Проект! министерство на земеделието и продоволствиетостраница3/6
Дата30.07.2018
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6


I. данни за КАНДИДАТА


 1. Описание на кандидата
ОСНОВНИ ДАННИ

Име на кандидата:
Юридически статут
Единен идентификационен код
Фирмено дело №
От дата:
Районен съд:
Том:
Регистър:
Страница:
Партиден №
Булстат:
ДДС номер
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ :
Град/село:
ПК:
Област:
Община:
Улица №:
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА
IBAN
BIC код
Име на банката
Адрес на банката
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Град/село:
ПК:
Област:
Община:
Улица №:
Телефонен номер:
Мобилен телефонен номер:
Номер на факс:
Електронен адрес:
Интернет страница:
УПРАВИТЕЛ / ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Име
Презиме
Фамилия
Лична карта №
Издадена от:
На дата:
ЕГН:
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

/в случай, че документите се подават от упълномощено лице/
Име
Презиме
Фамилия
Лична карта №
Издадена от:
На дата:
ЕГН:
Пълномощно №:
Дата: 1. Описание на оперативния капацитет на кандидата


2.1. Опит в изпълнението на други проекти, свързани с дейността на организацията през последните 3 години

Европейски програми/

проекти


Програмата за развитие на селските райони ( включително на етап подадена заявка за плащане)

Други донорски програми/

проекти


Банкови кредити и кредити от други финансови институции

Получена държавна помощ

Вид дейност
Година
Сума
Източник на финансиране
Роля на организацията
Постигнати резултати


2.2. Кратко описание на организационната структура и капацитета за подготовка и управление на проекти на кандидата за подпомагане.  1. Описание на ресурсите (площ, население, наличие на обучителни, културни и социални заведения, икономика) на територията на общината, където ще се реализира проекта.


II. описание на Проектното предложение


 1. Описание на проекта
  1. Местонахождение на инвестицията

Държава/и, област/и, град/градове, село/села

  1. Цели на проекта (общи и конкретна)

Кратко описание на общите цели и конкретната цел на проекта.

  1. Обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата

Моля, посочете следната информация:

   1. Съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата.

   2. Определете наличните нужди и ограничения в районите, които засяга проектът.

   3. Свързан ли е проекта с основната дейност на кандидата или с друга допълнителна дейност?

   4. Опишете целевите групи, към които е насочен проектът.

   5. Избройте причините за избора на целева група (и) и определянето на нуждите й (им). По какъв начин проектът допринася за удовлетворяване на нуждите на целевата група (и)?


  1. Допълняемост на проекта с предишни изпълнявани дейностиПредишни договори (проекти)

Подавали ли сте до момента, същото или подобно по съдържание предложение по някоя друга програма на Общността?

да

не

Ако ДА, моля дайте следните подробности, като посочите основните разлики и допълняемост между настоящото предложение и предишните:

Име на програмата

Донорска организация

Получена безвъзмездна помощ (евро)

Разлики

Допълняемост
Получавали ли сте през последните 3 години безвъзмездни помощи от ЕО, договори или заеми директно от европейски институции или агенции?

да

не

Ако ДА, моля дайте следните подробности, като посочите основните разлики и допълняемост между настоящото предложение и предишните:

Име на програмата

Име на дейността

Година

Сума (евро)

Разлики

Допълняемост

  1. Стойност на проекта и очаквани източници на финансиране на проекта
Размер на финансовата помощ

(ред В от таблицата /А + Б/)Размер на субсидията

Размер на собственото участие

ЛВ./ EUR

СУМА

ЛВ./ EUR%

СУМА

ЛВ./ EUR%
Размер на авансовото плащане

СУМА

ЛВ./EUR


% от стойността на проекта

СУМА

ЛВ./EUR


%
Размер на междинно плащане

СУМА

ЛВ./EUR


% от стойността на проекта

СУМА

ЛВ./EUR


%
Размер на окончателно плащане

СУМА

ЛВ./EUR


% от стойността на проекта

СУМА

ЛВ./EUR


%

  1. Описание на дейностите
   1. Основни етапи и дейности по изпълнението на проекта.
Дейности

Описание и обосновка

Инвестиции в туристическа инфраструктура и атракции за посетителите:
1. Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения
2. Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.
3. Други
Разработване и маркетинг на туристически продукти:
1. Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали
2. Разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони
3. Разходи за публикуване на рекламни материали
Общи разходи, свързани с инвестицията
1. Консултантски услуги
2. Проектиране
3. Предпроектни проучвания
4. Строителен надзор
5. Осигуряване на информираност за проекта
6. Други

  1. Продължителност и план за действие


Планираните дейности следва да бъдат описани достатъчно подробно, за да се предостави обобщение на подготовката и въвеждането на всяка една от дейностите!


План за изпълнение на проекта

Планирано начало на изпълнение на проекта

Месец/година

Планиран край на изпълнение на проекта

Месец/годинаМоля посочете в таблицата, кога предвиждате стартирането на процедурите за избор на изпълнител!


Година

N година

N+1

N+2

Орган отговорен

(определете година N)

200..

200..

200..

за провеждане на процедурите

Тримесечие

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
Търг/процедура 1
Търг/процедура 2
Търг/процедура 3
Търг/процедура 4


1 = Проектиране 2 = Строителен надзор 3 = Строителство 4=Доставки
Забележка: За определяне на реалистични срокове за процедурите, моля да се използват сроковете заложени в закона за обществените поръчки и под-законовата нормативна уредба!
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница