Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2008 година основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15 64 навършени годиниДата16.10.2018
Размер156.47 Kb.

НАЦИОНАЛЕН

СТАТИСТИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА

1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15 - 64 навършени години

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през второто тримесечие на 2008 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 521.8 хиляди.Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 67.9%, или с 1.8% пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2007 година. Този коефициент е с 9.2 пункта по-висок за мъжете в сравнение с жените (съответно 72.5 и 63.3%).

През второто тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 63.9% при 61.6% за същия период на 2007 година. Коефициентът на заетост се увеличава с 2.9 пункта за мъжете и с 1.8 пункта за жените, като достига съответно 68.4 и 59.5%.

Коефициентът на заетост в градовете е 66.6%, а в селата - 56.3%.

С по-висок темп се увеличава заетостта на населението в по-високите възрастови групи. Коефициентът на заетост за населението на 55 - 64 навършени години е 45.8%, или с 3.1 пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2007 година. Заети са 55.0% от мъжете на възраст 55 - 64 години и 37.9% от жените на същата възраст.

Фиг. 1. Коефициенти на заетост за възрастовите групи 15 - 64 и 55 - 64 навършени години по тримесечия

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 665.1 хил., или 32.1% от населението в същата възрастова група.

Коефициентите на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) по пол са съответно 36.7% при жените и 27.5% при мъжете.

В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. коефициентът на икономическа неактивност за тази възрастова група намалява с 1.8 пункта, като при мъжете намалението е с 2.2 пункта, а при жените - с 1.3 пункта.

Около половината от неактивните лица на 15 - 64 навършени години не желаят да работят или не търсят активно работа поради участие в обучение или поради лични или семейни причини, вкл. грижи за малки деца.Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 152.0 хил., или 9.1% от икономически неактивните в същата възрастова група. Те са с 51.8 хил. по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2007 година. Увеличава се делът на обезкуражените с основно и по-ниско образование.

2. Основни характеристики на заетите лица на 15 и повече навършени години

През второто тримесечие на 2008 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 372.1 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 51.0%. От всички заети 1 794.4 хил., или 53.2%, са мъже и 1 577.7 хил., или 46.8% - жени.

Разпределението на заетите лица по статус в заетостта е следното: работодатели - 3.6%, самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка - 8.1%, наети лица - 87.3%, и неплатени семейни работници - 1.0%. От общия брой на наетите лица 2 158.3 хил., или 73.3% са в частния сектор. В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. техният брой се е увеличил с 6.7% за сметка на намалението на заетите в обществения сектор. Делът на жените от наетите в частния сектор е 45.1%, а от наетите в обществения сектор - 56.7%.

В сектора на услугите са ангажирани 1 863.0 хил., или 55.2% от всички заети лица, в индустрията - 1 237.7 хил., или 36.7%, а в селското и горското стопанство - 271.4 хил., или 8.0%. При жените разпределението по икономически сектори е следното: 64.5% работят в услугите, 29.2% - в индустрията, и 6.3% - в селското и горското стопанство.

На непълно работно време работят около 2.4% от заетите лица, като при жените този дял е с около 1 пункт по-висок в сравнение с мъжете. С временна работа са 151.5 хил., или 5.1% от наетите лица.


3. Безработица

През второто тримесечие на 2008 г. безработните лица са 207.2 хил., а коефициентът на безработица - 5.8%. Коефициентът на безработица при жените е 6.0%, а при мъжете - 5.6%. Коефициентът на безработица в селата остава значително по-висок от този в градовете - съответно 9.6 и 4.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. броят на безработните лица намалява с 30.6 хил., а коефициентът на безработица - с 1.0 пункт.

Фиг. 2. Безработни лица и коефициенти на безработица по тримесечия

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 40.0 хиляди. Коефи-циентът на младежка безработица е 13.1%, като в сравнение с второто тримесечие на 2007 г. се отбелязва слабо увеличение на този коефициент при мъжете.

Продължително безработните лица са 105.1 хил., или 50.7% от всички безработни, като броят им намалява с 22.9% в сравнение с второто тримесечие на 2007 година. Коефициентът на продължителна безработица е 3.0% и е приблизително еднакъв за мъжете и жените, но се различава по местоживеене - 2.1% в градовете и 5.6% в селата. Около половината от продължително безработните лица са с основно или по-ниско образование.

От всички безработни 47.1 хил., или 22.7%, търсят първа работа.

За намиране на работа 125.4 хил. (60.5%) от безработните търсят съдействие от роднини и познати, 98.5 хил. (47.6%) се обръщат директно към работодател, 82.4 хил. (39.8%) осъществяват контакти с бюрата по труда, 65.4 хил. (31.6%) изучават обяви за работа. (Данните включват използването на повече от един метод за търсене на работа от едно лице.)

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни резултати за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Обезкуражени лица са лицата извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.

Коефициент на икономическа активност - представлява относителният дял на икономически активните лица от населението на същата възраст.

Коефициент на заетост - представлява относителният дял на заетите лица от населението на същата възраст.

Коефициент на безработица - представлява относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на продължителна безработица - представлява относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на неактивност - представлява относителният дял на икономически неактивните лица от населението на същата възраст.

Разпределението на лицата по икономически сектори е извършено в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).

При оценката на резултатите са използвани данни за населението на страната към 31.12.2007 година.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки). Изчислените относителни стандартни грешки за основните показатели от наблюдението през второто тримесечие на 2008 г. са:  • общ брой на заетите лица - 1.3%;

  • общ брой на безработните лица - 4.7%;

  • коефициент на безработица - 4.5%.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.


Приложение


Таблица 1

Основни показатели за икономическата активност на населението през второто тримесечие на 2007 и 2008 година

ІІ триме-сечие 2007ІІ

триме-сечие 2008
Изменение

(IІ трим. 2008 спрямо IІ трим. 2007)Общо

Коефициент на икономическа активност (15 - 64 години) - %

66.1

67.9

1.8

Заети лица на 15 и повече години - хиляди

3253.1

3372.1

119.0

Заети лица на 15 - 64 години - хиляди

3212.2

3315.7

103.5

Заети лица на 15 - 24 години - хиляди

249.4

265.7

16.3

Заети лица на 55 - 64 години - хиляди

419.0

457.8

38.8

Коефициент на заетост (15 и повече години) - %

49.0

51.0

2.0

Коефициент на заетост (15 - 64 години) - %

61.6

63.9

2.3

Коефициент на заетост (15 - 24 години) - %

24.5

26.6

2.1

Коефициент на заетост (55 - 64 години) - %

42.7

45.8

3.1

Безработни лица - общо - хиляди

237.8

207.2

-30.6

Безработни лица на 15 - 64 години - хиляди

236.8

206.1

-30.7

Безработни лица на 15 - 24 години - хиляди

36.0

40.0

4.0

Коефициент на безработица - %

6.8

5.8

-1.0

Коефициент на безработица (15 - 64 години) - %

6.9

5.9

-1.0

Коефициент на безработица (15 - 24 години) - %

12.6

13.1

0.5

Коефициент на продължителна безработица - %

3.9

2.9

-1.0

Обезкуражени лица - общо - хиляди

208.2

154.4

-53.8

Обезкуражени лица на 15 - 64 години - хиляди

203.8

152.0

-51.8Основни показатели за икономическата активност на населението през второто тримесечие на 2007 и 2008 година
(Продължение)
ІІ

триме-сечие 2007

ІІ

триме-сечие 2008
Изменение

(IІ трим. 2008 спрямо IІ трим. 2007)Мъже

Коефициент на икономическа активност (15 - 64 години) - %

70.3

72.5

2.2

Заети лица на 15 и повече години - хиляди

1723.8

1794.4

70.6

Заети лица на 15 - 64 години - хиляди

1694.1

1756.8

62.7

Заети лица на 15 - 24 години - хиляди

139.2

153.6

14.4

Заети лица на 55 - 64 години - хиляди

238.0

253.4

15.4

Коефициент на заетост (15 и повече години) - %

54.2

56.5

2.3

Коефициент на заетост (15 - 64 години) - %

65.5

68.4

2.9

Коефициент на заетост (15 - 24 години) - %

27.0

30.0

3.0

Коефициент на заетост (55 - 64 години) - %

51.9

55.0

3.1

Безработни лица - общо - хиляди

125.3

106.6

-18.7

Безработни лица на 15 - 64 години - хиляди

124.3

105.9

-18.4

Безработни лица на 15 - 24 години - хиляди

21.5

25.7

4.2

Коефициент на безработица - %

6.8

5.6

-1.2

Коефициент на безработица (15 - 64 години) - %

6.8

5.7

-1.1

Коефициент на безработица (15 - 24 години) - %

13.4

14.3

0.9

Коефициент на продължителна безработица - %

3.7

2.9

-0.8

Обезкуражени лица - общо - хиляди

108.0

80.7

-27.3

Обезкуражени лица на 15 - 64 години - хиляди

105.1

78.7

-26.4


Основни показатели за икономическата активност на населението през второто тримесечие на 2007 и 2008 година
(Продължение и край)
ІІ триме-сечие 2007ІІ

триме-сечие 2008
Изменение

(IІ трим. 2008 спрямо IІ трим. 2007)Жени

Коефициент на икономическа активност (15 - 64 години) - %

62.0

63.3

1.3

Заети лица на 15 и повече години - хиляди

1529.3

1577.7

48.4

Заети лица на 15 - 64 години - хиляди

1518.1

1558.9

40.8

Заети лица на 15 - 24 години - хиляди

110.2

112.1

1.9

Заети лица на 55 - 64 години - хиляди

181.0

204.4

23.4

Коефициент на заетост (15 и повече години) - %

44.2

45.8

1.6

Коефициент на заетост (15 - 64 години) - %

57.7

59.5

1.8

Коефициент на заетост (15 - 24 години) - %

22.1

23.0

0.9

Коефициент на заетост (55 - 64 години) - %

34.5

37.9

3.4

Безработни лица - общо - хиляди

112.6

100.6

-12.0

Безработни лица на 15 - 64 години - хиляди

112.6

100.2

-12.4

Безработни лица на 15 - 24 години - хиляди

14.5

14.3

-0.2

Коефициент на безработица - %

6.9

6.0

-0.9

Коефициент на безработица (15 - 64 години) - %

6.9

6.0

-0.9

Коефициент на безработица (15 - 24 години) - %

11.7

11.3

-0.4

Коефициент на продължителна безработица - %

4.1

3.0

-1.1

Обезкуражени лица - общо - хиляди

100.2

73.7

-26.5

Обезкуражени лица на 15 - 64 години - хиляди

98.6

73.3

-25.3

Четвъртък, 21 Август 2008 г.


Контакти:
Връзки с потребителите и пресцентър”
Тел. (02) 9857 729

(02) 9857 457

Факс: (02) 9857 799

E-mail: Presscentre@nsi.bg


Библиотека:

Тел. (02) 9857 521(02) 9857 633

http://statlib.nsi.bg

WWW.NSI.BG

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница