О б щ и н а б р е г о в о утвърдил: кмет: (П)Дата18.06.2018
Размер174.63 Kb.


О Б Щ И Н А Б Р Е Г О В О


УТВЪРДИЛ:
КМЕТ: (П)

(инж. Милчо Лалов)

АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА

2017

Амортизационната политика на община Брегово е разработена на основание дадените указания в ДДС № 05 от 30.09.2016 г. и в съответствие с изискванията на т. 7.1 от СС 4 Отчитане на амортизации.

Унифицирана е за всички второстепенни разпоредители с бюджет в системата на общината.


 1. Класифициране на дълготрайните активи на материални и нематериални

  1. Възприетият подход за класифициране на активите на дълготрайни материални активи и нематериални дълготрайни активи в община Брегово е в съответствие с дефинициите, дадени в СС 16 Дълготрайни материални активи и СС 38 Нематериални дълготрайни активи.


Дълготрайни материални активи

Съгласно т. 2 от СС 16 дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:

              а) имат натурално-веществена форма;

              б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;

              в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

При изготвяне на амортизационния план на дълготрайните материални активи, община Брегово и разпоредителите й в системата се съобразяват освен с определенията, дадени в СС 16 Дълготрайни материални активи и с показателите установимост, притежание, икономическа изгода и балансова стойност.Установимост е възможност за определяне на връзката между конкретен дълготраен материален актив и черпенето на икономическата изгода от него. Очакваната икономическа изгода може да произтича от комбинираното действие на група активи, при което изгодите не могат да се разграничат по конкретни активи. В този случай дълготрайният материален актив се определя (идентифицира) въз основа на: притежаваните от бюджетната организация права върху актива отделно от другите активи; възможността активът да се изведе от бюджетната организация отделно от другите активи.

Притежание е правото на бюджетната организация да получава очакваните икономически изгоди от дълготрайния материален актив, което произтича от: придобитите от общината съгласно действащото законодателство права върху актива;  възможността на общината да ограничи достъпа на други до икономическите изгоди от актива.

Икономическа изгода е постигане (пряко или косвено) в хода на употребата на дълготрайния материален актив на: увеличение на приходите; намаление на разходите.

Балансова стойност - сумата, с която един актив се признава във финансовия отчет, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации и се коригира със загубите от обезценката им и с извършените преоценки.

              В съответствие с изискванията на т. 3.1 от СС 16 Отчитане на амортизации община Брегово признава и отчита един актив като дълготраен материален актив, когато:

                а) отговаря на определението за дълготраен материален актив;

                б) стойността на актива може надеждно да се изчисли;

                в) общината очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.

              Дълготрайните материални активи, които се състоят от разграничими съставни части, отговарящи поотделно на критериите за дълготраен материален актив, могат да бъдат разделени на своите съставни части и всяка част да се третира като самостоятелен актив (т. 3.2 от СС 16). Това е необходимо, когато съставните активи имат различни полезни срокове на годност или по различен начин осигуряват икономическа изгода за бюджетната организация.


Нематериални дълготрайни активи

  1. Съгласно т. 2 от СС 38 нематериалните дълготрайни активи са установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от общината, които:

 • нямат физическа субстанция (въпреки че могат да се съдържат във физическа субстанция, или носителят им може да има физическа субстанция);

 • са със съществено значение при тяхната употреба;

 • и от използването им се очаква икономическа изгода.

Съгласно 3.1 от СС 38 Нематериални дълготрайни активи, един актив се признава и се отчита като нематериален дълготраен актив, когато:

             а) отговаря на определението за нематериален актив;

             б) при придобиването му може надеждно да се оцени;

             в) от използването на актива се очакват икономически изгоди, доказани със:

- наличие или план за набавяне на достатъчно ресурси, позволяващи на бюджетната организация да получи очакваните икономически изгоди;

- възможност ефективно да изпълнява функционалната си роля в съответствие с намерението на общината относно употребата му;

- ясно дефинирана и конкретизирана техническа осъществимост.


 1. Класифициране на дълготрайните активи на амортизируеми и неамортизируеми

Възприетият подход за класифициране на активите на амортизируеми и неамортизируеми в община Брегово е в съответствие с т. 9, буква „в” и т. 23 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г.

Амортизируем актив е нефинансов дълготраен актив, който подлежи на амортизация в съответствие с приложимата за бюджетните организации и предприятията по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ счетоводна рамка (т. 9, буква „в” от ДДС № 05 от 30.09.2016 г.) .

2.2. Неамортизируеми активи са тези, на които не се начислява амортизация в съответствие с дадените указания в т. 23 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г., а именно:

а) земи, гори и трайни насаждения;

б) активи с историческа и художествена стойност (включително музейни експонати);

в) книги в библиотеките;

г) активи в процес на придобиване;

д) придобити и временно съхранявани от бюджетна организация нефинансови дълготрайни активи, които подлежат на разпределение/предоставяне/прехвърляне на други бюджетни организации, включително в рамките на първостепенната система;

е) приети от общината за временно съхранение, управление и продажба (или друга реализация) на конфискувани, отнети и изоставени в полза на общината нефинансови дълготрайни активи, включително придобити от общината такива активи на нейни длъжници в производството по несъстоятелност;

ж) нефинансови дълготрайни активи, които са в процес на реализация (включително и при ликвидация на съответните дейности и обособени звена);

з) трайно неупотребявани в дейността на бюджетната организация нефинансови дълготрайни активи (за срок повече от една година) при условие, че бюджетната организация изрично ги е идентифицирала и е изготвила реалистична обосновка за това. В случай, че активите започнат да се използват отново като нефинансови дълготрайни активи, за тях отново започва да се начислява амортизация;

и) амортизируеми активи, които след реконструкция, преустройство и/или ремонт или в резултат на други събития са трансформирани в активи с историческа и художествена стойност;

к) активи, за които с указание на Министерството на финансите изрично е определено да не се амортизират, а да се прилага само обезценка (това положение не изключва възможността за съответните активи да се прилага модел на последваща преоценка, доколкото изрично не е определено друго с указания на Министерството на финансите);

л) напълно амортизираните (до остатъчна стойност) активи, доколкото балансовата стойност не е увеличена чрез преоценка на актива или не е ревизирана в посока намаление оценката на бюджетната организация за остатъчната стойност на актива;

м) други нефинансови активи, определени със стандартите и/или указанията по чл. 164, ал. 1 и 3 от ЗПФ.

н) разпоредбата за трайно неупотребявани в дейността на бюджетната организация нефинансови дълготрайни активи (за срок от над една година) се прилага и в случаите, когато общината е получила/придобила актив безвъзмездно от други бюджетни организации, който се очаква да бъде реално използван като амортизируем актив в дейността на бюджетната организация след срок, не по-малък от една година от придобиването му, независимо че преди това прехвърлителят може да е ползвал актива.


 1. Определяне на предполагаемия срок на годност

В община Брегово възприетият подход при определянето на срока на годност на амортизируемите активи е в съответствие с насоките, дадени в т. 3 от СС 4 Отчитане на амортизации и т. 30 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г.

Съгласно т. 9, буква „е” от ДДС № 05 от 30.09.2016 г., срок на годност е периодът, през който се предполага, че амортизируемият актив ще бъде използван или количеството продукция, услуги или други измерими икономически изгоди, които се очаква да бъдат получени от използването на амортизируемия актив.

Насоките, дадени в т. 3 от СС 4 Отчитане на амортизации включват отделни фактори, които са съществени при физическото износване или моралното остаряване, на амортизируемия актив, както и при ограничения върху неговото ползване (правни, фактически), с които общината се съобразява при определяне на срока на годност на амортизируемите активи:

             а) предполагаемото физическо износване включва:

- гаранционния срок;

- степента на използване на възможностите (натоварването) на актива;

- условията, при които ще се ползва активът;

- предоставената информация от предприятието производител за срока на безаварийното ползване на актива в зависимост от условията на ползването и натоварването му;

- възможността на предприятието да извършва икономически обосновани разходи за поддържане на физическото състояние на актива или възможността за сключване на договори за поддръжка на актива от други предприятия;

- обвързаността на употребата на актива с други активи в предприятието; в този случай е възможно срокът на годност на актива да зависи от срока на годност на обвързаните с неговата употреба други активи;

- експертните мнения;

- наличието на договор за подмяна на актива след изтичането на определен срок, от които предприятието смята да се възползва;

- натрупания в предприятието опит в ползването на подобен вид активи и др.;

            б) предполагаемото морално остаряване включва:

- плановете, приети от предприятието, за поетапно или цялостно обновление, прекратяване или промяна на досегашната му дейност;

- вероятността на пазара да се появи усъвършенстван вариант на актива, който икономически да е по-изгоден за употреба в дейността на предприятието;

- моралното остаряване на ползваната в предприятието технология;

- прогнозираните промени в пазарното търсене на произвежданите от предприятието продукти и услуги чрез актива;

- възможността активът да се ползва и за други, различни от тези при закупуването му цели;

- прогнозите на специалисти за моралното остаряване на актива и др.;

            в) ограниченията върху ползването на актива - правни, фактически и др.

Съгласно дадените указания в т.т. 30-35 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г. на Министерството на финансите, общината като първостепенен разпоредител с бюджет при утвърден в счетоводната политика стойностен праг на същественост на дълготрайните активи 1000 лв. определя за амортизируемите активи с първоначална отчетна стойност от 1000 лв. до 1500 лв. включително, без ДДС да се амортизират за две години. Очакваният реален срок на годност на тези активи може да е по-голям.

Прилага се за всички класове амортизируеми активи, с изключение на тези, които са определени в т. 30.6 и т. от 31- 35 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г., чиито срок на годност се определя по общия ред, а именно:


 • компютърните конфигурации, освен когато реалният им срок на ползване съвпада с предполагаемия срок на годност;

 • когато първоначалната отчетна стойност на актива е очевидно нереално занижена и тя би надвишавала 1500 лв. при преоценка;

 • при безсрочно предоставени от държавата/общините за управление амортизируеми активи и тези активи са заведени по баланса на общината по сметките от раздел 2 Дълготрайни активи ;

- капитализирани разходи за основен ремонт и реконструкция (отчетени по сметка 2091) за задбалансово заведени (по сметка 9110) от бюджетната организация наети/предоставени й за ползване за определен срок амортизируеми активи; същите се амортизират за по-краткия от двата срока: очакваният икономически полезен живот на капитализираните разходи или остатъчният срок на наема/ползването на актива.

 • за амортизируемите активи, придобити чрез финансов лизинг се определя срок на годност по общия ред. В случай, че към датата на придобиване на актива чрез финансов лизинг е налице голяма вероятност бюджетната организация да върне актива на лизингодателя преди или към края на лизинговия договор, срокът на годност на актива се определя в рамките на срока на лизинговия договор. По подобен начин се процедира и за амортизиране на капитализираните разходи за основен ремонт на придобит чрез финансов лизинг актив, като в случай, че се очаква активът да бъде върнат в рамките на срока на лизинговия договор, срокът за амортизиране на тези разходи се определя за по-краткия от двата срока: очакваният икономически полезен живот на капитализираните разходи; остатъчният срок на наема/ползването на актива.

За активите, за които се определя 2-годишен срок на амортизиране на основание дадените указания от Министерството на финансите в т. 30 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г., общината не определя остатъчна стойност.

В съответствие с т. 50 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г., община Брегово допуска, когато даден актив включва отделни разграничими и заменяеми (подновяеми при основен ремонт или реконструкция) съществени (като стойност) компоненти със срок на годност, различен от този на целия актив, разработването на отделен амортизационен план за съответния компонент, доколкото амортизируемата стойност на целия актив може да се разпредели на разумна база между този компонент и останалата част на актива.

При прехвърляне на амортизируеми активи между разпоредителите в системата на общината (вътрешни разчети) получателят на актива продължава да амортизира актива като залага същия остатъчен срок на актива и същите параметри на останалите компоненти от прилагания амортизационен план на прехвърлителя (въз основа на предоставена от прехвърлителя информация) или може да заложи изцяло нов амортизационен план въз основа на негова преценка за съответните компоненти.

За целите на начисляването на амортизации и разработване на амортизационните планове, определянето на срока на годност на амортизируемите активи се извършва от работна комисия с представители на отдел „ТСУ”, „ Общинска собственост” и „ Счетоводство” , назначена със Заповед на кмета на общината, като се следват насоките на т.3 от СС 4 – Отчитане на амортизациите.

Работната група отразява предполагаемия срок на годност на активите (полезния живот), в констативен протокол, който задължително съдържа :


 • вид на актива;

 • срок на годност;

 • основание от СС 4- Отчитане на амортизациите

Съставеният протокол е основание за определяне на срока на годност в амортизационния план.

Срока на годност на даден актив се определя от гледна точка на очакваната полезност на актива за общината и е въпрос на преценка въз основа на опита на общината от работа с подобни активи. Срокът на годност е предполагаем и е различен от реалния срок на полезен живот на актива ( т.9 от ДДС 5 / 30.09.2016 г.)

Определяне на предполагаемата остатъчна стойност

В съответствие с дадените указания от Министерството на финансите в т. 9, буква „л” от ДДС № 05 от 30.09.2016 г. остатъчната стойност е предполагаемата остатъчна стойност, която се очаква да се получи от амортизируем актив при изтичането на срока му на годност след извеждането му от употреба.

Община Брегово определя в амортизационния си план да се предвиди очаквана предполагаема остатъчната стойност само на някои активи от следните класове:


 • сгради;

 • „други машини, съоръжения оборудване”;

 • „транспортни средства”;

В съответствие с т. 4.1 от СС 4 при определяне на остатъчната стойност на амортизируемия актив се имат предвид очакваните разходи по извеждането на актива от употреба, които се приспадат се от предполагаемата остатъчна стойност. Те могат да бъдат:

  а) разходи, свързани с бракуването на актива, които се коригират със сумата на материалите и резервните части, получени при бракуването на актива;

б) разходи, свързани със замяната на актива с друг актив или с продажбата му - транспортни, товаро-разтоварни, комисионни и т.н.;

 в) разходи, свързани с възобновяване на средата, върху която активът оказва влияние.

Не се начислява амортизация за активите, чиято балансова стойност е в рамките на очакваната им остатъчна стойност, доколкото не са налице основания за увеличаване чрез преоценка на балансовата стойност на актива. Тази разпоредба не се прилага за активите, за които се възприема подход на игнориране на остатъчната стойност (съгласно т. 4.2 от СС 4 Отчитане на амортизации и т. 68 от ДДС № 05 от 2016 г.).

            Община Брегово, в съответствие с т. 4.2 от СС 4 определя да се пренебрегне остатъчната стойност на амортизируемите активи като незначителна по размер до 100 лв. Амортизируемата стойност на активите в тези случаи е равна на отчетната им стойност.

В съответствие с т. 41 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г. определянето на остатъчната стойност се извършва от всеки второстепенен разпоредител с бюджет в системата на общината. Община Брегово не определя конкретни унифицирани изисквания в тази насока.
 1. Прилагане на линеен метод за амортизиране

Изборът на метода на амортизация в община Брегово отразява модела на потребление на икономическите изгоди и потенциал, съдържащи се в амортизируемия актив. Предвид естеството на дейността на общината и в съответствие с дадените указания в т. 44 от ДДС № 05 от 2016 г., линейният метод е най-подходящия за амортизиране на всички класове нефинансови активи в общината и нейните второстепенни разпоредители с бюджет.

Този метод се прилага, тъй като общината не може да определи ползата от употребата на активите в рамките на срока на годност, поради целта на използването на нефинансовите активи в повечето случаи за административни нужди.

При линейния метод, амортизацията се разпределя пропорционално на периодите, които обхващат предполагаемия срок на годност на амортизируемия актив.

Годишната амортизационна норма е равна на сто разделено на срока на годност в години.

Годишната амортизационна квота е равна на амортизируемата стойност умножена по годишната амортизационна норма.

Месечната амортизационна квота е равна на годишната амортизационна квота разделена на 12 месеца.

 


 1. Друга информация

Тази информация се представя допълнително в амортизационната политика по субективна преценка на община Брегово в съответствие с нейната специфика и характер на дейностите, а именно:

 • за компютърните конфигурации, втора употреба и тези, които са морално остарели се прилага 2-годишен срок на годност, когато същият е реален срок на ползване;

 • на основание изискванията, дадени в т. 7.1 и т. 7.2 от СС 4 Отчитане на амортизации общината преразглежда един път годишно оценката за полезния срок на годност на дълготрайните материални и нематериални активи и ако очакванията се различават значително от предишните оценки, срокът на годност се коригира, както и начислената амортизация за текущия и бъдещи периоди.

 • Прилаганият метод на амортизация също се преразглежда един път годишно и ако е настъпила значителна промяна в очакваните икономически изгоди от тези активи, методът се променя. Промяната на метода на амортизация се осчетоводява като промяна в приблизителните счетоводни оценки, а амортизационните отчисления за текущия и бъдещите периоди се коригират. За минали периоди не се извършва корекция;

 • отчетната стойност на амортизируемия актив се преизчислява при обезценка, или преоценка, в резултат на което се променя и размера на разходите за амортизация;

 • за отписаните амортизируеми активи (поради продажба, прехвърляне, брак или по други причини) не се начислява амортизация;

 • при първоначалното определяне на остатъчния срок на годност на амортизируемите активи се допуска да се определи един и същи срок за еднакви по вид активи, при условие, че активите са придобити в рамките на относително близък период и са със сходно физическо състояние и разликите в техните очаквани остатъчни срокове на годност варират в близки граници;

 • В съответствие с т. 49 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г. се допуска да се разработи един амортизационен план за:

- компютърни конфигурации;

- компютърни/комуникационни мрежи и други подобни свързани съвкупности или отделни сборни блокове (сектори) от тях, доколкото за отчетни цели са обособени като един актив съгласно т. 16.15.6 от ДДС № 20 от 2004 г.;

- групи еднородни по вид и еднакви по стойност амортизируеми активи - когато отделните активи са придобити или въведени в употреба в рамките на месеца, респективно – в рамките на отчетното тримесечие, когато за такива активи е приложена възможността по т. 37 от указанията на МФ;- други конфигурации от активи, определени със стандартите и/или указанията по чл. 164, ал. 1 и 3 от ЗПФ.
Допълнително пояснение към състава на неамортизируемите активи е:

 • за новопридобити активи се считат тези за периода до въвеждането им в употреба, за които е необходимо предприятието да изпълни определени изисквания (практически или технологични) за въвеждането им в употреба;

 • не се считат за неупотребявани активи в дейността на предприятията тези активи, които изискват пробни, контролни или предпускови периоди, както и поетапно въвежданите в употреба - за срока на посочените периоди;

 • за активите в процес на придобиване не се начислява амортизация, независимо от начина – чрез възлагане или по стопански начин;

 • при трайно неупотребявани в дейността активи за повече от една година независимо от причините, община Брегово изрично ги идентифицира. Изготвя обосновка за вземането на това решение за извеждането на активите от употреба и изискванията, при изпълнението, на които ще се осъществи повторното въвеждане на активите в употреба. В случай, че активите започнат да се използват отново като нефинансови дълготрайни активи, за тях общината продължава да се начислява амортизация.

 • в съответствие с указанията на МФ, дадени в т. 54 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г. община Брегово разработва обобщени амортизационни планове за амортизируемите активи на ниво синтетична счетоводна сметка.

 • определя разпределението на годишната амортизационната квота да бъде отразено в обобщените амортизационни планове по тримесечия.

 • с въвеждането на амортизациите на нефинансовите дълготрайни активи не се извършва прекласификация на нефинансов дълготраен актив в краткотраен актив поради спад на стойността под прага на същественост.

 • считано от 01.01.2017 г., разпоредбата на т. 16.16.9 от ДДС № 20/2004 г. се прилага само за случаите, при които се налага прекласифициране на краткотраен в дълготраен актив поради трайни и съществени промени в стойността на съответните активи.


Заключителни разпоредби

§ 1. Амортизационната политика се издава в съответствие със Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси, приложимите счетоводни стандарти, и указанията на Министерство на финансите за прилагането им в бюджетните организации, Счетоводната политика на община Брегово, Единната бюджетна класификация и Сметкоплана на бюджетните организации.

§ 2. Община Брегово и второстепенните й разпоредители с бюджет разработват и утвърждават амортизационен план за всеки амортизируем актив в съответствие с т. 48 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г. във връзка с насоките, дадени в 8.1 от СС 4 Отчитане на амортизации.

§ 3. Община Брегово и второстепенните й разпоредители с бюджет разработват обобщени планове на ниво счетоводни сметки съгласно указанията, дадени в т. 54 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г.

          § 4.  В съответствие с т. 6.5 от СС 4 Отчитане на амортизациите, промени в отчитането на амортизациите в община Брегово се правят по изключение и могат да произтичат от:

            а) определяне на нов метод за амортизация на група от сходни амортизируеми активи - при промяна в очаквания модел на икономическите ползи;

           б) определяне на нов срок на годност - при промяна в параметрите, които предприятието е взело предвид при определяне на първоначалния срок на годност;

            в) изменения в отчетната стойност на налични амортизируеми активи, които могат да бъдат:

- увеличения на отчетната стойност от извършени от предприятието подобрения, и/или

- увеличения или намаления на отчетната стойност по реда на друг счетоводен стандарт или указания от МФ;

           г) определяне на нова остатъчна стойност - при промяна в параметрите, които предприятието е взело предвид при определяне на първоначалната остатъчна стойност.§ 5. В съответствие с т. 27 от ДДС № 05 от 2016 г., община Брегово предоставя възможност на второстепенните си разпоредители с бюджет, които оперират със специализирани активи, сами да определят амортизационната си политика за тези амортизируеми активи.

§ 6. Указания по прилагането на амортизационната политика се дават от дирекция „Бюджет, финанси и стопански дейности”.

§ 7. Амортизационната политика влиза в сила от 01.01.2017 г.

Гл. счетоводител (П)

Каталог: doc -> Obstinski-savet
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Obstinski-savet -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
Obstinski-savet -> Общински съвет гр. Брегово, обл. Видин проект н а р е д б а №14
Obstinski-savet -> Общински съвет гр. Брегово, обл. Видин н а р е д б а №8


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница