Проект bg051PO001 03-0051 «С организиран траспорт до и от работното място в «хепи лейди еоод»Дата25.07.2016
Размер78.25 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0051

«С организиран траспорт до и от работното място в

«ХЕПИ ЛЕЙДИ ЕООД»

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПМС 118/20.05.2014 г.


Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ПМС 118/2014 г.


ДО


«ХЕПИ ЛЕЙДИ» ЕООД

(Бенефициент- наименование)


Ул. Роза, 25, гр. Варна

(Адрес на бенефициента)


О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в избор на изпълните по чл.7 т. 1 от Постановление № 118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № 01 от дата 21.10.2014 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл. 7 т. 1 от Постановление № 118 на Министерския съвет от 20 май 2014 г. с предмет:
Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на служителите на „Хепи Лейди” ЕООД”

(наименование на предмета на процедурата)


Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество

Бр.


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.

Избрания изпълнител следва да извърши организиран транспорт на 57 служители на „Хепи Лейди” ЕООД до работното им място в с. Яребична. Всички служители във фирмата са назначени на пълно работно време, като събота и неделя са почивни дни. Предвид факта, че служителите, които ще се възползват от организирания транспорт са от повече от 2 населени места, транспорта ще бъде извършен по 2 различни маршрута с 2 превозни средства.

На първият маршрут началната точка е Варна, бул. Цар Освободител, първи автосалон. След това превозното средство ще спира на следните спирки:

– Варна, бул. Цар Освободител 331;

3. – Варна, Червен Площад, бул. Цар Освободител;

4. –Варна, ул. Никола Вапцаров, 7, бензиностанция /Маршрутът продължава по бул. Цар Освободител, по бул. Княз Борис 1-ви и по ул. Никола Вапцаров;

5. – Варна, бул. Осми приморски полк, бивш завод Дружба;

6. – Варна, бул. Владислав Варненчик, 4, Дом Народен Флот /Маршрутът продължава по бул. 8-ми приморски полк и бул. Вл. Варненчик/;

7. – Варна, бул. Владислав Варненчик, 49, бившето кино Тракия;

8. – Варна, бул. Владислав Варненчик, 158;

9. – Варна, ул. Академик Андрей Сахаров, 9;

10.– Варна, ул. Прилеп, 66;

11.- с. Яребична;

След като служителите пристигнат с. Яребична, където се намира тяхното работно място превозното средство ще се върне обратно във Варна.

- Крайната точка на първия маршрута е Варна, бул. Цар Освободител, първи автосалон.Общ изминати километра за маршрута са – 46,86 км, като по този маршрут ще се пътува два пъти на денонощие с едно превозно средство.

Общо изминатите километри на денонощие за първият маршрут ще бъдат 93,72 км.

На вторият маршрут началната точка е Варна, бул. Цар Освободител, първи автосалон. След това превозното средство ще спира на следните спирки:

След като служителите пристигнат с. Яребична, където се намира тяхното работно място превозното средство ще се върне обратно във Варна.

- Крайната точка на втория маршрута е Варна, бул. Цар Освободител, първи автосалон.Общ изминати километра за маршрута са – 40,3 км, като по този маршрут ще се пътува два пъти на денонощие с едно превозно средство. Общо изминатите километри на денонощие за маршрута ще бъдат 80,6 км.


На ден изминатите километри за двата маршрута ще възлизат на 174,32 км. Или за една година изминатите километри ще възлизат на 43928,64 км. (174.32*21раб. дни)*12 м.


2. Ценово предложение:


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДС
На първия маршрут началната точка е Варна, бул. Цар Освободител, първи автосалон. След това превозното средство ще спира на следните спирки:

– Варна, бул. Цар Освободител 331;

3. – Варна, Червен Площад, бул. Цар Освободител;

4. –Варна, ул. Никола Вапцаров, 7, бензиностанция /Маршрутът продължава по бул. Цар Освободител, по бул. Княз Борис 1-ви и по ул. Никола Вапцаров;

5. – Варна, бул. Осми приморски полк, бивш завод Дружба;

6. – Варна, бул. Владислав Варненчик, 4, Дом Народен Флот /Маршрутът продължава по бул. 8-ми приморски полк и бул. Вл. Варненчик/;

7. – Варна, бул. Владислав Варненчик, 49, бившето кино Тракия;

8. – Варна, бул. Владислав Варненчик, 158;

9. – Варна, ул. Академик Андрей Сахаров, 9;

10.– Варна, ул. Прилеп, 66;

11.- с. Яребична;

След като служителите пристигнат с. Яребична, където се намира тяхното работно място превозното средство ще се върне обратно във Варна.

- Крайната точка на първия маршрута е Варна, бул. Цар Освободител, първи автосалон.


Общ изминати километра за маршрута са – 46,86 км, като по този маршрут ще се пътува два пъти на денонощие с едно превозно средство.

Общо изминатите километри на денонощие за първият маршрут ще бъдат 93,72 км.

На втория маршрут началната точка е Варна, бул. Цар Освободител, първи автосалон. След това превозното средство ще спира на следните спирки:

  • гр. Аксаково;

  • с. Игнатиево;

  • с. Яребична;

След като служителите пристигнат с. Яребична, където се намира тяхното работно място превозното средство ще се върне обратно във Варна.

- Крайната точка на втория маршрута е Варна, бул. Цар Освободител, първи автосалон.Общ изминати километра за маршрута са – 40,3 км, като по този маршрут ще се пътува два пъти на денонощие с едно превозно средство. Общо изминатите километри на денонощие за маршрута ще бъдат 80,6 км

На ден изминатите километри за двата маршрута ще възлизат на 174,32 км. Или за една година изминатите километри ще възлизат на 43928,64 км. (174.32*21раб. дни)*12 м.


Обща стойност

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи. 1. Срок на изпълнение: .........

 2. Валидност на офертата: ...........

 3. Начин на плащане: Плащането се извършва в български лева, по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка, ежемесечно, до 15 (петнадесет) работни дни след извършване на услугата за предходния месец, при представяне от изпълнителя на оригинална фактура, придружена от справка и пътни листи, доказващи изминатите километри.

 4. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя)

 5. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

 6. Приложения към офертата

  1. изреждат се всички приложения към оферта


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. „ХЕПИ ЛЕЙДИ” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница