Методика за оценка на офертитеДата16.04.2017
Размер45.12 Kb.
Приложение № 8

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


за

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на медицински изследвания - магнитно резонансна томография (МРT), с и без контраст, на пациенти на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР” АД”с 2 обособени позиции, както следва:


  • Обособена позиция 1 „Избор на изпълнител за извършване на медицински изследвания - магнитно резонансна томография (МРT), с и без контраст, на пациенти на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР” АД” за Обособена позиция 1”;

и

  • Обособена позиция 2 - „Избор на изпълнител за извършване на медицински изследвания - магнитно резонансна томография (МРT), с и без контраст, на пациенти на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР” АД” за Обособена позиция 2”;

Получените оферти по Обособени позиции № 1 и № 2, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани, поотделно за всяка обособена позиция, по критерия “икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:
1. Показател „цена” – Ц - с относителна тежест – 70 точки

2. Показател „срок” П - с относителна тежест – 30 точки

Офертите на участниците ще се оценяват по следната методика:

1. Показател „цена” ще се изчислява по следната формула при следните подпоказатели:

Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5, където

Ц1 – Единична цена за МРТ на гръбначен стълб и гръбначен мозъкмаксимален брой точки 30.

Ц1 = 30 х Ц1min / Ц1 n , където

Ц1min – най-ниска предложена единична цена за МРТ на гръбначен стълб и гръбначен мозък за конкретната обособена позиция;

Ц1n – единична цена за МРТ на гръбначен стълб и гръбначен мозък на участника за конкретната обособена позиция, чието предложение се оценява.

В случай, че някой от участниците e предложил 0 лева единична цена за МРТ на гръбначен стълб и гръбначен мозък, то той взема максимален брой точки (30т.).Ц2 - Единична цена за МРТ на главен мозъкмаксимален брой точки 23.

Ц2 = 23 х Ц2min / Ц2 n , където

Ц2min – най-ниска предложена единична цена за МРТ на главен мозък за конкретната обособена позиция;

Ц2n – единична цена за МРТ на главен мозък на участника за конкретната обособена позиция, чието предложение се оценява.

В случай, че някой от участниците са предложили 0 лева за единична цена за МРТ на главен мозък, то той получава максимален брой точки (23 т.).Ц3 - Единична цена за Комплексен  МРТ на два сегмента на гръбначния стълбмаксимален брой точки 7.

Ц3 = 7 х Ц3min / Ц3n , където

Ц3min – най-ниска предложена единична цена за Комплексен  МРТ на два сегмента на гръбначния стълб за конкретната обособена позиция;

Ц3n – единична цена за Комплексен  МРТ на два сегмента на гръбначния стълб на участника за конкретната обособена позиция, чието предложение се оценява.

В случай, че някой от участниците е предложил 0 лева за единична цена за Комплексен  МРТ на два сегмента на гръбначния стълб, то той взема максимален брой точки (7т.).Ц4 - Единична цена за МРТ на цял гръбначния стълб – максимален брой точки 7.

Ц4 = 7 х Ц4min / Ц4n, където

Ц4min – най-ниска предложена единична цена за МРТ на цял гръбначния стълб за конкретната обособена позиция;

Ц4n – единична цена за МРТ на цял гръбначния стълб на участника за конкретната обособена позиция, чието предложение се оценява.

В случай, че някой от участниците е предложил 0 лева единична цена за МРТ на цял гръбначния стълб, то той взема максимален брой точки (7т.).


Ц5 – Единична цена за контрастно вещество за 1 изследване максимален брой точки 3.

Ц5 = 3 х Ц5min / Ц5n, където

Ц5min – най-ниска предложена единична цена за контрастно вещество за 1 изследване, за конкретната обособена позиция;

Ц5n – единична цена за контрастно вещество за 1 изследване на участника, за конкретната обособена позиция, чието предложение се оценява.

В случай, че някой от участниците е предложил 0 лева единична цена за контрастно вещество за 1 изследване, то той взема максимален брой точки (3т.).2. Срок за изготвяне и предаване, след приключване на изследването, на възложителя, на надлежно оформен документ и CD, където са отразени вида, обема и технологията на изследването, находката и лекарското заключение, извършени за конкретния пациент - П – теглови коефициент (Т) – 30 точки.
Показателят се изчислява по формула, както следва:
П = най-кратък срок, предложен от участник по конкретната обособена позиция х Т

предложен от конкретния участник по конкретната обособена позиция срок


Комисията определя оценките на офертите за конкретната обособена позиция по всеки един от показателите поотделно.
Комплексната оценка (Ккомпл.) за съответната обособена позиция се образува като сбор от точките от показателите:
Ккомпл. = Ц+ П
На първо място за съответната обособена позиция се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.)

Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница