Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница1/5
Дата21.08.2018
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРОБОВЗЕМНА И ГАЗАНАЛИЗАТОРНА АПАРАТУРА ЗА КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЕМИСИОНЕН КОНТРОЛ”

Съгласували: Филип Пенчев – Главен секретар на ИАОС:

Теодор Панев – Главен директор на ГД ЛАД:

Валери Серафимов – Директор на дирекция МООС:

Георги Игнатиев – Началник на отдел ФСДУС:


Ирина Савчева – Началник на отдел АПО:


Изготвили: Милена Първанова – Началник на отдел ЛКВ


Николай Панайотов – Началник на отдел „Калибровка“


Елеонора Стойкова – Старши юрисконсулт в отдел АПО:I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Наименование: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол.”
1. Кратко описание на обекта на поръчката: Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол.

Обществената поръчка е структурирана в една позиция подробно описана в Приложение № 1 към техническите изисквания. В приложението са посочени наименованията на продуктите, количествата и прогнозната стойност.2. Възможност за представяне на варианти: Не се допуска представянето на варианти в офертата.

 1. Място и срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 30.11.2015 г.

Франко склада на Централна лаборатория София, сграда на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136. 1. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 5 000 лв. без ДДС.
5. Разходи по участие в процедурата.

Разходите за подготовка и изготвяне на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват каквито и да е било претенции спрямо Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите на чл.39, ал.5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя.

6. Общи изисквания към участниците:

Всеки от участниците в процедурата на настояща обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно учредителните документи има представителна власт или от изрично упълномощено лице.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Срокът на валидност на офертите е 90 дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Не се допуска до участие в процедурата за обществена поръчка и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка участник за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка и участници за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8 не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в случаите по чл. 3, т. 8:

а) участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;

б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП по образец - Образец № 6.

7. Участникът се отстранява от участие, когато:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

е) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението свързана с доставка/продажба на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали;

ж) който е осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

з) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Изискванията по точки а), е), ж) и з) се прилагат както следва:


    • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

    • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

    • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

    • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

    • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

    • (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

    • във всички останали случй, включително и за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

Във всички случаи, изброени по-горе, изискванията на чл. 47 се прилагат и за прокуристите, когато има назначени такива. Когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице, което има повече от един прокурист, изискванията се прилагат само за прокуриста, чиято представителна власт включва дейността на дружеството на територията на Република България.

и) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация"Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство - до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.;

й) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

7.1. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в горните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
II. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Юридически статус на участниците:

Участниците еднолични търговци, юридически лица, които не са самостоятелни юридически лица, трябва да докажат регистрацията си съобразно приложимия български закон. Чуждестранните лица трябва да докажат регистрацията си съгласно приложимия за тях закон.

Участниците следва да отговарят на изискванията по чл. 47 ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

2. Технически възможности и/или квалификация на участниците

2.1. Изисквания за технически възможности и/или квалификация на участниците

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и/или квалификация на участниците:

2.1.1. Да е изпълнил успешно най-малко 2 (две) доставки с еднакъв или сходен предмет за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата. Под сходен предмет следва да се разбира доставка на консумативи за контрол на въздуха, в области: качество на атмосферния въздух и измервания на емисии на вредни вещества във въздуха.

2.1.2. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт  БДС EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен) в областта на производство и/или дистрибуция на консумативи. Обхватът на сертификация трябва да включва осъществяване на търговска дейност. Изискването по тази точка се доказва чрез представяне на заверено копие на издадения валиден сертификат или документи, удостоверяващи ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от компетентни органи, установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.


2.2. Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците:

За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците се представят следните документи:

2.2.1. Списък на доставките по предмета на поръчката или сходен, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата. Списъкът следва да включва доставките, чието изпълнение е приключило в заложения период, описание на предмета на договора, начална и крайна дата на изпълнението, изпълнителите и получателите (Възложителите), заедно с доказателство за извършената доставка, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Списъкът на изпълнените доставки се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 12в оригинал. Доказателствата за извършена доставка могат да се представят като копия.

2.2.2. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) в областта на производство и/или дистрибуция на консумативи, като обхватът на сертификация да включва осъществяване на търговска дейност и да е валиден за срока на изпълнение на поръчката.

Освен посочения сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.


III. ОФЕРТА


 1. Подготовка на офертата:

Всяка оферта следва да отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗОП и да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор” на участника ….. (упоменава се наименованието на участника), в който плик се поставят документите, посочени в чл. 56, ал. 1, т. 1- 5, 8, 11 -14 от ЗОП, съответно документите по т. 2.1 от т. 2 „Съдържание на офертата”, раздел III от настоящата документация.

ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника ……. (упоменава се наименованието на участника), в който се поставя техническото предложение, съответно документите по т. 2.2 от т. 2 „Съдържание на офертата” раздел III от настоящата документация.

ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена” на участника…(упоменава се наименованието на участника), в който се съдържа ценовото предложение на участника, съответно документите по т.2.3 от т. 2 „Съдържание на офертата”, раздел III от настоящата документация.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Всички страници в ПЛИК № 1 се номерират.

Всяка страница от техническото предложение на участника се номерира последователно и подписва.

Всички документи, за които не се изисква да бъдат представени в оригинал или да бъдат нотариално заверени, трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лицето/та, представляващ/и участника. Неспазването на тези условия е основание за отстраняване на участника. Когато участникът е физическо лице-нетърговец поставянето на печат не се изисква.

Образците на Техническото предложение (образец № 13) и Ценовата оферта (образец № 14) задължително се представят в оригинал и подпечатани с печата на участника (в приложимите случаи). Неспазването на последното условие е основание за отстраняване на участника. 1. Съдържание на офертата:

2.1. Съдържание на ПЛИК № 1

2.1.1. Оферта, попълнена съгласно образец № 2.

2.1.2. Представяне на участника образец № 3, което включва:

Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.- Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие;

- Заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия;

- Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава;

2.1.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4);

2.1.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки- видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 5);

2.1.5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 5а)

2.1.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 6);

2.1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 (Образец № 7);

2.1.8. Декларация за неразгласяване на информация (Образец № 8);

2.1.9. Декларация за автономност на офертата (Образец № 9);

2.1.10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП (Образец № 10);

2.1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 11);

2.1.12. Пълномощно с нотариална заверка на подписите на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника или от последния, когато той е физическо лице.

а. Офертата, както и всички документи, съдържащи се в нея се подписват от лицето/ата представляващо/и по закон участника, респ. от самия участник в случаите, когато последният е физическо лице, или от надлежно упълномощено лице/лица. В последния случай в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а.

2.1.13. Доказателства за съответствие с техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, както следва:

а. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените доставки (Образец 12).

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Ако участникът е обединение, това изискване се прилага за обединението като цяло.

б. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) в областта на производство и/ или дистрибуция на консумативи, като обхватът на сертификация да включва осъществяване на търговска дейност и да е валиден за срока на изпълнение на поръчката.

В случай, че участникът е обединение, сертификатът следва да бъде представен само от това лице в обединението, което съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, е определено да изпълнява съответната дейност, за която се изисква сертификата.2.1.15. Списък на документите (в оригинал), съдържащи се в офертата, подписан от участника по образец – (Образец № 1);

Списъкът на документите се поставя в началото на офертата. Всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка по предходната точка.


2.2. Съдържание на ПЛИК №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката”

В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно техническата спецификация и посочените в документацията изисквания.2.2.1. Техническото предложение на участника, попълнено съгласно Образец № 13 трябва да отговаря на всички изисквания, определени от Възложителя в Техническата спецификация и настоящата документация за участие.

2.2.2. Към техническото предложение участникът може да представи декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е приложима.

2.2.3. Техническото предложение трябва да се представи в оригинал, без да се посочва цена, подписани от лицето/ата представляващо/и по закон участника, респ. от самия участник, когато последният е физическо лице или от пълномощник. В последния случай в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на упълномощеното/ите лице/а. Приложенията към техническото предложение се представят във формата посочена към техническата спецификация.

2.2.4. Към техническото предложение, следва да бъде приложено заверено копие на оторизационно писмо, удостоверяващо, че участникът е оторизиран представител на фирмата производител/ дистрибутор на стоката/ стоките, предмет на доставката, с права на доставка на територията на Република България за срок, не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Завереното копие на документа се прилага към всеки Плик № 2;
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница