Отчет за дейността на параходство брп ад за третото тримесечие на 2008 гДата10.02.2018
Размер78.04 Kb.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА Параходство БРП АД

за третото тримесечие на 2008 г.,

съгласно изискванията на чл.33 ( 1) т. 6 и чл.33 ( 3) от

НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
За периода на третото тримесечие на 2008 г. и към момента няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството .
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група
Няма настъпили промени в икономическата група на емитента за споменатия период.
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност
За периода няма настъпило преобразуване в рамките на Дружеството, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Даване под наем на имущество - Дружеството участва в качеството си на наемодател в няколко дългосрочни договора за тайм-чартър на собствени кораби като :

  • Отдаване на м/к “Олимпи Панов” на “СОМАТ” АД – гр. София в срок до 31.12.2008

  • Отдаване на м/к “ Найден Киров” на “СОМАТ” АД – гр. София в срок до 31.12.2008

  • Отдаване на м/к “ Васил Априлов” и СБ-19 (специализирана баржа ) на “СОМАТ” АД – гр. София в срок до 31.12.2008


4. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период


Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Параходство БРП АД

Име

Брой акции

% от капитала

1.

Българска корабна компания ЕАД

22 880 950

79.01 %

  • Представената информация е към 30.09.2008


Промяна в броя на притежаваните гласове за периода

30.06.2008 г. – 30.09.2008г.

Име

30.06.2008

30.09.2008.

Брой акции

% от капитала

Брой акции

% от капитала

1.

Българска корабна компания ЕАД

22880950

79.01 %

22880950

79.01 %5. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно
Членове на Управителния съвет

Име

Брой акции

% от капитала

1.

Любомир Тодоров Чакъров

0

0

2.

Александър Димитров Керезов

0

0

3.

Драгомир Неделчев Кочанов

3000

0.01035 %

4.

Миролюб Панчев Иванов

0

0

5

Йордан Стефанов Йорданов

0

0

6

Сергей Иванов Лазаров

0

0

7

Иван Йорданов Иванов

0

0

* Представената информация е към 30.09.2008.
Промяна в броя на притежаваните акции за периода

30.06.2008г – 30.09.2008 .

Име

30.06.2008

30.09.2008 .

Брой акции

% от капитала

Брой акции

% от капитала

1.

Драгомир Неделчев Кочанов

2836

0.00979 %

3000

0.01035 %
Членове на Надзорния съвет

Име

Брой акции

% от капитала

1.

“Химимпорт” АД представлявана от Иво Каменов Георгиев


0

0 %

2.

“Български корабна компания” ЕАД представлявана от Тихомир Митев и Сергей Лазаров


22880950

79.01 %

3.


Илия Костадинов Златев

0

0


Промяна в броя на притежаваните акции за периода

30.06.2008г – 30.09.3008

Име

30.06.3008.

30.09.2008

Брой акции

% от капитала

Брой акции

% от капитала

1.

Химимпорт АД

0

0 %

0

0 %

2.

“Български корабна компания” ЕАД

22880950

79.01 %

22880950

79.01%

3.

Илия Костадинов Златев

0

0

0

06. Висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал
За отчетния период Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, вземанията или задълженията по които да надхвърлят 10 % от капитала на дружеството.

7. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок
Дружеството не е отпускало заем, не е предоставяло гаранции и не е поемало задължения към свои дъщерни дружества и свързани лица.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33 (3) от Наредба № 2
По т.1 Като сделки между свързани лица, сключени през отчетния период, които биха повлияли върху резултатите от дейността на дружеството могат да се считат

През отчетния период, Параходство БРП АД е продължило договорите за тайм-чартър на следните кораби, сключени с корабособственика “Българска корабна компания” ЕАД – Варна :

– наемане на м / к “ Приста“ и “Приста – 1 “ в срок до 31.09.2010 г .

- наемане на м / к “ Плиска” и “Плиска – 1” в срок до 31.09.2010 г .

- наемане на м / к “ Преслав” и “Преслав-1” в срок до 31.09.2010 г .

- наемане на м / к “ Хемус” в срок до 31.12.2008 г.

- наемане на м / к “ Мадара “в срок до 31.12.2009 г.
“Българска корабна компания” ЕАД се явява свързано лице на Параходство БРП АД, притежаваща 79.01 % от капитала на дружеството.
По т. 2 Промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет които имат съществено въздействие върху финансовото състояние на дружеството или влияят върху резултатите на дружеството за отчетния период.
Няма промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния доклад.
По подробна информация за сделките със свързани лица е посочена в точка 11 от финансовия отчет на дружеството.

Изготвил
Диана Павлова


Директор връзки с инвеститорите


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница