Препис извлечениестраница3/4
Дата14.01.2018
Размер481.21 Kb.
1   2   3   4

РЕШEНИЕ:
На основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен План за трасета на довеждаща инфраструктура – външни водопроводни връзки от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 07079.2.554 до УПИ І-557, ПИ с идентификатор 07079.2.557 и външно ел.захранване от съществуващ ТП в ПИ 07079.2.555 до имот с идентификатор 07079.2.557 в м. „Дванадесетте“/бивша „Оникилика“/ в землището на гр. Бургас.

За ПУП-ПП да се проведе обществено обсъждане, по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ.

Разработката да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УСП.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1501 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на тераса към жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда с идентификатор 07079.619.11.1, находяща се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" №71, построена в УПИ I в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови", гр. Бургас

РЕШEНИЕ:

Учредява право на строеж на Велико Георгиев Стоянов с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „ “, бл. , вх. , ет. , ап. в недвижим имот с идентификатор 07079.619.9 по КККР на гр. Бургас, представляващ част от УПИ I. кв.9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, целият с площ от 8526 кв.м., актуван с Акт № 4730/13.08.2007 г. за частна общинска собственост, за изграждане на тераса със застроена площ от 8,60 кв.м., към собственото му жилище с идентификатор 07079.619.11.1.2 - апартамент № 2. ет. 1. находящо се в сграда с идентификатор 07079.619.11.1 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: ул. „Стефан Стамболов“ № 71 , ж.к. „Братя Миладинови“, по одобрен инвестиционен проект, за сумата от 2855 /две хиляди осемстотин петдесет и пет/ лева, без ДДС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1481 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находящ се в с. Димчево, община Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ

РЕШEНИЕ:

1. Определя оценката на УПИ ХV-229,233, в кв. 23 по плана на с. Димчево, целият с площ 853 кв. метра, при граници:север- УПИ VIII, изток- УПИ XIII УПИ XIV, юг- УПИ III, запад- УПИ XVI, улица и УПИ VII, актуван с Акт за частна общинска собственост №7867/10.03.2014г., в размер на 570 лева без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

2. В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Костадин Панайотов Карчев, с ЕГН и постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. , ул. № , да заплати на Община Бургас, цената на земята, предмет на продажба.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1498 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. "Росенец", гр. Бургас, на физически лица с учередено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.) 

РЕШEНИЕ:

1. Определя оценката на 600/865 кв.метра идеални части от УПИ XIII-130, кв.13, целият с площ 865 кв.м., по действащия план за регулация на в.з. „Росенец”, гр.Бургас, при граници: север- УПИ IV-131, изток- УПИ XII-132, юг- улица и запад- УПИ ХIV-129, с идентификатор № 07079.832.130 с площ 865 кв.м., по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.832.129, 07079.832.187, 07079.832.304 и 07079.832.131, актуван с Акт № 7638/ 31.10.13г. за частна общинска собственост, в размер на 555 /петстотин петдесет и пет/ лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

2. Определя оценката на обезщетението за 125 кв. метра надвишение на нормативно допустимата разгъната застроена площ от 35 кв. метра, в размер на 6400 (шест хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.

3. В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Недялка Василева Благоева с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „ , № , вх. , ет. , ап. , да внесе сумата по т. 1 и т.2, както и дължимите данъци и такси, по сметки посочени в приложение, неразделна част от заповедта.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1491 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

РЕШEНИЕ:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2014 г. на Община Бургас, приета по т. 7 от дневния ред на проведеното на 28.01.2014 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №32) в частта на раздел І „Продажба чрез публичен търг“ с ПИ № 030033 по КВС на землище кв. Ветрен, гр. Бургас.

Промяната да бъде отразена на интернет страницата на Община Бургас.

2. Да се извърши продажба чрез провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас на имот № 030033 в местността „Калното“ (старо наименование - „Чаморлията“) по КВС на землище кв. Ветрен, гр. Бургас, с площ 6,289 дка и начин на трайно ползване: нива, Х категория, при граници: 030031, 000087, 000105 и 030022, актуван с Акт №6236/17.12.2010 г. за частна общинска собственост, при начална тръжна цена в размер на 10 600,00 (десет хиляди и шестстотин) лв.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1500 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ I, II, III, IV, VI и VII в кв. 11 по ПУП - ПРЗ на с. Драганово, община Бургас

РЕШEНИЕ:

Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в строителните граници на с.Драганово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

1. Недвижим имот, актуван с Акт №6434/15.11.2011г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /първо римско,/ в кв.11/единадесет/, целият с площ 774 /седемстотин седемдесет и четири/кв.м., отреден за жилищно строителство по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, при граници: североизток-край на регулацията, дига, югоизток-УПИ II, югозапад и северозапад- улица, с начална тръжна цена 7000 /седем хиляди/ лева, без ДДС,

2. Недвижим имот, актуван с Акт №7888/17.03.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /второ римско/в кв.11/единадесет/, целият с площ 600/шестстотин/кв.м., отреден за жилищно строителство, по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, при граници: североизток-край на регулацията, дига, югоизток-УПИ III, югозапад-улица и северозапад-УПИ I, с начална тръжна цена 5500/ пет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС,

3. Недвижим имот, актуван с Акт №7889/17.03.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /трето римско /в кв.11 /единадесет/, целият с площ 615/шестстотин и петнадесет/кв.м., отреден за жилищно строителство, по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, при граници: североизток-край на регулацията, дига, югоизток-УПИ IV, югозапад- улица и северозапад-УПИ II, с начална тръжна цена 5600/ пет хиляди и шестстотин / лева, без ДДС,

4. Недвижим имот, актуван с Акт №7890/17.03.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /четири римско/в кв. 11/единадесет/, целият с площ 615 /шестстотин и петнадесет/кв.м., отреден за жилищно строителство, по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, при граници: североизток-край на регулацията, дига, югоизток-УПИ V, югозапад- улица и северозапад-УПИ III, с начална тръжна цена 5650/ пет хиляди шестстотин и петдесет / лева, без ДДС,

5. Недвижим имот, актуван с Акт №7891/17.03.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /шест римско/в кв. 11/единадесет/, целият с площ 660/шестстотин и шестдесет/кв.м., отреден за жилищно строителство, по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, при граници: североизток-край на регулацията, дига, югоизток-УПИ VII, югозапад- улица и северозапад-УПИ V, с начална тръжна цена 6000/ шест хиляди / лева, без ДДС,

6. Недвижим имот, актуван с Акт №7892/17.03.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /седем римско/в кв. 11/единадесет/, целият с площ 678/шестстотин седемдесет и осем/кв.м., отреден за жилищно строителство, по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, при граници: североизток-край на регулацията, дига, югоизток-УПИ VIII, югозапад- улица и северозапад-УПИ VI, с начална тръжна цена 6200/ шест хиляди и двеста / лева, без ДДС,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1503 Докладна записка от Красимир Стойчев - за Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 70, вх. 1, ет. 1, апартамент 2, на наематели настанени по административен ред 

РЕШEНИЕ:

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №7473/01.07.2013г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – гр.Бургас на 05.07.2013г., том 23, №110, дв. вх. рег.№7507, представляващо апартамент в гр.Бургас, ж.к.“Славейков”, блок №70 (седемдесет), вход 1 (едно), етаж 1 (едно), апартамент №2 (две), от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.
2. Допълва програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., приета с Решение по т.7 от дневния ред на заседанието, проведено на 28.01.2014г. (Протокол №32) на Общински съвет – Бургас, с посочения в т.1 имот.
3. Да се продаде на Костадинка Кирова Панайотова с ЕГН и Ганчо Михайлов Фотев с ЕГН в равни квоти общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Славейков”, блок №70 (седемдесет), вход 1 (едно), етаж 1 (едно), апартамент №2 (две), със застроена площ 66,20 (шестдесет и шест цяло и двадесет) кв.м, ведно с 0,662 % (7,26 кв.м) ид.части от общите части на сградата и право на строеж върху общинска земя от 73,46 (седемдесет и три цяло и четиридесет и шест) кв.м, с прилежащо избено помещение №2 (две) с площ 2,61 (две цяло шестдесет и един) кв.м, с идентификатор 07079.602.63.1.2 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка шест три точка едно точка две) по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.602.63.1.1 и 07079.602.63.1.3 под обекта няма, над обекта – 07079.602.63.1.5, за сумата от 50 070 (петдесет хиляди и седемдесет) лева, без ДДС.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1480 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

РЕШEНИЕ:

1. Допълва приетата Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2014 г., приета от Общински съвет - Бургас по предложение на Кмета на Общината, с Решение на ОбС по т.7 от дневния ред на тридесет и второто заседание на Общински съвет -Бургас, проведено на 28.01.2014 г. /Протокол №32/ с поземлен имот с пл. №66, целият с площ 609 кв. метра, находящ се в кадастрален район 506 по ПНИ на с.о. „Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, при граници: север- ПИ № 506.65, изток-ПИ №506.64, юг-ПИ № 506.31, запад-ПИ №5 06.9502, актуван с Акт № 7655/18.11.2013 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет- Бургас, на поземлен имот с пл. № 66, целият с площ 609 кв. метра, находящ се в кадастрален район 506 по ГКИ на с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, при граници: север- ПИ № 506.65, изток-ПИ № 506.64, юг-ПИ № 506.31, запад- ПИ № 506.9502 с начална тръжна цена в размер на 14 300 (четиринадесет хиляди и триста) лева, без ДДС.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1492 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ III-2106, в кв. 19 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШEНИЕ:

Прекратява съсобственост с Николай Стоянов Христов, с ЕГН и постоянен адрес: град Бургас, к/с „ ”, блок , вход , етаж , чрез продажба на общинската идеална част, в недвижим имот, находящ се в с.Рудник, Община Бургас съгласно Акт №7701/21.01.2014г. за частна общинска собственост, представляваща 278/578 (двеста седемдесет и осем върху петстотин седемдесет и осем) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-2106 (три римско за имот с планоснимачен номер две хиляди сто и шест), целият с площ 578 (петстотин седемдесет и осем) кв.м., в квартал 19 (деветнадесет) по общия ПУП - ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници на целия имот: северозапад – УПИ ІІ; север – УПИ І-392, изток – УПИ ІV-2107, юг – улична регулация и югозапад – улица, за сумата 6120 (шест хиляди сто и двадесет) лева, без ДДС.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1493 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XXXII-481, в кв. 74 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 15/1385 кв.м.ид. части

РЕШEНИЕ:

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Таня Иванова Стоянова с ЕГН и постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.“ “, бл. , вх. , ет. , ап. , чрез продажба на общинската идеална част от УПИ ХХХІІ-481 в кв.74 по действащия ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, в размер на 15/1385 кв.м ид.части, съгласно Aкт №7865/10.03.2014г. за частна общинска собственост, при граници на целия: север и североизток – УПИ ХХХІ-481, УПИ ХХІХ-478 и УПИ ХХХVІІ, запад и югозапад – УПИ ХХХVІІІ-469 и УПИ ХL, юг и югоизток – УПИ ХХХІІІ-482, изток – улица, за сумата от 300 (триста) лева, без ДДС.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1499 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ с идентификатор 07079.830.70 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ I в кв. 15 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, чрез изкупуване на общинската идеална част

РЕШEНИЕ:

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Анастасия Панайотова Овчарова с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, к-с “ ” бл. , вх. , ет. , относно УПИ І /едно римско/ в кв. 15 /петнадесет/ по плана на кв. “Крайморие”, гр. Бургас, целия с площ 400 к.м., при граници: изток – парцел II, запад- ул. “Лорна”, север – улица и юг- парцел X, целият с площ 400 кв.м., с идентификатор 07079.830.70 по КК на гр. Бургас, с площ от 400 кв.м. при съседи: 07079.30.796, 07079.830.207, 07079.830.69 и 07079.830.71, чрез продажба на дела на Общината, представляващ 200/400 /двеста от четиристотин/ кв. м. ид.ч. от описания имот, за сумата от 21 000 (двадесет и една хиляди) лева, без ДДС.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1515 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение в имот - частна общинска собственост, за нуждите на „Съюз на пенсионерите-2004" 

РЕШEНИЕ:

Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години на „Съюз на пенсионерите - 2004”, вписано с решение от 07.09.2010г. на Бургаски окръжен съд в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза под №83, том 4, стр.156 по ф.д.97/2010, ЕФН 0210000971, със седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр.Бургас, ул. „Демокрация“ №46, представлявано от Вярка Стефанова Андонова – в качеството и на Председател на Управителния съвет на сдружението, част от имот, актуван с Акт №7826/28.02.14г. за частна общинска собственост, представляваща: нежилищно помещение № 6 с полезна площ 14,27 кв.м., при граници: помещениe №7, коридор, стълбищна клетка и външен зид, находящо се на първи етаж в двуетажна сграда с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Иван Богоров“ №19, с идентификатор № 07079.608.320 по одобрената КК на гр.Бургас, при заплащане на месечен наем в размер на 27,83 лева /двадесет и седем цяло осемдесет и три/ лева, без ДДС.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1470 Докладна записка от д-р Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център" ЕООД, относно: Инвестиране на остатъка от печалбата на "Комплексен онкологичен център" ЕООД за финансовата 2013 г. в частично финансиране на изграждането на Диагностично-консултативен блок с хоспис към дружеството

РЕШEНИЕ:

Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД да инвестира остатъка от печалбата на дружеството за финансовата 2013 г., в размер на 296 185.72 лв. (двеста деветдесет и шест хиляди сто осемдесет и пет лева и 72 стотинки) в частично финансиране изграждането на Диагностично – консултативен блок с хоспис за онкоболни.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1456 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Красимир Сарафов за участие на Европейско първенство по културизъм и фитнес 2014 г. и на турнира Арнолд Класик Европа 2014 г. в гр. Мадрид, Испания 

РЕШEНИЕ:

 1. Дава съгласие еднократно да бъде представена сумата от 1 000 лв. (хиляда лева) на Красимир Сарафов от гр. Бургас за участията му на Европейско първенство по културизъм и фитнес 2014 г. и на турнира Арнолд Класик Европа 2014 в гр. Мадрид, Испания.

 2. След провеждане на Европейското първенство по културизъм и фитнес 2014 г. и на турнира Арнолд Класик Европа 2014 в гр. Мадрид, Испания, Красимир Сарафов да представи отчет за разходването на предоставените му финансови средства.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1457 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участието на Людмила Самсонова и Россана Морчева на Европейско първенство по УШУ за деца в гр. Букурещ - Румъния от 7 до 12 май 2014 г.

РЕШEНИЕ:

 1. Дава съгласие еднократно да бъде предоставена сумата от 500 лв. (петстотин лева) на Людмила Сергеевна Самсонова за участие й на Европейско първенство по УШУ за деца, в гр. Букурещ, Румъния от 07 до 12 май 2014г.

 2. Дава съгласие еднократно да бъде предоставена сумата от 500 лв. (петстотин лева) на Россана Петрова Морчева за участие й на Европейско първенство по УШУ за деца, в гр. Букурещ, Румъния от 07 до 12 май 2014г.

 3. След провеждане на Европейското първенство по УШУ за деца, в гр. Букурещ, Румъния от 07 до 12 май 2014г., състезателите чрез своите законни представители да представят отчети в Дирекция „Бюджет и финанси“ при Община Бургас за разходването на предоставените им финансови средства.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1458 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Димитър Бонев Костов за участие в експедиция за изкачване на най-високия връх в Европа - връх Елбрус, планината Кавказ, в периода 23.08.2014 г. до 03.09.2014 г. и популяризиране на Община Бургас

РЕШEНИЕ:

1. Дава съгласие еднократно да бъде предоставена сумата от 500 лв. (петстотин лева) на Димитър Бонев Костов за участие в експедиция за изкачване на най-високия връх в Европа - връх Елбрус (5642м), планината Кавказ, в периода 23.08.2014г. до 03.09.2014г. и популяризиране на Община Бургас.

2. След провеждане на експедицията за изкачване на връх Елбрус в планината Кавказ в периода 23.08.2014г. – 03.09.2014г. Димитър Бонев Костов да представи отчет за разходването на предоставените финансови средства.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1487 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

РЕШEНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1484 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

РЕШEНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1459 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петър Димитров Гюров

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Петър Димитров Гюров с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „ “ № , ет. еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1460 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Вероника Нончева Нончева

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница