва и не е опасен за околните.
НАДЕЖДЕН МЕТОД ЛИ Е ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО?

Съвременното лъчелечение се извършва с голяма прецизност, точност и акуратност. Пациентите и персоналът са защитени от излишно облъчване.


ПРЕЗ КАКВИ ЕТАПИ ПРЕМИНАВА ЛЕЧЕНИЕТО?

Телегаматерапията се провежда по специален план. Определят се точно мястото на облъчването, положението на тялото при лечебния сеанс и най-добрият начин да се облъчи болното място, при което максимално да се щадят здравите тъкани. Областта на лъчелечението се начертава върху кожата и това изисква съхраняване на знаците. Макар и неприятно, то осигурява надеждна повторяемост на всеки сеанс. Математическата обработка на данните се извършва от специалист по дозиметрия (физик) с помощта на компютър. Лекарят и физикът решават как точно да се проведе лечението, каква обща доза да се приложи и на колко облъчвания тя да бъде разпределена. Поставят се окончателни знаци върху кожата. Пациентът се въвежда в процедурната зала и първото облъчване (първият сеанс) започва.

Болният е под ежедневно наблюдение от медицинския екип, грижещ се за неговото здраве. Първоначално и периодично лечението и състоянието на пациента се разглеждат и обсъждат от разширен лекарски екип. Рентгеновият лаборант и медицинската сестра, ежедневно следят за състоянието на пациента. Лекуващият лекар наблюдава възникналите лъчеви реакции, грижи се за тяхната профилактика и лечение и препоръчва специален режим на хранене и евентуална почивка по време на лъчелечението.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница