Програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013Дата23.07.2016
Размер53.64 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg
ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я1

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/................................................................................................................

(три имена)
данни по документ за самоличност: ............................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………………………………………...…………………………

(длъжност)
на …………………………………………..………………………………………..……………..

(наименование на участника)
в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера

Обособена позиция 2. Датчик за въртящ момент

Обособена позиция 3. Вибродиагностичен уред”ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си8. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

11. Представям информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените по-горе обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, както следва:

………………………………………………….. .


Задължавам се да уведомя писмено Възложителя за всички настъпили промени в горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата в 7-дневен срок от настъпването им, съгласно чл.69, ал.3 от ЗОП.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: .................................

/подпис и печат/

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в официален превод.

1  В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

a) роднини по права линия без ограничения;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включител;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия органБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница