Кратко съдържаниестраница34/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   73

Използвана литература


 1. Светлин Наков, Обектно-ориентирано програмиране в .NET – http://www.nakov.com/dotnet/lectures/Lecture-3-Object-Oriented-Concepts-v1.0.ppt

 2. Jeffrey Richter, Applied Microsoft .NET Framework Programming, Microsoft Press, 2002, ISBN 0735614229

 3. Tom Archer, Andrew Whitechapel, Inside C#, 2-nd Edition, Microsoft Press, 2002, ISBN 0735616485

 4. Erika Ehrli Cabral, OOPs Concepts in .NET Framework – http://www.c-sharpcorner.com/Code/2005/June/OOPSand.NET1.asp

 5. MSDN Training, Programming C# (MOC 2124C), Module 5: Methods and Parameters

 6. MSDN Training, Programming C# (MOC 2124C), Module 7: Essentials of Object-Oriented Programming

 7. MSDN Training, Programming C# (MOC 2124C), Module 9: Creating and Destroying Objects

 8. MSDN Training, Programming C# (MOC 2124C), Module 10: Inheritance in C#

 9. MSDN Training, Programming C# (MOC 2124C), Module 12: Operators, Delegates, and Events

 10. MSDN Training, Programming C# (MOC 2124C), Module 13: Properties and Indexers

 11. MSDN Library – http://msdn.microsoft.com/

 12. Visual Case Tool – UML Tutorial, The Class Diagram – http://www. visualcase.com/tutorials/class-diagram.htm

 13. Steve McConnell, Code Complete, 2nd Edition, Microsoft Press, 2004, ISBN 0735619670Национална академия по разработка на софтуер

Лекторите

» Светлин Наков е автор на десетки технически публи­ка­ции и ня­колко книги, свър­­зани с раз­работката на соф­ту­ер, заради което е тър­сен лектор и кон­султант.

Той е разработчик с дъл­гого­дишен опит, работил по раз­нообразни проекти, реали­зи­рани с раз­лични техноло­гии (.NET, Java, Oracle, PKI и др.) и преподавател по съвре­мен­ни софтуерни технологии в СУ "Св. Климент Охридски".

През 2004 г. е носител на награ­дата "Джон Атанасов" на прези­дента на България Ге­орги Пър­ва­нов.

Светлин Наков ръководи обу­чението по Java технологии в Академията.


» Мартин Кулов е софтуерен инженер и консул­тант с дългогодишен опит в изграждането на решения с платформите на Microsoft.

Мартин е опитен инструктор и сертифициран от Майкрософт разработчик по програмите MCSD, MCSD.NET, MCPD и MVP и меж­дународен лектор в световна­та организа­ция на .NET потре­бителски­те групи INETA.

Мартин Кулов ръководи обу­чението по .NET технологии в Академията.


Академията

» Национална академия по раз­ра­ботка на софтуер (НАРС) е център за професионално обу­чение на соф­ту­ерни специалисти.


» НАРС провежда БЕЗПЛАТНО кур­сове по разработка на софтуер и съв­ременни софтуерни тех­нологии в Со­фия и други градове.
» Предлагани специалности:

 • Въведение в програмирането (с езиците C# и Java)

 • Core .NET Developer

 • Core Java Developer

» Качествено обу­чение с много практически про­екти и индивиду­ално внимание за всеки.


» Гарантирана работа! Трудов до­говор при постъпване в Академията.
» БЕЗПЛАТНО!

Учите безплатно във въведителните курсове и по стипендии от работода­телите в следващите нива.http://academy.devbg.org

Глава 4. Управление на изключенията в .NET

Необходими знания


 • Базови познания за архитектурата на .NET Framework

 • Базови познания за езика C#

Съдържание


 • Какво е изключение в .NET?

 • Прихващане

 • Свойства

 • Йерархия и видове

 • Предизвикване (хвърляне)

 • Дефиниране на собствени

 • Препоръчвани практики

В тази тема ...


В настоящата тема ще разгледаме изключенията в .NET Framework като утвърден механизъм за управление на грешки и непредвидени ситуации. Ще обясним как се прихващат и обработват. Ще разгледаме начините за хвърляне на изключение. Ще се запознаем накратко с различните видове изключения в .NET Framework. Ще дадем примери за дефиниране на соб­ствени (потребителски) изключения.

Изключенията в ООП


В обектно-ориентираното програмиране (ООП) изключенията представля­ват мощно средство за централизирана обработ­ка на грешки и необи­чайни ситуации. Те заместват в голяма степен процедурно-ориенти­рания подход, при който всяка функция връща като резултат от изпълнението си код на грешка (или неутрална стойност ако не е настъпила грешка).

В ООП кодът, който извършва дадена операция, обикновено предизвиква изключение, когато в него възникне проблем и операцията не може да бъде изпълнена успешно. Методът, който извиква операцията може да прихване изключението и да обработи грешката или да пропусне изклю­чението и да остави то да бъде прихванато от извикващият го метод. Така не е задъл­жително грешките да бъдат обработвани непосредствено от извикващия код, а могат да се оставят за тези, които са го извикали. Това дава възможност управлението на грешките и необичайните ситуации да се извършва на много нива.

Друга основна концепция при изключенията е тяхната йерархична същ­ност. Изключенията в ООП са класове и като такива могат да образуват йерархии посредством наследяване. При прихващането на изключения може да се обработват наведнъж цял клас от грешки, а не само дадена определена грешка (както е в процедурното програмиране).

В ООП се препоръчва чрез изключения да се управлява всяко състояние на грешка или неочаквано поведение, възникнало по време на изпълне­нието на една програма.


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница