Норвежки финансов механизъм 2009-2014 Програмна област бг 13Дата08.05.2017
Размер72.01 Kb.


НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014

Програмна област БГ 13


Приложение № 1ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предоставяне на услуга - мобилна интернет връзка "за мобилен офис""

за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на Шенгенското законодателство“, Програма БГ 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи" (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014


1. Технически изисквания:


2 броя - 3G или 4G Интернет рутер


Показател


Минимални изисквания (изискано от Възложителя)

GSM BAND (GSM/GPRS/EDGE)

Честотен диапазон използван от Изпълнителя

UMTS/HSDPA/HSUPA BAND

Честотен диапазон използван от Изпълнителя

Wireless стандарт

802.11 b/g/n

Скорости на трансфер

Up to 300Mbps in 802.11n,

Up to 54Mbps in 802.11g,

Up to 11Mbps in 802.11b


Wireless сигурност

64/128-bit WEP, WPA & WPA2

Firewall

Network Address Translation (NAT)
Stateful Packet Inspection (SPI)

USIM слот

Standard 6-pin SIM card interface

VPN

L2TP/PPTP/IPSEC VPN
4 Dedicated IPSec tunnels

Температурен диапазон, в който устройството функционира нормално

0 ÷ 40˚ C

Диапазон на влажност, при която устройството функционира нормално

10 ÷ 80 ℅

Интерфейси

4 x LAN (RJ-45)
1 x WAN (RJ-45)
1 x External 3G antenna

Индикатори

WAN, LAN, 3G или 4G, Signal

Антена

Външна (да е в комплекта)

Допълнителни изисквания към рутера

Да не е заключен към конкретен Интернет доставчик както и към конкретни SIM карти

2 броя стандартни SIM карти

Месечен неограничен Интернет

  • 20GВ на максимална скорост;

  • неограничен Интернет със скорост 1258Kbps след изчерпване на лимита от 20GВ2. Допълнителни технически изисквания към участника:

2.1. Предложеното оборудване, трябва да отговаря или да надвишава минималните изисквания от техническата спецификация.

2.2. Да представи декларация, че цялото оборудване е ново, не е използвано преди това и е в производствената листа на производителя за 2015 г. или 2016г.

2.3. Да декларира наличност на оригинални резервни части, модули и възли, необходими за техническата поддръжка и отстраняването на повредите, като същите са за негова сметка. Ако осигуряването на дадени части, модули или устройства се окаже невъзможно, да осигури алтернативно решение, като подменените артикули със същите или с по-добри характеристики

2.4. Да представи декларация, че разполага със сервиз (собствен или нает) за сервизно обслужване на доставеното оборудване.

2.5. Да декларира, че ще поддържа наличност от резервни части за доставеното оборудване за целия период на договора.

2.6. Да осигури една контактна точка с адрес и телефонни номера, както и списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ за заявяване на гаранционни проблеми. Да бъдат налични всички начини за подаване на заявка за сервизна дейност (ЗСД) - телефон, факс и e-mail в контактната точка .

2.7. Да разполага с работеща система за обслужване на услугите на клиента, в която Възложителя да може да регистрира онлайн заявка (Тгouble Ticket - ТТ) за възникнали проблеми, да генерира заявки за допълнителни услуги, да се задават и обсъждат технически въпроси с квалифицирани специалисти на Изпълнителя от различни негови звена.

Системата трябва да проследява на всеки етап статуса на заявката – отворен, обработва се и затворен и да може да се наблюдава от Възложителя;

Системата за ТТ трябва да има клиентска база данни, съхраняваща всички подадени от Възложителят заявки със следните атрибути:

- дата и час на регистриране на заявката;

- етапите на решаване на регистрирания проблем или статуса на допълнителната услуга;

- време за ескалация между отделните технически звена обработващи заявката на клиента;

Системата трябва автоматично и регулярно да изпраща на Възложителя информация за смяна на статуса на заявката на предварително посочени e-mail от Възложителя.

Да предостави онлайн достъп на Възложителя до системата за ТТ чрез web приложение с индивидуален достъп чрез потребителско име и парола;

Като доказателство за наличие на работеща система с покритие на всички описани по-горе функционалности Участника /Изпълнителят трябва да предостави в офертата си:

- детайлно описание на начина на функциониране;

- описание на параметрите на предоставяните услуга, които се следят от системата;

- демонстрация на имплементирана система на настоящ клиент/услуги като предостави url, потребителско име и парола за достъп до нея.

2.8. Да декларира времената за реакция след подаване на заявка в системата за ТТ както следва::

- При регистриране на проблем с преносната среда – до 5 минути след подаване на заявката;

- При регистриране на проблем с крайните комуникационни устройства – до 30 минути след подаване на заявката;

2.9. При подаване на заявка за сервизна дейност (ЗСД) по телефон от оторизирани служители на Възложителя се съобщава серийния номер на повреденото оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава по e-mail приемането на ЗСД и предоставя номера, под който е регистрирана заявката

2.10. Ако заявеният проблем не може да бъде решен чрез дистанционна връзка, Изпълнителят по договора ще изпраща квалифициран персонал на място, което следва да става в рамките на не повече от 3 часа от момента, в който Възложителят установи, че проблемът не може да се реши дистанционно.

2.11. След посещение на място от квалифициран персонал на Изпълнителя и невъзможност за отстраняване на проблема, то повреденото техническо оборудване следва да бъде взето за ремонт от Изпълнителя;

2.12. Когато отстраняването на проблема (ремонта) изисква повече от 2 работни дни, Изпълнителят следва да предостави същото или еквивалентно устройство за временна замяна за времето на ремонта.

2.13. Ремонтът се извършва от Изпълнителя с оригинални резервни части. Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) изготвя сервизният специалист, на когото е възложено изпълнението на ЗСД. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. На хартиен носител в два екземпляра се подписват и двете страни - по един за всяка страна.

2.14. Всички разходи, свързани с техническото обслужване и транспортиране на дефектиралите устройства от и до Възложителя, са ангажимент на Изпълнителя и са за негова сметка за целия срок на договора.

2.15. При техническото обслужване и/или замяна на дефектирали SIM карти повредените такива остават при съответното подразделение на МВР и не се връщат на Изпълнителя.

2.16. Да декларира покритие над 70℅ от територията на Р България за услугата „мобилен интернет”:

- доказва се с графична карта за услугата „мобилен интернет” на територията на Р България чрез компютърна симулация на разпространение на радио вълните при изискване на КРС за минимално приемно ниво на открито.

2.17. Гаранция на комуникационното оборудване: 9 месеца, считано от датата на подписване на приемо - предавателен протокол.

2.18. Да представи валиден сертификат по управление на качеството ISO 9001за участника и обхватът му да е за предоставяне на мобилна Интернет услуга или еквивалент.

2.19. Стартиране на услугата “мобилен интернет” да започне до 3 дни от писмено заявяване на готовност от страна на Възложителя.

2.20. Доставката се придружава с декларация/ сертификат за произход за всяко изделие.

2.21. Доставката се придружава с декларация от изпълнителя, в която се посочва, че в случай на отказ или дефект на оборудването за същото е осигурена поддръжка;

2.22. Декларация, че всички изделия трябва да са окомплектовани с необходимите аксесоари, осигуряващи работата им и свързването им към други системи, като например: токозахранващи кабели, входни устройства, захранващи адаптери, кабели за вътрешно и междинно свързване, адаптери, крепежни елементи и други;

2.23. При доставка на етап оферта при, участникът да представи оторизационно писмо от производителя на мобилните конфигурации, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на страната;

2.24. „Участникът избран за изпълнител се задължава да спазва изискванията за осигуряване на информация и публичност съгласно Анекс 9.2 Указания за изпълнение на мерките по информация и публичност от Система за управление и контрол за изпълнението на програма БГ12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” и програма БГ13 “Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ финансирани от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (приложен), публикувани на сайта на МВР http://www.dmp.mvr.bg/Norw_fin_mechanism/Dokumenti/default.htm]

2.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши посещение преди настъпване на последния отчетен период, за да се направи текуща поддръжка, настройка и преглед на механизмите на оборудването.

2.26. Срокове за изпълнение на дейностите по договора:

2.26.1. за доставката на комуникационното оборудване - до 1 /един/ месец от сключване на договора;

2.26.2. за предоставяне на мобилна интернет връзка - до 1 /един/ месец от сключване на договора за период от 9 /девет/ месеца;

2.26.3. за гаранционна поддръжка и обслужване - 9 месеца и започва да тече от датата на подписването на приемо - предавателния протокол по чл.12, ал.2 от проекта на договора.

2.26.4. краен срок за изпълнение на договора – не по-късно от 30.03.2017 г.
Техническото предложение на участника трябва да съдържа документите и ясна и изчерпателна информация в съответствие с изискванията от всички точки от техническата спецификация на Възложителя.

Изготвил:...........П......................

/подпис/

Специалист в „АИС и мрежи”

отдел „ Управление на информацията” - ДМОС

........... ..........П......................................./имена/


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“ по програма BG 13, финансиран в рамките на Норвежки финансов механизъм 2009 -2014 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница