Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност


Преходни и Заключителни разпоредбистраница2/4
Дата22.07.2016
Размер0.61 Mb.
1   2   3   4

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 60, ал. 6 във връзка с чл. 87, ал. 3 от Закона за здравето и отменя Наредба № 4 от 1992 г. за реда за изследване за заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (ДВ, бр. 34 от 1992 г.).

§ 3. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2010 г.

§ 4. Министърът на здравеопазването дава указания по прилагането на наредбата.

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от министъра на здравеопазването и директорите на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.

Приложение № 1 към чл. 10, т. 1

Симптоми на остра или хронична ХИВ инфекция

I. Симптоми на остра или хронична ХИВ инфекция при възрастни

СПИН определящи

 

Други състояния, при които ХИВ

състояния

 

изследване трябва да бъде предложено

Белодробни

Туберкулоза

Бактериална пневмония

 

пневмоцитоза

аспергилоза

Неврологични

Церебрална

Асептичен менингит/енцефалит;

 

токсоплазмоза

церебрален абсцес

 

Първична церебрална

Пространствозаемащ процес с неизвестна

 

лимфома

етиология

 

Криптококозен менингит

Гилен - Баре синдром

 

Прогресивна

Трансверзален миелит

 

мултифокална

Периферна невропатия

 

левкоенцефалопатия

Деменция

 

 

Левкоенцефалопатия

Дерматологични

Сарком на Капоши

Тежък и неподатлив на лечение себореен

 

 

дерматит

 

 

Тежка и неподатлива на лечение

 

 

псориаза

 

 

Мултидерматомен и повтарящ се херпес

 

 

зостер

Гастроентерологични

Персистираща

Устна кандидоза

 

криптоспоридоза

Устна космата левкоплакия

 

 

Хронична диария от неизвестен произход

 

 

Загуба на тегло без причина

 

 

Салмонела, шигела, кампилобактер

 

 

Хепатит тип В

 

 

Хепатит тип С

Онкологични

Нехочкинов лимфом

Анален рак или анална интраепителиална

 

 

дисплазия

 

 

Карцином на белия дроб

 

 

Семинома

 

 

Хочкинов лимфом, разпространен в

 

 

областта на главата и шията

 

 

Болест на Каселман

Гинекологични

Рак на шийката на

Вагинална интраепителиална неоплазия

 

матката

Цервикална интраепителиална неоплазия

 

 

Степен 2 и по-висока

Хематологични

 

Следните кръвни заболявания:

 

 

Тромбоцитопения

 

 

Неутропения

 

 

Лимфопения

Очни

Цитомегаловирусен

Инфекциозни заболявания на ретината;

 

ретинит

Херпесвирус

 

 

Токсоплазмоза

 

 

Ретинопатия с неизяснен произход

Ендокринни

 

Лимфаденопатия с неизяснен произход

 

 

Хроничен паротит

 

 

Lymphoepithelial parotid cysts

Други

 

Мононуклеозоподобен синдром

 

 

(първична ХИВ инфекция)

 

 

Повишена температура с неясен

 

 

произход

 

 

Всяка лимфаденопатия с неясен

 

 

произход

II. Симптоми на остра или хронична ХИВ инфекция при деца

СПИН определящи

 

Други състояния, при които трябва да

състояния

 

бъде предложен ХИВ тест

Ендокринни

 

Хроничен паротит

 

 

Повтаряща се и/или неподатлива ушна

 

 

инфекция

Устни

 

Повтаряща се устна кандидоза

 

 

Лоша устна хигиена

Белодробни

Пневмоцитоза

Повтарящи се бактериални пневмонии

 

Цитомегаловирусна

Лимфоиден интерстициален пневмонит

 

пневмония

Бронхиектазии

 

туберкулоза

 

Неврологични

ХИВ енцефалопатия

Изоставане в нервно-психическото

 

Менингит/енцефалит

развитие

 

 

Childhood stroke

Дерматологични

Сарком на Капоши

Тежък и неподатлив на лечение дерматит

 

 

Severe Мултидерматомен и повтарящ се

 

 

херпес зостер

 

 

Повтарящи се гъбични инфекции

 

 

Множество брадавици или молуска

 

 

контагиозум

Гастроентерологични

Консумативен синдром

Персистираща хепатоспленомегалия с

 

персистираща

неясен произход

 

криптоспоридиоза

Хепатит тип В

 

 

Хепатит тип С

Онкологични

Лимфома

 

 

Сарком на Капоши

 

Хематологични

 

Следните кръвни заболявания:

 

 

Тромбоцитопения

 

 

Неутропения

 

 

Лимфопения

Очни

Цитомегаловирусен

Всяка необяснима ретинопатия

 

ретинит

 

Други

Повтарящи се

 

 

бактериални инфекции,

 

 

като менингит, сепсис,

 

 

остеомиелит, пневмония

 

 

Повишена температура с

 

 

неясен произход

 

Приложение № 2 към чл. 10, т. 2

Заболявания, индикаторни за синдрома на придобитата имунна недостатъчност

А) Опортюнистични инфекции

1. Бактериални инфекции - множествени или рекурентни при деца под 13 години.

2. Кандидоза на бронхи, трахея или бели дробове.

3. Езофагеална кандидоза.

4. Кокцидодоидомикоза, дисеминирана или белодробна.

5. Криптококоза - есктрапулмонална.

6. Криптоспоридиоза - интестинална с диария (повече от 1 месец).

7. Цитомегаловирусна болест (без засягане на черен дроб, слезка или лимфни възли) при пациенти над едномесечна възраст.

8. Цитомегаловирусен ретинит (със загуба на зрение).

9. Херпес симплекс: хронични язви (времетраене над 1 месец) или бронхити, пневмонити или езофагити при пациенти над едномесечна възраст.

10. Хистоплазмоза, дисеминирана или есктрапулмонална.

11. Изоспориаза, интестинална с диария (над 1 месец).

12. Инфекция с Mycobacterium avium complex и Mycobacterium kansasii.

13. Mycobacterium tuberculosis, белодробна при възрастни или деца над 13 години.

14. Mycobacterium tuberculosis, извънбелодробна.

15. Mycobacterium, други видове или неидентифицирани такива, дисеминирани или екстрапулмонални.

16. Pneumocystis carinii, пневмония.

17. Пневмония, рекурентна при възрастни или деца над 13 години.

18. Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия.

19. Салмонела (нетифоидна) септицемия, рекурентна.

20. Токсоплазмоза на мозъка при пациенти над едномесечна възраст.

Б) Други заболявания

21. Цервикален карцином, инвазивен при възрастни и над 13 години.

22. Енцефалопатия, СПИН свързана.

23. Сарком на Капоши.

24. Лимфоидна интерстинална пневмония при деца над 13 години.

25. Лимфом на Бъркит.

26. Имунобластен лимфом.

27. Първичен лимфом на мозъка.

28. Синдром на отслабване, дължащ се на ХИВ.

В) Индикаторни заболявания, неспецифицирани с непълна информация

29. Опортюнистични инфекции, неспецифицирани.

30. Лимфоми, неспецифицирани.

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1

Съдържание на предтестовата информация

Преди изразяване на информирано съгласие на лицето се предоставя предтестова информация относно:

1. причините, поради които се препоръчва изследването за заразеност с ХИВ;

2. ползите от изследването;

3. медицинските и социалните услуги, които са налични в случай на положителен резултат от изследването;

4. правото на лицето да откаже изследването;

5. защитата на информацията, свързана с резултатите от изследването;

6. случаите, в които лицето следва да разкрие, че е ХИВ инфектирано на своя партньор.

Предтестовата информация за жени, които са или могат да са бременни, включва и:

1. риск от пренасяне на ХИВ към детето;

2. мерки, които могат да бъдат предприети, за да се намали предаването на инфекцията майка - дете, включително антиретровирусова профилактика и консултиране за кърменето на детето;

3. ползите за детето от ранно диагностициране на ХИВ.

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 1

ТАЛОН ЗА ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ

Лечебно заведение - пълно наименование, пощенски адрес, тел. за контакт ..................................

Взета кръв за ХИВ тест

Дата:

Код на лицето*

Пол

-

Дата и година на раждане

-

№ ИЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Повод за изследване

 Лекуващ лекар, назначил

 изследването:

 (име,фамилия, длъжност)

 Медицински специалист,

 взел кръвта:

 (име,фамилия, длъжност)

  

  

 Изпратена в лаборатория

дата

(наименование, тел., адрес на лабораторията)

 

Получена в лабораторията

дата

(наименование, тел., адрес на лабораторията, ако

 

данните не съответстват на горния ред)

 

Приел пробата:

 (име, фамилия, длъжност)

 Регистрация на пробата:

 Пореден лабораторен №

 дата

 Пояснения за попълване на талона:

1.* Кодът на изследваното лице се състои от цифри или групи цифри, които се отделят помежду им с тирета в следната последователност:

Пол

-

Дата и година на раждане

-

№ ИЗ

.

1.1. Пол: С цифрата "1" се отбелязва мъжки пол. С цифрата "2" се отбелязва женски пол.

1.2. Дата и година на раждане: Отбелязват се първите 4 цифри от ЕГН на изследваното лице.

1.3. Като номер на История на заболяването се посочва пълният номер на документа.

2. Датата на вземане на кръвната проба се изписва с цифри в следната последователност:

ден, месец, година.

Забележка. * Кодът, посочен в талона, трябва да съответства на кода, отбелязан на затворената система за вземане на кръв, в която се съдържа подлежащата на изследване кръвна проба.

Приложение № 5 към чл. 20, ал. 2

Принцип на тройната опаковка, предвиждаща 3 нива на защита

1. Първа - водонепроницаем херметичен контейнер, който съдържа самия материал. Контейнерът е стъклен, метален или пластмасов. Има етикет, на който се посочват данни за съдържанието му. Опакова се с достатъчно количество адсорбиращ материал, за да може да се поеме цялата течност при наличие на такава, ако контейнерът бъде повреден.

2. Втора - здрава водонепроницаема херметична опаковка, в която се слага първата. В една такава опаковка могат да бъдат поставени няколко първични контейнера. Необходимо е да се осигури правилно положение на първичната опаковка, ако се ползва охлаждащо вещество при транспорта, тъй като то ще се разтопи или изпари с времето.

3. Трета - в нея се поставят предните две опаковки. Тази опаковка предпазва съдържанието по време на транспортирането от неблагоприятните въздействия на външната среда. Минималните размери на външната опаковка не трябва да са по-малки от 10 x 10 x 10 см.

4. Всяка пратка се съпровожда от документация, съдържаща адресите на подателя, получателя, броя на първичните опаковки и количеството на съдържанието им, информация за вида на изпращания материал, подпис на изпращащото лице. Тя се поставя в третата опаковка.

5. Всеки окончателно опакован товар трябва да е маркиран така, че етикетите да се виждат добре и да не се застъпват.

6. На външната опаковка трябва да има следната информация:

6.1. име и адрес на лечебното заведение, което изпраща;

6.2. телефон на отговорното лице, което знае какво съдържа пратката;

6.3. име и адрес на лабораторията, която получава;

6.4. етикет с кода и точното наименование на товара;

6.5. биологичен материал категория А - UN 2814 - при изпращане на инфекциозен материал, представляващ опасност за хората.

7. Всяка пратка се съпровожда от две копия декларация за опасен товар, попълнена от лечебно или здравно заведение, което изпраща пробата.

8. Контейнерът с пробите заедно със съпровождащите талони се транспортира, по начин, който гарантира запазването на тяхната комплектност, идентичност и целостта на опаковките.

Приложение № 6 към чл. 22, ал. 3

 

Вид на теста

Приложение

1.

Доказване на вирусна РНК/ДНК

Използва се за първично скриниращо

 

 

изследване на новородени до 6-месечна

 

 

възраст и при съмнение за остра фаза на ХИВ

 

 

инфекцията. Значителен процент фалшиво

 

 

положителни резултати.

2.

Доказване на антиген-р24

Понастоящем рядко се използва

 

 

самостоятелно.

3.

Доказване на антитела

 

 

Антитяло - ЕЛИЗА

Най-широко разпространеният лабораторен

 

 

тест понастоящем. Препоръчва се като

 

 

стандартен първичен скриниращ тест.

 

Бързи тестове - РОСТ

Има по-малка чувствителност от антитяло

 

 

ЕЛИЗА теста. Предимство е възможността да

 

 

се извърши на място с периферна кръв и

 

 

отчитане на резултата до 10 минути.

 

 

Препоръчва се като първичен скриниращ тест

 

 

при спешни случаи и при работа на терен.

4.

Комбинирано доказване на

Има най-висока чувствителност и постепенно

 

антиген-антитяло

измества теста антитяло - ЕЛИЗА. Поради

 

 

по-високата му цена се прилага предимно при

 

 

скрининг на донори на кръв.

5.

Доказване на специфичността на

Лабораторен тест с най-висока специфичност.

 

антителата - имуноблот

Служи за окончателно доказване на

 

 

инфекция с ХИВ. Поради своята сложност на

 

 

изработване и отчитане се използва само за

 

 

проби, които са дали реактивни резултати от

 

 

горепосочените първични скриниращи

 

 

тестове.

Приложение № 7 към чл. 25, ал. 2

Следтестово консултиране

Следтестовото консултиране е част от процеса на изследване за заразеност с ХИВ.

I. Консултирането за лица, чийто резултат от изследването е отрицателен, включва следната информация:

1. Обяснение на тестовите резултати, включващо информация за прозоречния период за появата на ХИВ антитела и препоръка за повторно изследване в случай на скорошно излагане на риск.

2. Начините за предпазване от предаване на ХИВ.

II. Консултирането на лица, чийто резултат от изследването е положителен, включва:

1. Информиране на лицето относно резултата му.

2. Предоставяне на възможност на лицето да зададе въпроси.

3. Дискутиране по възникналите въпроси и притеснения на лицето и подпомагане на лицето да определи свои близки, които могат да му окажат подкрепа.

4. Информиране относно методите на лечение.

5. Предоставяне на информация относно предотвратяване пренасяне на ХИВ инфекцията на други хора.

6. Обсъждане на възможностите за разкриване на резултата от лицето на негови близки.

7. Насърчаване и предлагане на изследване за заразеност с ХИВ и консултиране на партньори и деца на лицето.

8. Оценяване на риска от насилие или самоубийство.

9. Насочване на лицето към лечебно заведение за лечение.

III. Консултирането на бременни жени, чийто резултат от изследването е положителен, включва и:

1. Обсъждане на възможностите за намаляване на риска от предаване на ХИВ инфекцията по време на бременността, раждането и кърменето.

2. Насочване на бременната към съответните медицински грижи, мониторинг и терапия.

3. Разясняване на вариантите за хранене на новородените.

Приложение № 8 към чл. 31, ал. 2

Форма за съобщаване на случаи с установена заразеност с ХИВПоказател

Информация

1.

Протокол №/ дата

 

2.

Персонален код на лицето

 

3.

Лабораторни данни: тип ХИВ инфекция

 

4.

Използван метод за лабораторно потвърждение

 

5.

Пол

 

6.

Възраст

 

7.

Етническа принадлежност (ако е налична)

 

8.

Страна на произход

 

9.

Националност

 

10.

Местоживеене (област, община, населено място)

 

11.

Повод за изследване

 

12.

Принадлежност към рискова група

 

13.

Трансмисивна категория

 

14.

Първа кръвна проба за потвърдително изследване е изпратена от

 

15.

Втора кръвна проба за потвърдително изследване е изпратена от

 

 

 

Дата:

 

Изготвил информацията:

Ръководител НРЛХ:

(име, фамилия)

(име, фамилия)

Приложение № 9 към чл. 31, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.)

Форма за съобщаване на случаи с ХИВ/СПИН


Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
NormativhaUredba files -> Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
NormativhaUredba files -> Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница