План за действие на община ново селоДата01.08.2018
Размер459.52 Kb.


ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИНПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО
В изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация
Приет с Решение №………/…………….2018 г. на

Общински съвет – Ново село

(Протокол №……)ВЪВЕДЕНИЕПланът за интегриране на ромите в Община Ново село (2015 - 2017г.) е разработен в съответствие с Областната стратегия на област Видин за интеграция на ромите (2014-2020) и в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Настоящият план има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да планира дейностите в изпълнение на интеграционната политика, насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, живеещи в сходна ситуация, така че към края на 2017 г. да са намалели съществуващите икономически различия и да е постигнато социално сближаване.

Реализирането на общинска политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи. Планът е отворен документ, който подлежи на актуализация на база периодични анализи. В неговото разработване взеха участие представители на местната власт, НПО, регионални и местни структури на държавни институции и представители на целевата група.

Основните приоритети на Плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение са:

 • повишаване на образованието

 • здравен статус

 • жилищни условия

 • заетост

 • върховенство на закона и недискриминация

 • култура и медии
I. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА НОВО СЕЛОСъгласно Областната стратегия на област Видин за интегриране на ромите (2014-2020), названието „роми“ се използва като обобщаващо понятие както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

По данни от проведеното през 2011 година преброяване на населението и жилищния фонд, в община Ново село живеят 2 930 души, от които 70 души се самоопределят като роми. В табл. 1 са посочени данни за етническата принадлежност на населението към 01.02.2011 г.


Община


Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Не се самоопреде-лям

българска

турска

ромска

друга

НОВО СЕЛО

2 930

2 834

1

70

19

6


Данните от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 2011 г. по отношение на етническата принадлежност са непълни, тъй като Конституцията на Република България, вътрешното законодателство и ратифицираните от страната ни международни документи гарантират правото на всеки гражданин за самоопределяне, т.е. преброяваните лица сами определят етническата си принадлежност. Част от хората, които околното население назовава като „роми“ или „цигани“ се самоопределят като българи, което произтича от правото на лицето само да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава.

Трябва да се има предвид и факта, че извън преброяванията на населението, данни по етнически признак не се събират. Данните, с които разполагат институциите, например Дирекции «Бюро по труда» са събрани въз основа на доброволно самоопределяне на регистриращите се лица. Има и отделни случаи, в които за нуждите на изпълнение на дадени проекти, програми и др. се събира доброволна информация по етнически признак.

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ ПО СЕКТОРИЦелевата група, за която е предназначен Планът на община Ново село са български граждани от ромски произход и други в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.


2.1 Образование:

Образователната структура на територията на община Ново село се състои от 1 средищно училище в с. Ново село и 1 детска градина в общинския център с изнесени групи в с. Ново село, с. Флорентин, с. Неговановци и с. Винарово.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село е единственото средищно училище в община Ново село, с професионална подготовка по професия куриер, специалност „Логистика на товари и услуги“ с целодневно обучение. В него се обучават 153 ученици, както от с. Ново село, така и от прилежащите съседни села.

Подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст от етническите малцинства, живеещи на територията на община Ново село са обхванати. Общият брой на подлежащите на задължително обучение е 128.

Обучаваните ученици от етническите малцинства са около 80% спрямо общия брой на учащите в училището.

Разпределението им по паралелки е съобразено с изискванията за десегрегация и Закона за дискриминация. Сегрегирани паралелки в училището няма.

В Прогимназиален етап и в Гимназиална степен броят им намалява по следните причини:


 • отпадане от училище поради навършени 16 години и нежелание да продължат да учат в дневна форма на обучение,

 • възможност за преминаване в самостоятелна форма на обучение,

ранни бракове
През учебната 2015/2016 г. в самостоятелна форма на обучение продължиха училище общо 21 ученици. От тях 10 са от етническите малцинства.

От учениците, завършващи основно образование с общ брой 21 ученици, успешно приключили учебната година 21. От тях 10 са от етническите малцинства и продължават образованието си в непрофилирана паралелка в училището.

През учебната 2016/2017 г. в самостоятелна форма на обучение продължиха училище общо 17 ученици. От тях 5 са от етническите малцинства.

От учениците, завършващи основно образование с общ брой 17 ученици, успешно приключили учебната година 17. От тях 5 са от етническите малцинства и продължават образованието си в непрофилирана паралелка в училището.

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий ” съвместно с община Ново село е разработена и се осъществява училищна политика за работа с родители, които не осигуряват възможности на децата си да посещават училище.

Програмата по осъществяването на училищната политика за привличане и задържане на учениците включва прилагането на широк набор от педагогически, социални, психологически и административни мерки, както и социална работа с родителите и учениците.

Стриктно се прилагат административни мерки спрямо родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище.

Съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета и Правилника за приложение на закона за народна просвета се санкционират родителите на учениците, допуснали неизвинени отсъствия. Наложени са наказания и насочени за консултиране и работа с обществените възпитатели и психолога на училището. Не се издават служебни бележки за семейни добавки на ученици, които отсъстват безпричинно от учебни занятия. Съвместната работа на училището с Отдела „Закрила на детето” и с Центъра за обществена подкрепа – ЦОП с. Ново село, спомага за успешното обхващане и задържане на всички ученици, подлежащи на задължително обучение.

Изготвени са съвместни мерки и инициативи за въздействие и мотивиране на родителите за упражняването на контрол върху учениците и изграждане на положителни нагласи към училището. Дейностите са насочени към оказване педагогическа и психологическа помощ консултиране на родителите и подпомагането им за изграждането на подкрепяща семейна среда.

Разработена е и се реализира програма за превенция на деца в риск. Добра е координацията на работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Създадените процедури и партньорството с отдел „Социална закрила” и МКБППМН дават възможност бързо да се предприемат мерки, за да се намали отпадането на учениците от училище и да се ограничат противообществените прояви. Усилията са насочени към:
 1. Работа за изграждане на умения за спазване правила и норми от група деца с негативни прояви.

 2. Даване на възможност на учениците от етническите малцинства за изява на способностите им.

 3. Приобщаване на родителите за своевременно решаване на възникнали конфликти и проблеми.

 4. Търсене подкрепата на лидери от етническите общности.

 5. Партниране с НПО за разработване на нови проекти.

На учениците с противообществени прояви са наложени възпитателни мерки, с тях работят обществени възпитатели. Те са привлечени в дейностите на Общинския консултативен център, който подпомага родителите и учениците.

Родителите са консултирани от психолога на училището, от класните ръководители. Оказва се педагогическа подкрепа на родителите за решаване на проблеми в общуването, в поведението на учениците.

Активно се работи по проблемите на превенцията.

Училищният психолог провежда консултации с родителите на учениците от етническите малцинства, с цел подпомагането им във възпитанието на децата им и изграждането на подкрепяща семейна среда.

Проблемите, по които работят съвместно психологът с родителите са свързани с дисциплинирането на учениците, агресивно поведение, проблеми и трудности в обучението и общуването.

Родителите са консултирани по проблеми, свързани с мотивацията за учебна дейност и посещаване на учебните занятия, с психологическите, емоционални трудностите и поведенчество в пубертетната възраст, с преодоляване на агресията – вътрешна и външна.

Положителни резултати за осъществяването на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства има включването на учениците от етническите малцинства в целодневната форма на обучение. В Начален етап 90% от учениците от етническите малцинства са включени в целодневната форма на обучение.

В Прогимназиална степен V-VІІ класове са включени около 50% от учениците от етническите малцинства.

Дейностите в полуинтернатните групи спомагат по-доброто опознаване и приобщаване на учениците от етническите малцинства в малката училищна общност, подпомагат самоподготовката им и постигане на по- високи резултати в обучението.
  1. Здравеопазване

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем, тъй като ромското население няма добра здравна култура. Голяма част от ромите са здравно неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права, които ги лишава от профилактични прегледи, ранно диагностициране и превенция на заболявания и с годините води до влошаване на здравословното им състояние.

Нехигиеничните битови условия на част от ромите, обедняването и висока безработица, както и начинът им на живот е предпоставка за възникване на заболявания.

Поради липса на регистрация на здравните показатели на етническите групи, оценката на здравето на гражданите от тези общности е трудна. Въпреки това, според изследването „Здравен статус и достъп на ромите до медицински услуги“ диагностицираните хронични заболявания сред ромското население в България са: високо кръвно налягане (над 22%), артрит и ревматизъм (над 15%), астма и хроничен бронхит (над 14%), следвани от сърдечни заболявания, проблеми с простата и менопаузата, язва, диабет. Специфично при ромите е много ранната инвалидизация или хронифициране на заболяванията.

Негативно влияние върху здравословното състояние на децата оказват ранните бременности и недостатъчното наблюдение и грижи за децата, най-вече сред семействата от ромската общност. Срещат се затруднения при провеждане на задължителните имунизации, поради ниската здравна култура на родителите и липсата на съдействие от тяхна страна. Проблем е и несериозното отношение на родителите към лечението на децата, некупуването на изписани от личния лекар медикаменти, преждевременното напускане на болнично заведение и прекъсване на лечението.

Проблемите, свързани с дейностите по имунопрофилактиката произлизат от затруднения в определяне на действителния брой подлежащи на имунизация лица, поради наличие в пациентските листи на голям брой лица, напуснали страната и висок процент пациенти с прекъснати здравноосигурителни права. Неточната адресна регистрация и нехайството за здравето на децата също възпрепятстват имунизационната дейност.

Инфраструктурата на извънболничната помощ в общината включва 2 общопрактикуващи лекари, които имат сключени договори с Регионалната Здравно-осигурителна каса – Видин и 1 практика с 2 лекари по дентална медицина.

Специализираната медицинска помощ се предоставя основно от Медицински центрове и МБАЛ „Света Петка” гр. Видин. Аптечното обслужване е само в с. Ново село, жителите на останалите населени места ползват обслужването на аптеки в гр. Видин.


2.3. Жилищни условияЖилищните условия и инфраструктурата на терените, обитавани от ромите в община Ново село са в задоволително състояние. По-голямата част от ромите притежават собствени жилища, които са сравнително добре обзаведени.

Ромите в община Ново село са 15 % от населението или около 450 души (по данни на ЕСГРАОН в общината). Живеят в две от населените места на общината – с. Ново село и с. Неговановци. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца.

Въпреки, че има изградена система за сметопочистване контейнерите не винаги се използват по предназначение, дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др.

В момента няма новоотредени терени за жилищно строителство на гражданите от ромски произход. По – заможните роми си закупуват вече частни имоти и си строят жилища. Действащият ПУП е от 1985г.В общинския център има недостиг от общински жилища, което затруднява осигуряването на жилища за нуждаещите се семейства, предимно от рискови социални групи. Липсват механизми, които да стимулират инвестиции в тази посока, което ограничава възможностите на община Ново село да провежда адекватна социална жилищна политика.

2.4 ЗаетостЕдна от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на дълготрайно безработните сред тях. В община Ново село, така както и в цялата страна, основните причини, обуславящи високото ниво на безработица сред ромите са ниското ниво на образование или липсата на такова; недостатъчната мотивация и несериозното им отношение към законово регламентираните им задължения като регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, липсата на умения за търсене и кандидатстване за работа; липсата на квалификация, на предприемачески умения и финансов ресурс за стартиране на собствен бизнес; демотивация за работа поради продължителна безработица; регистрация в Д „БТ“ с цел получаване на социални помощи.

Анализите на безработицата показват, че в образователната структура на безработните в община Ново село преобладават лицата с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация, а липсата на образование и професия, както и ниската квалификация, са бариери пред заетостта.

Към 31.12.2017 г. общият брой на безработните лица с основно и по-ниско образование е 68 души и представляват 48.88 % от безработните в общината. От общият брой регистрирани безработни към 31.12.2017 г., безработните се разделят както следва: с работническа професия - 48, специалист – 16, със средно образование – 10 и с основно и по-ниско образование – 68 лица.

По информация на дирекция „Бюро по труда” почти всички от регистрираните лица от ромски произход са с основно образование и без образование, което ги поставя в още по-неблагоприятно положение на пазара на труда и най-вече на първичния пазар на труда. Поради това основната алтернатива за реализация на лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от Европейския социален фонд.

В община Ново село по-голямата част от ромското население е безработно и получава помощи, чиито размери са недостатъчни, за да задоволят потребностите на многочленните семейства. С тази етническа група са свързани проблеми от най-различен характер - инфраструктурни и благоустройствени, образователни, здравни, екологични, социални, културни и др. Състоянието на местната икономика, ниската степен на образование, липсата на квалификация още повече стеснява кръга от възможности за намиране на постоянна работа. Поради тези причини ромското население работи през летните месеци обща работа и не придобива трайни трудови навици и умения. Тенденция на пазара на труда е ниско образованите безработни и тези без квалификация да намират най-трудно работа.

Според експерти от Дирекция „Бюро по труда“ голяма част от регистрираните в бюрата по труда лица от ромски произход са обезсърчени. Дълготрайната безработица често води до демотивация при търсене на заетост и безработните лица стават част от системата на социално подпомагане.

Няма точни и систематични официални данни за дела на ромите сред хората, обект на социално подпомагане. Въпреки това редица проучвания показват, че ромските семейства и техните деца числено преобладават сред лицата, обект на социално подпомагане.

Повечето от целевата група безработни, не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот.

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. В таблицата по-долу са представени данни за критериите и броя на подпомаганите лица през 2017 г.
Таблица 2: Подпомагани лица от община Ново село по ЗСП и ППЗСП за 2017 г.


Критерии


Брой лица

към 31.12.2017 год.


Брой лица получаващи месечна помощ по чл.9 от ППЗСП, в т. ч. лица от ромски произход


56

Брой лица получаващи месечна помощ по чл.9 от ППЗСП самотни родители, в т. ч. лица от ромски произход

4

Данни за получаващите еднократна целева помощ семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище/по чл.10а от ЗСПД/, в т.ч. от ромски произход

12

Брой лица с увреждания, получаващи месечни добавки за социална интеграция по реда на ППЗИХУ, в т.ч. лица от ромски произход

99

Данни за родители, подпомагани по реда на ЗСПД в т.ч. лица от ромски произход

206


През 2017 г. са реализирани:

Първичен пазар са наети – 23, по мерки за заетост – 6, по програми и проекти – 9, както следва: НП – 1, Помощ за пенсиониране – 1, Регионална програма – 3 и по ОП РЧР – 4.

2.5. Върховенство на закона и недискриминация

Въпросът за равнопоставеността и недискриминацията намира правно основание в Конституцията и в законите на Република България, които изискват равно третиране на гражданите, без оглед на тяхната раса или етнос. Член 6 от Конституцията гласи: „(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.”

Все още е налице неинформираност сред населението от ромски произход за възможностите за защита правата на гражданите срещу проява на дискриминация.

Главните фактори, пораждащи престъпността в ромската общност и в други общности в неравностойно положение са идентични. Те са свързани с проблеми като бедност, лоши битови условия, безработица, неграмотност, участие в сивата икономика.

Според служителите на МВР - Видин на реда много роми не смятат административните нарушения за престъпления, а ги възприемат и оправдават като начин за оцеляване. Такива са например престъпленията, свързани със събиране на желязо за вторични суровини. Последното е станало част от сивата икономика, други форми на която са: незаконен дърводобив; незаконно събиране на реколта; улична продажба на евтини потребителски стоки, често контрабанда. Най-разпространените видове престъпления сред уязвимите групи са кражби, измами, управление на МПС от неправоспособни лица, причиняване на средна или лека телесна повреда и увреждания.

Децата в риск са специфична група, чиито представители са жертва, а понякога и извършители на престъпления и противообществени прояви.

С децата с проблемно поведение приоритетно работи Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Годишните отчети на МКБППМН сочат, че преобладаващо възпитателните дела се образуват за извършени кражби. Към общите констатации за факторите, пораждащи противообществени прояви, при малолетните и непълнолетните следва да се отчете и ролята на семейството. Голям е броят на децата, които са отглеждани от един родител или; живеят при роднини (поради трайно или периодично отсъствие на родители, работещи в чужбина); Рискова група са и децата от многодетни семейства и семейства, създадени от много млади родители.

Без съмнение за намаляване на противообществените прояви и престъпността в ромската общност и други общности в неравностойно положение е необходимо да се промени тяхното социалното положение, средата за обитаване, качеството на образование и т.н.


2.6. Култура и медии

На територията на община Ново село действат 5 читалища.

Народните читалища са културни средища в населените места, съхраняващи традициите и обичаите. Издирват, изучават, съхраняват културно-историческото наследство и развиват фолклорното богатство. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди. Основна грижа на читалищата, особено в по-малките населени места, е и библиотечното обслужване. Вратите на читалищата и техните библиотеки са отворени за всички български граждани. Участието във формите на художествената самодейност е според желанието и потребностите на гражданите, независимо от етническата им принадлежност.

За привличането и задържането на учениците от етническите малцинства в училище са изградени различни форми на извънкласни дейности. Утвърждаването в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село на интеркултурното образование на учениците, като средство за приобщаването им ги мотивира за учебна дейност и принадлежност към училищната общност. Насърчават се заложбите и дарованията на учениците за изява и включвания в различните извънкласни и извънучилищни дейности. Предпочитанията им са в областта на спорта, социалните дейности, изкуството - музика, танцово изкуство, кулинария.

През учебната 2016/2017 г. са учредени 13 ученически клуба към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село.

Резултатите по отношение на социализацията им са обнадеждаващи.


III. ПРИОРИТЕТИ: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ, ЗАЕТОСТ, ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, КУЛТУРА И МЕДИИ
 1. ОБРАЗОВАНИЕ

Цели:

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в детски градини и училището на територията на община Ново село.

2. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училището, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

3. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

4. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

5. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.


Конкретни дейности за постигане на целите:

 • Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи;

 • Разработване на проекти по за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;

 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда;

 • Създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства;

 • Насърчаване на отговорно родителско отношение;

 • Ограмотяване на възрастни роми;

 • Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г.;

 • Въвеждане на форми на взаимодействие и дейности в детските градини и училището за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на ромските деца;

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.


 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели:

1.Подобряване на достъпа до здравни грижи и профилактика за деца.

2.Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население.
Конкретни дейности за постигане на целите:


 • Организиране на консултации по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране, начините за предпазване от сексуално предавани инфекции с подрастващи и млади хора и с техните родители;

 • Провеждане беседи с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар;

 • Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население;

 • Провеждане на беседи от здравни специалисти за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот;

 • Разработване и реализация на програми за превенция на трафик на хора и сексуално насилие сред лица от ромската общност.


 1. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цели:

  1. Подобряване на жилищните условия в квартала с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население.

  2. Подобряване на техническата инфраструктура.Конкретни дейности за постигане на целите:

 • Рехабилитация и изграждане на обекти от техническата инфраструктура.

4.ЗАЕТОСТ
Цел:

Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население до пазара на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост.


Конкретни дейности за изпълнение на целите :

 • Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове и програми;

 • Професионална квалификация, в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове и програми.


5.ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Цел:

Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.


Конкретни дейности за изпълнение на целите :

 • Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите в администрацията по отношение правата на малцинствата, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетническа и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция на ромите;

 • Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт;

 • Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове и увеличаване на възможностите за социализация.6.КУЛТУРА И МЕДИИ
Цели:

1.Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.2.Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.
Конкретни дейности за постигане на целите:

 • Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на общинско ниво;

 • Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската.
IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИУсилията на Община Ново село са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми на дадената малцинствена общност, с помощта на нейни представители, били те от конкретен и/или от общ характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие.

Конкретно в края на периода на плана за действие се стремим да постигнем:

 • Повишено качеството на образование на учениците в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация;

 • Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение в Детска градина;

 • Увеличаване на посещаемостта на учебните часове от учениците, застрашени от отпадане;

 • Ограничаване броя на отпадналите ученици;

 • Повишена здравна култура на учениците и младите хора в уязвимо социално-икономическо положение;

 • Намаляване на ранните раждания и намаляване на родствените бракове;

 • Увеличаване броя на имунизираните лица;

 • Увеличаване на информираността сред ромите;

 • Намаляване на безработицата и включване на лица в уязвимо социално-икономическо положение в квалификационни курсове и програми за заетост;

 • Съхранена идентичност на малцинствените общности.

V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Обществен съвет за интеграция на малцинствата, чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.

Мониторингът се осъществява чрез систематично събиране и анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Ново село ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На база тези функции, основните методи на мониторинга са:

 • Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана в административен мониторингов доклад;

 • Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана;

 • Общественият съвет за интеграция на малцинствата координира и обобщава получената информация в доклада;

 • Докладът се приема от Общински съвет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕВажен фактор за изпълнението на Общинския план за действие е да се организира и толерира включването на всички институции, официално представени ромски организации по места, отделни ромски представители на компактни групи от ромското население, както и НПО.

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на всички лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на Община Ново село за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината.

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИПРИОРИТЕТ 1 - ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1. Повишаване качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства


1.1 Пълно обхващане в подготвителните групи на деца, които не владеят български език, особено децата от социално слаби семейства.


1.1.1 Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи.


Община Дряново

ДГ ”Акад. Стефан Младенов” с изнесени групи
2018-2020


В рамките на бюджета на отговорните институции

По програми и проекти
Общински бюджет

Бюджет на ДГ

Средства по програми и проекти


Брой деца, за които се прилага организацията
1.1.2.

Провеждане на допълнителни дейности в ДГ ”Акад. Стефан Младенов” с изнесени групи

с деца билингви по български език. Закупуване на нагледни материали за обучението на децата билингвиДГ “Детелина”


2018-2020


В рамките на бюджета на отговорната институция

Проектно финансира неБюджет на отговорната институция

Средства по програми и проектиБрой обхванати деца

Брой проведени мероприятия

Брой закупени учебни материали

1.2 Подпомагане на деца, чийто майчин или семеен език не е български.

1.2.1.

Разнообразяване на учебното съдържание, чрез използване на иновативни подходи в обучението, мултимедийни уроци, открити уроци и др.ДГ ”Акад. Стефан Младенов” с изнесени групи

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село2018-2020


В рамките на бюджета на отговорните институции

Проектно финансира неБюджети на отговорните институции

Средства по програми и проектиБрой деца, за които се прилага организацията
1.2.2.

Разработване на теми в часовете на класния ръководител, съгласно План за дейностите на училището, по направления: „Физическо здраве” и „Психично здраве”СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село

2018-2020

В рамките на бюджетите на отговорните институции


Бюджети на отговорните институции


Брой ученици, за които се прилага организацията


2. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход

2.1. Прилагане на система от стимули и мерки за въвеждане на интеркултурно образование във всички етапи на предучилищно то и училищното образование

2.1.1. Включване на деца в извънучилищни дейности – курсове, СИП, спортни занимания.


СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село

2018-2020

Бюджети на отговорните институции


Брой обхванати деца300 лв.

* за 2017 г.


100 лв.

* за 2017 г.

Общински бюджет

Брой проведени мероприятия100 лв.

* за 2017 г.Общински бюджет

Брой участници в мероприятието300 лв.

* за 2017 г.
Общински бюджет

Брой участници в мероприятието100 лв.

* за 2017 г.

Общински бюджет

Брой участници в мероприятиетоНе са необходими

-

Брой запознати педагози3. Приобщаване на родителите роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

3.1. Повишаване на ангажимента на родителите, засилването на тяхното сътрудничество с училището и създаването на партньорства между ДГ, училище и родители


3.1.1 Приобщаване на родители на деца и ученици от етническите малцинства към дейността на училищното настоятелство, родителски актив.

ДГ ”Акад. Стефан Младенов” с изнесени групи,

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село2018-2020

Не са необходими

-

Брой обхванати родители

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1.Повишаване на

здравната култура

1.1 Повишаване на здравното образование на ромското население

1.1.1. Провеждане на

беседи и информационни кампании с подрастващи

и техните родители за семейно планиране и здравно образование


РЗИ, лични лекари, Д“СП“, ЦОП, учебни заведения, Община Ново село

2018-2020


Не са необходими
Брой реализирани мероприятия

2. Подобряване на

профилактич ни дейности сред ромското

и населението от уязвимите общности

2.1

Прилагане на програми за превенция на различните заболявания2.1.1. Активизиране

дейността на

здравните работници за издирване

на деца без личен

лекар и разясняване

пред родителите им

важността за

регистрирането им.

Лични лекари, здравни работници в детските и в учебните заведения


2018-2020


Не са необходими


-

Брой допълнително обхвати


2.1.2.Беседи с родителите за значението на имунизациите и за редовното им прилагане


Лични лекари, здравни работници в детските и в учебните заведения


2018-2020


Не са необходими

-

Осъществени беседи


2.1.3.

Провеждане на информационни кампании сред децата за избягване на риска от наркомания,

проституция, трафик и др.


РЗИ, РУП-Видин, МКБППМН-Ново село, учебни заведения


2018-2020


Не са необходими

-

Брой реализирани кампании


ПРИОРИТЕТ 3 - ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1. Подобряване на

жилищните

условия


1.1. Подобрява не на

жилищните условия1.1.1 Изграждане на необходима социална инфраструктура

Община Ново село


2018 – 2020


В рамките на общинския бюджет

По програми и проекти
Общински бюджет

Програмно и проектно финансиране
Брой осъществени проекти

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1.Осигуряване на

достъп на ромите до

пазара на труда


1.1. Осигуряване на

заетост и

квалификация на

безработни роми1.1.1.Насърча ване на заетостта чрез програми и мерки по реда на закона за насърчаване на заетостта и по ОП РЧР


ДБТ

Община Ново село2018–2020


По програми и проекти

Републикански

бюджет, ОП РЧР,

други донорски

програми и

проекти


Брой лица с осигурена заетост

ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1 1. Утвърждаване на толерантни междуетничес

ки отношения1.1. Повишаване нивото на толерантност между децата

1.1.Обучение по

правата на човека и

правата на детето в

училище


Община Ново село

Отдел “Закрила на детето”, училището2018-2020

Не са необходими


-

Брой обучения

Брой участници2. Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


2.1. Намаляване на противообщест вените прояви

2.1.1 Провеждане на дискусии, обсъждани, ролеви игри на тема: „Насилието в училище и извън него“

Община Ново село

МКБППМН,


училището


2018-2020

В рамките на възможности те на отговорните институции


Бюджет на отговорните институции

Брой мероприятия

Брой ученици
ПРИОРИТЕТ 6 - КУЛТУРА И МЕДИИ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1. Съхраняване, развитие и популяризира не на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура

1.1 Развитие и опазване на културната идентичност на ромите.

1.1.1. Участие на деца от малцинствата в читалищни форми и мероприя тия

Читалища

2018-2020

В рамките на възможностите на отговорните институции

Бюджет на отговорните институции

Брой участнициКаталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница