Лекция 11 Стопанството на Германия и Франция между двете световни войниДата27.10.2018
Размер101.5 Kb.
ТипЛекция
05.12.2007 Лекция 11
Стопанството на Германия и Франция между двете

световни войни
Германия излиза победена от Първата световна война като търпи огромни материални и човешки жертви.По силата на Версайския договор Германия поема тежки задължения:

- връща на Франция Елзас и Лотаринге.Каменовъглените мини и Саакския басейн също преминават в собственост на Франция,а управлението на този район е предоствено за 15г. на Обществото на народите.Левият бряг на Рейн също е окупиран за 15г.Два окръга са предадени на Белгия.Част от немската територия е предадена на Дания.Други са предадени на Чехия и Полша. На Германия се отнемат общо 13,5% от териториите,което е около 10% от немското население.

- Германия губи всичките си права от колониалните си владения:Каролински,Маршалски, Мариански острови,Нова Гвинея и др.

- ограничаване на немската армия на 100хил. души като военната повинност е отменена на доброволен принцип.Драстично са намалели военоморските сили.На Германия се забранява да има тежка артилерия,авиация,танкове,подводници,укрепленията на границите подлежат на разуражаване.

- най-тежката част от задълженията на Германия е определянето на репарационен дълг.Това предизвиква сериозни международни спорове,които продължават няколко години.През 1920г. се определя относителния дял на германските репарации за всяка една от държавите (на Франция – 52%,на Англия – 22%,на Италия – 10%,на Белгия – 8%).

- през '21г. на конференция в Париж се определя сумата от 266млр. златни марки да бъдат изплатени за срок от 42г.Германия категорично отказва да изплати тези задължения,така че се провежда друга конференция за постигане на споразумение и сумата е намалена на 132млр.В края на '21г. Германия прави своята първа вноска по изплащанета на реферациите,но поради тежките финансови проблеми,страната се моли за отсрочка.Аргументите за това са,че тя е изчерпила своите ресурси.В страната има дълбока инфлация,като марката се обезценява безконтролно.През '19г. 1$=14 марки,а в периода на инфлацията – '23г. 1$=4,2млр. марки.При тази ситуация високо поставени държавни лица открито демонстрират нежелание да се спазват изплащанията.Това довежда до реакция на Франция.През '23г. францизите с помощта на белгииско участие окупират руската област,която е важен административен и комуникативен център.Отговорът на германското правителство е обявяването на положение на пасивна политика,като се обръща към работодатели,работници да бъде прекратена всякаква производствена дейност.През '23г. репарационната комисия назначава комитет от експерти,който да направи своите предложения за германските плащания.Председател на този комитет е Чарлс Дауес.През '24г. е приет план Дауес. Така е известен първият план,с който Франция се задължава да изтегли своите войски от Руската област.Германия ще получи заем от 8млн. марки,по-голямата част са от американски банки, предназначена за стабилизиране на немската икономика.Също така се приема частичен мораториум и разсрочване на плащанията,като за 4год.,според плана,Германия трябва да плаща по 1млр. марки,а след '28г. по 2,8млр.През периода '24-'25г. германската икономика успява да постигне стабилизация.Това става с помощта на инвестиране в индустрията около 60млр. марки (½ от тях са американски пари предоставени от Америка).От друга страна стабилизиращият процес получава устойчивост чрез развитие на германските тръстове.Тези големи монополи стават конкуренти и дори някои от тях доминират в международен мащаб.Така през '27г. индивидуалното производство на Германия достига до военното си равнище,същевременно е известна структурна модернизация и в останалите сектори на немската икономика.През '28г. немското правителство отново поставя искания във връзка с репарациите.Създава се нова експертна група,начело с Юнг Фиксир,за общия обем на репарационните плащания. Преразпределят се процентите за всяка държава и на мястото на репарационната комисия се създава банка за международни разплащания,която има за задача да регулира положението и разпределението на репарационните разплащания.Планът Юнг е одобрен '29г. на международна конференция в Хага и влиза в сила '30г.Германия по този план трябва да плаща репарации още 59г. и трябва да изплаща 113,9млр. марки.Размерът на ежегодните плащания за първите 37г. се определя на 2млр. марки.Източниците за покриване на плащанията са приходи от жп-транспорт както и средство от държавния бюджет.Планът Юнг съществува като система до '38г.Кризата достига своя връх '39г.,когато производството се съкращава до 67%,а броя на безработните достига 6млн. души.Страната е залята от масови стачки и в тези условия нараства влиянието на националсоциалистическата партия през '33г.Хитлер е назначен за канцлер на коалиционното правителство.Още в началото е заявено решение да бъде унищожена институционната парламентарна демокрация.В тази насока започва оживена законодателна дейност.Профсъюзите са разпуснати и на тяхно място се създава общинска организация – германски трудов фронт със зададено членство.Със закон е утвърден принцип и националсоциалистите са единствената действаща партия.За година и половина е наложена открита диктатура и политическите промени рефлектират върху стопанската област.Държавата учасва активно в управлението и в контрола на икономиката.Тя планира и регулира промишлеността и селското стопанство,производството финансира определени браншове,развива държавния сектор и военното производство.За изпълнение на всичко това се създават нови специфични институции.Чрез законодателството е регламентирана и новата роля на държавата.Създаден е генерален стопански съвет към министерството на икономиката,които включва представянето на държавата и монопола.
Създава се 4 годишен план за развитие на икономиката в този период се разширява държавния сектор. Пример за такова мощно обединение са рудници и много др предприятия е голямото монополно обединение сименс-рейн-елбе-шукер-юнион.Този монопол притежават 2800 предприятия. В дейността на този монопол работят 1 млн. работници. 1936 година се изработва нов 4 годишен стопански план, с който трябва да се реализират задачите от първия 4 год план, а именно разширяване на производството, милитиризиране на икономиката, разработване на желязна руда, добив на каменни въглища, увеличен внос на хромови руди и стратегически суровини, платина боксит и др. В отделните области продължават ръководството на държавни комисари за отделните промишлени отрасли. Всеки от фабрикантите който е получил диктаторски права въководи своето предприятие. Ликвидиране на колективните трудови договори и на практика се стига до принудителен труд в нац. Мащаб м/у 12 и 14 часа. През 39 година е въведена забрана за увеличаване на заплатите. В предвоенният период се строят редица военни инфраструктури. Приет е закон за трудовата повинност според който всички младежи трябва да работят безвъзмездно за държавата. В резултат от предприетите мерки е ликвидирана безработицата. Производството се увеличава с 25%. Най-силен фактор се оказва държавната намеса в държавномонополния капитализъм. Постигнатия икономически резултат създава условие националсоциалистите да реализират част от своята предизборна програма. Въвеждане на 40 часова работна седмица, отпускане на семейни добавки за децата. В селското стопанство се води политика за укриване позициите на едрите земевладелци. Възстановен е средновековния принцип стопанства от 7-135 хта да се наследяват от най-големия син. Тази мярка разорява много от дребните производители които се преселват в градовете. През 1939 година немската икономика е вече готова за войната. Разходите от бюджета за въоръжаване и за армията възлизат на 58% Построени са 300 нови заводи между които 60 авиационни, 45 – автомобилни, 70 химически и на 1.9.1939 Германия напада Полша.

Икономическото развитие на Франция между двете световни войни
Франция е страна победител, но независимо от това обстоятелство войната нанася тежки разрушения. В хода на войната е мобилизирано 77% от населението. 23% човешки жертви. През военните години са окупирани 10 департамента. 900 хиляди сгради са напълно или частично разрушени. Засегната дълбоко е индустрията. Над 1200 металургически предприятия се оказват пострадали от войната а в памукотекстилното производство пораженията са още по-тежки. Над 3 млн. хектара земя остава пустееща. 2 милиона глави добитък също са унищожени. Съкращаването на селското стопанство възлиза на 1/3. Общите щети които претърпява Франция са за 130 млрд. Франка.

Въпреки загубите се създават условия след края на войната Франция сравнително бързо да се възстанови. Франция си връща Елзас и Лутарингия – металургичен район с огромни запаси на руда и по нататъшното развитие дава възможност Франция да заеме първо място по добив на Руди. А Елзас дава условия да се даде тласък на текстилното производство което се увеличава с 50%. Тези две индустриални области дават условие Франция да развива така наречените стари производства много успешно когато в други страни тези браншове изостават. Франция получава под формата на репарации 8 млрд. Марки. Част от тях са изплатени в натура. Друг фактор който има значение е обновлението на основния капитал който се налага от разрушенията. Промишления подем във Франция през 20-те години продължава по-дълго от колкото в другите страни. През това време промишленото производство бележи ръст с 40% в сравнение с 1913г. Има и по висок ръст на промишленото развитие в сравнение с Англия, Германия. Световната икономическа криза започва 1930 г. за Франция. Производството се съкращава с 1/3. Спад в селското стопанство с 40%. Кризата завършва 1936г. а някои от отраслите остават проблемни и до навечерието на втората световна.
Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тотално управление на качеството
unwe files -> Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> Разработване на специфични стратегии йерархична структура
unwe files -> 20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница