Проект! министерство на земеделието и продоволствието


Раздел ІI Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контролстраница2/6
Дата30.07.2018
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6
Раздел ІI
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол
Чл. 37. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на подписването на договора за финансово подпомагане с РА.

Чл. 38. (1) В случаите на провеждане на процедура по ЗОП и НВМОП за избор на изпълнител/и на доставка и/или на строителство и/или на услуга по съответната процедура, ползвателя на помощта е длъжен в срок от 10 работни дни след сключване на договорите с избраните изпълнители на доставка и/или на строителство и/или на услуга да представи пред Разплащателна агенция – Централно управление документите, информация за настъпили промени в графика и стойността на дейностите по проекта, съгласно Приложение № 9.

(2) Ползвателят на помощта започва изпълнение на дейностите по проекта след одобрение на настъпилите промени в графика и стойността на дейностите по проекта. настъпили вследствие на избора на изпълнител по ал.1.


Чл. 39. (1) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора в Разплащателната агенция - Държавен фонд „Земеделие” не по-късно от един месец преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

1. засяга основната цел на дейността и/или променят предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект;

2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка определени в тази наредба;

3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора до срока по чл. 37.

(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, РА приема или отхвърля исканата промяна.
Чл. 40. (1) Ползвателят е длъжен да води отделно счетоводство, или съответен счетоводен шифър (отделни счетоводни сметки) за всички транзакции (финансовите операции), свързани с подпомаганите дейности.

(2) Ползвателят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок от 5 години след сключване на договора за подпомагане.


Чл. 41. (1) За срок от 5 години след сключване на договора за финансово подпомагане ползвателят е длъжен:

1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите, предмет на подпомагане под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променя местоположението на подпомогнатата дейност;

4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.

(2) Изискването по ал. 1, т.1 и 2 не се прилага при подмяната оборудване, с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.


Чл. 42. (1) Ползвателите застраховат активите, предмет на подпомагане срещу рискове изброени в Приложение № 10 за срока от подаване на заявка за плащате до изтичане на срока по чл.40, ал. 1 като са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.

(2) Застрахователната полица трябва да съдържа клауза, че при пълна щета е в полза на РА на стойност най-малко до размера на финансовата помощ, а при частична щета е в полза на ползвателя.

(3) При настъпване на частична щета, ползвателя е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.

Чл. 43. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

(2) Контрол за изпълнение условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност може да бъде извършван от представители на Разплащателната агенция - Държавния фонд “Земеделие”, Министерството на земеделието и продоволствието, Българската сметна палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.

(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

(4) Тези проверки могат да се извършват не по-късно от 5 години след датата на сключване на договора.

(5) Ако Министерството на земеделието и продоволствието или Комисията направи междинно оценяване, оценяване с обратна сила или изпрати комисия по наблюдение, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на нея и/или на упълномощените от нея лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и да им предостави правата на достъп, описани в ал. 2.

ГЛАВА ПЕТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 44. С цел осигуряване на публичност и прозрачност, поне веднъж на три месеца Разплащателната агенция публикува на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и на ДФ ”Земеделие”-Разплащателна агенция следната информация за всеки проект по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 2007-2013г.:

1. наименование на ползвателя на помощта;

2. вид на подпомаганите дейности;

3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта;

4. общ размер на окончателно изплатената финансова помощ по проекта.
Чл. 45. (1) Ползвателят на финансовата помощ се задължава да поставя на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 – на мястото/тата, където се извършва инвестицията.


  (2) Табелата или билборда по ал. 1 и 2 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.

(3) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.

(4) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи кръг, съгласно Приложение № 11.

(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се определят съгласно Приложение № VІ към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 година определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1. По смисъла на тази наредба:

1. “Административна проверки” са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл.26 от Регламент на Комисията 1975/20006 постановяващ подробни правила на Регламент на съвета 1698/2005, отнасящ се за прилагането на контролните процедури, както и кръстосано съответствие по отношение мерките за подпомагане на селските райони.

2. „Генериращи доходи” е всяка дейност, която включва инвестиция в инфраструктура, чието използване подлежи на такси, заплащани директно от ползвателите или всяка дейност, която включва продажбата или отдаването под наем на земя или сгради или всяко друго предоставяне на услуги срещу заплащане.

3.„Интегриран селски туризъм”– използване на природните, човешките, културно-историческите ресурси с цел реализиране на туристическа дейност /продукт и/или услуга/ в селските райони.

4. “Мярка” е поредица от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на Програмата за развитие на селските райони

5. „Обикновена замяна” е замяна на дълготраен актив с друг, която не води до качествени или количествени изменения на произведения продукт.

6 “Ползвател” е лице, на което е одобрена или изплатена финансова помощ по Програмата за развитие на земеделието и селските райони;

7. “Принос в натура” - предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания в брой, подкрепени от фактура или еквивалентен документ.

8. „Проект” е заявление за подпомагане ведно с всички изискуеми документи.

9 "Инвестиционен проект" е проект, по смисъла на ЗУТ и Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, предназначен за строителството на обекта/ите, включени в проекта.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание параграф 35 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 96 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) и чл. 9 на Регламент 1290/2005.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА:

 1. Приложение № 1 към чл.13, ал.1, т.1 “Списък на общините в Република България с население под 10 000 жители”

 2. Приложение № 2 към чл.13, ал.1, т.2 „Списък на селските райони”

 3. Приложение № 3 към чл.19 „Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, които няма да бъдат подпомагани за туристически дейности”

 4. Приложение № 4 към чл. 23, ал.1 “Заявление за подпомагане”

 5. Приложение № 5 към чл. 23, ал.1 “Документи за кандидатстване”

 6. Приложение № 6 към чл. 24, ал.2, т.2 “Критерии за оценка на проекта”

 7. Приложение № 7 към чл. 31, ал.1 „Придружаващи документи за авансово плащане”

 8. Приложение № 8 към чл. 32, ал. 1: “Придружаващи документи за изплащане”

 9. Приложение № 9 към чл. 38 “Информация за настъпили промени в графика и стойността на дейностите по проекта”

 10. Приложение № 10 към чл. 42, ал.1 „Застрахователни рискове”

 11. Приложение № 11 към чл. 45 „Знаме на Европейския съюз”

Приложение № 1 към чл. 13, ал.1, т.1 “Списък на общините в Република България с население под 10 000 жители”


Област

Общини

Благоевград

Белица, Кресна, Струмяни

Бургас

Малко Търново, Приморско, Царево

Варна

Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Суворово

Велико Търново

Златарица, Сухиндол

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

Враца

Борован, Мизия, Роман, Хайредин

Габрово

-

Добрич

Крушари, Шабла

Кърджали

Джебел

Кюстендил

Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

Ловеч

Априлци, Летница, Угърчин, Ябланица

Монтана

Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци, Якимово

Пазарджик

Батак, Белово, Лесичево, Стрелча

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Трън

Плевен

Искър, Пордим

Пловдив

Брезово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица

Разград

Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Ценово

Силистра

Алфатар, Кайнарджа, Ситово

Сливен

-

Смолян

Баните, Борино, Доспат, Неделино, Чепеларе

София-област

Антон, Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Правец, Сливница, Чавдар, Челопеч

Стара Загора

Гурково, Николаево, Опан

Търговище

Антоново, Опака

Хасково

Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово

Шумен

Венец, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Хитрино

Ямбол

БоляровоПриложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 2 „Списък на селските райони”

Област

Общини

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

София-област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 3 към чл. 19 „Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, които няма да бъдат подпомагани за туристически дейности
к.к.Албена, с.Ахелой, гр.Ахтопол, гр.Балчик, гр.Банско, с.Божурец, к.к.Боровец, с.Българево, гр.Бяла (област Варна), с.Варвара, в.с. Дюни, с.Езерец, в.с.Елените, с.Емона, гр.Каварна, с.Камен бряг, к.к. Камчия, гр.Китен, с.Кранево, с.Крапец, с.Лозенец, гр.Несебър, гр.Обзор, к.к.Пампорово, гр.Поморие, гр.Приморско, ММЦ–Приморско, с.Равда, с.Резово, в.с.Русалка, с.Св. Влас, с.Синеморец, к.к.Слънчев бряг, гр.Созопол, с.Топола, с.Тюленово, гр.Царево, с.Черноморец, гр.Шабла, с.Шкорпиловци


Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1: “Заявление за подпомагане”
Програма за Развитие на селските райони 2007-2013 г.”
Министерство на земеделието и продоволствието


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”Информация за предложението

Наименование на кандидата:
ЕКАТТЕ на населеното място:
Наименование на проекта:


За служебно ползване

/Попълва се от експерт ОРА/...............................................

Идентификационен №............................................

Дата


Печат

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница