Научна продукция на проф д-р инж. Мирослав Николов ГълъбовДата21.08.2017
Размер162.68 Kb.
НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ

на проф..д-р инж. Мирослав Николов Гълъбов

преподавател в катедра “Компютърни системи и технологии”

на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”I. ДИСЕРТАЦИЯ:
1.Гълъбов М., Възможности за повишаване на качеството на изображенията при разпознаване на цели чрез компютърна система за двумерна цифрова обработка на отразени сигнали - дисертационен труд, поделение 42740, гр.София, 1999.

2. Гълъбов М., Възможности за повишаване на качеството на изображенията при разпознаване на цели чрез компютърна система за двумерна цифрова обработка на отразени сигнали – автореферат, поделение 42740, гр.София, 1999.II. НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ:
1.Гълъбов М., А.Драганов, Спектрален анализ и изобразяване на двумерни сигнали. Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 1989.

2.Гълъбов М., Схема за следене и запомняне с голямо време на следене на аналогова информация. Научна сесия на ВВОВУ"В.Левски", В.Търново, 1993

3.Гълъбов М., Пространствено-временна обработка на сигналите от пасивна хидроакустична станция на базата на двумерно бързо преобразуване на Фурие. Научна сесия на ВВОВУ"В.Левски", В.Търново, 1993.

4.Гълъбов М., Гълъбов Н., Йоргов А., По критериите за определяне на видовете ремонт на бойната техника и математическото им описание. Научна сесия на ВВВОУ"В.Левски", В.Търново,1993.

5.Гълъбов М., Един метод за визуализация на двумерни сигнали. Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 1994.

6.Гълъбов М., Един метод за откриване на граници на обекти в изображения. Научна сесия на ВВОВУ"В.Левски",В.Търново, 1995.

7.Гълъбов М., Един метод за получаване на хидроакустични изображения чрез двумерен филтър. Научна сесия на ВВОВУ"В.Левски",В.Търново, 1995.

8.Гълъбов М., М.Калбанов, Устройство за последователно автоматично избиране на предварително въведени телефонни номера. Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, Велико Търново, 1997.

9.Гълъбов М., М.Калбанов, Система за последователно въвеждане на видео и аудио информация от ССD камери. Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, Велико Търново, 1997.

10.Гълъбов М., М.Калбанов, Регулиране лентата на пропускане на сателитен тунер. Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, Велико Търново, 1997.

11.Гълъбов М., Т.Трифонов, И.Иванов, Изследване качеството на звукоизлъчващи системи чрез анализ на виброускорението. Научна сесия на ВВОВУ "В.Левски", В.Търново, 1998.

12.Гълъбов М., Сигналните процесори - основа на съвременната цифрова обработка на сигналите. Дни на науката '99, В.Търново, 1999.

13.Гълъбов М., Особености при проектирането на системи използващи сигнални процесори. Месец на науката - Варна'99, Варна, 1999.

14.Гълъбов М., Тодорова М., Златев Е., Проблеми и перспективи на използването на Интернет при обучението на военни специалисти, Месец на науката - Варна'99, Варна, 1999.

15.Гълъбов М., Оценяване на работоспособността на цифровите сигнални процесори. Национална конференция с международно участие "КомпСисТех'2000", София, 2000.

16.Galabov M.,М.Аngelov,M.Kalbanov, Sign Area Conversion of Radar Images, Journal of applied electromagnetism. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece.

17.Galabov M.,М.Аngelov,M.Kalbanov, Performance of time division duplex CDMA mobile communication. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece.

18.Гълъбов М., Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна, 2001.

19.Гълъбов М., Архитектура на съвременна радиокомуникационна система. Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски", 2001.

20.Гълъбов М., Цифрова междинночестотна технология за 3G системи, Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски", 2001.

21.Гълъбов М., Проектиране на КИХ филтър с минимални пулсации с помощта на бързо преобразуване на Фурие. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна, 2001.

22.Гълъбов М., Динамика на състоянието на живата сила, въоръжението и техниката в боя. Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски", 2001.

23.Гълъбов М., Н.Гълъбов Изследване на състоянието и преместването на силите и средствата в динамиката на боя. Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски", 2001.

24.Galabov M., Fractal Image Compression, Международна конференция "КомпСисТех '2003", София, 2003.

25.Galabov M.,The Discrete Wavelet Transform, International Applied Scientific Conference COMPUTER SCIENCE, 2003.

26.Galabov M., MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 decoding, ЮНК"Образоването в глобализиращия се свят" ВТУ, В.Търново, 2004.

27.Galabov M., DTMF Tone Detection Implementation Using DSP, сп.”Автоматика и Информатика”, 2004.

28.Galabov M., Implementation of IMDCT Block of an MP3 Decoder trough Optimization on the DCT Matrix, Radioengineering, Dec.2004, vol.13,n.4.

29. Гълъбов М., Съкращаване на информационния излишък чрез дискретно косинусово преобразуване при наземна цифрова телевизия, сп."Електротехника и електроника", бр.1-2, 2005.

30. Galabov M.,G.Markova, Classification and technologies for 3D Video Displays, International scientific conference UNITECH’08, Gabrovo.

31. Markova G.,M.Galabov, T.Kalushkov, Problems concerning the visualization of images and the formation of three-dimensional frame WITH 3D-displays, 12 th International Conference on Interactive Computer aided learning 2009, Villach, Austria.

31. Markova G.,M.Galabov, APPLICATION OF THE SOFTWARE OF MATWORKS FOR THE PROCESSING OF MEDICAL IMAGES AND DATA, International scientific conference UNITECH’09, Gabrovo.

33.Markova G.,M.Galabov, O.Asenov, ASPECTS IN THE CHOICE OF BIOMETRICS AND A RESEACH OF THE ADVANTAGES OF THE TECHNOLOGY BY USING A FINGER VEIN, Conference Days of Science, Veliko Turnovo, 2010.

34. Ivanov Hr., M.Galabov, T.Kalushkov, Design of infrastructure-based wireless mesh network, International Scientific Conference Computer Science ‘2011 (ISCSC), Ohrid, Macedonia,2011.

35. Иванов Хр., Гълъбов М. Използване на технологията Wireless Distribution System (WDS) в безжичните рутери. Научна конференция Дни на науката ‘2011, Том 2, ISSN 1314-2283, Велико Търново, 2011.

36. Ivanov Hr., M.Galabov, Metods for transition from IPv4 to IPv6. Национална конференция с международно участие “ 40 год. Шуменски университет 1971-2011”,13-14 Септември, Шумен, 2011.

37. Ivanov H., M.Galabov, PEER-TO-PEER WIRELESS NETWORK BASED ON OPEN SOURCE LINUX ROUTERS, XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST'2012), Sofia,2012.

38. Markova G., M.Galabov, M.Todorova, Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images, Anniversary Scientific International Conference, 27-28 September, Varna, 2013.

39. Ivanov H., M.Galabov, How to improve Wireless Router Performance with Open-Source Firmware, Computer & Communications Еngineering, Vol. 7, No. 1/2013

40. Galabov M., 3D DCT multiview autostereoscopic image compression, Proceedings of EIIC 2014,  ISSN:1338-7871, Zilina, Slovakia,2014.


41. Galabov M., 3D Capturing with Monoscopic Camera, Radioengineering, ISSN 1210-2512. Volume 23, Number 4, December 2014. (impact factor 0.796)


42. Galabov M., 2D to 3D conversion algorithms, Proceedings of RCITD 2014,  ISSN:1339-5076, Zilina, Slovakia,2014.

43. Galabov M., Depth map generation for the automatic 2D–3D conversion, Proceedings of ARSA 2014,  ISSN:1338-9831, Zilina, Slovakia,2014.

44. Маркова Г., M.Гълъбов, Oбработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014.

45.Гълъбов М., Рендиране базирано на дълбочината на изображенията за многоизгледни стереоскопични дисплеи, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014.


46. Galabov M., A Real Time 2D To 3D Image Conversion Techniques,.Interational Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), ISSN:2319-5967, Volume 4, No 1, 2015. (impact factor 1.913)


47. Galabov M., 3D Multi-View reconstruction algorithms, Computer & Communications Еngineering, Vol. 8, No. 2/2015.

48.Nenkov I., M.Galabov, RANSAC ROBUST ESTIMATION ALGORITHM OVERVIEW, VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", г.Белово, Россия, 05-06 март 2015.

49. Radoeva R., E.Petkov, M.Galabov, Visualization of three-dimensional models by stereoscopic application, International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech15, Dublin, Ireland, 2015.
III. МОНОГРАФИЯ:

1. Гълъбов М.,Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения, изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0130-0, 2014.IV. УЧЕБНИЦИ, ПОСОБИЯ:

1.Гълъбов М., Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите. Издателство "Св.Г.Победоносец", гр.София, 1997.

2. Гълъбов М., М.Тодорова, Г.Тодоров, Е.Златев, Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет и Мултимедия. изд.Абагар, В.Търново, 1999.

3. Гълъбов М., М.Тодорова, Г.Тодоров, Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации. изд.Фабер,В.Търново, 2001.

4. Гълъбов М., Web базиран курс по дисциплината "Програмиране на Микропроцесорни системи", 2006 – http://www.asembler.de.

5. Гълъбов М., Web базиран курс по дисциплината "Мултимедия в Интернет", 2006 – http://www.mgmultimedia.de.

6. Гълъбов М., Електронен учебник по “Компютърно зрение” – 2008, качен и във Виртуална библиотека на ВТУ ” Св.Св.Кирил и Методий” – ELSE - http://vk.uni-vt.bg/subjects/_index.php?cid=912091200420 – 2009.

7. Гълъбов М., Електронен учебник по “Обработка на изображения” – 2008, качен и във Виртуална библиотека на ВТУ ” Св.Св.Кирил и Методий” – ELSE - http://vk.uni-vt.bg/subjects/_index.php?cid=906190210480 – 2009.

8. Виртуална библиотека на ВТУ ” Св.Св.Кирил и Методий” – ELSE – дисциплина «Системно програмиране» - http://vk.uni-vt.bg/subjects/_index.php?cid=246024200640 – 2009.

9. Гълъбов М., Електронен учебник по “Мултимедийни издателски системи” - http://multizdsis.hit.bg/ – 2010.

10. Тужаров Х., М.Гълъбов., Електронен учебник по “Електронен бизнес” – http://www.tuj.asenevtsi.com/eBusiness/Index.htm - 2013.

11. Гълъбов М., Въведение в компютърното зрение, изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0189-8, 2015.


V. КУРСОВЕ ЗА ДОСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ към ЦОТ на ВТУ

 1. Гълъбов М., Аудиовизуални и информационни технологии в обучението, 2010г.

 2. Гълъбов М., Електронни разплащания, 2013 г.

 3. Гълъбов М., Издателски системи, 2013 г.

 4. Гълъбов М., Мобилни технологии, 2013 г.

 5. Гълъбов М., Виртуална реалност и компютърни игри, 2013 г.

 6. Гълъбов М., Компютърни архитектури, мрежи и комуникации, 2014 г.

 7. Тодорова М., М.Гълъбов, Д.Вълчева, Мултимедийни технологии в образованието, 2014 г.

Достъпни на адрес: http://new.cet-vtu.com/bg/disciplines
VI. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
I. Участие в международни проекти

1. Програма Леонардо да Винчи "Стимулиране на обучаващия процес с използване на Електронни среди за обучение" - NL/99/2/07189/PI/II.1.1.a/FPI.

2. Програма Леонардо да Винчи "Социално адаптиране на инвалидите чрез допълващо обучение" - BG/02/B/P/PP/132 063.

3. Програма Леонардо да Винчи "Стратегия и средства за електронен бизнес в малките и средни предприятия” - NL/03/B/P/PP/157315.

4. Програма Сократес "Пътят към обединена Европа" 87759-CP-1-2000-1-BG -GRUNDTVIG-ADU.

5. Програма Сократес "Европейски колеж за обучение на възрастни" 90403-СР-1-2001-1-RO- GRUNDTVIG-G1.

6. Leonardo da Vinci programme: Е-business in SME’s, Project number NL/03/B/P/PP/15 73 15 – 2003 –2006.

7. Програма Socrates/Grundtvig: WO-MEN: Gender Equality Creates Democracy, Project number 109771-CP-1-LT-GRUNDTVIG-G1, 2003-2006.

8. Програма SOCRATES MINERVA- EENOVATE “Електронното обучение – нови възможности пред университетите от страните кандидат-членки на Европейския съюз" – 2003-2006.

9. LLP Programme: EUROPLACEMENT : Expertising and Sharing Lifelong Guidance for the Placement, Project number LLP-LDV/TOI/08/IT/460, 2008 – 2010.

10. Leonardo da Vinci programme: CREDUTIA: Creative Education Trough Innovative Approaches, Partnership project, 2009-2011.

11. LLP Programme: MUTW - Multinational Undergraduate Team Work, Project number 503440-LLP-1-2009-PT-ERASMUS-ECDEM , 2009 – 2011.

12. LLP Programme: Leonardo da Vinci Transfer of Innovation project, “Teacher training to improve attractiveness and quality of management education through the simulation tool ‘Emerald Forest’ (MST-EF), Project number 2010-1-LV1-LEO05-00896, 2010-2012.

13. PRAXIS – European Center for Project/Internship Excellence, No: 518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW,2011-2014.

14. "Youth in Action" Programme: Root and Wings, 2011-2012.

15. "Youth in Action" Programme: Root and Wings II, 2013.

16. FETCH - FUTURE EDUCATION AND TRAINING IN COMPUTING: HOW TO SUPPORT LEARNING AT ANYTIME ANYWHERE, European thematic network , No 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW.

17. SOCial Competences, Entrepreneurship and Sense of Initiative - Development and Assessment Framework. Erasmus+, KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, No 28711-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA3-ECHE.


II. Участие в национални проекти

1.Фонд научни изследвания – Виртуалната реалност в образованието – Договор РД491-07/2008 г. – ръководител.

2. Фонд научни изследвания – Анализ на съвременните подходи и средства за усвояване на знания в областта на компютърните мрежи и комуникации – Договор РД491-05/2008 г. – участник.

3. Фонд научни изследвания – Приложение на компютърните и комуникационни системи в мобилното обучние и мобилния бизнес – Договор РД 366-09/28.04.2009 г. – участник.


4.Фонд научни изследвания - Изследване и прилагане на 3D технологии за създаване на интерактивни виртуални пространства - Договор № РД 642-07/26.07.2010 г. – ръководител.


5. Фонд научни изследвания – Анализ и изследване и създаване на мултимедийни инструменти за електронно обучение - Договор No: РД – 09-590-12/10.04. 2013 - участник.

6. “Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки ” - No: BG 051 PO 001-3.3.04/13, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG051PO001-3.3.04 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” – финансов менижър.7. “Професионална практика на студентите от специалности “ Компютърни науки” и “Информатика”” - № BG051PO001-3-3.03-0060, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03: „Училищни и студентски практики” – IT координатор.

8. Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” - BG051PO001-4.3.04-0061, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG051PO001-4.3.04: «РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ” – IT координатор.


III. Преподавателска мобилност

1.Изнесени лекции в:
Чехия, Прага

Университет за приложни науки

01- 04 март,2008г.

Финландия, Тампере

Университет Тампере

25-30 Април, 2009 г.

Дания, Роскилде

Университет Роскилде

17-21 Май, 2009 г.

Испания, Палма Де Майорка

Университет Палма де Майорка

04-11 Май 2010 г.

Румъния, Питещи

Университет Питещи

21-25 Септември 2010 г.

Литва, Каунас

Университет Витаутас Магнус

26 Април - 01 Май 2011г.

Дания, Аалборг

Университет Аалборг

03-10 Май 2011 г.

Дания, Роскилде

Университет Роскилде

07-12 Май, 2012 г.

Турция, Измир

ЕГЕ Университет

12-17 Юни, 2012 г.

Франция, Париж

Университет Париж 13

21-26 Април, 2013 г.

Румъния, Питещи

Университет Питещи

12-18 Юли 2013 г.

Испания, Сеута

Университет Гранада

16-22 Май 2014 г.

Румъния, Питещи

Университет Питещи

18-24 Юни 2014 г.

2. Участие чрез изнасяне на лекции в:

1. LLP Erasmus Intensive Programme 29496/2/1731/07. Mobile and Interactive Marketing, IT for convergence Internet Marketing & eBusiness. Tampere,Finland, 2009.

2. Международен семинар “Trough Extra Curriculum Activities of European Clubs to Better Europe”, Zadar, Croatia, 2009.


VII.ВНЕДРЕНИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ:
Наименование на разработката

Къде е внедрена

Документ

1.

Изделие РГБ 16 (Радио-хидроакустичен буй)-КЦ2.009.104

“Битова Електроника” АД-В.Търново - Договор с ГИУ-МВТ

Удостоверение изх.№2350/07. 11.2000г.

2.

Изделие “Коспас”-радиомаяк

“Битова Електроника “ АД-В.Търново

Удостоверение изх.№2350/07. 11.2000г.

3.

Захранващи стендове за тестване на блоковете на изделие РГБ 16

“Битова Електроника “ АД-В.Търново

Удостоверение изх.№2350/07. 11.2000г.

4.

Програматор за ИС MDA 2062 - 02.315.05745

“Битова Електроника “ АД-В.Търново

Удостоверение изх.№2350/07. 11.2000г.

5.

Генератор за АМ сигнали с цифрово управление

“Битова Електроника “ АД-В.Търново

Удостоверение изх.№2350/07. 11.2000г.

6.

Алармена система "АС 01"

“Битова Електроника “ АД-В.Търново

Удостоверение изх.№2350/07. 11.2000г.

7.

Активна автомобилна радиоантена (ААРА) "Обхват"

“Битова Електроника “ АД-В.Търново

Удостоверение изх.№2350/07. 11.2000г.VIII. РЕЦЕНЗИРАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ :

1. Отзив на автореферати за доктор на:

- инж.Ирена Маринова Вълова – Системи за управление на бази от данни от изображения – изследване и структурно развитие.

- Йордан Щерев Иванов – Изследване на времевата синхронизация на мултимедийни потоци и обекти.

2. Председател на жури при защита на дисертация на гл.ас.д-р Доника Веселинова Вълчева - “Методи и средства за повишаване ефективността на електронното обучение”.

3. Участник в жури при защита на дисертация на инж. Владимир Матеев Матеев “СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ ЗА ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО „СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ””.

4. Участник в жури при защита на дисертация на инж. Орлин Асенов Томов “СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

5. Председател на жури при конкурс за професор в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 2012 г.

6. Участник в научно жури при конкурс за доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 2013 г.

7.Участник в научно жури при конкурс за професор в област на висшето образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 2014 г.

8. Участник в научно жури при конкурс за доцент (рецензент) в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност “Автоматизация на области от нематериалната сфера”,2014 г.

9. Ръководител и участник в жури при защита на дисертация на Христофор Иванов Иванов на тема: “ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА


ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БЕЗЖИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДИ ”, 2014г.

10. Участник в научно жури при конкурс за доктор на науките на доц.Олег Димитров Асенов в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 2014 г.

11. Участник в научно жури при конкурс за доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 2015 г.

12. Петков, Ем. Основи на компютърната графика. Абагар, В.Търново, 2013г. – рецензeнт.

13. Reviewer:

- 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference – EIIC 2014.

- 2nd International Virtual Research Conference In Technical Disciplines - RCITD 2014.

- The International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM2014),Thessaloniki, Greece.


- 3rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas – ARSA 2014.

- 2nd Virtual Multidisciplinary Conference - QUAESTI 2014.- The Second International Conference on Electrical, Electronics, Computer Engineering and their Applications (EECEA2015) ,Las Piñas - Manila, Philippines.
IX. ЦИТИРАНИЯ:

X.ВОДЕНИ ДИСЦИПЛИНИ В ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ:

Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – гр.Пловдив


Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

1. Компютърни архитектури.


2. Микропроцесорна техника.
XI. РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ И ДИПЛОМАНТИ
 • Ръководя в момента трима докторанти, които са в срока си на обучение;

 • От 2005 г. до момента съм ръководил над 100 дипломанта, които успешно са защитили дипломна работа.XII. РЪКОВОДСТВО НА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Ръководител на магистърски програми:

1. Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието.

2. Компютърни науки. Приложни компютърни науки.XIII. ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ:

1. Публикация във вестник „Янтра днес” от 16 декември 2008 г. на тема “ВТУ се сдоби с дисплей за тримерни изображения”.


2. Публикация във вестник „Янтра днес” от 02.11.2009 г. стр.7. за проведения международен семинар по проблемите на 3D технологиите на тема “Attractiveness of Learning and Entrepreneurship using New Technologies”.
3. Публикация във вестник „Янтра днес” от 08.12.2010 г. за проведения семинар по проблемите на 3D технологиите на тема “Изследване и прилагане на 3D технологии за създаване на интерактивни виртуални пространства”.
4. Публикация във вестник „Янтра днес” от декември 2011 г. за проведения семинар по проблемите на 3D технологиите на тема “Иновативни постижения при 3D технологиите за визуализация”.
5. Публикация във вестник „Янтра днес” от 20 ноември 2012 г. на тема “В Университета оборудваха зала за 3D обучение”.

XIV. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

I.Член на:


 1. САИ (Съюз по Автоматика и Информатика);

 1. Управителния съвет на СУБ (Съюз на Учените в България)- клон В.Търново;

 2. Управителния съвет на ДРЗ „Мисъл” – Велико Търново;

 3. Академична общност по компютърни системи и информационни технологии, България;

 4. Комитета за наблюдение по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси” (2007-2013).

 5. Работна група написала СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014-2020г.)- Приета от Министерски съвет на 2.07.2014 г

II.Оценител към МОН по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (2007-2013).

III. Заместник председател на Контролния съвет на ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” – втори мандат.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница