Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница5/5
Дата21.08.2018
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5


ОБРАЗЕЦ № 13


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
IBAN, BIC:
ЕИК/ БУЛСТАТ:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
E-mail:

Предмет на обществената поръчка: Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол
Т е х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е

    1. Технически спецификации (подробно описание на предлагания продукт отразени в таблицата по-долу).
Позиция

Наименование

Брой/опаковка

Гранционен срок

Срок на доставка
2. Срок за изпълнение на доставката (отразени в таблицата).

Доставката на консумативите по настоящата обществена поръчка следва да бъде осъществена в срок до …………. (най-късно до 30.11.2015 г. ).3. Срок на годност на доставения продукт (отразени в таблицата).

Гаранционен срок: не по – малко от 12 месеца от датата на доставката.  1. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето й.

Дата: ..................……… 2015 г. Подпис и печат: .............................

(име, длъжност)

Приложения:


  1. Към техническото предложение, следва да бъде приложено заверено копие на оторизационно писмо, удостоверяващо, че участникът е оторизиран представител на фирмата производител/ дистрибутор на стоката/ стоките, предмет на доставката, с права на доставка на територията на Република България за срок, не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Завереното копие на документа се прилага към всеки Плик № 2.
  1. Декларация, съгласно изискванията на техническата спецификация в случай, че участника е производител. (В този случай не се представя документа по т. I).


ОБРАЗЕЦ № 14
Наименование на участника:Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
ЕИК/БУЛСТАТ :
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
E mail:

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Наименование на поръчката: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашата ценова оферта, изготвена съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата, за сумата от:
Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС.

Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС.


Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му.

След запознаване с документацията за участие в гореописаната процедура за възлагане на обществена поръчка, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде съгласно условията на обществената поръчка, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________


ОБРАЗЕЦ № 15

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

№ …………. / ………………… г.

Днес, …………….. г., гр. София, между:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана от д-р инж. Ваня Григорова – изпълнителен директор и Георги Игнатиев – началник на отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността“ (ФСДУС), наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2. “.......................”, със седалище и адрес на управление: гр. ...................., ЕИК .........................., представлявано от ..............................., наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна


на основание чл. 41, във връзка с чл. 92а, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на Решение № …./ ……г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за определяне на изпълнител на обществената поръчка и във връзка с чл. 183 – 209 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД),
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:


  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРA

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол, подробно описана в офертата, наричана за краткост “СТОКАТА“ срещу цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати в размер и при условия, уговорени в настоящия договор, и съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

Чл. 2. Неразделна част от настоящия договор е Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в проведената обществената поръчка.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Цената на настоящия договор е ........................... лв. (........................лева) без ДДС и 20% ДДС или общо ................................. (.......................................................... лева).

3.1. Цената включва: стойността на предлаганата стока; разходите за доставка; транспорт до място, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; всички видове митни сборове и такси, и други обичайни разходи.

3.2. Цената е фиксирана и не подлежи на корекция за периода на изпълнение на договора.

Чл. 4. Възложителят заплаща стойността на договора в срок до тридесет дни от подписване на окончателен приемо-предавателен протокол, между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представен в срок до три дни от доставката, но не по-късно от 12.12.2015 г.

4.1. Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..........................................................................................................................;

4.2. Плащанията се извършват след представяне на надлежно оформени фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. Срокът за изпълнение на доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е до 30.11.2015 г.

Чл. 6. Срокът на договора спира да тече при възникване на обстоятелства, които не могат да бъдат вменени като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след отпадане на тези обстоятелства продължава да тече остатъкът от срока.

6.1. Когато горните обстоятелства се отнасят само за част от доставката, то срокът за изпълнение на договора спира да тече само по отношение на тази част от доставката (за съответните позиции).

6.2. Срокът на действие на договора, в който страните са обвързани от клаузите му включва сроковете, определени в чл. 4, т. 4.1, т. 4.2, чл. 5, чл. 6, т. 6.1, чл.10, чл. 22 и т. 22.2.


IV. КАЧЕСТВО
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената му поръчка с добро качество, съгласно условията, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава стоката франко склада на ИАОС на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

8.1. Разходите по транспортиране на стоката до мястото на предаването и рискът от случайното й погиване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.2. При всяка дейност по настоящия договор страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол, неразделна част от настоящия договор;

8.3. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на подписване на приемо-предавателния протокол;

8.4. При получаване на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да я прегледа в течение на времето, което е обикновено необходимо за това в подобни случаи и ако не отговаря на изискванията съгласно договора, приетото предложение и предназначението си, незабавно писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За скрити недостатъци, които не могат да бъдат открити при обичайното приемане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по реда на Закона за задълженията и договорите;

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме стоката, ако не отговаря на изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него.VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 9. Всички действия по договора се удостоверяват от страните с двустранно подписани протоколи.

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изпълнението, ако не отговаря на изискванията, залегнали в настоящия договор.

Чл. 10. Окончателното изпълнение на договора, се приема с окончателен приемо-предавателен протокол за извършена доставка. Окончателният приемо-предавателен протокол се подписва от Комисия, назначена със заповед от Изпълнителния директор на ИАОС за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. Протоколът се съставя в срок до три (три дни) от изтичане на срока, посочен в чл. 5, т. 5.2 и т. 22.2 от договора.VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размери и при условията, уговорени в настоящия договор.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

12.1. да достави стоката, в договорения срок;

12.2. да прехвърли собствеността върху стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на настоящия договор;

12.3. да предаде стоката в съответствие с изискванията, уговорени в договора и приложенията към него, включително относно количество и брой;

12.4. да осигури за своя сметка липсващите или дефектни стоки, когато това се установи с подписването на приемо-предавателния протокол;

12.5. да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформени фактури;

12.6. да окомплектова стоката с всички необходими документи, осигуряващи правилната й експлоатация, които се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предаването на стоката;

12.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за годността й за употреба за срока посочен в офертата му, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на двустранния приемо-предавателен протокол за доставка на стоката;

12.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за годност, които са възникнали в рамките на посочения в предходното изречение срок;

12.9. да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за изпълнение на доставките поради причини, които не могат да се вменят в негова вина.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

13.1. да получи стоката при условията на настоящия договор;

13.2. да откаже доставката при констатиране на липси, като отрази направените констатации в приемо-предавателния протокол;

13.3. да упълномощи свой представител, който да контролира във всеки един момент изпълнението на настоящия договор и да го уведомява своевременно за допуснатите нередности и констатираните недостатъци при изпълнението;

13.4. да прекрати договора едностранно, при неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заплати направените до момента на прекратяването разходи, доказани по първични счетоводни документи. Плащането обхваща извършените в съответствие със заданието доставки;

13.5. да иска отстраняването на констатираните недостатъци и пропуски в рамките на предмета на договора, както и допълването и отстраняването им в рамките на определен срок:

13.5.1. в случаи на констатирана липса или дефект на стоките, отразени в приемо-предавателния протокол, липсващата/и или дефектната стока/и се доставят/заменят в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това срок;

13.5.2. в случаите на рекламация по т. 13.5.1. разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

14.1. да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор;

14.2. да получи стоката в срока и на мястото, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

14.3. при промяна на местоназначението на доставката, се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, най-малко 3 (три) дни преди датата на промяната;

14.4. да приеме стоката с приемо-предавателен протокол;

14.5. да приеме или откаже да приеме изпълнението при констатирани недостатъци и пропуски в рамките на предмета на договора, като даде срок за отстраняването им;

14.6. да прегледа стоката при получаването и ако има възражения, да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 15. Рекламациите се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за явни недостатъци в 5 (пет) дневен срок от датата на приемо-предавателния протокол за доставеното.

Чл. 16. Рекламациите за скрити недостатъци се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основание двустранно подписания приемо-предавателен протокол.

Чл. 17. В 5 (пет) дневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори писмено дали приема или отхвърля рекламацията. В случай, че рекламацията се приеме, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците.
IX. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 18. При виновно забавено изпълнение на договорните си задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети процента) от цената на договора, съответно от цената на позициите, доставени със забава и описани в приемо-предавателен протокол, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от същите цени, без ДДС.

18.1. При виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на доставената стока, той дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две десети процента) от цената на договора, съответно от цената на позициите, платени със забава, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от същите цени, без ДДС

Чл. 19. При виновно неизпълнение на поетите договорни задължения неизправната страна е длъжна да заплати на изправната страна неустойка в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора без ДДС.

19.1. При частично неизпълнение на договора неизправната страна дължи на изправната страна, неустойка в размер определен в чл. 18 върху цената, съответстваща на неизпълнението, без ДДС.

19.2. При лошо изпълнение на договора или на част от него, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 10% (десет процента) от цената на целия договор, съответно на частта от него, без ДДС.

Чл. 20. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Чл. 21. Страните не носят отговорност в случай, че неизпълнението на поетите задължения по договора се дължи на непредвидени и/или изключителни обстоятелства.

21.1. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени и/или изключителни обстоятелства, е длъжна в 3 (три) дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване действието им.


Х. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 22. Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непредвидени и/или изключителни обстоятелства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

22.1. За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.

22.2. След отпадане на причината за спиране на изпълнението на договора продължава да тече остатъкът от срока.
ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 23. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от цената на договора без ДДС, възлизаща на ................................лв. по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „Общинска банка”, клон Денкоглу, IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.

23.1. Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, определен в т. 6.2. В случай, че срокът на договора бъде продължен в условията на чл. 6, т. 6.1, чл. 22 и т. 22.2 от същия, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи срока на банковата си гаранцията.

Чл. 24. Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:

24.1. стоката, предмет на договора, не е предадена в срока и на мястото определени в настоящия договор;

24.2. стоката, предмет на договора за доставка, не отговаря на качеството и количеството, определени от страните по договора;

24.3. стоката има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за предвиденото в договора употребление;

24.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по т. 12.8 от договора;

24.5. гаранцията се задържа и за случаи на скрити недостатъци, които не могат да бъдат открити при обичайното й приемане.

Чл. 25. Гаранцията за изпълнение се връща в срок до един месец след изтичане на посочения от изпълнителя, съгласно т. 12.7 срок на годност на стоката/ите.

ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП или при условията на чл. 20 от настоящия договор, продължили над 3 (три) месеца като отправи двуседмично предизвестие и заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени разходи по изпълнението на този договор към момента на прекратяването му.

Чл. 27. В случаите по чл. 25 и чл. 26 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесените гаранция по Глава ХI.

Чл. 28. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните.

Чл. 29. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на виновната страна с четиринадесет дневно писмено предизвестие.

30.1. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане от виновната страна, след оценяването им от представители на двете страни, в срок от две седмици след прекратяването на договора.

Чл. 31. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление в 7 (седем) дневен срок от настъпване на обстоятелството.


XIІI. СПОРОВЕ
Чл. 32. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.
ХIІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 33. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

Чл. 34. Писмената форма се смята спазена и когато те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл. 35. В случай на преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.

Чл. 36. Изменение на договора се допуска само по изключение, съгласно чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

Чл. 37. Понятията „непредвидени обстоятелства“ и „изключителни обстоятелства“ употребени в настоящия договор се разбират в смисъла, съответно на параграф 1, т. 14б и на параграф 1 т. 8 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП.

Чл. 38. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и останалото действащо законодателство.


Упълномощени лица по настоящия договор:

  1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: (началник на отдел „Калибровка”, тел. 940 64 51 и началник на отдел „Лаборатория за качеството на въздуха“, 940 64 41, ИАОС);

  2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (трите имена, длъжност и телефон за контакт).

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Изпълнителен директор: …………………………..

(Ваня Григорова) …………………..

Началник на отдел ФСДУС:

(Георги Игнатиев)


1 Забележка: По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията "Картел" е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки.


*Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница