Отчет на "черноморски холдинг" ад бургас към 31. 12. 2010 година в междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг"Дата07.08.2018
Размер62.21 Kb.
ТипОтчет
ПОЯСНЕНИЯ

КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА “ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД БУРГАС

КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА1. В междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг” АД са включени дъщерни предприятия с над 50 % участие а имено:

„Приморец турист” АД Бургас – 99,67 %;

„Нефтохим-инвест финанс” АД – 99 %;

„Пени” ООД – 99 %;

„Енайтрейдинг”ЕООД 100%.

В консолидацията не са включени „Прима Лакта” АД Ловеч и „ИХО” Мюнхен поради заведени съдебни облигационни искове, които все още не са уточнени и поради строги и трайни ограничения засягащи чувствително упражняването на правата, свързани с имуществото и управлението на тези предприятия.2. База за изготвяне на Междинния консолидиран финансов отчет

Междинният консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти, приети с Постановление №21 от 04.02.2003 г. на Министерски съвет на Република България.

При съставяне на отчета е използвана счетоводна концепция за историческата цена. В конкретно посочени в оповестяванията случаи, се прилага справедливата стойност или възстановителната стойност за отделни обекти.

Дъщерните предприятия на „Черноморски Холдинг” АД водят своите текущи счетоводства и изготвят финасовите си отчети в съответствие с изискванията на търговското и счетоводно законодателство в България.

Настоящият междинен консолидиран финасов отчет е изготвен като са обединявани ред по ред активите, пасивите и собствения капитал, като са елиминирани необходимите пера от Балансите, Отчетите за приходи и разходи, Отчета за паричния поток

3. Счетоводни политики и допълнителна информация за елементите в баланса.

3.1. Първоначалната оценка на ДМА е себестойност/цена на придобиване, която включва покупната цена и преки разходи за привеждане в работно състояние. Балансовата стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази, от първоначално оценената стандартна ефективност /подобрения/.

Общата сума на показаните в баланса Нетекущи материални активи се разпределя в съществени групи по следния начин:Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Земи 160 160 2. Сгради 52 51


 1. Машини, оборудване 83 83 съоръжения

4. Транспортни средства 1 1

5. Стопански инвентар 16 18

6. Разходи за придобиване

7. Други 0 0


Общо: 312 313


3.2.Нетекущите нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация. Към 31.12.2010 година са 181 хил.лв.

3.3. Нетекущите финансови активи са оценени текущо по цена на придобиване /разходи за придобиване на инвестицията/ съгласно МСС № 39.

Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. ИНВЕСТИЦИИ В

Дъщерни предприятия 4 389 4 389

Смесени предприятия 0 0

Асоциирани предприятия 2 214 2 223

2. ЗУНК ем. 97 132 164 Общо: 6 603 6 612

3.4. Нетекущите вземания представляват заемите предоставени от „Черноморски Холдинг” на дъщерните предприятия, които се елиминират със съответните задължения в консолидирания баланс.

Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009 г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Нетекущи вземания 105 105

от свързани предприятия3.5. Текущите вземания са представени в баланса в следните групи

Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Текущи вземания 253 242

от свързани предприятия

 1. Вземания от клиенти 184 177

 2. Предоставени аванси

4. Съдебни вземания 917 917

5. Данъци за възстановяване 3 4

6. Други вземания 186 216 Общо: 1 543 1 556

3.6. Паричните средства в национал на валута се оценяват при придобиването им по номиналната стойност на лева. За парите в чуждестранна валута е формирана левовата равностойност, като е използван обменен курс – централният курс на БНБ за деня на получаване.

Показаните в баланса суми се разшифроват по следния начин:Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Пари в брой 439 460

 2. Пари по разплащателни сметки 52 179

Общо 491 639

3.7. Основният капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация на всички дружества включени в консолидацията.

В междинния консолидирания счетоводен баланс е включена отделна статия „Собствен капитал, непринадлежащ на групата”. В него се посочва малцинственото участие.

Представените в баланса резерви са следните групи:

Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Фонд “Резервен” 1 877 1 877

 2. Допълнителни резерви 3 169 3 170

 3. Резерв от преоценка 452 452 Общо: 5 498 5 499

3.8. Текущият финансов резултат е загуба в размер на 275 хил.лв.

Финансовият резултат в баланса обхваща следните групи:Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Неразпределена печалба 2 413 2 413

от минали години

2. Непокрити загуби -6 470 -6 206

2. Текуща загуба/печалба -275 -277

за отчетния период

Общо: -4 332 -4 070

3.9. Нетекущи задължения представляват заемите предоставени от „Черноморски Холдинг” на дъщерните предприятия, които се елиминират със съответните вземания в консолидирания баланс.

3.10. Текущите задължения се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева.

Сумата на задълженията в баланса се разшифрова по следния начин:Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Към свързани предприятия 0 0

 2. Към доставчици 624 615

 3. Получени аванси

 4. Към персонала 40 41

 5. Към ДОО и НЗОК 7 10

 6. Към държавния бюджет 17 14

 7. Други 9 51

Общо: 697 731

4.1. Признаване на приходи и разходи става в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Елиминирани са приходите от лихви за „Черноморски Холдинг” и разходите от лихви за дъщерните предприятия. Разходите за обичайна дейност се признават в съответствие с принципите на текущото начисляване и съпоставими с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

Разходите в чуждестранна валута се оценяват по левова равностойност, като се използва централния курс на БНБ за деня на изготвения документ.

По-съществените суми, отразени като разходи в междинния консолидиран финансов отчет, са следните:

Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Разходи за материали 13 12

2. Разходи за външни услуги 109 131

3. Разходи за амортизации 7 11

4. Разходи за възнаграждения 98 124 5. Разходи за осигуровки 17 22

6. Балансова ст-ст на продадени 0 0

активи


7. Други разходи 6 6

Общо: 250 306

 1. Финансовите разходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.

Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Разходи за лихва 0 0

 2. Отрицателни разлики от

операции с фин. активи 68 75

3. Разходи по валутни курсове 35 1

4. Други 2 3 Общо: 105 79

4.3. Приходите от обичайна дейност се признават на база на текущото начисляване и съпоставимост с разходите. При съставянето на документите се има в предвид изискванията на националното законодателство.

Основните групи нетни приходи от продажби, отразени в междинния консолидиран отчет, са следните:Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв.

1.Приходи от стоки

2.Приходи от услуги

3.Други 35 35

Общо: 35 35


  1. Финансовите приходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.

Групи За 31.12. 2010 г. За 31.12. 2009г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Приходи от лихви и дивиденти 2 6 2. Приходи от валутни разлики 0 1

3. Положителни разлики фин.акт. 42 66

4. Други приходи 1 0

Общо: 45 73
Размерът на възнагражденията, изплащани на членовете на органите на управление са съгласно решения на Общи събрания и средно са по две минимални работни заплати.

24.02.2011 г. Съставил Ръководител М.Динева К.РайковКаталог: download -> NEFTHL
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
NEFTHL -> Информация относно публичното дружество
NEFTHL -> Доклад за дейността на „ черноморски холдинг ад за 2012 година
NEFTHL -> Отчет на "черноморски холдинг" ад бургас към 30. 09. 2010 година в междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг"
NEFTHL -> Отчет за периода, завършващ на 31. 12. 2016г
NEFTHL -> Отчет за периода, завършващ на 30. 06. 2011 г. Правен статут и предмет на дейност
NEFTHL -> Доклад за дейността на „Черноморски Холдинг ад за първото тримесечие на 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница