Приложение №1 до община добричкаДата28.04.2017
Размер210.63 Kb.
Приложение № 1

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ” №20

ГР.ДОБРИЧ
О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка, с настоящото, удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря изцяло на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

1. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние са оформени съгласно публичната покана и указанията на Възложителя и са посочени в “Списък на документите, съдържащи се в офертата”.

2. За изпълнението на поръчката ще доставим компютърна техника, съгласно условията от нашето “Предложение за изпълнение на поръчката”.

3. Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето “Предложение за изпълнение на поръчката”.

4. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложението “Предлагана цена”.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на _____________________________________________________________________________

(посочва се формата на гаранцията за изпълнение)

Настоящата оферта е валидна за периода от _________ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.


Приложения към настоящата оферта са:

 1. Ценово предложение (Приложение № 2);

 2. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП (Приложение № 4);

 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т.1,3 и 4 от ЗОП (Приложение № 5);

 5. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП (Приложение № 6);

 6. Декларация – информация за оборота на участника (Приложение № 7);

 7. Списък-декларация на основните договори с подобен предмет (Приложение № 8);

 8. Административни сведения за участника (Приложение № 9);

 9. Други документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Дата ________/_________/________


Име и фамилия __________________________
Подпис __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________

Приложение № 2
ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ” №20

ГР.ДОБРИЧ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:Наименовение

Количество /брой/

Ед. цена

/лв. без ДДС/

Общо

/лв. без ДДС/

Компютърна конфигурация

3Мултимедиен проектор.

1Твърд диск за сървър

4Машина за унищожаване на документи.

1-Таблет

22Обща цена
Посочените единични цени включват всички разходи по доставката на компютърната техника, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Срокът на валидност на това предложение е ..................... календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) след крайния срок за подаване на оферти.


Дата ________/_________/________
Име и фамилия __________________________
Подпис __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________

Приложение № 3

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ” №20

ГР.ДОБРИЧ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Наименование поръчката „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническото задание” на настоящата поръчка по следния начин:


 1. Технически параметри

Компютърна конфигурация

Компоненти

Технически параметри

Предложение

Дънна платла

Socket 1150, DDR3, USB2.0,LAN,Audio, SATA II,SATA III,USB3.0, DVI, D-Sub
Процесор

Dual core 3.00GHz 3MB S1150, 54W
Памет

4GB DDR3
Твърд диск

1 TB
Оптично устройство

DVD+RW
Монитор

Размер 18.5"/19",

Резолюция 1366x768
Подсветка / Backlight WLED
Формат на екрана 16:9
Стъпка / Dot Pitch 0.3
Яркост 200 cd / m2
Динамичен контр. 20 000 000:1
Ъгъл на виждане 90/50
Цветове на дисплея 16.77 Млн.
Време за реакция 5 ms
Видео вход аналогов 1xD-Sub (VGA)
Статичен Контраст 700:1 
VESA:100x100
Видеокарта

DDR3 2GB/64bit, 902MHz/1800MHz, PCI-E 2.0 x8,HDMI,DVI, VGA Cooler
Кутия

Midi Tower ATX
Захранващ блок

AC 115/230V, 47/63Hz, DC 3.3/5/12V, 420W, CE, , 3 x SATA conector, 20 + 4 pin, power cable incl., silent Fan 1x120
Непрекъсваемо токозахранване (UPS)

850 VA ,Време траене на резерва минимум 15 мин .
Клавиатура

USB
Мишка

USB


 1. Мултимедиен проектор

Компоненти

Технически параметри

Предложение

Резолюция

1280X800
Яркост

3100
Контраст

17000:1
Формат

16:10 (Native), 4:3, 16:9
Размер на екрана

68.58 - 762 cm
Живот на лампата

5000 h (standard), 6000 h (ECO), 10000 h (ExtremeEco)
Входове

2 Analog RGB/Component video (D-Sub), Composite video (RCA), S-video (Mini DIN), 2 PC audio, USB (typeB), RS-232,HDMI
Проекционна система

DLP

 1. Твърд диск за сървър

Компоненти

Технически параметри

Предложение

Разположение на устройството

Вътрешен
Формат

3.5”
Капацитет за съхранение на дании

1TB
Поддържан канал за данни

Serial ATA III – 600
Инсталиран капацитет кеш памет

64MB
Максимален капацитет на секторите

512 B
Съвместими устройства

Server 1. Машина за унищожаване на документи

Компоненти

Технически параметри

Предложение

Капацитет за нарязване

над 300 листа
Обем на коша

над 40 литра
Функции за унищожаване

Хартия, кламери, телчета, кредитни карти, cd/ dvd
Размер на отпадък

< 10 мм 1. Таблет

Компоненти

Технически параметри

Предложение

Процесор

Quad Core 1.5Ghz
Оперативна памет

1GB DDR3
Дисплей

от 7” до 8”
Флаш-памет

ROM: 16 GB
Слот за microSD

до 32GB
Безжична връзка

802.11 b/g/n
Блутут

Да
GPS

Да
3G

Да
Батерия

Li-ion battery
Поддържани формати

за книги и документи: EPUB,PDF,FB2,TXT,HTM,HTML,DOC,DOCX,RTF за снимки: JPEG,BMP,PNG,GIF2. Срокът за изпълнение на поръчката е както следва: ..........................работни дни (не повече от 30 работни дни от сключване на договора), считано от датата на подписване на договора.

3. Гаранционните срокове за доставената от нас техника е съгласно пълното описание на начина на изпълнение на поръчката с оглед изпълнение на техническите изисквания, приложен към настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

4. Срок на посещение при сигнал за повреда 24 часа.

5. Срокове за отстраняване на дефекти – ...................... работни дни, след приемане на заявката от Възложителя.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на доставената от нас компютърна техника.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ................ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Дата ________/_________/________
Име и фамилия __________________________
Подпис __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________

Приложение № 4

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/


в качеството си на …......................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на ....................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/съм осъждан, но съм реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;


2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

................................. г. ДЕКЛАРАТОР:


гр. ..............................


* Декларацията се представя от:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 5
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството си на .......................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на ....................................................................................................................................................


със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Управляваният/представляваният от мен участник:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

2. Управляваният/представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установен.

3. Управляваният/представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


................................. г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

гр. .............................. /подпис и печат/* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

Приложение № 6
Предмет на обществената поръчка: Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”,

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/


в качеството ми на .....................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на ....................................................................................................................................................


със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………


ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

................................. г. ДЕКЛАРАТОР:


гр. .................
* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.


Приложение № 7


ДЕКЛАРАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА
за общия оборот и за оборота от услуги с предмет, сходен на настоящата поръчка: Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”
Долуподписаният /-ата/ с лична карта № , издаден на от в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваният от мен участник

(посочете фирмата, която представлявате)

притежава необходимия оборот за участие в настоящата поръчка, а именно:
2011 г.

2012 г.

2013г.

Общ оборот:


Оборот от услуги с предмет, сходен на поръчката:
* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.
* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума, но консорциумът като цяло трябва да отговаря на минималните изисквания, определени от възложителя.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ г. Подпис и печат: ........................Приложение № 8

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ата/ с лична карта № , издаден на от в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:
Списък на основните договори с предмет, сходен на предмета на поръчката№№

Дата на сключване на договора

Предмет на договора

Стойност на договора

Период на изпълнение


Възложител, тел. за връзка

Описание на

изпълнените дейности

11.22.3.4.5.
* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ............. г. Подпис и печат: ........................................

Приложение№ 9
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на фирмата ………………………………………………..…………………

2. Адрес …………………………………………………………………….….

телефон ……………………………..….

факс № .................................………

Е-mail: ...............................................

3. Данни на представляващия /пълномощника/

Трите имена: …………………………………………………..………………., л.к. № …………., издадена на …………. от ……………………..

4. Фирмени данни:

ф. д. № ……….………..по описа на................

5.Обслужваща банка: …………………………….…………..

банкова сметка: ………..……….

банков код: ……….…….…….

6.БУЛСТАТ /ЕИК ……………………..дата: ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

/подпис и печат/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница