Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоцистраница3/3
Дата22.07.2016
Размер368.24 Kb.
ТипОтчет
1   2   3

4Имоти, машини и съоръжения

Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Към 1 януари 2006 г.

Отчетна стойност

23 580

47 130

31 498

37 374

13 257

20 393

9 922

183 154

Натрупана амортизация

-

(10 026)

(14 147)

(10 535)

(5 639)

(19 696)

229

(59 814)

Балансова стойност

23 580

37 104

17 351

26 839

7 618

697

10 151

123 340
За 2006 г.

Начално салдо балансова стойност

23 580

37 104

17 351

26 839

7 618

697

10 151

123 340

Бизнес комбинации - отчетна стойност

190

1 650

401

182

52 784

275

2 363

57 845

Бизнес комбинации - амортизация

-

(265)

(310)

(58)

(11 301)

(200)

-

(12 134)

Новопридобити активи

6 238

11 030

8 406

15 076

2 665

2 778

34 726

80 919

Отписани активи - отчетна стойност

(1 340)

(966)

(2 505)

(229)

(3 759)

(43)

(30 010)

(38 852)

Отписани активи - амортизация

-

23

2 021

220

1 587

21

-

3 872

Начислена амортизация за периода

-

(1 551)

(5 120)

(4 369)

(2 340)

(156)

-

(13 536)

Крайно салдо балансова стойност

28 668

47 025

20 244

37 661

47 254

3 372

17 230

201 454
Към 31.12.2006

Отчетна стойност

28 668

58 844

37 800

52 403

64 947

23 403

17 001

283 066

Натрупана амортизация

-

(11 819)

(17 556)

(14 742)

(17 693)

(20 031)

229

(81 612)

Балансова стойност

28 668

47 025

20 244

37 661

47 254

3 372

17 230

201 454За 2007 г.

Начално салдо балансова стойност

28 668

47 025

20 244

37 661

47 254

3 372

17 230

201 454

Бизнес комбинации - отчетна стойност

4 333

2 676

1 554

832

12 853

112

39

22 399

Бизнес комбинации - амортизация

-

(373)

(462)

(118)

(2 407)

(47)

-

(3 407)

Новопридобити активи

-

348

2 900

773

18 954

3 713

18 497

45 185

Отписани активи - отчетна стойност

-

-

(58)

(495)

(8 162)

(223)

(4 681)

(13 619)

Отписани активи - амортизация

-

-

59

473

866

6

-

1 404

Начислена амортизация за периода

-

(953)

(2 569)

(1 867)

(2 297)

(235)

-

(7 921)

Крайно салдо балансова стойност

33 001

48 723

21 668

37 259

67 061

6 698

31 085

245 495
Към 31.03.2007

Отчетна стойност

33 001

61 868

42 196

53 513

88 592

27 005

30 856

337 031

Натрупана амортизация

-

(13 145)

(20 528)

(16 254)

(21 531)

(20 307)

229

(91 536)

Балансова стойност

33 001

48 723

21 668

37 259

67 061

6 698

31 085

245 4955Основен капитал

На 15.02.2006 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 60 000 000 лв. на 118 916 086 лв. и за започване на процедура по преобразуване на дружеството в публично. Това увеличение на капитала влиза в сила със съдебно решение №24 от 10.04.2006 година на Софийски Градски Съд. На 31.03.2006 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличение на капитала на Дружеството от 118 916 086 лв. на 130 000 000 лв., чрез издаване на 11 083 914 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 4 лева всяка. Увеличението на капитала чрез издаване на акциите от тази емисия е извършено чрез първично публично предлагане на акциите на неопределен кръг лица. Проспектът за публичното предлагане на ценни книжа е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 618-Е от 09.08.2006 г., което увеличение на капитала на Дружеството влиза в сила със съдебно решение № 25 от 29.09.2006 г. на Софийски Градски Съд.6Доходи на акция

Средно-претегленият брой на обикновените акции в обръщение, използван за изчисляването на основния доход на акция, е както следва:30.6.2007

30.6.2006
лв.

лв.


Печалба, принадлежаща на акционерите на Химимпорт АД

60 361 000

2 963 000


Средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение

130 000 000

86 512 200


Основен доход на акция (лева за акция)

0,4643

0,0342

Основният доход на акция е определен като нетната печалба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, разделена на средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение, за периода приключващ съответно към 30 юни 2007 и 30 юни 2006 г.


Средно-претегленият брой акции е изчислен като сума от броя на обикновените акции в обръщение в началото на периода и броя на обикновените акции в обръщение, емитирани през периода, като всеки брой акции се умножи със средно-времевия фактор.

7Събития след датата на баланса


С Решение 5743 от 04.07.2007 г., Варненски Окръжен Съд вписва следните промени във фирменото дело на БМ ПОРТ АД: промяна в наименованието – „ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ” АД, на адрес на управление изаличаване на членове от Съвета на директорите, вписване на нов състав на Съвет на Директорите и приемане на нов Устав на Дружеството.
На 16.08.2007г. Групата е сключила Учредителен договор с „Луфтханза Техникс” за създаване на съвместно дружество за тежки ремонти на летателни двигатели. Предстои регистрация в съда.
С Решение 1153 – Е от 22.08.2007г Комисията за Финансов Надзор потвърди Проспект за първично публично предлагане за увеличение на капитала на „Химимпорт’АД с 20 милиона нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 11лв. (Съобщението е публикувано в Държавен Вестник и в-к Пари от 28.08.2007г)


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница