Научни публикации на проф. Д-р вихрен бузовДата19.07.2018
Размер123.28 Kb.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОФ. Д-Р ВИХРЕН БУЗОВ

 1. КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, МОНОГРАФИИ:
 1. БУЗОВ,В. (1998), Практическа логика или изкуството на аргументацията, НВМ-Пл. Христов, 144 с.;

 2. БУЗОВ,В. (1999), Аспекти на правната логика, С., “Д. Яков”, 145 с.;

 3. БУЗОВ,В. (2001), Логика (кратък курс), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 91 с.;

 4. БУЗОВ,В.,(2002), Философия на езика, “Одри”, 128 с.;

 5. БУЗОВ,В., В. Стефанов и др.(2002), Логика. Учебно помагало за средното училище., “Немезида”, 296 с.;

 6. БУЗОВ,В. (2003), Философска логика, “Пик”, ВТ, 105 с.

 7. БУЗОВ, В. (2006), Светът на нормите, “Одри”, Враца, 176 с.;

 8. БУЗОВ, В. (2007), Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на решения, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 117 с.;

 9. БУЗОВ, В. (2007), Бележки по философия и логика на правото, Учебно помагало за студенти по право, философия, социални и политически науки, “Одри”, 120 с.;

 10. БУЗОВ,В. (2008), Кратки бележки по философия. Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки, “Одри”, 104 с.;

 11. БУЗОВ, В. (2009), Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии., „Абагар”, В. Търново, 196 с.;

 12. БУЗОВ, В. (2010), Философия на правото и правна логика в глобалната епоха, Издателство „Абагар”, В. Търново, 240 с.;

 13. BOUZOV, V. (2011), Rationality, Decisions and Norms in the Globalization Era (Essays in Practical Logic), V. Turnovo, „Ивис”, 124с.

 14. Bouzov, V. T. Kaleynska, A. Markovska et.al. (2012), „Влияние на европейската интеграция върху граничните региони”,„Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță”, Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий”;

 15. Бузов, В., Д. Тасевска и др. (2013), История на Философски факултет, „Фабер”.

 16. Bouzov, V., (2016). 20th-Century Bulgarian Philosophy of Law: From Critical Acceptance of Kant’s Ideas to the Logic of Legal Reasoning – in: Pattaro, E., C. Roversi (eds.) A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. V.12 (1), Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Springer, pp.681-690; (ISBN 978-94-007-1478-6)Б.ПУБЛИКАЦИИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И В ЧУЖБИНА:


 1. BOUZOV, V.(1999), Norms as Decisions – in: Volume of Abstracts, 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 20-26, 1999, Cracow, Poland, p.386;

 2. BOUZOV, V. (2001), Der Balkan – Ein ZusammenstoB von Kulturen oder die Konfrontation von Zivilizationen [Balkans – Clash of Cultures or Confrontation of Civilizations (Popper v/s Huntington) ] – in: Pulverfass Balkan. Mythos oder Realität, Internationales Symposium; P. Angelova, J. Veichtbauer (Hrsg.), Rörig Universitãtsverlag, S.187-195;

 3. BOUZOV, V. (2003), Scientific Rationality, Decision and Choice – in: Bulgarian Studies in the Philosophy of Science (ed. Dimitri Ginev), Boston Studies in the Philosophy of Science Volume 236, Kluwer Academic Publishers, pp.17-29;

 4. BOUZOV,V., (2003), The Balkans: Clash of Cultures or Confrontation of Civilizations (Rejection of Cultural Relativism: Some Arguments) – in: Culture in the Process of Development, Regionalization amd Eurointegration of the Balkans, Sven, Nis, pp.233-239;

 5. BOUZOV,V. (2003), Analytical Philosophy in Bulgaria – in: Ruch Filozofyczny, Tom LX, N4, Torun, pp.557-664;

 6. BOUZOV, V. (1998), Rejection of Cultural Relativism (Some Arguments) – in: Obshtestva v prehod – teoria i praktika [Societies in Transition – Theory and Practice], III th International Conference of the Council of Europe, Veliko Turnovo, Bulgaria, pp. 229-235;

 7. BOUZOV, V. (1998), What is Meant by ‘General Terms’? – in: Universal and Particular (Papers from 20th Session of the Varna International Philosophical School), Sofia, pp.94-99;

 8. BOUZOV,V. (2000), Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law – in: Philosophy Between Two Centuries (Proceedings of XXI Varna International Philosophical School), Institute for Philosophical Research – Bulgarian Academy of Sciences, pp.269-272;

 9. BOUZOV,V. (2003), Norms, Values and Scientific Rationality – in: Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, 29 May-01 June 2002, IphR-BAS, Sofia, pp.382-384;

 10. BOUZOV,V. (1998), First Summer School for Theory of Knowledge – in: Философски форум №1, с.201-202;

 11. BOUZOV, V. (1995), ‘Natural Kind’ Terms, Causal Theory of Reference and Some Old Philosophical Problems – in: Language and Consciousness. Abstracts., An International Symposium, Varna, pp.7-8;

 12. BOUZOV, V. (1997), Rationality, Decision and Choice – Presentation at the First Summer School for Theory of Knowledge, August 16-31, Madralin, Poland, (pespmc1vub.ac.be/AFOS/Default.html)

 13. BOUZOV,V. (В. Бузов),(2004), Икономически либерализъм или комунитаризъм: перспективите на Балканските общества [Economic Liberalism or Communitarianism: the Prospects of Balkan Societies] – в: Regionalni razvoi i integracjia Balkana u structure EU – Balkanska raskrsca I alternative [Regional Development and Integration of Balkans into the EU-Strctures – Balkan Crossroads and Alternatives], Nis, Serbia, “Sven”,s.145-153;

 14. BOUZOV,V. (2001), Philosophy of Law, Syllabus (www.ceu.hu/crc/syllabi/alumni/philosophy/bouzov.html)

 15. БУЗОВ,В. (1990), Логическая структура гипотез в науке – В: Сб.Logic and Applications, Ist International Symposium on Logic and Applications, BAS, Sofia, pp.54-57;

 16. BOUZOV,V.,2004, Norms as Decisions – in: ARHE, Casopis za filozofii, N2, Novi Sad, pp.113-117.

 17. БУЗОВ,В.(2005), The State and the Protection of National Culture (Държавата и защитата на националната култура) – in: Models of Cultural Policy under the Condition of the Multicultural Societies at the Balkans and the Eurointegration Process, Sven, Nis, pp.27-33;

 18. БУЗОВ, В. (2006), Толерантността на балканските общества [BOUZOV, V., Tolerance in Balkan Cultures] – в: Геокултура развоjа и култура мира на Балкану (етничка и религиjска позадина [The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans (Ethnic and religious Background)], Faculty of Philosophy, University of Nis, s. 173-179 (in Bulgarian);

 19. BOUZOV, V., (2008),L. Wittgenstein and K. Ajdukiewicz on the Normativeness of Meaning-Rules-in: 6 International Congress of AnalyticPhilosophy, Volume of Abstracts, (ed.by V.Kukushkina, K. Kjania-Placek), Krakow, p.130;

 20. BOUZOV, V. (2009), On Some Contradiction of the Socialization of Youth in Bulgaria: the Crisis of Social Values – in: Protivurecnosti socijalizacije mladich i uloga obrazovanja afirmacji vrednosti culture mira, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, с.57-63;

 21. BOUZOV, V., 2009, 20 YEARS TRANSITION IN BULGARIA: A CRISIS OF SOCIAL VALUES – in: Clovek-Dejiny-Hodnoty IV (Jako Filozoficky, sociologicky a politologicky problem) red. H. Petrucijowa, J. Faber [Man-History-Values IV (As Philosopical, Sociological and Politological Problem)], University of Ostrava, Ostrava, pp.120-124;

 22. BOUZOV, V. (2010), Media, Balkan Conflicts and the Globalization of the Culture of Peace – in: Медиjи и култура мира на Балкану, Филозофски факултет, Университет у Нишу, Центар за социолошка истраживаниа, Ниш, pp.169-175.

 23. BOUZOV, V., (2009), Some Remarks on Norms of Scientific Rationality. Abstract. – in: http://philosophie.ch/sopha2009/?p=227 (Swiss Portal for Philosophy: Congrès triennal de la Societe de Philozofie Analytique, Genève 2-5 septembre 2009);

 24. BOUZOV, V. (2010), Scientific Rationality as Normative System – in: Logos&Episteme. An International Journal of Epistemology N 2, Romanian Academy-Iasi Branchр pp.247-257;

 25. BOUZOV, V. (2011), Certain Problems in the Ongoing Reform of Bulgaria’s National Security System – in: Tрадицjа, модернизацjа, идентитети. Место традицje и модернизацje у различитим концепциjама и стратегиjама развоjа земля у траанзиции, Университет у Нишу, сс.229-235;

 26. BOUZOV, V. (2011), Social Responsibility and Political Participation (the Case of Bulgarian and Romanians) – in: In: The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press and St. Cyril and St. Methodius University Press, pp.15-19.

 27. BOUZOV, V. (2012), The Knowledge Society in Global Perspective – in: Limits of Knowledge Society. Antropology and Cultural Studies (2). Ethics, Social and Political Philosophy. Eds. I. Frasin, Codrin Dinu Vasiliu, Colectia Societate&Cunuastere, Institutul European, Iasi, pp.91-105.

 28. Bouzov, V. (2012), Global Injustice as a Challenge to the World Today – in: Creation and Creativity in the 21th Century. Interdisciplinary Researches., Chirimbu, S. et al. (coord.), STEF, pp.634-636.

 29. BOUZOV, V. (2012), On Rationality of Collective Choice in the Context of Mankind – in: Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Proceedings of International Scientific Conference – Baia Mare, Romania, pp.115-125.

 30. BOUZOV,V. (2012), Global Injustice as a Threat to World Security – In: Public Reason, An International Journal, Bucharest v.4, N1-2, pp.226-232 (http://publicreason.ro/cuprins/8)

 31. Bouzov, V., 2012, Can the International Community of Today Use Political Violence in a Legitimate Way? – in: Political Violence (Uros Suvakovic ed.), Филозофски факултет, Kosovo, pp.123-129;

 32. BOUZOV, V. (2013), On the Justification of Cooperative Decisions in the Field of Knowledge – in: Rethinking Politics for the Knowledge Society, eds. T. Dima, K. Gasparel, Dan Simbotin, Iasi, pp.57-63;

 33. BOUZOV, V. (2013), Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law (The Globalization Era Challenges: Technological vs. Dialogical Theories) – in: Significance and Interpretation within the Knowledge-Based Society, ed. D. Simbotin, P. Dunca, Baia Mare pp.203-209;

 34. BOUZOV, V. (2013), Two Projects of Knowledge-Based Society – In: Unity and Diversity in Knowledge Society. Epistemology and Philosophy of Science & Ethics, Social and Political Philosophy& Economic Theories and Practices. Proceedings of International Conference, Iasi, Institutul European, pp.83-89;

 35. Bouzov, V.(2013), “Europe 2020” Some Problems of Development in Romania and Bulgaria In: MAXIMIZING COMPARATIVE ADVANTAGES OF CROSS-BORDER REGIONS (THE EUROPEAN INTEGRATION OF ROMANIA AND BULGARIA:PROBLEMS AND ISSUES). A Thematic Collective Book, Ex-Press, pp.15-22;

 36. Bouzov, V. (2013), On Justification of Legal Decisions – Efficiency or Correctness – in: THE YEARBOOK OF THE ,,GH.ZANE” INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH VOL. 22, ISSUE 1, 81-86;

 37. Бузов, В. (2014), Глобальные вызовы безопасности на Балканах – В:

«Безопасность Черноморского региона в контексте современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья», Cishinau, Moldova, s.4-7;

 1. Bouzov, V. (2014), Political Confrontation Today and the Global Terrorism Challenges to the Balkans – in: Tradition, Modernization and Identities 4. Dialogue of Cultures and Partnership of Civilizations on the Balkans, Nis, Faculty of Philosophy, 107-113;

 2. Bouzov, V. (2014), Forced Migration as a Global Security Challenge – in: Intense Erasmus Program “Glocal Understanding of Forced Migration” (http://ip4migration.wix.com/ip4migration#!materials/c13ya)

 3. Bouzov, V. (2014), Problemi na obrazovatelnata integracjia na malcinstvenite etnokulturni obshnosti v Bulgaria [Problems of Educational Integration of Ethnic and Cultural Minorities in Bulgaria] – in: Education and Balkan Societies on the Road to Culture of Peace and European Integration, Nis, Faculty of Philosophy, Serbia pp. 247-253;.

 4. Bouzov, V. (2015), Forced Migration, Global Media and Peace Culture – in: Nauka I savremeni universitet, NISUN 4, University of Nis  T.2 Drjavnost, demokratizacja I kultura na mira [Science and Modern University 4. V.2, Statehood, Democratization and Peace Culture], Tematic Collection Book, Filozofski fakultet, University of Nis, Serbia, pp.249-257.

 5. Bouzov, V. (2015). Globalization and Cosmopolitanism: Some Challenges – in: Dialogue and Universalism N 2, pp.236-244; 1. ДРУГИ РАБОТИ: СТУДИИ И СТАТИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


СТУДИИ

 1. БУЗОВ, В. (1995), Научната рационалност като европейска ценност – В: Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Т.86, 1993, Център по културознание, 1995, с.145-159;

 2. БУЗОВ,В.,. (1996), Рационалност, познание, култура – в: Философия и култура (Съст. Р. Данкова), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, ВТ, с.253-294;

 3. БУЗОВ,В.,(1997), Логиката на научните открития пред нови перспективи– В: Философия и наука, (Е. Данков – съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.167-206;

 4. БУЗОВ, В.,. (2001), От философия на езика към философия на съзнанието – в: “Философия и психология” (Данков, Е., Ст. Горчев съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека “Диоген”, с.156-175;

 5. БУЗОВ,В., (2003), За същността на нормите и нормативния дискурс – В: “Философия и етика”, Библиотека “Диоген”, (съст. Л. Андреев), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.87-103;

 6. БУЗОВ, В., (2003), Норми, оценки, истинност – В: “Ценности и ценностни ориентации”, (съст. С. Марков), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.31-41;

 7. БУЗОВ, В., (2004), Философията на математиката в сянката на Кант – В: (Канавров,В., Г. Донев), Кант и диалогът на традициите. Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200 годишнината от смъртта на И. Кант, УИ “Неофит Рилски”, с.300-317;

 8. БУЗОВ, В., (2003), Норми, оценки, истинност – В: “Ценности и ценностни ориентации”, (съст. С. Марков), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.31-41;

 9. БУЗОВ,В.,(2004), Основни теми и проблеми в съвременната аналитична философия на езика – В: Сб. “Философия и език”, Библиотека “Диоген”, Съст. В. Бузов, УИ “Св. св. Кирил и Методий, с.44-68.

 10. БУЗОВ, В., (2005), Четенето на книги като философски метод (За същността на философската аргументация) – В: Р. Данкова, Л. Георгиев, Е. Данков (съст.), Книгоиздаване и философска култура, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.211-235;

 11. БУЗОВ, В., (2005), Научна рационалност, избор и решение – В: “Съвременна философия. Човекът между крайното и безкрайното”, Библиотека “Диоген”, (съст. Е. Данков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.110-140;

 12. БУЗОВ, В. (2006), Теория на рационалните решения и праксиология – В: “Философия и праксиология”, Библиотека “Диоген”, (съст. М. Минчев), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.51-71;

 13. БУЗОВ, В. (2006), За логическата коректност на доказателството от движението за съществуването на бога на св. Тома от Аквино – В: Сб. “Ars и Scientia през Средновековието”, Сборник от научна конференция, (съст. Н. Божилова), “Одри”, с.141-153;

 14. БУЗОВ, В. (2008), За мястото на логиката в изграждането на Новоевропейската култура, В: Сб. “Европейските институции на знанието в началото на Новото време”, (съст. Вихрен Бузов), “Одри”, с. 126-144;

 15. БУЗОВ, В. (2009), Университетските ценности в в развитието на Universitas Jagiellonica и Universitas Carolina през XIV-XVI век.- В: Сб. “Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм”, Сборник от научна конференция, Съст. В. Бузов, Издателство “Абагар”, Велико Търново, с.29-59;

 16. БУЗОВ, В. (2010), Лудвиг Витгенщайн и Казимеж Айдукевич за нормативността на езиковите правила – В: Критика и хуманизъм № 1 (31), Тема на броя: „Аналитичната философия” (съст. А. Бешкова и др.),сс.139-151;

 17. БУЗОВ, В., (2010), Глобалните кризи на сигурността – В: Бузов, В., И. Райчев (съст.), Глобализацията: философски и социологически аспекти, Библиотека „Диоген”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.38-55.

 18. Бузов, В.,(2010, Ранномодерните университети, властта и обществото – В: сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.31-48

 19. Бузов, В., 2010, Модерната наука като креативен продукт на европейската култура – В: сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.205-231


СТАТИИ


 1. БУЗОВ,В. (1992), Математиката като логика; Границите на формалното познание, възможностите на аксиоматичния метод; Светоусещането на математика ( Представяния на Б. Ръсел и А. Уайтхед, К. Гьодел, Д. Хилберт и А. Колмогоров) – В: Философия №2, Специален брой за философия на математиката, с.10-12, 16-18, 21-23, 33-35.

 2. БУЗОВ,В., М. Апостолова (1992), Експерименталната проверка на хипотези в съвременната биология – В: Сб. Естествознанието и биологията пред прага на XXI век, ИФИ-БАН и Биологически факултет на СУ, Варна, с.19-28;

 3. ШОПОВ,К., В. Бузов (1993), Философия и логика на правото в утилитаризма на Джереми Бентам – Правна мисъл № 4, с.58-79;

 4. БУЗОВ,В. (1993), Индуктивното обяснение в научното изследване – В: Сб. Трансцедентална философия, наука и морал. Сб. Статии, ИФИ-БАН, С., с.157-168;

 5. БУЗОВ,В. (1993), В търсене на индуктивната машина – В: Философски алтернативи, №2, с.7-15;

 6. БУЗОВ,В. (1993), Логически проблеми пред доказването в съда – В: Практическо право, №8, с.36-39;

 7. БУЗОВ,В. (1993), Единството на обяснение и разбиране – В:Сб. Парадигмата на третата култура, Технически университет, С., с.58-79.

 8. БУЗОВ,В.(1994), За философския метод, логиката и творчеството – В: Философски алтернативи № 2, с.91-95;

 9. БУЗОВ,В. (1994), Религиозните убеждения на учените – В: Сб. Хуманизъм, наука, религия, ИСТРОС-студии, ЕРИДАН-ООД, С., с.20-29;

 10. БУЗОВ, (1995), Научната рационалност в културологична перспектива – В: Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Т.84 за 1991 г., Център по културознание, с.119-129;

 11. БУЗОВ,В. (1995), Постмодерна ли е антинауката? – В: Сб. Хуманизъм, наука, религия. ИСТРОС- студии, Ч.III, с.59-65;

 12. БУЗОВ,В. (1995), Рационалност и икономически решения – В: Сб. Иновациите в икономиката и културата, Сб. Статии, ЮЗУ “Неофит Рилски” – ИКономически факултет, Враца, с.44-53;

 13. БУЗОВ,В. (1995), Попъровият антииндуктивизъм – амбиции и резултати – В: Философски алтернативи, № 3, с.13-17;

 14. )БУЗОВ, В. (1995), Социокултурната детерминация на наблюдението и експеримента в науката – В: Обща и приложна културология № 1, Център по културология, С., с.16-26;

 15. БУЗОВ,В. (1996), Плурализмът, критическата рационална дискусия и културният релативизъм – В: Сб. Философия, история, хуманизъм (ред. А. Стефанов и др.), ИФИ-БАН, СУ “Св. Климент Охридски”, с.171-175;

 16. БУЗОВ,В. (1996), Върху епистемологическите основи на икономическия либерализъм на Фридрих Хайек – В: сб. Общество, икономика, култура, Сборник статии (ред. О. Стоичкова), ЮЗУ “Неофит Рилски”, с.61-67;

 17. БУЗОВ,В.. (1996), Съществуват ли обективно естествените типове? – в: Философия N 2, С., с..66-72.

 18. БУЗОВ,В., (1996), Индуктивният извод и диалектиката на познанието – В: Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Т.86, Книга философия, с.127-135;

 19. БУЗОВ,В.,. (1997), Науката логика като практическо изкуство – в: Философия N 2|3, С., с.75-83;

 20. БУЗОВ,В., (1997), Проблеми, теории, модели- В: Философски алтернативи № 3, с.31-35;

 21. ЗВЕЗДАРОВ,А., В. Бузов (1998), Относно необходимостта от курсове по методология и по теория на географията във висшето образование – В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Т.2, Книга география, с.195-207;

 22. БУЗОВ,В., (1998), Логиката на откритията не е изоставена! – В: Философски алтернативи №3-4, с.13-18;

 23. БУЗОВ,В. (1998), Полската аналитична школа: от логика към онтология – в: Философски форум N 2\3, С., Balkam, с.212-219;

 24. БУЗОВ,В.. (1998), Постмодернистката критика на рационализма и науката: граници на валидност – in: Осмисленост, смисъл, опосредстваност , Критика и хуманизъм, С., с.124-133;

 25. БУЗОВ,В. (1998), В защита на модерността – В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, книга 3, Философия, Т.4, с.211-224;

 26. БУЗОВ,В. (1999), Дедукцията и новото знание. – В: Философия, № 6, Издание на МОН, с.31-37;

 27. БУЗОВ,В. (1999), Нормативното битие на правото в логически аспект – В: Правна мисъл № 2, БАН, с. 61-70;

 28. БУЗОВ,В. (1999), Бейсианизъм или попърианство – В: Философски алтернативи № 5-6, ИФИ-БАН, с.70-72;

 29. ГУРОВА,Л.,В.Бузов, (1999), ХI Международен конгрес по логика, методология и философия на науката – В: Философски форум №4, с.213-219;

 30. БУЗОВ,В. (1999), Държавата и общите ценности – В: Сб. Общества в преход: теория и практика: сборник доклади от V Международна научна конференция, Велико Търново, с.123-129;

 31. БУЗОВ,В. (2000), Езикова общност и конвенции – В: Сб. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.318-322;

 32. БУЗОВ,В. (2000), Рационален ли е българският преход? – В: Сб. Общества в преход: теория и практика (съст. Т. Калейнска), Церебрум, В. Търново, с.14-17;

 33. БУЗОВ,В.(2000), Икономически либерализъм или комунитаризъм –В: Сб. Реалната икономика в условията на паричен съвет. Сборник. Научна конференция (ред. О. Стоичкова, Т. Каролова), УИ “Неофит Рилски”, с.121-127;

 34. БУЗОВ,В.,(2001), Логиката и модерната европейска култура – В: сб. Философия и европейски ценности, Научна конференция, УНСС, с.9-18;

 35. БУЗОВ,В. (2001), Съвременната полска философия на правото– в:

Юридически свят N 1, Sibi, с.64-75;

 1. БУЗОВ,В.,2002, Либерализмът – сбърканата философия на българския преход – В: Сб. България в началото на ХХI век – икономическа, правна и социална трансформация, Faber, с.215-219;

 2. БУЗОВ,В. (2003), Казимеж Айдукевич и директивните теории за значението – В: Философски форум № 11, с.43-48;

 3. БУЗОВ,В. (2004), Опровержението в социалните науки – В: Философия № 4, Издание на МОН, с.32-37;

 4. БУЗОВ, В., (2005), Формалната теория на убежденията като средство за анализ на развитието на познанието – В: Сб. “”Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността, Сб. научни изследвания, Virtual Center, С.; с.167-176;

 5. БУЗОВ, В.(2005), Приносът на Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Климент Охридски” в развитието на философските изследвания и образование – В: Философски алтернативи № 1, с.103-111;

 6. БУЗОВ, В.(2005), Приносът на Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Климент Охридски” в развитието на философските изследвания и образование – В: Философски алтернативи № 1, с.103-111;

 7. BOUZOV, V., (2005), Two Directive Theories of Meaning: K. Ajdukiewicz and L. Wittgenstein – in: “Ludwig Wittgenstein and Analytic Philosophy”. Papers of the Conference on the Occasion of the 115-Anniversary of His Birth, Sofia, Куту, pp.54-60;

 8. БУЗОВ, В. (2006), 10 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – В: Философски форум № 1 (13), с. 234-241;

 9. БУЗОВ, В., (2006), В защита на модела на нормите – В: Сб. “Истина и справедливост в наказателния процес, (Съст. Б. Велчев), УИ “Св. Климент Охридски”, с.74-85;

 10. БУЗОВ,В., (2006), Философията на математиката: проблеми и перспективи – В: Сб. «Математика, информатика и компютърни науки», Научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» 12-13.05.2006 г. В. Търново, Изд. «Слово» с.232-236;

 11. БУЗОВ, В., (2007), Европейските ценности, стратегическите цели на ЕС и присъединяването на България – В: сб. “Политика, европейска интеграция и социална промяна”, Т.1 (Съст. В. Бузов, Т. Калейнска), с.94-100;

 12. БУЗОВ, В., (2007), Социалната държава, европейската интеграция и перспективите на балканските общества – В: сб. “Политика, европейска интеграция и социална промяна”, Т.1 (Съст. В. Бузов, Т. Калейнска), с.136-141;

 13. БУЗОВ, В. (2007), Толерантността като доминация – В: Сб. “Толерантност и етърпимост в международните отношения”.Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.163-168;

 14. БУЗОВ, В. (2007), Сблъсъкът на културите в спорта – В: „Комуникация, спорт и култура” (съст. М. Златева, Д. Петкова), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, сс.49-56;

 15. БУЗОВ, В. (2008), За образите на балканския национализъм – В: „Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи”, (съст. М. Златева), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, с.155-161;

 16. БУЗОВ, В. (2008), На моите учители в логиката, или съществува ли школа в българската логика – В: Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.9-20;

 17. БУЗОВ, В. (2008), Индукцията и логиката на решенията (позакъснял отговор на някои забележки на моя рецензент доц. д-р Недялко Мерджанов) – В: Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.151-161;

 18. БУЗОВ, В., (2008), Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред. В: ХХI век Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.53-60;

 19. БУЗОВ,В.(2008), За рационалността на Европейската политика на сигурност – В: Сб. “Политика и национална сигурност”, НВУ “В. Левски” и ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с.129-142;

 20. БУЗОВ,В. (2009), Толерантността като ценност в политическото общуване – В: Сб. Философия, история, политика, Библиотека “Диоген”, (съст. З. Иванов, Ф. Узунов), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.182-187;

 21. БУЗОВ, В. (2010), За новата стратегическа концепция на НАТО – В: Сб. „Проблеми на националната и международната сигурност”, (съст. В. Бузов), „ИВИС”, В. Търново, с.144-151;

 22. БУЗОВ, В. (2008), За мястото на логиката в изграждането на Новоевропейската култура, В: Сб. “Европейските институции на знанието в началото на Новото време”, (съст. Вихрен Бузов), “Одри”, с. 126-144;

 23. Бузов, В.(2012), Имат ли съдебните дела „правилно решение”? (Несъгласия с Дуоркин) – В: Етиката в българската правна система, съст. В. Драмалиева, Е. Маринова, Издателски комплекс УНСС, сс.105-113.

 24. Бузов, В. (2014), 20 години на специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – В: Сб. „20 години специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Библиотека „Диоген”, съст. В. Бузов, 5-43;

 25. Бузов, В. (2014), Аналитичната философия в България – В: Сб. Сб. „20 години специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, съст. В.Бузов, Библиотека „Диоген”, 65-78;

 26. Бузов, В. (2014), Нови рискове за сигурността на Балканите – В: Сб. „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите” Том 1, Изд. „Ивис”, (предстояща публикация

 27. БУЗОВ, В. 2015, Крахът на неолибералните утопии – В: Бузов В. (съст.), Философия и общество, Библиотека „Диоген”, с.12-35;


 1. Преводи


Преводи на част от книгата на Дж. Бентам “Въведение в принципите на нравствеността и законодателството” (Политическа мисъл №1,1994), на статия на Марио Бунге (“Философски алтернативи №1,1993) (от английски), на статии на М. Пшеленцки и Т. Чежовски (от полски език).Участвал съм в повече от 30 международни и национални научни конференции с доклади и научни съобщения.

 1. Проекти:

 • 2011-2012 „Maximizing comparative advantages of border regions” University of Craiova, Faculty of Social and Humanistic Sciences - Lead Partner, St. Cyril and St. Methodius University, Philosophical Faculty, (project coordinator), Romania-Bulgaria Program of Transborder Cooperation 2007-2013, Second call – 486000 euro -Project coordinator (http://crossbgborder.com/cbcrobg/index-bg.html)

 • Coordinator - Intensive Erasmus Programme “Glocal Understanding of Forced Migration”, Lead Partner GEDIZ University, Izmir, Turkey, participation of 13 universities (http://ip4migration.wix.com/ip4migration#), The research team is preparing a thematic collective book;

 • Lead functional expert of the Project BG051PO001-3.3.07-0002 “Student Practices”;

 • 2008-2011 “Academic forum on security problems” supported by the University of Veliko Turnovo (scientific grant for 3 years), Head of the project

 • 2006-2009 “Institutions of Knowledge in Europe in the Early Modern Time period” supported by the Ministry of Science and Education, National Scientific Foundation, Bulgaria, Head of the project.

 • 2012-2014 Project 179074 “Tradition, Modernization and Identities in Serbia and in the Balkans in the Processes of European Integrations“, University of Nis, Centre of Sociological Studies – по този проект проведохме голямо социологическо изследване сред студенти съвместно в три страни – Сърбия, Македония и България;

 • 2010-2013 POSDRU проект 2010-2013 89/1.5/S/56815„Knowledge-Based Society – Researchs ,Debates, Perspectives” Project „The Knowledge Based Society – Researches, Debates, Perspectives” – Romanian Academy- Iasi Branch, University of Baia Mare, Romania.

ПОДПИС:


(проф. д-р Вихрен Бузов)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница