Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница1/8
Дата21.07.2018
Размер1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“

гр. София, 2014 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДАОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
Доставка на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“

Съгласували: Филип Пенчев

(Главен секретар на ИАОС)
Теодор Панев

(Главен директор на главна дирекция ЛАД)


Мариела Милева

(Началник на отдел ФСДУС)


Ирина Савчева - Иванова

(Началник отдел АПО)

Изготвили: Радослава Шоевска

(Началник отдел ЛКПчХО)

Златка Георгиева

(Началник отдел ЛИМА)

Евелина Митева

(Началник отдел ЛКВд)


Александър Миличин

(Юрисконсулт, отдел АПО)


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДАС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка


ТОМ I

1. Решение № ...... / ....................... г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Обявление за обществена поръчка.


ТОМ II


 1. Книга I – “Указания за участие”.
 1. Книга II – “Технически спецификации”.
 1. Книга III– “Образци”.


Т О М І

Т О М II

К Н И Г А I
У К А З А Н И Я З А У Ч А С Т И Е


 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ


Наименование: „Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“


 1. Кратко описание на обекта на поръчката:

Доставка на химикали, сравнителни материали и сертифицирани сравнителни материали за нуждите на преакредитация на лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда.

Обществената поръчка е структурирана в 312 обособени позиции, подробно описани в Приложение № 1 към техническите изисквания. В приложението са посочени наименованията на продуктите, количествата и прогнозната стойност.
 1. Възможност за представяне на варианти:

Не се допуска представянето на варианти в офертата.


 1. Място и срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е до 40 /четиридесет/ дни, считано от датата на сключване на договора.

Франко склада на Централна лаборатория София, сграда на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.
 1. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

Прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 189 937 лв. без ДДС.
5. Разходи по участие в процедурата.

Разходите за подготовка и изготвяне на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват каквито и да е било претенции спрямо Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите на чл.39, ал.5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя.

6. Общи изисквания към участниците:

Оферта за участие в процедурата за обществена поръчка може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Всеки от участниците в процедурата на настояща обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно учредителните документи има представителна власт или от изрично упълномощено лице.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Срокът на валидност на офертите е 180 дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Не се допуска до участие в процедурата за обществена поръчка и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка участник за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка и участници за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8 не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в случаите по чл. 3, т. 8:

а) участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;

б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП по образец - Образец № 6.

7. Участникът се отстранява от участие, когато:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

е) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението свързана с доставка/продажба на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали;

ж) който е осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

з) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Изискванията по точки а), е), ж) и з) се прилагат както следва:


    • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

    • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

    • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

    • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

    • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

    • (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

    • във всички останали случй, включително и за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

Във всички случаи, изброени по-горе, изискванията на чл. 47 се прилагат и за прокуристите, когато има назначени такива. Когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице, което има повече от един прокурист, изискванията се прилагат само за прокуриста, чиято представителна власт включва дейността на дружеството на територията на Република България.

и) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация"Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство - до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.;

й) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

7.1. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в горните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

8. В случай на участие в обществената поръчка на обединения и чуждестранни лица:

8.1. Изисквания към участник – чуждестранно лице

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (т.7 от документацията, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“).

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата чл.47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП (т.7, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“). Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


8.2. Изисквания към участник обединение/консорциум

Ако участникът е обединение, документите, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5, както и по ал. 2, т.1- 5 (т.7, б. „а“ до б.“й“) се представят от всеки член на обединението.

Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 буква „в” и т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

В случай, че Участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата, се представя заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;- разпределение на дейностите между членовете по изпълнение на поръчката.

Когато участник в обществената поръчка е вече създадено обединение, се допуска представянето на допълнително споразумение за участие в настоящата поръчка към договора за създаване на дружество по Закона за задълженията и договорите с изискуемите от Възложителя реквизити.

В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Когато не е приложен документ за създаването на обединението, включително и след поискването му по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП или в договора липсват гореизброените клаузи, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

Всеки от участниците в обединението може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие/изпълнение.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица не се изисква създаване на юридическо лице.

II. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:1. Юридически статус на участниците:

Участниците еднолични търговци, юридически лица и обединения, които не са самостоятелни юридически лица, трябва да докажат регистрацията си съобразно приложимия български закон. Чуждестранните лица трябва да докажат регистрацията си съгласно приложимия за тях закон.

Участниците следва да отговарят на изискванията по чл. 47 ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.


2. Технически възможности и/или квалификация на участниците

2.1. Изисквания за технически възможности и/или квалификация на участниците

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и/или квалификация на участниците:2.1.1. Участникът следва да е изпълнил минимум три доставки с еднакъв или сходен предмет* през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените услуги от всички членове в обединението.

*Под еднакъв или сходен предмет следва да се разбира:доставка на хранителни среди, генетични тестове, реактиви и др. подобни

2.1.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен, покриващ предмета на поръчката, валиден за срок не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Освен посочения в т. 2.1.2 сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.2.1.3. Фирмата производител да има внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен, покриващ предмета на поръчката, валиден за срок не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Освен посочения в т. 2.1.3. сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.2.1.4. В случай, че оферираните продукти по обособени позиции №№ 157 до 198, 223 до 250, 252, 255 до 258, 262, 267, 270, 273 до 278, 280, 302 до 312 не са произведени от международни и национални институти за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии, фирмата производител/лабораторията определила характеристиките на продуктите предмет на обособените позиции следва да притежава Сертификат доказващ компетентност съгласно изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17025 издаден от орган с призната компетентност от ILAC и на ISO Guide 34 или еквивалент,

2.1.5. Участникът следва да представи актуални образци (каталози), описание и/или други материали (на хартиен или електронен носител) за продуктите предмет на доставка от които да е видно, че предлаганите стоки, отговарят на техническата спецификация на възложителя. От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между декларираната фирма-производител и оферирания каталожен номер. Каталожният номер, посочен в офертата трябва да бъде проследим от материалите, приложени в офертата на участника и/или в официалната интернет страницата на посочения производител.

2.2. Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците:

За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците се представят следните документи:

2.2.1. Списък на доставките /най-малко три на брой/, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги” (Образец 11). Дазателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя за всяка конкретно посочена в списъка доставка или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

В случай на представяне ан удостоверения е необходимо в тях да е посочен получател, идентификация на договора, предмета на договора, начална и крайна дата на изпълнение и лица за контакт, които да потвърдят посочената информация.Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница