Министерство на земеделието и храните,,североизточно държавно предприятие”дп тп,,държавно горско стопанство шумен”Дата19.07.2018
Размер70.84 Kb.
7.4.1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП

ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”
ул.,,Любен Каравелов” № 28а, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар,

факс 800 464, e-mail: dlshumen@nug.bg, dgs.shumen@dpshumen.bg

ТП „ ДГС-Шумен”- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ТП „Държавно горско стопанство -Шумен" носи наименованието си от гр. Шумен, където е седалището на неговото административно управление.

Територията на стопанството попада в границите на част от община Шумен.

В района на стопанството са разположени 26 населени места . Населението в община Шумен е 93 649 души. В град Шумен живеят 80 855 души, а общото население на 26-те села възлиза на 12 794 души.

Според горско-растителното райониране стопанството попада в Мизийска горскорастителна област, подобласт Шуменско-Провадийски плата


Общата площ на горските в териториалния абвхват на ДГС "Шумен"е 13813.1 ха.

Горите със стопански функции са 21.7% и гори със специални и защитни функции 78.3%.


Разпределение на площта/ха/ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ по видове СОБСТВЕНОСТ
Горски

Територии

/държавна

собственост/

ГДПФ

Горски

Територии /Недърж.

Собст./

Недърж.

гори върху ЗЗ

Общо за ДГС

Шумен”Обща площ

на устройва-

ната територия

%

Лесистост

1.

11386.9

242.5

947.6

1236.1

13813.1

60504.9

22.8

%

82.4

1.8

6.9

8.9

100.0
Площта на горските територии държавна собственост в ДГС "Шумен" е 11386.9 ха. Залесената площ е 10851.3 ха, което е 95,3% от общата му площ. По вид на горите тя се разпределя така: най-голяма е площта на издънковите за превръщане – 5924.1 ха, следват широколистни високостъблени – 2422.9 ха, нискостъблени гори – 1970.0 ха, иглолистни – 1043.9 ха и тополови – 28.1 ха.

Основните дървесни видове, които дават обликът на естествената горска растителност са цера - 19.4% от залесената площ на стопанството, следван от габъра - 18.8%.
В ТП ДГС "Шумен" в ДГТ горите със стопански функции заемат 16.2%, а горите със защитни и специални функции – 83.8 % от общата площ на горите държавна собственост.

В териториалния обхват на стопанството е по-голямата част от Природен парк „Шуменско плато” с площ 3024.4ха. Тук се намира и Резерват „Букака”/понастоящем управляван от МОСВ/с площ 62.0 ха.

Преобладаващи за стопанството са равнинно-хълмистите терени.Надморскана височина варира от 502м./ мест. „Търнов табия“/ и 60м.в с.Ивански.

Хидроложките условия в района на стопанството са лоши. Постоянни водни течения почти липсват. Източници на почвената влага са главно падащите валежи. Средният годишен валеж за района на стопанството е по-нисък от средния за страната и се колебае от 430 до 1046 мм/кв.м. Снежната покривка е неустойчива. образува се в края на ноември и началото на месец декември . като се рядко се задържа продължително времеОБЩ РАЗМЕР НА ПОЛЗВАНЕТО ОТ ДЪРВЕСИНА от ДГТ
Общият размер на ползуването от дървесина за десетилетието 2012 – 2021 г. без клони е 338545 куб.м или средногодишно 33855 куб.м, а с клони - 390640 куб.м или средногодишно 39065 куб.м.

Предвиденото годишно ползуване от ДГТ /без клони/
година на

устройствотозалес.

площ


/ха/


запас

среден

прирастразмер на годишното ползване

на

1ха


на цялата

площ


възоб-нови-телни

сечи


рекон-струкц.

отгл.и

сан.


сечи


всичко

на

1ха


%

От запасаК у б и ч е с к и м е т р и

2012

10851.3

143

1551965

30850

24640

0

9215

33855

3.12

2.18

Значителен е размера на ползването от възобновителните сечи в горите за превръщане, където има интензивни възобновителни процеси, вследствие на проведените лесовъдски лесовъдски мероприятия.

Това предопределя и изключително важните в такива случаи мероприятия по стопанисването на горите , а именно:


  • Подпомагането на естественото възобновяване-/ПЕВ/изсичане на подлес и отглеждане на подраст от предпочитани дървесни видове/ - В периода 2012-2015г. ПЕВ е направено на площ от 9180дка.

  • Осветление / отгледна сеч без материален добив/- В периода 2012-2015г. е изведена на площ от 3000 дка.


ЗАЛЕСЯВАНЕ – По горскостопанския план е предвидено залесяване на 183 дка. До 2015г. са залесени 314 дка.

РАЗСАДНИЦИ

ДГС-Шумен поддържа горски разсадник с площ 207 дка.

Горски разсадник „Салманово” е регистриран по изискванията на нормативната уредба въпреки , че не е в списъка на Държавните горски разсадници. Произвежда ежегодно около 200 хил. фиданки поради липса на търсене.
Пътната мрежа в ДГС "Шумен" е сравнително добре развита и се намира в задоволително състояние. Гъстотата на пътната мрежа на територията на стопанството е 9.9 м/ха, което е над средното за страната.
Ловностопанска дейност

ТП”ДГС-Шумен администрира и контролира ловностопанската дейност на площ от 60119.70 ха. В т.ч. 51014 ха.- Предоставени ловни райони на Ловните сдружения и

1515 ха - Държавен ловностопански район „Ивански”

Предоставени ловни райони се стопанисват от 2 Ловни сдружения с 18 Ловни дружини и 730 ловци.

Държавен ловностопански район „Ивански” се стопанисва от „Автомагистрали ЧМ „ по договор с ДГС-Шумен.
ДРУГИ

ТП”ДГС-Шумен” от 2013г. стопанисва и охранява Общинските горски територии по договор с Община „ Шумен”.ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000
Защитените зони по НАТУРА 2000 за територията на ДГС "Шумен" са идентифицирани съгласно информация за координати на границите им от официалнната интернет страница на МОСВ. Използвани са също НАТУРА 2000 Стандартен формуляр за установените защитени зони на територията на горското стопанство. При проучването на местоположението на зоните по НАТУРА 2000 се установи, че територията на горското стопанство заема части от териториалните обхвати на следните защитени територии:

  • Защитена зона BG0000104 „ Провадийско - Роякско плато” – за местообитанията.

  • Защитена зона BG0000138 „Каменица” - за местообитанията.

  • Защитена зона BG0000382 „Шуменско плато” - за местообитанията.

  • Защитена зона BG0000602 „Кабиюк” - за местообитанията.

  • Защитена зона BG0000501 „Голяма Камчия”- за местообитанията, заема коритото на река Голяма Камчия и не е предмет на тази разработка.

  • Защитена зона BG0002038 „Провадийско - Роякско плато” – за птиците.


В т.ч. 2.1 Защитени гори - общата им площ е 8808.0 ха, от която залесена – 8432.4 ха, а незалесена – 375.6 ха.
2.1.1. Защитени местности с обща залесена площ 5.6 ха.

2.1.2. Природен парк с обща площ 2999.2 ха, от която залесена 2755.9 ха и незалесена 243.3 ха.

2.1.3. Защитена зона местообитания с обща площ 5087.0 ха, от която залесена 4993.1 ха и незалесена 93.9 ха.

2.1.4. Защитена зона птици с обща площ 716.2 ха, от която залесена 677.8 ха и незалесена 38.4 ха.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница