Обект: изграждане на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни металистраница1/4
Дата06.01.2017
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4

И Н Ф О Р М А Ц И ЯЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА

НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА

ОБЕКТ:ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТЪРГОВИЯ С

ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ


С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГРАД ТУТРАКАН,МЕСТНОСТ

„БАША”,УЛ. „АНА ВЕНТУРА” №64 С

ИНДИФИКАТОР 73496.104.273

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СУПЕР ЛУКС-84” ЕООД

Изготвил:

/Е. Няголова/І.ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.”Супер-лукс-84” ЕООД

Собственик: Кристина Иванова Христова
2.Пълен пощенски адрес:

гр. Силистра,ул. „Ясен” №9

3.Телефон GSM 0893624756
4.Лице за контакти: Eлка Кирилова Няголова

гр. Русе GSM 089808678;тел.082/ 87-29-54ІІ.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


1.Резюме на предложението:

Настоящата информация е направена по искане на Възложителя,съобразена с писмо на РИОСВ-Русе с изх. номер: № АО 2673/30.08.2010г.

Информацията е изготвена в съответствие с Приложение №2 към чл.6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/ 2003 г,изм. бр.3/2006г.,изм. ДВ бр.80 от 2009г./ и Наредба за условията и реда за извършване на ОС (оценка на съвместимостта) на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г)

При изготвяне на информацията са използвани следните изходни материали:

-скица № 3069/21.07.2010г.

-устно задание на Възложителя

-Договор за наем на недвижим имот

- Здравно заключение за съгласуване от РИОКОЗ -Силистра

-Национален план за действие на околна среда-здраве.При разработката са използвани следните по-важни нормативни документи:

Закони

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр.91/ 2002г., изм. и доп. до ДВ. бр.47/09)

 • Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ бр. 65/2006 г.)

 • Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп.до ДВ бр. 80/2009 г.)

 • Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91/2002 изм. и доп.до ДВ. бр.47/2009)

 • Закон за почвите (Обн. ДВ. бр. 89/2007г., изм. ДВ бр. 80/2009 г.);

 • Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.);

 • Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 86 от 30/ 2003г., изм. и доп.бр.70/2004г.;бр. 77,87,95 и 105/2005г.;бр.30,34 и 63/2006г.; бр.36,70,105/2008г. бр.82 и 95/2009г. бр.41/01.06.2010г.)

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., попр. ДВ. бр.49 от 7 Юни 1996г., посл. изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.);

 • Закон за защита от шум в околна среда (Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г.);

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., посл. изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.);

 • Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.93 / 2009г.);

Наредби

 • Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ,бр. 87 от 30.10.2007 г).

 • Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.);

 • Наредба № 12 от 15.06.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.)

 • Наредба № 13 за защита на работещите от рисковете,свързани с химични агенти при работа (ДВ, бр.8/2004г. изм. бр. 71/2006г.)

 • Наредба № 14/1998г. за службите по трудова медицина. (ДВ, бр.95/1998г.);

 • Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.);

 • Наредба № 3/ 2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

 • Наредба № 3/1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците(/ДВ, бр.16/1987г., бр.65/1991г.,бр.102/1994г.);

 • Наредба № 3/1996г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

 • Наредба № 4 от 12.01.2009 за мониторинг на почвите (ДВ бр. 19/2009)

 • Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 58/2006г)

 • Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм., бр. 52 от 27.06.2000 г., бр. 93 от 21.10.2003 г.);

 • Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.).

 • Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 101 от 1997 г., изм. доп. бр. 20 от '99 г).

 • Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.)

 • Наредба № 7/1999 - за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999г);

 • Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (ДВ 30/2001 г.);

 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (ДВ, бр. 29 от 30 Март 1999г.);

 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., попр. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г);

 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ, бр. 48/2002г.);

 • Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ДВ бр.78/2005г.)

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/07г.)

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 / 2006г., изм. ДВ. бр.80 / 2009г.);

Директиви

 • Директива 2000/14/EC за емисии на шум

 • Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда

 • Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка в действията на общността в областта на политиката за водите;

 • Европейска конвенция за ландшафта, изд. МОСВ, обн., ДВ, бр. 22 от 15.03.2005 г.; ратифицирана, ДВ, бр. 94/22.10.2004.; в сила за България - 1.03.2005.

 • Конвенция за биологичното разнообразие, изд. МОСВ, обн., ДВ, бр. 19 от 02.03.1999 г.; ратифицирана, ДВ, бр. 22/15.03.1996 г.; влязла в сила за България - 16.07.1996 г.

 • Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, ратифицирана и влязла в сила за България през 1991 г

Инвестиционното намерение на собственика:

Инвестиционното намерение на Възложителя е да устрои на площ от 1000м²

пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали,както и свързаните с тях дейности: събиране, транспортиране,съхранение, сортиране на технологични отпадъци,получени при добив, преработка или механична обработка на черни и цветни метали и сплавите им, бракувани машини,съоръжения,детайли и конструкции от производствен,строителен и битов характер с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на необезвредени и опасни отпадъци /акумулато- спирачни системи на коли и др. ,съдържащи киселини,масла и т.н./

2.Доказване необходимостта от инвестиционното предложение:

Съгласно Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали търговецът трябва да има площадка за осъществяване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали,на която да става събиране,съхранение и сортиране на отпадъци от черни и цветни метали.Тя трябва да отговаря на определени условия.

Отпадъците от черни и цветни метали представляват комплексен замърсител на околната среда и ако не се подложат на допълнително третиране,крият реални опасности за хората.За това е необходимо събиране и съхраняване близо до мястото на възникването им.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Инвестиционното предложение за изграждане на площадщка за търговия с черни ицветни метали има пряка връзка със съществуващата сега дейност на фирмата.Тя се занимава на други площадки със същата дейност.

Инвестиционните дейности ще се провеждат в границите на имота,като инфраструктурно и комуникационно ще се осигури от съществуващи площадкови мрежи.

Освен предвиденото основно устройство, предмет на оценката ще бъдат и всички съпътстващи дейности и съоръжения, връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, като обслужващи сгради, необходима инфраструктура.


4.Подробна информация за разгледаните алтернативи:

 • По отношение на местоположението

Алтернативи по местоположение на площадката има,но те не удовлетворяват изискванията за площ ,отдалеченост от жилищни зони,близост до пътна инфраструктура..

Местоположението на площадката е разположена в землището на град Тутракан,местност „Баша”,в производствената зона на град Тутракан и граничи: • на север – площадка за ремонт на земедалска техника

 • на запад – черен път и ремонт на земеделска техника

 • на изток – асфалтиран път и завод «Истър» (за резервни части)

 • на юг – земеделски земи

Разстоянието на площадката до най-близко разположените в северна посока жилищни сгради е около 360 m до жилищен квартал на гр. Тутракан

Инвестиционното предложение изисква 100-метрова хигиенно-защитна зона (т.381 от Приложение №1 към Наредба №7/1992 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда). РИОКОЗ Силистра съгласува израбраната площадка.

Поземлен имот с индентификатор 73496.104.273 се намира в землището на гр. Тутракан,община Тутракан,област Силистра, с обща площ 3400м² ,от която за търговия с черни и цветни материали ще се ползват площ 1000м².

В района има канализационна,водопроводна и електроснабдителна мрежи.. • По отношение на избраната технология

Избран е опита в други западни страни,като се предвижда ръководство при експлоатация на обекта от фирмата наемател.По този начин може да се следи за спазване на нормативните изисквания, за събиране на отпадъци,за безаварийна работа,за охрана и т.н.Проверяващите служби при експлоатация на обекта ще имат ясни партньори с достъпен адрес. Отпадъците от черни и цветни метали ще се изкупуват от граждани и фирми и след събиране на достатъчно количество ще се траспортират в предприятия за претопяване или на друга разрешена площадка за допълнителна обарботка .

 • По отношение на капацитета

По отношение на капацитета –съобразен с площадката.Предвижда се използваната площ да бъде 1000м².,като капацитетът е съобразен с тази даденост.Ще се изкупуват около 20т./месено черни и цветни метали.

Нулева” алтернатива

„Нулевата” алтернатива означава инвестиционното предложение да не бъде реализирано.

“Нулевата” алтернатива е неприемлива ,тъй като са вложени средства за проучване на инвестиционното намерение;изпълнението му ще се спазят всички европейски регламенти,ще се намали риска от замърсяване на околната среда.

Инвестиционното предложение не обуславя появата на значителни въздействия върху околната среда и нарушаване на естественото й състояние на околната среда. Площадката не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. От това следва, че реализирането или нереализирането на предложението няма да се отрази на качеството на околната среда и нулева алтернатива (неизпълнение на инвестицията) е неприложима.

В случай, че не се реализира инвестицията ще се наблюдава негативно отражение в социален и икономически аспект.5.Местоположение на площадката,включително необходимата площ за временни дейности по време на строителство.

Площадката се намира до асфалтиран път.Достъпът се осъществява откъм пътя Русе-Силистра и отклонението за Производствената зона на град Тутракан.

Теренът е в източната част на страната.На север е река Дунав;

Теренът е разположен в посока от изток към запад .На изток граничи с асфалтиран път.От южната страна на терена са разположени ниви,които се обработват

Временни дейности ще се извършват на собствената площадка.Теренът на площадката е с трайна настилка.До обекта води асфалтиран път.Няма да се извършват изкопни работи за нови инсталации.
6.Описание на основните процеси /по проспектни данни/,капацитет

На площадката ще се устрои временен фургон,в който ще се обособи офис и битова стая.На площадката има съществуващ санитарен възел.

Дейностите по приемане,сортиране,разделяне и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали ще става само през деня.

Капацитетът на площадката ще бъде за около 20 тона /месечно/ метални отпадъци.

На входа на площадката ще има кантар,на който ще се измерват приеманите количества черни и цветни метали,които ще се съхраняват в контейнери разделено.След събиране на достатъчно количество отпадъчни черни и цветни метали,те ще се извозват до местата на претопяването им.Площадката се намира най-близо до пътя Русе-Силистра.

В обекта ще се работят около 2 души.7.Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура:

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.Обектът е до пътен възел Русе-Силистра и до един от отклоненията за град Тутракан.Не е необходима нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.8.Програма за дейностите:

Етапи:

Строителство:

Оборудване на площадката с кантар и фургон.Експлоатация:

Предвижданият срок за окончателно въвеждане в експлоатация на обекта в края на 2010 година. По време на експлоатацията ще се работи с постоянен персонал на пълен работен ден по 8 часа.Авариен план

На територията на площадката няма да се съхраняват или третират опасни

уреди,препарати и други. По време на експлоатация ще се извършва транспортиране на отпадъци и разделянето им с оксижен при по-обемисти отломки. Площадката ще се охранява денонощно.

Обектът ще разполага с План за работа при бедствия, аварии и катастрофи, утвърден от Секретаря на Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи-Тутракан

Планът ще е разработен на основание чл. 19, т. 2 от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи и залпови замърсявания, приет с ПМС № 18 от 23.01.1998 год., указанията на Началник “Гражданска защита”, както и с изискванията на други нормативни документи.

Планът ще включва мероприятия, които трябва да се спазват при възникване на бедствия, аварии, катастрофи при експлоатацията на складовата база.

Планът е отворен и може да се допълва при възникване на специфични условия за страната и обекта, както и при промяна на нормативната уредба.
При закриване на обекта:

-демонтаж на технологичното оборудване

-преценка на годността на оборудването; ако е годно ще се монтира на друго място,а ако е остаряло и негодно ще се предаде за отпадъци

-основно почистване на помещенията и на терена.

-проверка на терена за опасни вещества и третирането им

-повторна експлоатация на терена след основно почистване и възстановяване на отделни повредени участъци от настилката.


9.Предлагани методи за строителство:

Няма да се извършват строителни работи. Площадката е оградена.Има изградена инфраструктура.10.Природни ресурси предвидени за използване по време на строителство и експлоатация:

По време на експлоатация е необходима вода за битови нужди 0,5л./сек и за противопожарни нужди 5л/сек.11.Отпадъци,които се очакват да се генерират-видове,количества и начин на третиране:

Образуване на отпадъците

В тази част от Информацията са описани отпадъците, които се генерират от технологичния процес и при които се извършват дейности по събиране, временно съхранение и предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране и обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Възложителят ще изготви програма за управление на дейностите по отпадъците, утвърдена от Директора на РИОСВ – Русе. Дейността на Възложителя –«Супер лукс-84» ЕООД на територията на новия обект, площадка Тутракан е насочена към събиране,съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали,които не са опасни.

Източниците на отпадъци могат да бъдат групирани по следния начин:

● изкупуване на отпадъци от черни и цветни не опасни метали


 • съхранение на отпадъци от черни и цветни метали.

 • транспорт

По време на експлоатацията

По време на експлоатацията се очаква да се генерират следните видове отпадъци: битови и производствени и опасни отпадъци.Производствени отпадъци

Производствените отпадъци ще се събират и съхраняват временно по схема за разделно събиране и в съответствие с нормативната уредба по околната среда. Ще се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешителен документ по ЗУО или комплексно разрешително.Таблица 1

Наименование на отпадъка

Код на отпадъка

Дейност, при която се образува

Прогнозно количество

Начин на обработка

Площадка за временно съхранение или депониране

хартиени и картонени опаковки

15 01 01доставка на материали за обезпечаване на административната дейност

50кг/г

Събиране и временно съхранение до предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица, притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на производствената площадка

Пластмасо-ви опаковки

15 01 02


доставка на материали за обезпечаване на административната дейност

20кг/г


Събиране и временно съхранение до предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица, притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на производствената площадка

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

доставка на материали за обезпечаване на административната дейност

50кг/г

Събиране и временно съхранение до предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица, притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на производствената площадка

метални

контейнери15 01 04

доставка на материали за обезпечаване на производствена дейност

1т/г

Събиране и временно съхранение до предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на производствената площадка

мед, бронз, месинг

17 04 01

от производ-ствена дейност

40 т/г

Събиране и временно съхранение до предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица, притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на производствената площадка

алуминий

17 04 02

от производ-ствена дейнос

20 т/г

Събиране и временно съхранение до предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица, притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на производствената площадка

отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

от производ-ствена дейнос

180 т/г

Събиране и временно съхранение до предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица, притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на производствената площадка

Таблица2-. Вид и количество на генерираните производствени отпадъци

Опасни отпадъци

Опасните отпадъци се генерират при осъществяване на следните дейности:

- транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали


 • поддръжка на оборудване;

 • подмяна на негодни за употреба луминесцентни лампи.

Опасните отпадъци ще се събират разделно и съхраняват на обособена площадка за временно съхранение с поставени обозначения/табели, съгласно изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. и Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница