Приложение №1 техническа спецификация от документация за обществена поръчка чрез открита процедура в с предметДата20.07.2018
Размер125.73 Kb.
Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА В С ПРЕДМЕТ:

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на община Шабла използващи активна електроенергия ниско напрежение – улично осветление“


Срок на договора – 36 месеца от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка.

Договорът влиза в сила от 00:00 часа на първо число на следващия месец, след получаване на писмено уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, че община Шабла и всяко едно от лицата/второстепенни разпоредители/, на чието име е регистрирано измервателно устройство, и на чието име, ще бъде издаван разходооправдателен документ, са включени сред потребителите, попадащи в обхвата на рамковия договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Енерго Про Мрежи“ АД, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.

Изпълнителят на предмета на поръчка е длъжен:

- Да спазва разпоредбите, заложени в Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

- Да включи обектите на Възложителя в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие.

- Да извършва всички необходими действия, така че да осигури изпълнението на настоящия договор и да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.

- Да извърши доставката на електроенергия с необходимото качество чрез продажба на договореното количество нетна електрическа енергия в мястото на доставка.

- Да уведоми Възложителя незабавно при невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по този Договор.

- В качеството на координатор на балансираща група, да осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като:

- Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите на Възложителя, като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар.

- Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

- Потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система.

- Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.

- Участникът е длъжен да разполага с изградена/ или да изгради/ система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя on – line за всяко измервателно устройство.


Доставката на нетно количество електрическа енергия и координиране на балансиращата група се извършва за обектите на ОБЩИНА ШАБЛА, посочени в таблицата по-долу: 

 

консумация кwh

стойност на ел.енергия в лв.без ДДС

абонатен номер:

обект 

ОБЩИНА ШАБЛА, БУЛСТАТ:000852957, ИН. ПО ДДС:BG000852957, ГР.ШАБЛА, УЛ."РАВНО ПОЛЕ"35, МОЛ:МАРИЯН ЖЕЧЕВ на e-mail: gl_schet@ob-shabla.org

00924012

УО -ТЕПО 1Т+ЧП НА ул.Стълб 1,КЛ."Изток"ВТП"Граничар"

16435

1175,27

0901314179

УО СО"Кария"-Рибарско селище

9469

739,88

0924113

УО ТП1 с.Ваклино

0

0,00

0923107

УО - ВТП Крапец

10704

770,35

0923108

УО БКТП Езерец

18957

1364,39

0922075

УО ТП БЕТ.Възел ул.Витоша

7054

511,18

0922076

УО ул.Копривщица

11285

811,58

0922077

УО - ВТП Вихрен

9832

719,93

0922078

УО ТП 18 УЛ.Търновска

10026

721,85

0922079

УО - ТП Лесопарк

5373

380,67

0922080

УО - ТП Ленин

3966

285,71

0922081

УО - ТП ГОНС

4992

357,47

0922082

УО - ТП 3

9319

676,66

0922083

УО - ТП Енерго ул.Долина

2576

184,17

0921056

УО - ТП БКС ул.Заводска

8147

596,93

0921057

УО - ТП МНО ул.Клокотница

7405

540,57

0924115

УО на фасадата на ТП с.Стаевци

4783

371,27

0926023

УО-Рибарско пристанище -къмпинг"Космос"МТП Къмпинг

9117

727,46

0922059

УО-градски парк -осветление ТП Лесопарк ул.Черни връх

26684

2307,03

0921007

УО.Т 7 Шабла ТП-1 БЛ.192

17784

1322,25

0921008

УО Шабла ТП -8 ул.Средна гора

31541

2270,51

0921020

УО ТР.2 Шабла

21062

1504,30

0921025

УО Шабла ТП -10 ул. Втори юни

10190

728,13

0921031

УО ТР.4 Шабла ул. Слънчев бряг

18578

1349,00

0921032

УО ТП-ЧАИРА Шабла ул.Приморска

12098

889,13

0922011

УО Парково осветление Шабла ул. Равно поле

21242

1541,86

0922028

УО Иван Загубански Шабла ул.П.Българанов

9553

827,20

0922034

УО Шабла ул.Равно поле БЛ.35

398

33,34

0922044

УО ТР.5 Шабла ул.Рила

16839

1207,95

0922048

УО Лесопарк Шабла

738

47,48

0922049

УО УЛ.Енисейна Шабла №192

23873

1693,74

0923004

УО с.Крапец ТП-2

18026

1307,79

0923005

УО с.Крапец ТП-1

11723

849,56

0923006

УО с.Крапец ТП-3

8585

625,28

0923018

УО с.Езерец ТП Езерец-1

26462

1906,36

0923026

УО с.Божаново ТП-Божаново

6006

446,04

0923030

УО с.Твърдица ТП-Твърдица

6736

482,85

0923040

УО с.Тюленово ТП-1

7466

546,16

0923044

УО с.Горун-ТП-1

15794

1153,54

0923048

УО с.Тюленово МТП-Тюленово-Рибари

7860

596,73

0923054

УО с.Горичне ТП-Горичане

7604

568,43

0923057

УО с.Пролез-ТП Пролез

17846

1291,30

0923079

УО с.Горичане - МТП Горичане

7788

569,14

0924043

УО с.Граничар

15942

1139,14

0924052

УО с.Захари Стояново

6076

436,62

0924053

УО Център с.Захари Стояново

10415

792,99

0924059

УО с.Ваклино №194

5382

388,41

0924073

УО с Ваклино

13403

991,11

0924080

УО с.Смин №203

11689

862,99

0924087

УО с.Черноморци №207

10688

775,85

0927005

УО Шабла к-нг"Добруджа" №192-210

8385

558,49

КМЕТСТВО ДУРАНКУЛАК, БУЛСТАТ:0008529570060, ИН. ПО ДДС:BG000852957, С.ДУРАНКУЛАК, УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА, №15, МОЛ:ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ на e-mail: durankulak1@abv.bg

0924013

УО ВТП Дуранкулак

6826

493,73

0924014

УО център Дуранкулак

15169

1164,54

0924015

УО Енерго Дуранкулак

9302

688,52

0924016

УО Букура Дуранкулак

13348

1032,43

0924017

УО мандра Дуранкулак

6264

476,04

0924114

УО преселска Дуранкулак

7442

557,38

 

 

642247

47358,68


Справката е за периода от 01.04.2016 год. до 31.03.2017 год., в стойността не са включени определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС.

Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като Изпълнителя се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставка.

Възложителят заплаща веднъж месечно потребеното количество електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена, предложена от участника и след представяне на надлежно оформена данъчна фактура. Фактурите за потребените количества енергия от обектите, посочени в Списък на обектите на ОБЩИНА ШАБЛА се издават от изпълнителя на възложителя и/или на съответните мрежови експлоатационни райони (МЕР) на възложителя и се заплащат от получателите.

Фактурите да се издават и изпращат на бюджетните звена, по посочените по горе обекти, както следва:Бюджетно звено

БУЛСТАТ

ОБЩИНА ШАБЛА

гр. Шабла

ул. Равно поле № 35

МОЛ:МАРИЯН ЖЕЧЕВ

e-mail: gl_schet@ob-shabla.org


000852957

КМЕТСТВО ДУРАНКУЛАК

с. Дуранкулакул. Петнадесета № 15

МОЛ:ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ

e-mail: durankulak1@abv.bg

0008529570060


Цената на доставка на нетна електрическа енергия не включва определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС. Същите, следва да се включат в издаденият от изпълнителя разходооправдателен документ, в т.ч. и таксите за пренос и достъп въз основа на рамковия договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „Енерго Про Мрежи“ АД, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.

изготвил:

ИНЖ. мАРИЯНА БОБЕВАБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница