Проект! министерство на земеделието и продоволствиетостраница1/6
Дата30.07.2018
Размер0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Proekt_N_313_16_01_08.doc


Проект!
министерство на земеделието и ПРОДОВОЛСТВИЕТО

НАРЕДБА №--------от -------- г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година
Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ--------, бр------------
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярка “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката по ал.1, които са:

1. насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;

2. разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.
Чл. 3. (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006), с изключение на проекти на общини.

(2) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване реда и условията на действащото законодателство.


ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Раздел І

Обхват на дейностите
Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1. Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:

а) Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;

б) Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;

в) Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.

2. Разработване и маркетинг на туристически продукти:

а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

б) изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.


(2) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:

1. Изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

2. Обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за паметници на културата /НИПК/;

3. изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират доходи и които не са общинска и държавна собственост.

(3) Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по ал.1 т.2

(4) Не се отпуска финансова помощ за реализиране на проект по ал. 1,т.1 при условие, че реализацията на проекта няма да доведе до използуване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта и до въвеждане на обекта в експлоатация, в случаите когато това е задължително съгласно ЗУТ и под-нормативната му уредба.

(5) В случай, че кандидата за подпомагане кандидатства по други инвестиционни мерки от ПРСР, може да кандидатства по реда на тази наредба, след подаване на заявка за окончателно плащане по проекти, финансирани по другите инвестиционни мерки от ПРСР, с изключение на общините.

Раздел ІІ

Финансови условия
Чл. 5. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет, по Програмата за развитие на селските райони .
Чл. 6. (1) Финансовата помощ е в размер на 100 (сто) процента от одобрените разходи за проекти на общини, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

(2) Финансовата помощ е в размер на 70 (седемдесет) на сто от одобрените разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

(3) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера по ал. 2 се осигурява от кандидата.

(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е подпомаган по други програми.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите за дейности по чл. 20, ал.1, т. 3.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 10 000 евро. .

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 200 000 евро.


Чл. 9. Финансовата помощ за юридическите лица с нестопанска цел, предоставена по реда на тази наредба не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.


Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 110 на сто от стойността на авансовото плащане.

(5) Когато ползватели на помощта са общини, в случаите на авансово плащане се изисква писмена гаранция от ръководния орган на общината, в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

(6) Срокът на банковата гаранция ал. 4, трябва да покрива максималния срок на договора по чл. 29, ал. 2 между ползвателя и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, удължен с шест месеца

(7) Банковата гаранция се освобождава, когато ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, в случаите когато кандидатите са общини и един път за периода на изпълнение на проекта във всички останали случаи.

(2) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора.

Раздел ІІІ

Изисквания към кандидатите
Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:

1. Общини, посочени в Приложение № 1;

2. Юридически лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от селските райони (Приложение № 2).
(2) Лицата по ал.1, т.2 се подпомагат при условие, че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държава.

Раздел ІV

Изисквания към проектите

Чл. 14. (1) Подпомагат се проекти, които:

1. се осъществяват на територията на общини, посочени в Приложение № 1.

2. отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на съответната община.
Чл. 15. (1) Не се предоставя финансова помощ, за проекти оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата, определени по Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление.


Чл. 16. (1) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни или ремонтни работи, кандидатът представя:

1. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата,съоръжението,обекта на интервенцията, които ще се изграждат или обновяват, в случаите когато за предвидените строително-монтажни/ремонтни работи не се изисква одобрен проект съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ),

2. Идеен, технически или работен проект, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В случаите, когато се кандидатства с идеен проект съгласно ЗУТ, след сключване на договор за изпълнение на проекта по реда на тази наредба, кандидатът трябва да проведе процедура и да възложи на изпълнител изготвянето на технически/работен проект и да представи в ДФЗ разрешение за строеж, в 5 дневен срок след неговото влизане в сила;

2. подробни количествено-стойностни сметки за СМР;

3. разрешение за строеж (където е приложимо), заедно с доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, за строежи от 1-ва и 2-ра категория или решение на експертен съвет за строежи от 3-та, 4-та и 5-та категория, съгласно ЗУТ;
(2) Всички проекти включващи дейности свързани с доставка на оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения, трябва да се придружава от остойностени технически спецификации.
Чл. 17. (1) Проектите трябва да се изпълняват на имоти собственост на кандидата, или в имоти за които има специално съгласие/разрешение от собственика на имота за изпълнение на конкретния проект.

.

(2) Когато проектът се изпълнява в имот, който не е собственост на кандидата, кандидата трябва да представи документ с който му е дадено право на ползване на имота за нуждите на дейностите по проекта или му е учредено право на строеж върху имота в случаите на строителство. за срок не по-малък шест години от датата на кандидатстване за подпомагане.


Чл. 18. Срокът за изпълнение на проекта, не може да надхвърля 24 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.
Чл. 19. Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм (Приложение № 3).
Раздел V

Допустими разходи

Чл. 20. (1) Допустимите за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

  1. изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради,съоръжения, помещения, и/или друга недвижима собственост:

а) разходи свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по буква „а”;  1. закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите.

3. общи разходи, свързани с: консултации, маркетингови стратегии, хонорари за правни услуги,архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

(2) Консултациите, включени в ал. 1 т. 3, за всеки проект се състоят от пред-проектни изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

(3) Разходите по ал. 1 т. 3 не могат да надвишават 12% от сумата на допустимите разходи по ал.1. т. от 1 до 2., като:

1. разходите за подготовка на инвестиционен проект, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ, включително не могат да надхвърлят 3,6 % от стойността на разходите по т.1, буква (а).

2. разходите за строителен надзор не могат да надвишават 3,4 % от стойността на разходите по т.1, буква (а).

3. Разходите по ал. 2 не могат да надхвърлят 5 % от разходите по ал. 1, т. 1, буква „а”, 2, 3.


(4) Разходите по ал. 2 не могат да надхвърлят 5% от сумата на допустимите разходи по ал.1. т. от 1 до 2.

(5) В случай, че кандидатът не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, за разходи надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне най-малко на три оферти, а за разходи на стойност по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро - поне една оферта, с цел определяне на разумността и основателността на предложените разходи,;

(6) Финансова помощ за разходите по ал. 1, т. 3 се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.

(7) Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:  1. закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба;

  2. закупуване на земя и сгради;

  3. данъци, мита, вносни такси, с изключение на невъзстановим данък добавена стойност;

  4. лизинг;

  5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

  6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

  7. принос в натура;

(8) Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена замяна.

ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I

Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване
Чл. 21. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 23 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФ „Земеделие”-РА;

2. Да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 22. (1) Заявления за подпомагане могат да се подават през цялата година, като започването и приключването на приема се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко един месец преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".
Раздел II
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане
Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по чл.13, ал. 1 подават в Областната разплащателна агенция (ОРА) на ДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец (Приложение № 4) и прилагат документи, съгласно Приложение № 5.

(2) ОРА на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата;

(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1, ОРА връща документите на кандидата, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(4) В случаите по ал. 3, заявлението за подпомагане може да бъде прието в ОРА, при условие, че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.

(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер.
Чл. 24. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението Разплащателната агенция:

1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:

1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

2. критериите за оценка, посочени в Приложение № 6.
(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок от 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в Приложение № 5, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.

(4) Срокът по ал.1 може да бъде удължен със срока за получаване на отговор, в случай че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на нередности.


Чл. 25. (1) Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност, която се назначава от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” - Разплащателната агенция. Комисията изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.

(2) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция се произнася с решение за одобрение или отказ на проекта.


Чл. 26. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по чл. 24, ал. 1, т.1;

2. несъответствие с условията и критериите по чл. 24, ал. 2;

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 24, ал. 3;

4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 27. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 24, ал. 2, т. 2 и се одобряват в низходящ ред.

(2) Класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки при недостатъчен бюджет могат да бъдат финансирани частично, до размера на наличния бюджет;

(3) За всяко заявление по ал. 2 размера на допустимите за подпомагане разходи се редуцира с коефициент, представляващ съотношение между наличния бюджет и общия размер на допустимите за подпомагане разходи на кандидатите.

(4) Редукцията по ал. 3 се прилага и в случай че след извършена оценка по критериите по чл. 24, ал. 2, т. 2 е класирано само едно заявление за подпомагане.Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на ДФ ”Земеделие” се произнася с решение за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.

(2) В срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта, кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.Чл. 29. В случаите на отказ за финансиране, Разплащателната агенция писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИЗПЛАЩНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I

Изплащане на финансовата помощ

Чл. 30. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията на чл. 10 , чл. 11 и 12.Чл. 31. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в регионалните разплащателни агенции (РРА - РА) на Разплащателната агенция по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно Приложение № 7.

(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за финансово подпомагане.

(3) РРА-РА извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1, РРА връща документите на ползвателя на помощта, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателя на помощта има право в рамките на срока по чл.11, ал. 3, отново да подаде заявка за плащане.

(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане, РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане.
Чл. 32 (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателя на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в регионалните разплащателни агенции (РРА - РА) на Разплащателната агенция по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно Приложение № 8.

(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора.


Чл. 33. (1) РРА-РА извършва преглед на документите по чл.32, ал.1 в присъствието на ползвателя на помощта.

(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал.1, РРА връща документите на ползвателя на помощта, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателя на помощта има право в рамките на срока по чл. 34, ал. 2, съответно ал. 3, отново да подаде заявка за плащане.

(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 34. (1) В срок от четири месеца от подаване на заявката за плащане РА:

1. Извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. Извършва проверка на място/посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. Одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. Изплаща одобрената финансова помощ.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти, централно управление на ДФЗ-РА уведомява писмено ползвателят на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в Приложение № 8.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен със срока за получаване на отговор, в случай че по дадена заявка за плащане е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередности от ползвателя на помощта.
Чл. 35. Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 31 от Регламент на Комисията 1975/2006 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г) и разпоредбите на Регламент (ЕО)№1998/2006 на Комисията о т 15 декември 2006г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО по отношение на минималната помощ (ОВ L379 от 28.12.2006)
Чл. 36. (1) РА може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:

1. Установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 34, ал. 1, т. 1 и т. 2;

2. Установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. Ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 34, ал. 2;

4. В случаите по чл. 35;

5. Установи, че в договора за финансово подпомагане са включени недопустими разходи.

(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ, ползвателят не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница