Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница9/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56

618. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен (CAS № 90669-57-1), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

619. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен, термообработен (CAS № 90669-58-2), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

620. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен, оксидиран (CAS № 90669-59-3), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

621. Екстракционни остатъци (въглища), кафяви (CAS № 91697-23-3), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

622. Парафинови восъци (въглища), високотемпературен катран от кафяви въглища (CAS № 92045-71-1), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

623. Парафинови восъци (въглища), високотемпературен катран от кафяви въглища, хидрогенирани (CAS № 92045-72-2), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

624. Отпадъци твърди, коксуване на битум от каменовъглен катран (CAS № 92062-34-5), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

625. Битум, каменовъглен катран, високотемпературен, вторичен (CAS № 94114-13-3), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

626. Остатъци (въглища), течни от екстракция с разтворители (CAS № 94114-46-2), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

627. Въглищни течности, разтвори от течна екстракция с разтворители (CAS № 94114-47-3), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

628. Въглищни течности, екстракция с течни разтворители (CAS № 94114-48-4), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

629. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени с въглен (CAS № 97926-76-6), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

630. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени с глина (CAS № 97926-77-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

631. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени със силициева киселина (CAS № 97926-78-8), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

632. Абсорбционни масла, бициклоароматна и хетероциклена въглеводородна фракция (CAS № 101316-45-4), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

633. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полиетилен - полипропилен (CAS № 101794-74-5), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

634. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полиетилен (CAS № 101794-75-6), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

635. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полистирен (CAS № 101794-76-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

636. Битум, каменовъглена смола, високотемпературен, термообработен (CAS № 121575-60-8), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

637. Дибенз[a,h]aнтрацен (CAS № 53-70-3)

638. Бенз[a]aнтрацен (CAS № 56-55-3)

639. Бензо[e]пирен (CAS № 192-97-2)

640. Бензо[j]флуорантен (CAS № 205-82-3)

641. Бенз[e]ацефенантрилен (CAS № 205-99-2)

642. Бензо[k]флуорантен (CAS № 207-08-9)

643. Хризен (CAS № 218-01-9)

644. 2-Бромопропан (CAS № 75-26-3)

645. Трихлороетилен (CAS № 79-01-6)

646. 1,2-Дибромо-3-хлоропропан (CAS № 96-12-8)

647. 2,3-Дибромопропан-1-oл(CAS № 96-13-9)

648. 1,3-Дихлоропропан-2-ол (CAS № 96-23-1)

649. a,a,a-Tрихлоротолуен (CAS № 98-07-7)

650. a-Хлоротолуен (CAS № 100-44-7)

651. 1,2-Дибромоетан (CAS № 106-93-4)

652. Хексахлоробензен (CAS №118-74-1)

653. Бромоетилен (CAS № 593-60-2)

654. 1,4-Дихлоробут-2-eн (CAS № 764-41-0)

655. Мeтилоксиран (CAS № 75-56-9)

656. (Епоксиетил)бензен (CAS № 96-09-3)

657. 1-Хлоро-2,3-eпоксипропан (CAS № 106-89-8)

658. (R)-1-Хлоро-2,3-eпоксипропан (CAS № 51594-55-9)

659. 1,2-Епокси-3-феноксипропан (CAS № 122-60-1)

660. 2,3-Епоксипропан-1-oл (CAS № 556-52-5)

661. (R)-2,3-Епокси-1-пропанол (CAS № 57044-25-4)

662. 2,2'-Биоксиран (CAS № 1464-53-5)

663. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) (2RS, 3RS)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорофенил)-[(1H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]oксиран; епоксиконазол (CAS № 133855-98-8)

664. Хлорометилметилов етер (CAS № 107-30-2)

665. 2-Мeтоксиетанол (CAS № 109-86-4)

666. 2-Етоксиетанол (CAS № 110-80-5)

667. Оксибис[хлорометан], бис (хлорометилов) етер (CAS № 542-88-1)

668. 2-Мeтоксипропанол (CAS № 1589-47-5)

669. Пропиолактон (CAS № 57-57-8)

670. Диметилкарбамоил хлорид (CAS № 79-44-7)

671. Уретан (CAS № 51-79-6)

672. 2-Мeтоксиетилацетат (CAS № 110-49-6)

673. 2-Етоксиетилацетат (CAS № 111-15-9)

674. Мeтоксиоцетна киселина (CAS № 625-45-6)

675. Дибутилфталат (CAS № 84-74-2)

676. бис (2-Метоксиетилов) eтер (CAS № 111-96-6)

677. бис (2-Eтилхексил) фталат (CAS № 117-81-7)

678. бис (2-Метоксиетил) фталат (CAS № 117-82-8)

679. 2-Мeтоксипропилацетат (CAS № 70657-70-4)

680. 2-Етилхексил-[[[3,5-бис(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]метил]тио]aцетат (CAS № 80387-97-9)

681. Акриламид, доколкото в наредбата не е предвидено друго (CAS № 79-06-1)

682. Акрилонитрил (CAS № 107-13-1)

683. 2-Нитропропан (CAS № 79-46-9)

684. Динозеб (CAS № 88-85-7), неговите соли и естери с изключение на тези, посочени на друго място в този списък

685. 2-Нитроанизол (CAS № 91-23-6)

686. 4-Нитробифенил (CAS № 92-93-3)

687. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Динитротолуен, за технически цели (CAS № 121-14-2)

688. Бинапакрил (CAS № 485-31-4)

689. 2-Нитронафтален (CAS № 581-89-5)

690. 2,3-Динитротолуен (CAS № 602-01-7)

691. 5-Нитроаценафтен (CAS № 602-87-9)

692. 2,6-Динитротолуен (CAS № 606-20-2)

693. 3,4-Динитротолуен (CAS № 610-39-9)

694. 3,5-Динитротолуен (CAS № 618-85-9)

695. 2,5-Динитротолуен (CAS № 619-15-8)

696. Динотерб (CAS № 1420-07-1), неговите соли и естери

697. Нитрофен (CAS № 1836-75-5)

698. Динитротолуен (CAS № 25321-14-6)

699. Диазометан (CAS № 334-88-3)

700. 1,4,5,8-Тeтрааминоантрахинон (Дисперсно синьо 1) (CAS № 2475-45-8)

701. Диметилнитрозоамин (CAS № 62-75-9)

702. 1-Метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин (CAS № 70-25-7)

703. Нитрозодипропиламин (CAS № 621-64-7)

704. 2,2'-(Нитрозоимино) бисетанол (CAS № 1116-54-7)

705. 4,4'-Метилендианилин (CAS № 101-77-9)

706. 4,4'-(4-Иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен)дианилинхидрохлорид (CAS № 569-61-9)

707. 4,4'-Мeтиленди-o-толуидин (CAS № 838-88-0)

708. o-Анизидин (CAS № 90-04-0)

709. 3,3'-Диметоксибензидин (CAS № 119-90-4)

710. Соли на о-дианизидин

711. Азобагрила на основата на о-дианизидин

712. 3,3'-Дихлоробензидин (CAS № 91-94-1)

713. Бензидиндихидрохлорид (CAS № 531-85-1)

714. [[1,1'-Бифенил]-4,4'-диил] диамониев сулфат (CAS № 531-86-2)

715. 3,3'-Дихлоробензидиндихидрохлорид (CAS № 612-83-9)

716. Бензидинсулфат (CAS № 21136-70-9)

717. Бензидинацетат (CAS № 36341-27-2)

718. 3,3'-Дихлоробензидинов дихидрогенбис(сулфат) (CAS № 64969-34-2)

719. 3,3'-Дихлоробензидинов сулфат (CAS № 74332-73-3)

720. Азо-багрила на основата на бензидин

721. 4,4'-Би-о-толуидин (CAS № 119-93-7)

722. 4,4'-Би-o-толуидинов дихидрохлорид (CAS № 612-82-8)

723. [3,3'-Диметил[1,1'-бифенил]-4,4'-диил]диамониев бис(хидрогенсулфат) (CAS № 64969-36-4)

724. 4,4'-Би-o-толуидинов сулфат (CAS № 74753-18-7)

725. Багрила на основата на o-толидин

726. Бифенил-4-иламин (CAS № 92-67-1) и неговите соли

727. Азобензен (CAS № 103-33-3)

728. (Мeтил-ONN-aзокси)метилов ацетат (CAS № 592-62-1)

729. Циклохексимид (CAS № 66-81-9)

730. 2-Мeтилазиридин (CAS № 75-55-8)

731. Имидазолидин-2-тион (CAS № 96-45-7)

732. Фуран (CAS № 110-00-9)

733. Азиридин (CAS № 151-56-4)

734. Каптафол (CAS № 2425-06-1)

735. Карбадокс (CAS № 6804-07-5)

736. Флумиоксазин (CAS № 103361-09-7)

737. Тридеморф (CAS № 24602-86-6)

738. Винклозолин (CAS № 50471-44-8)

739. Флуазифоп-бутил (CAS № 69806-50-4)

740. Флузилазол (CAS № 85509-19-9)

741. 1,3,5-Tрис(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (CAS № 2451-62-9)

742. Тиоацетамид (CAS № 62-55-5)

743. N,N-Диметилформамид (CAS № 68-12-2)

744. Формамид (CAS № 75-12-7)

745. N-Мeтилацетамид (CAS № 79-16-3)

746. N-Метилформамид (CAS № 123-39-7)

747. N,N-Диметилацетамид (CAS № 127-19-5)

748. Триамид на хексаметилфосфорна киселина (CAS № 680-31-9)

749. Диетилсулфат (CAS № 64-67-5)

750. Диметилсулфат (CAS № 77-78-1)

751. 1,3-Пропансултон (CAS № 1120-71-4)

752. Диметилсулфамоилхлорид (CAS № 13360-57-1)

753. Сулфалат (CAS № 95-06-7)

754. Смес от:

4-[[бис-(4-Флуорофенил)метилсилил]метил]-4H-1,2,4-триазол и

1-[[бис-(4-Флуорофенил) метилсилилl]метил]-1H-1,2,4-триазол (EC № 403-250-2)

755. (+/-)-Тeтрахидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохиноксалин-2-илокси)-фенилокси]пропионат (CAS № 119738-06-6)

756. 6-Хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-oксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил (CAS № 85136-74-9)

757. (6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил) бис[(амино-1-метилетил)амониев] формиат (CAS № 108225-03-2)

758. Тринатриев [4'-(8-aцетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4"-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолато-О,О',О'',О''']мед(II) (EC № 413-590-3)

759. Смес от:

N-[3-Хидрокси-2-(2-метилaкрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилaкриламид;

N-[2,3-бис-(2-Метилaкрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид;

Мeтакриламид;

2-Мeтил-N-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)-aкриламид;

N-(2,3-Дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид (EC № 412-790-8)

760. 1,3,5-трис-[(2S и 2R)-2,3-Епоксипропил]-1,3,5-триaзин-2,4,6-(1H,3H,5H)-триoн (CAS № 59653-74-6)

761. Eрионит (CAS № 12510-42-8)

762. Азбест (CAS № 12001-28-4)

763. Нефт (CAS № 8002-05-9)

764. Дестилати (нефт), тежки, хидрокрекирани (CAS № 64741-76-0), ако съдържат > 3% масови части в % екстракт с диметилсулфоксид (ДМСО)

765. Дестилати (нефт), обработени с разтворител, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64741-88-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

766. Дестилати (нефт), обработени с разтворител, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64741-89-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

767. Остатъчни масла (нефт), деасфалтирани с разтворители (CAS № 64741-95-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

768. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64741-96-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

769. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64741-97-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

770. Остатъчни масла (нефт), рафинирани с разтворител (CAS № 64742-01-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

771. Дестилати (нефт), обработени с глина, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-36-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

772. Дестилати (нефт), обработени с глина, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-37-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

773. Остатъчни масла (нефт), обработени с глина (CAS № 64742-41-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

774. Дестилати (нефт), обработени с глина, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-44-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

775. Дестилати (нефт), обработени с глина, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-45-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

776. Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-52-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

777. Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-53-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

778. Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-54-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

779. Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-55-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

780. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-56-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

781. Остатъчни масла (нефт), хидрогенирани (CAS № 64742-57-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

782. Остатъчни масла (нефт), пречистени от восъци с разтворител (CAS № 64742-62-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

783. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-63-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

784. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-64-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

785. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-65-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

786. Масло от изпотяване на парафина (нефт) (CAS № 64742-67-2), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт

787. Нафтенсъдържащи масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-68-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

788. Нафтенсъдържащи масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-69-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

789. Парафинови масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-70-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

790. Парафинови масла (нефт), каталитично пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-71-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

791. Нафтенсъдържащи масла (нефт), комплексно пречистени от восъци, тежки (CAS № 64742-75-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

792. Нафтенсъдържащи масла (нефт), комплексно пречистени от восъци, леки (CAS № 64742-76-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

793. Екстракти (нефт), разтворител от тежък нафтенсъдържащ дестилат, ароматен концентриран (CAS № 68783-00-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

794. Екстракти (нефт), разтворител от рафиниран с разтворители тежък парафинов дестилат (CAS № 68783-04-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

795. Екстракти (нефт), тежки парафинсъдържащи дестилати, деасфалтирани с разтворител (CAS № 68814-89-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

796. Смазочни масла (нефт), C20-50, хидрогенирани, неутрални, на маслена база, с висок вискозитет (CAS № 72623-85-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

797. Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани, неутрални, на маслена база (CAS № 72623- 86-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

798. Смазочни масла (нефт), C20-50, хидрогенирани, неутрални, на маслена база (CAS № 72623- 87-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

799. Смазочни масла (CAS № 74869-22-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

800. Дестилати (нефт), комплексно пречистени от восъци, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 90640-91-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

801. Дестилати (нефт), комплексно пречистени от восъци, леки, парафинсъдържащи (CAS № 90640-92-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

802. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, тежки, парафинсъдържащи, обработени с глина (CAS № 90640-94-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

803. Въглеводороди, C20-50, пречистени от восъци с разтворители, тежки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 90640-95-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

804. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, леки, парафинсъдържащи, обработени с глина (CAS № 90640-96-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

805. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворители, леки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 90640-97-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

806. Екстракти (нефт), разтворител на базата на тежки нафтенсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-07-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

807. Екстракти (нефт), разтворител на базата на тежки парафинсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-08-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

808. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, хидрогенирани (CAS № 90641-09-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

809. Остатъчни масла (нефт), хидрогенирани, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 90669-74-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

810. Остатъчни масла (нефт), каталитично пречистени от восъци (CAS № 91770-57-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

811. Дестилати (нефт), пречистени от восъци, тежки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-39-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

812. Дестилати (нефт), пречистени от восъци, леки, парафинсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-40-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

813. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител след хидрокрекинг, пречистени от восъци (CAS № 91995-45-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

814. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи, хидрогенирани (CAS № 91995-54-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

815. Екстракти (нефт), разтворител на базата на хидрогенирани леки парафинсъдържащи дестилати (CAS № 91995-73-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

816. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки нафтенсъдържащи дестилати, хидродесулфурирани (CAS № 91995-75-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

817. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, обработени с киселина (CAS № 91995-76-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

818. Екстракти (нефт), разтворител на базата на леки парафинсъдържащи дестилати, хидродесулфурирани (CAS № 91995-77-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

819. Екстракти (нефт), разтворител на базата на лек вакуумен газьол, хидрогенирани (CAS № 91995-79-8), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт

820. Парафиново "дънно" масло (нефт), хидрогенирано (CAS № 92045-12-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

821. Смазочни масла (нефт), C17-35, екстрахирани с разтворител, пречистени от восъци, хидрогенирани (CAS № 92045-42-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

822. Смазочни масла (нефт), хидрокрекирани, депарафинирани с неароматни разтворители (CAS № 92045-43-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

823. Остатъчни масла (нефт), хидрокрекирани, обработени с киселина, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 92061-86-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

824. Парафинови масла (нефт), рафинирани с разтворител, пречистени от восъци, тежки (CAS № 92129-09-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

825. Екстракти (нефт), разтворител от тежък парафинов дестилат, обработен с глина (CAS № 92704-08-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

826. Смазочни масла (нефт), базови масла, парафинсъдържащи (CAS № 93572-43-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

827. Екстракти (нефт) разтворител от тежък нафтенов дестилат, хидродесулфуриран (CAS № 93763-10-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

828. Екстракти (нефт), разтворител от тежък парафинов дестилат, пречистен от восъци с разтворител, хидродесулфуриран (CAS № 93763-11-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

829. Въглеводороди, парафинсъдържащи дестилационни остатъци от хидрокрекинг, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 93763-38-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

830. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с киселина (CAS № 93924-31-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

831. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с глина (CAS № 93924-32-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

832. Въглеводороди, C20-50, вакуум дестилат от хидрогениране на остатъчно масло (CAS № 93924-61-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

833. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрообработени, тежки, хидрогенирани (CAS № 94733-08-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

834. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрокрекирани, леки (CAS № 94733-09-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

835. Смазочни масла (нефт), C18-40, на основата на пречистен от восъци с разтворител, хидрокрекиран дестилат (CAS № 94733-15-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

836. Смазочни масла (нефт), C18-40, на основата на пречистен от восъци с разтворител, хидрогениран рафинат (CAS № 94733-16-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

837. Въглеводороди, C13-30, богати на аромати, екстрахирани с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати (CAS № 95371-04-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

838. Въглеводороди, C16-32, богати на аромати, екстрахирани с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати (CAS № 95371-05-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

839. Въглеводороди, C37-68, пречистени от восъци, деасфалтирани, хидрообработени вакуумни дестилатни остатъци (CAS № 95371-07-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

840. Въглеводороди, C37-65, хидрообработени, деасфалтирани остатъци от вакуум дестилация (CAS № 95371-08-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

841. Дестилати (нефт), хидрокрекирани, рафинирани с разтворител, леки (CAS № 97488-73-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

842. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, хидрогенирани, тежки (CAS № 97488-74-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

843. Смазочни масла (нефт), C18-27, хидрокрекирани, пречистени от восъци с разтворител (CAS № 97488-95-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

844. Въглеводороди, C17-30, хидрообработен, деасфалтиран с разтворител остатък от атмосферна дестилация, лека фракция (CAS № 97675-87-1), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

845. Въглеводороди, C17-40, хидрообработен, деасфалтиран с разтворител остатък от вакуумна дестилация, лека фракция (CAS № 97722-06-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

846. Въглеводороди, C13-27, екстрахирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 97722-09-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

847. Въглеводороди, C14-29, екстрахирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 97722-10-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

848. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено с въглен (CAS № 97862-76-5), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт

849. Масло от изпотяване на парафина (нефт), обработено със силициева киселина (CAS № 97862-77-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт

850. Въглеводороди, C27-42, деароматизирани (CAS № 97862-81-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт


Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница