Община сандански вътрешни правила за организация на административното обслужване в община санданскиДата02.11.2017
Размер184.27 Kb.
ОБЩИНА САНДАНСКИ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Сандански служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.

Чл.2. Административното обслужване в Община Сандански се осъществява при спазване на принципите установени в Закона за администрацията, Административно процесуални кодекс (АПК) и Хартата на клиента на Общината.

Чл.3. (1) „Административно обслужване” е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на Община Сандански.

(2) Административна услуга е:

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

2. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

3. извършване на други действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

4. консултациите, които се дават по силата на нормативен акт, или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължение на администрацията.II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.4. (1) Административното обслужване в Община Сандански се осъществява, чрез „Административен център за услуги и информация на гражданите”, обозначен с указателни табели на български език в сградата на Общината с адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” №14, Партер.

(2) Административно обслужване се осъществява с непосредственото сътрудничество между отделните звена в Общината, и съответните институции и организации при извършване на интегрирани административни услуги.

Чл.5. Задължително се използват логото и слогана на държавната администрация, както и герба, знамето и химна на Община Сандански при:

1. изготвяне на информационни и промоционални материали;

2. изготвяне на указателни табели на входовете на сградите, на кутиите за мнения и коментари, на информационните табла, на интернет страницата.

Чл.6. Основен процес в процеса на усъвършенстване на административно обслужване и повишаване доверието към администрацията е качеството на приема.

Чл.7. Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване, информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на клиента и оповестени на информационните табла и чрез интернет страницата на Община Сандански.

Чл.8. Работното време за работа с клиенти в Административния център е от 08:00 ч. до 17:00 ч.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБЛУЖВАНЕ
Чл.9. (1) Административният център за услуги и информация на гражданите осигурява информация за реда, организацията и видовете услуги, извършвани от администрацията на Община Сандански.

(2) Информацията за административното обслужване следва да бъде:

1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

2. достъпна за хора с увреждания;

3. без абревиатури, съкращения и препратки.Чл.10. (1) Информация за предоставяните услуги в Община Сандански може да бъде получена от:

1. звено за административно обслужване;

2. телефон;

3. интернет страница;

4. информационни табла.

(2) Образци на заявления / искания / за предоставяне на административни услуги са на разположение:

1. на местата, посочени в чл. 4, ал.1 от настоящите Правила;2. на интернет адрес www.sandanskibg.com, с възможност за изтегляне и подаване.

Чл.11. (1) Информацията за административното обслужване се актуализира в седем дневен срок от влизане в сила на промените в нормативните актове.

(2) Актуализацията се извършва едновременно в всички информационни средства: брошури, диплянки, табла, указателни табла, интернет страницата на Общината.

(3) Наименованията на административните услуги във всички информационни материали, както и във всички бази данни са в съответствие с Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги, утвърден от Дирекция „Държавна администрация” към МС.

(4) Организацията по актуализация и подготовка на информацията е задължение на служителите от Звеното за административно обслужване и непосредствено участие на служителите от структурните звена, съгласувана и одобрена от ръководителите.

IV. СЛУЖЕБНО НАЧАЛО
Чл.12. (1) При осъществяване на административното обслужване, администрацията изгражда предпоставки и осъществява междуведомствено обслужване на клиентите, когато това не е в противовес с законодателството на Република България.

(2) Организацията на междуведомственото обслужване се извършва от служители в Звеното за административно обслужване с непосредственото участие на служителите от структурните звена в администрацията и под ръководството на Секретаря в Общината.

Чл.13. (1) Когато в изпълнение на административна услуга са ангажирани две или повече структурни звена в организацията, заявителят подава единствено искане в Звеното за административно обслужване, което организира изпълнението по служебен път.

(2) При обективна възможност за извършване на административни услуги, интегрирано чрез междуведомствено сътрудничество, заявителят подава едно искане, което е адресирано до Кмета на община и с него изразява изрично съгласие за предоставяне на лични данни, относно снабдяване по служебен път с документи, издавани от други администрации.

Чл.14. (1) Взаимодействието между звената в осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях действия се описват в технологични карти на процесите.

(2) Технологичните карти на процесите се изготвят за всяка административна услуга или за група услуги по направление на дейност, когато технологията е принципно обща.

V. КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.15. (1) Комплексно административно обслужване (КАО) е услуга, която се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Община Сандански, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

(2) Исканията за КАО и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс, на място в Административния център за услуги (писмено или устно) или по друг начин, оповестен от органа като технически възможен. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление 107 на МС от 2008 г.

(3) Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, съгласно примерен образец (приложение 1);

(4) Индивидуалният административен акт, може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги.

(5) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, индивидуалният административен акт се изпраща:

1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената на пощенската услуга се заплаща от заявителя, при доставяне на пратката;

2. с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенски услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния / компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

3. по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя.

(6) Административните органи могат да сключват договори с лицензираните пощенски оператори за други начини на получаване на индивидуалните административните актове, както и за допълнителни условия за извършване на пощенските услуги.

Чл.16. (1) Искане, което се отнася за КАО, може да бъде подадено до компетентния орган и до всеки административен орган, който участва в него.

(2) Подаването на заявление за КАО до компетентния орган се извършва по редна АПК.

(3) Компетентния орган:

1. не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него, а ги осигурява служебно за нуждите на служебното производство;

2. осигурява по служебен път информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаване на индивидуалния административен акт на заявителя;

3. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 от АПК;

4. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, което изпраща на заявителя по начина съгласно чл. 15, ал. 4;

5. изготвя образци на заявления за предоставяне на административни услуги, в които заявителят може да посочи предпочитания начин на получаване на издадения индивидуален административен акт, съгласно чл. 15, ал. 4;

6. осъществява КАО в три дневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на данни.

(4) Пощенските разходи по изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.

Чл.17. (1) Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в КАО, се извършва с заявление съгласно примерен образец (приложение № 2). В заявлението се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от органа по ал. 1;

3. начинът по който да бъде получен индивидуалният административен акт, съгласно чл. 15, ал. 4.

(2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща на органа по ал. 1 съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;

2. информация или документи, изисквания от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

3. документ за платена такса, ако такава се изисква;

4. таксата по т. 3 може да бъде платена на място в Административен център за услуги или по банков път по предварително обявена банкова сметка.

(4) В настоящото производство, органът по ал. 1 не осигурява служебно информация и доказателствени средства от други административни органи, необходими на компетентния орган, който издава индивидуалния административен акт.

(5) По искане на органа по ал. 1, компетентният орган му предоставя образец на заявление по ал. 3, т. 1 и актуална информация по т. 2 в обем, необходим и достатъчен за изпълнение на дейностите по подготовка и окомплектоване на преписката.

(6) Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаване на преписката от административния орган, който участва в производството.

Чл.18. Административният орган по чл. 17, ал. 1:

1. образува производството, като проверява наличието на приложенията по чл. 17, ал. 3;

2. изготвя информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга;

3. изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт; Пощенските разходи за изпращане на преписката са за сметка на органа по чл. 17, ал.1.

VI. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.19. (1) За навременното и пълно обезпечаване с информация на служителите в Звеното за административно обслужване, ръководителите и служителите с структурните звена в Община Сандански:

1. да подават в 3-дневен срок всички промени за актуализация на информационния масив в Звеното за административно обслужване.

2. да поддават информация за предстоящите търгове и конкурси и сроковете за приемане на предложения и оферти по тях на служителите, отговорни за тяхното приемане;

3. да подпомагат служителите от Звеното за административно обслужване с разяснения, консултации и препоръки за срочното и качествено обслужване на потребителите;(2) служителите от Звеното за административно обслужване могат да изискват предоставяне на информация и /или/ документи от другите структурни звена в Община Сандански, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административното обслужване на място.

Чл.20. (1) Служителите от местата по чл. 4, ал. 1 от настоящите Правила, приемат документи във връзка с изпълнение на административни услуги и решения и предават документи на физически и юридически лица, организации и други институции.

(2) Служителите, определени с резолюция за изпълнение на административната услуга са длъжни:

1. да обработват материалите, веднага след получаването им и да предадат резултатът в нормативно определения срок (или този по резолюция);

2. след приключване на задачата да съхраняват преписките до предаването й за архивиране;

3. да връщат незабавно в деловодството погрешно адресирани или изпратени до тях преписки;

4. да предоставят за регистрация преписките им при предаването им от едно структурно звено в друго;

5. да предоставят незабавно за регистрация преписките, които не са заведени от физически или юридически лица, независимо от това по какъв път са попаднали при тях.

6. да не обработват документи, които не са регистрирани, резолирани или пък са резолирани до друг служител от същото звено, без изрично да са упълномощени от ресорния или прекия ръководител;

7. да информират прекия си ръководител, респективно ползвателя на услугата, писмено за причините, налагащо удължаване на срока;

8. при отсъствие (отпуск, болест, командировка) да предадат документите на свой заместник, определен от ръководителя, който следва да продължи работата и спази установените срокове;

9. при напускане на длъжността да предадат с протокол всички документи на прекия си ръководител;

10. да предават документите в деловодството за изпращане с:

- точен адрес ( пощенски код, област, община, населено място, улица, номер);

- трите имена на получателя (наименование на учреждението);

- с входящ номер на писмото, на което се отговаря.

Чл.21. Ръководителите на структурните звена са длъжни:

1. да отразяват резолюцията към конкретен изпълнител в електронната система за регистрация и контрол на документооборота;

2. да контролират движението на документите и на изпълнението в електронната система, да вземат мерки при всеки отделен случай за преписки, неприключени в срок;

3. да определят заместник по изпълнение на задълженията на служител, който отсъства, независимо от причината за отсъствието, както и на онези, които напускат длъжността. При напускане на длъжността да изискват от служителя предаване с протокол на служебната документация.Чл.22. След като се заведат и регистрират чрез електронната система за регистрация и контрол на документооборота, документите се предават по предназначение в дена на получаването им.

Чл.23. (1) Кметът, Заместник кметовете и Секретарят преглеждат служебните преписки, насочени към тях и ги резолират в дена на получаването им, като ги насочват до съответните директори на дирекции или други служители в Общинска администрация.

(2) Ръководителите на дирекции възлагат с резолюция изработвате на служебните преписки на подчинените им служители.

(3) Резолюцията се поставя върху документа и трябва да определя изпълнителя, задачата, срокът за изпълнение, дата на резолиране и подпис на резолиращия.

Чл.24. (1) Резолираните документи се предават в деловодството за изпращане до изпълнителите, предварително размножени в необходимия брой екземпляри. Копие се изпраща до всички лица, посочени в резолюцията. Поименното разпределение и движение на служебните преписки задължително се отбелязва в деловодната система на Общината.

(2) Служителите, до които се отнася резолюцията са длъжни точно и в срок да изпълняват възложената им задача.

(3) Когато с резолюция са определени повече от един изпълнител, отговорността за изпълнението е на първото посочено в нея лице.

(4) Всички изпълнители на задачи са длъжни да изпратят становището си на резолиращия в срок, който да не е по-кратък от един работен ден преди крайния срок.

(5) когато задачата е възложена на повече от един изпълнител, становището или отговорът се подготвят съвместно, като всеки се произнася по неговата компетентност. В този случай всички се подписват за съставители.

Чл.25. (1) Документите, с които е изразено волеизявлението да се извърши или да се откаже административна услуга се издават и подписват от Кмета на Общината, при негово отсъствие от Зам. кмета, който е упълномощен или при наличие на делегиране на права със заповед определеното от Кмета лице.

Чл.26. При представяне на документ за подпис, същият предварително се съгласува с директора на дирекция. Документът се подписва от служителя, който го е изготвил, директора на дирекция (или началник отдел), от Кмета на Общината.

Чл.27. (1) Изходящите и вътрешните документи се предават в деловодството за извеждане и полагане на печата на Общината, подписани, правилно оформени и адресирани, окомплектовани с описаните като приложения материали, в толкова екземпляри, колкото са получателите и един екземпляр за архивиране, заедно с преписката при отговарящия за изпълнението.

(2) Създадените изходящи и вътрешни документи се оформят на бланка, утвърдена с Инструкция №1 от 11.06.2009 г. за институционална идентичност на администрациите, издадена от Министъра на държавната администрация и административната реформа, обнародвана в държавен вестник, бр. 64/11.08.2009г.

(3) След поставяне на подпис и печат върху документа не могат да бъдат правени бележки, допълнения или изменения.


VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ
Чл.28. (1) Община Сандански приема писмено и устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги.

(2) Пред Община Сандански, потребителите на административни услуги, могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации.

(3) Писмените искания, приети от служителите в Административния център се регистрират по общия ред.

(4) Исканията, внесени устно, се отразяват в отделен дневник с подпис от заявителя и от длъжностното лице, след което се регистрират по общия ред.

(5) Датата на започване на производството по извършване на административната услуга е датата на постъпване на искането в Общината.

(6) За исканията, подадени по пощата, включително и по електронната в извън работно време, сроковете за вземане на решения от административния орган започват да се броят от следващия работен ден.

Чл.29. (1) Община Сандански изпълнява административните услуги в нормативно определените срокове с възможност за осигуряване на „бързи” и „експресни” услуги, посочени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

(2) Заплащането на дължимите такси и услуги от клиентите се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общинския съвет.

Чл.30. При работа с клиенти служителите в Административния център спазват нормативните и вътрешни стандарти на обслужване, въведени в Община Сандански с Хартата на клиента.

Чл.31. (1) Община Сандански създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите:

1. анкетна кутия за предложения, похвали и оплаквания, поставена на входа на Административния център за услуги;

2. рубрики (обратна връзка) в сайта на Община Сандански;

(2) Община Сандански проучва и измерва удовлетвореността на потребителите не по-малко от веднъж годишно, съгласно методология, утвърдена от МС.

(3) Резултатите от анализираната информация от всички канали се оповестява сред обществеността.

(4) В резултат на получената и анализирана информация от всички канали за обратна връзка се предприемат действия за подобряване на административното обслужване.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕИЕТО И ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ
Чл.32. Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точното спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги.

Чл.33. (1) Контролът се осъществява от ръководителят, резолирал документа на следните нива:

1. Кмет;


2. Заместник кметове;

3. Секретар

4. Директори на дирекции

(2) Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством деловодна справка за движение на преписката им.

Чл.34. (1) Сроковете за изпълнение са определени в самия документ, с резолюция или произтичат от нормативен акт.

(2) Ако срокът не е определен с нормативен документ или с резолюция, задачата се изпълнява в седем дневен срок от датата на нейното възлагане.

(3) При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, когато той не е нормативно определен, резолиращият може да го удължи, като това се отрази в деловодната система.

Чл.35. Всички дейности по документите от регистрацията до предаването им за архивиране са съгласно настоящите правила и инструкция за деловодната дейност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (1) Технологичните карти на процесите се изготвят от служителите в Административния център с непосредствено участие и контрол на ръководителите на съответните звена в срок до три месеца от утвърждаване на вътрешните правила.

(2) Технологичните карти на процесите се утвърждават от Секретаря на Общината.

§2. Ръководителите и служителите в Общинска администрация са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите Правила.

§3. Контролът по спазването на клаузите по Вътрешните правила за административно обслужване се осъществява от Секретаря на Общината.

§4. Настоящите Правила се утвърждават на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване.

§5. Правилата влизат в сила от датата на утвърждаването им от Кмета на Община Сандански и се обявяват по реда на чл. 28, ал. 2от АПК.

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, 0882811999; факс: 0746/89055, 0882811955; e-mail: oba_sandanski@abv.bgБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница