Наредба за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на община нова загораДата28.10.2018
Размер204.34 Kb.


НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ И НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Предмет на тази Наредба са обществените отношения, свързани с:

1. реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на животни – компаньони;

2. отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора;

3. контрола на безстопанствени животни.


Чл. 2. Не са предмет на тази наредба обществените отношения, свързани с:

 1. организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството;

 2. собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства;

 3. условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци;

 4. производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях;

 5. условията за създаване и опазване на медоносната растителност;

 6. опазването на пчелите.


ГЛАВА ВТОРА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – КОМПАНЬОНИ
Раздел I

ДЕКЛАРИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ
Чл. 3 (1). Собственик на куче, чийто постоянен адрес е на територията на Община Нова Загора, е длъжен да го декларира в населеното място по постоянния си адрес в тримесечен срок от придобиването му.

(2). По искане на собственика на кучето се издава административен паспорт по образец. Административният паспорт се издава от упълномощени от Кмета на Община Нова Загора длъжностни лица и трябва да съдържа:

1. номер и дата на издаване;

2. данни за собственика на кучето (три имена, ЕГН, постоянен адрес – за физическите лица; наименование, ЕИК, седалище – за ЕТ и юридически лица);

3. данни за кучето – пол, цвят, възраст, актуална снимка, порода;

4. дата на придобиване на кучето;

5. подпис и печат на издателя;

(3). При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на постоянен адрес и други) собственикът на кучето подава нова декларация в 30 – дневен срок от настъпване на промяната.


Чл. 4. (1). За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса по реда и при условията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.


Чл. 5. (1). Придобиването на куче се удостоверява с:

 1. договор за покупко – продажба от търговски обект, регистриран или нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица.

 2. договор за дарение от регистриран или нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица.

 3. митнически документи при внос от чужбина.

 4. ветеринарномедицински и/или административен паспорт.

(2). Извън изброените документи по предходната алинея, придобиването на куче може да се удостоверява с всички допустими способи и средства.
Раздел II

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
Чл. 6. Собствениците на животни компаньони, включително и лицата, на които са поверени за временно отглеждане, са длъжни да се отнасят към животните с грижа на добри стопани и да ги отглеждат и използват по начин, съответстващ на тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните и поведенческите им особености, екологичните и законови изисквания.
Чл. 7. (1). Всеки, който отглежда животно – компаньон или се грижи за такова, е длъжен:

 1. да не допуска замърсяване на общи части или части от самостоятелни обекти на сгради;

 2. да предприеме съответните мерки животното да не нарушава спокойствието на живущите в непосредствена близост за времето от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00 до 07:00 ч.

 3. да не оставя животното компаньон в моторни превозни средства по начин, създаващ непосредствена опасност за живота и здравето му;

 4. да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото дворно пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето, както и да обозначи всяка от стените на двора от външна страна с табела или стикер, предупреждаващи за наличието на куче пазач;

 5. да осигури поведение на кучето, безопасно за живота, здравето и спокойствието на гражданите.

 6. да избягва раждането на нежелани животни компаньони чрез осигуряването на:

а) изолация по време на размножителния период;

б) ветеринарномедицински препарати за отлагане или потискане на еструса;

в) кастрация;

7. да не се освобождава от нежелани приплоди чрез свободното им пускане във външната среда.

(2). Забранява се отглеждането и оставянето без надзор на животни компаньони на открити тераси и балкони на сгради, както и в избени, тавански помещения, общи части на жилищни сгради, гаражи и междублокови пространства.
Чл. 8. (1). Допуска се отглеждане на гълъби, притежаващи удостоверение за здравния статус и регистрация в легитимни организации за гълъби.

(2). В случай, че гълъбите се отглеждат в сграда в режим на етажна собственост е необходимо и писмено съгласие от собствениците на сградата съгласно изискванията на Закона за управление на етажната собственост.


Чл. 9. (1) При присъствие на животно компаньон на обществено място, собственикът или лицето, водещо животното, е длъжен:

 1. да не оставя животното без надзор и да упражнява постоянен контрол на поведението му;

 2. да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно компаньон с други животни и хора;

 3. да гарантира сигурността и защитата на своето животно компаньон от хора и други животни, които могат да му причинят физически или психически страдания;

 4. да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите от животното компаньон;

 5. да носи със себе си административния му паспорт и да го представя за проверка на компетентните общински органи, в случай, че има издаден такъв;

 6. да не подтиква и да не допуска нападение на животното срещу хора и други животни;

 7. да не допуска навлизането на животното компаньон в зелените площи при преминаване по алеите

 8. да почиства площите от фекални маси, отделени от животното компаньон.

(2). Не се допуска лица под 14 години да водят агресивни кучета и кучета от гигантски и едри породи, както и от породите „Питбул” и „Бултериер”, на обществени места.

(3). Забранява се влизането с животни компаньони в търговски обекти, заведения за обществено хранене, детски, здравни, учебни заведения, други обществени сгради и учреждения, с изключение на кучета водачи на хора с увреждания и служебни кучета на организациите на бюджетна издръжка.


Чл. 10. При пътуване със средствата на обществения транспорт едрите и средните породи кучета се водят на къс повод с намордник, а дребните породи кучета и другите видове животни компаньони – в транспортни клетки или други приспособления, обезопасени срещу възможността животното компаньон да избяга или да се нарани.
Чл. 11. (1). Със заповед на Кмета на Община Нова Загора за отделни райони се обособяват площи за обществено ползване за свободно пускане и занимание на животни компаньони.

(2). Общината периодично извършва почистване, дезинфекция и дезинсекция на площите, определени със заповедта по ал. 1.

(3). Забранява се свободното пускане на животни компаньони извън местата, определени в заповедта по ал. 1.
Чл. 12. (1). Забранява се:


 1. извършването на следните хирургически интервенции на животни компаньони:

а) рязане на опашка;

б) рязане на уши;

в) изрязване на гласни струни;

г) отстраняване на нокти и зъби;

2. отглеждането и развъждането на животни компаньони за добив на месо и кожи от тях;

3. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци.

(2). Интервенциите по ал. 1, т. 1 се допускат по изключение по преценка на ветеринарен лекар.

ГЛАВА ТРЕТА

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
Чл. 13. (1). Кметът на общината и кметовете на населените места организират мероприятията с безстопанствените и безнадзорни кучета.

(2). Кучетата са под надзора и грижите на общината и организациите за защита на животните.


Чл. 14. (1). Безстопанствените и безнадзорни кучета подлежат на събиране от упълномощени от Кмета лица.

(2). Уловените кучета се настаняват в специализиран приют, като за целта Кметът на Община Нова Загора ежегодно сключва договор с регламентиран такъв.


Чл. 15. (1). Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им с минимално страдание.

(2). Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал.1 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.


Чл. 16. (1). Кучетата, настанени в приют се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс.

(2). Кучетата по ал. 1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по реда на тази наредба.

(3). Кучетата за които не се явят лица по ал. 2, се маркират и се връщат по местата, от които са взети.

(4). Не се допуска връщането на кучетата по предходната алинея в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища.


Чл. 17. (1). Забранява се храненето на безстопанствени животни на обществени места, на територията на детски площадки, дворове на детски, учебни и здравни заведения, административни сгради и учреждения, както и непосредствено до входове, под тераси и други общи части на жилищни сгради.

(2). Извън местата по ал. 1, храненето на безстопанствени животни следа да се извършва на възможно най-отдалеченото място от жилищните сгради при опазване на чистотата и при стриктно спазване на хигиенните условия.

(3). Не се допуска храненето на безстопанствени животни със сурови животински продукти.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 18. В строителните граници на град Нова Загора се допуска отглеждането на селскостопански животни по реда на Глава ІV, Раздел II от настоящата Наредба.
Чл. 19. (1). В населените места на Община Нова Загора се разрешава отглеждането на селскостопански животни в стопански постройки и сгради, изградени по реда и при условията на Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2). Отглеждане на селскостопански животни се допуска и в стопански постройки и сгради, представляващи търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.


Чл. 20. (1). Местата за събиране на животни за паша и маршрута по улиците, по които те се отвеждат и прибират, се определят ежегодно със заповед на кмета или кметския наместник на съответното населено място в Община Нова Загора, която съдържа задължително:

 1. данни за лицата, до които се отнася – три имена, ЕГН, постоянен/настоящ адрес; наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление – за ЮЛ и еднолични търговци;

 2. точно и ясно описание на местата за събиране на животните на паша;

 3. наименование на улиците, по които животните трябва да се отвеждат. В случай, че улиците нямат наименование, същите се индивидуализират чрез посочване на граници на имоти или по друг подходящ за това начин;

 4. номер и дата на издаване;

 5. подпис и длъжност на лицето, издало заповедта.

(2). Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването й пред съответния административен съд, като обжалването не спира изпълнението й.

(3). Забранява се придвижването на селскостопански животни в нарушение на определения със заповедта по ал. 1 маршрут за отвеждане и прибиране.


Чл. 21. Земеделските земи – пасища, включени в общинския поземлен фонд, се предоставят за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Чл. 22. (1). Лицата, които отглеждат селскостопански животни, са длъжни да осигурят в мястото на отглеждане съоръжения за временно съхранение на оборски тор, съобразени с капацитета и технологията на отглеждане и при спазване на техническите и санитарно – хигиенните изисквания.

(2). При невъзможност за осигуряване на съоръженията по предходната алинея, лицата по ал. 1 сключват договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.

(3). Допуска се временно съхраняване на торовата маса в собствен или чужд имот със съгласието на собственика му, извън регулацията на населеното място, по начин, недопускащ замърсяването на почвата и подпочвените води.

(4). Твърдият оборски тор се съхранява при обикновени условия най – малко 6 месеца преди внасянето му в почвата. Течният оборски тор се внася в почвата след четиримесечно съхранение.

(5). Не се допуска внасянето в почвата на пресен твърд или течен оборски тор и преди изтичане на сроковете по предходната алинея.

(6). Забранява се натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ, както и на граници между имоти.

(7). Временно съхранение на торова маса в чужд или съсобствен поземлен имот се допуска само при наличие на съгласие от собственика на имота.

(8). Товаренето, транспорта и употребата на оборски тор се извършва по начин, недопускащ замърсяване на околната среда и чрез специализирана техника. Течният оборски тор следва да се транспортира в затворени цистерни.


Чл. 23. Заустването на отпадъчни води от места за отглеждане на животни се извършва съгласно Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването.
Чл. 24. (1). Забранява се:

 1. влизането, преминаването и пашата на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята;

 2. пашата на селскостопански животни в строителните граници на населените места;

 3. оставянето на селскостопански животни без надзор, както и придвижването им без придружител.

(2). На територията на местата за обществено ползване, в това число тротоари, улици, площади, междублокови пространства и санитарно – охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения, се забранява:

1. отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни;

2. изхвърлянето на оборски тор, торова течност, както и замърсяването с кал и животински екскременти;

3. клането на животни и обработката на животински продукти;

4. съхраняването на торова маса в открити транспортни средства или по друг начин, допускащ замърсяване на земната повърхност и почвата.
Чл. 25. (1). Собствениците, които отглеждат селскостопански животни, както и лицата, които ги придружават, са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване и повреждане на имущество при придвижване на животните по улици и пътища на територията на общината.

(2). Лицата по ал. 1 отговарят за вредите, причинени от придвижването на селскостопански животни по реда на Закона за задълженията и договорите.


РАЗДЕЛ II

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
Чл. 26. (1). Според мястото на отглеждането на животните, територията на Община Нова Загора се районира, както следва:

1. Градски район – територията в регулационните граници на гр. Нова Загора. В него се отделят:

а) Централна градска зона с граници, съгласно Заповед № 5/15.01.1996 г. на Кмета на Община Нова Загора – І – ва строителна зона. Тази зона е със специален статут по отношение на броя и видовете животни, които могат да се отглеждат в нея.

б) Градски район извън централната градска зона.

(2). Селски район – територията в регулационните граници на селата в общината.

(3). Извънрегулационен район – територията, попадаща извън регулационните граници на населените места, подходяща и предназначена за отглеждане на животни.


Чл. 27. В централна градска зона и в кварталите с комплексно жилищно строителство се забранява отглеждането на едри преживни животни /ЕПЖ/, дребни преживни животни /ДПЖ/, свине, еднокопитни животни и птици.
Чл. 28. (1). В градския район, извън Централна градска зона и селата на територията на Община Нова Загора се разрешава отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, птици и пчелни семейства, при условие че се спазват изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ, Закон за пчеларството и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(2). Допустимият брой на отглежданите животни се определя както следва:

1. за Градски район извън Централна градска зона до:

- един брой еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;

- 3 прасета за угояване;

- 10 възрастни птици;

- 10 заека с приплоди;

2. за Селски район – територията в регулационните граници на

селата в Община Нова Загора до:

- три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до

едногодишна възраст;

- десет дребни преживни животни с приплодите им до 6 –

месечна възраст;

- две свине – майки с приплодите им до 2 месеца;

- пет прасета за угояване;

- три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна

възраст;

- десет зайкини с приплодите;

- 50 възрастни птици;

- 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

3. Извънрегулационен район – броя и вида на отглежданите

животни се определят от ЗВМД и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.


Чл. 29. Лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични нужди са длъжни:

 1. да осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените им нужди, според вида и породата им, както следва:

а) пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиологичните и поведенческите особености на животните;

б) подходящ микроклимат;

в) необходимите количества подходяща храна, вода, които да ги поддържат в добро здравословно състояние;

г) свободен достъп до местата за хранене и поене;

д) необходимото пространство и свобода на движение;

е) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните.

2. да осигурят ветеринарномедицинско обслужване съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание;

4. да осигуряват наблюдение върху здравословното им състояние;

5. да предприемат всички мерки за предотвратяване неконтролирано напускане на границите на имота от животните.

6. в помещенията в които се отглеждат животни, периодично да се извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Чл. 30. За отглеждане на селскостопански животни в дворно място следва да се изгради ограда при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията.
Чл. 31. (1). Постройките на допълващото застрояване, в които се отглеждат селскостопански животни, не могат да се разполагат на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното застрояване. Такива постройки могат да се изграждат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, ако калканните им стени покриват калканни стени на заварени или новопредвидени постройки в съседния урегулиран поземлен имот, или плътни огради.

(2). При свободно разполагане постройките на допълващото застрояване, предназначени за отглеждане на селскостопански животни, трябва да бъдат с височина до 3,6 м и на разстояние от вътрешните граници на урегулирания поземлен имот най – малко 3 м, а когато са с височина до 2,5 м, да са най – малко на 1,5 м от южната, югозападната и югоизточната граница към съседния урегулиран поземлен имот при отклонение от южната посока до 45 градуса.РАЗДЕЛ III

ПРОМИШЛЕНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Чл. 32. Отглеждането на селскостопански животни извън обема по чл. 28, ал. 2 от Наредбата, се счита за промишлено отглеждане.
Чл. 33. (1). Промишлено отглеждане на селскостопански животни в строителните граници на населените места в община Нова Загора се допуска само в животновъдни обекти, регистрирани съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, намиращи се в (урегулирани) поземлени имоти с предназначение за животновъдни обекти и при наличието на нотариално заверено съгласие на всички собственици на съседните имоти.

(2). Нотариално заверено съгласие по ал. 1 не е необходимо в случаите на промишлено отглеждане на селскостопански животни извън строителните граници на населените места.


Чл. 34. (1). Промишлено отглеждане на селскостопански животни се допуска само в сгради, въведени в експлоатация със съответното предназначение по реда на Закона за устройство на територията.

(2). Инвестиционни проекти за сгради, предназначени за промишлено отглеждане на селскостопански животни, се съобразяват с Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от министъра на земеделието и горите.

(3). В случаите, в които промишлено отглеждане се извършва в сгради или постройки, представляващи търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията, същите следва да бъдат подходящи по местонахождение, разположение, вид и от материали и да се използват в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.
Чл. 35. Сгради и постройки за промишлено отглеждане на животни, които не отговарят на изискванията по чл. 33 и чл. 34 от тази наредба, подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията.
Чл. 36. Животновъдните обекти, в които се извършва промишлено отглеждане на селскостопански животни, следва да отговарят на изискванията за биосигурност съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от министъра на земеделието и горите.
Чл. 37. Собствениците на животновъдните обекти за промишлено отглеждане на селскостопански животни са длъжни да спазват Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, утвърдени със Заповед на Министъра на земеделието и храните.
ГЛАВА ПЕТА

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 38. (1). Кметът на Община Нова Загора организира контрола по спазване на наредбата.

(2). Установяването на нарушенията по настоящата наредба, налагането на глоба или имуществена санкция, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен със Закона за административните нарушения и наказания.

(3). Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Нова Загора да упражняват контрол по спазване на изискванията на настоящата наредба.

(4). Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Нова Загора или от упълномощен от него заместник – кмет.


Чл. 39. Лице, което не изпълни задължението си по чл. 3, ал. 1 и ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 50 лева.
Чл. 40. За нарушения по чл. 7 и чл. 9 на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.
Чл. 41. За нарушения по чл. 12, ал. 1 на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.
Чл. 42. За нарушения по чл. 17, ал. 1 и ал. 3 на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 300 лева.
Чл. 43. За нарушения по чл. 20, ал. 3 на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 1000 лева.
Чл. 44. За нарушения по чл. 22, ал. 6 на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева.
Чл. 45. За нарушения по чл. 24, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 3 на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.
Чл. 46. За нарушения по чл. 24, ал. 2, т. 2 и т. 4 на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер от 200 до 3000 лева.
Чл. 47. Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лева всеки, който:

 1. отглежда селскостопански животни в незаконни постройки и сгради;

 2. отглежда селскостопански животни в търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията, които не са подходящи по местонахождение, разположение, вид и материали, създават опасност за живота и здравето на хората или нарушават чистотата и санитарно – хигиенните изисквания за използването им.

Чл. 48. (1). Който не осигури или откаже достъп до имотите си на компетентните длъжностни лица при Община Нова Загора и с това възпрепятства упражняването на контролните им правомощия, се наказва с глоба или имуществена санкция от 50 до 200 лева.

(2). За други нарушения по тази наредба на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 2000 лева.

(3). При повторно извършване на нарушението се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер спрямо максималния размер, предвиден за съответното нарушение.


Чл. 49. Лицата които виновно допуснат извършване на някое от нарушенията по тази наредба, се наказват с наказанието, предвидено за съответното административно нарушение.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба:

 1. Животни – компаньони” са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното.

 2. Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

 3. Агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт.

 4. Гигантски породи кучета са Борзая, Немски Дог, Ирландски Вълкодав, Английски дог, Нюфаундленд, Пиренейско планинско куче, Санбернар.

 5. Едри породи кучета са Афганска хрътка, Еърдейл Териер, Фландърско бувие, Боксер, Чау – Чау, Коли, Далматин, Доберман, Английски сетер, Немска овчарка, Немски късокосмест пойнтер, Голдън ретрийвър, Шотландски сетер, Унгарска визла, Ирландски сетер, Лабрадор ретривър, Староанглийска овчарка, Стандартен пудел, Родезийски риджбек, Ротвайлер, Салуки, Самоед, Ваймаранер, Акита Ину, Аляски маламут, Белгийска овчарка, Бернски зененхунд, Блъдхаунд, Бриар, Кламбър шпаньол, Късокосместо коли, Къдравокосмест ретривър, Норвежки елкхунд, Гладкокосмест ретривър, Английски пойнтер.

 6. Овладяване на популацията” е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.

 7. Селскостопански животни” са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни, отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други стопански цели.

 8. Животновъден обект” е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

 9. Оборски тор” е органичен тор, формиран от твърдия и течния торов отпадък, отделян от добитъка, който може да бъде смесен със сламената постелка на добитъка, включително и в преработен вид.

 10. Течен оборски тор” е смес от твърдите изпражнения, урината и водите, използвани за технологични и санитарни нужди.

 11. Производствени отпадъчни води” са отпадъчните води, които се изпускат в резултат на производствена, стопанска или други дейности и които по своя произход, състав и свойства са различни от фекално – битовите отпадъчни води, резултат от човешкия метаболизъм и битово – домакинските дейности.

 12. Обществени места” са всички обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, тротоари, улици, площади, паркинги, междублокови пространства, детски площадки, дворове на обществени сгради, заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли, заведения за социални грижи и други подобни.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.  (1) Настоящата Наредба се приема на основание чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 636 от 19.07.2018 г. на Новозагорския общински съвет.

 (2) Настоящата Наредба влиза в сила след публикуването й. 

§ 2. Наредбата се публикува в интернет страницата на Общината до 14 дни от приемането й.
§ 3. В срок от 1 (една) година от влизане в сила на тази наредба, собствениците или ползвателите на животновъдни обекти в сгради или постройки за промишлено отглеждане на селскостопански животни следва да ги приведат в съответствие с изискванията на настоящата Наредба, да ги премахнат или да редуцират селскостопанските животни до обема, предвиден за лични нужди по смисъла на чл. 28 от тази Наредба.
§ 4. Тази Наредба отменя Наредба за стопанисване на кучета в Община Нова Загора приета с Решение № 872/05.06.2007 г. на Общински съвет Нова Загора и Наредба за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Нова Загора приета с Решение № 42/13.06.1996 г. на Общинския съвет - Нова Загора.


Каталог: sites -> default -> files -> 2018
2018 -> Nova zagora municipality
2018 -> Nova zagora municipality
2018 -> Календар на културните прояви в Община Нова Загора за 2018 г. Културни събития с международно значение
2018 -> Купа „загорец“ 2018 година – класиране
2018 -> Категоризирани обекти в община нова загора
2018 -> График на Седми ученически театрален фестивал Нова Загора 2018 г. 27 март, вторник 13. 20 ч. Театрален състав „Театъра и децата”
2018 -> От 12. 03. 2018 г до 05. 04. 2018 г. Срок за подаване на документи – до 16. 02. 2018 г
2018 -> Обявените длъжности са в следните военни формирования
2018 -> Военно окръжие Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница