Програма фар bg2003/004-937. 11. 01 Алтернативна заетост схема за безвъзмездна помощстраница2/4
Дата04.08.2018
Размер0.5 Mb.
1   2   3   4

I. РЕЗЮМЕ


Цел на проекта: Повишаване възможностите за заетост на безработни и заети лица чрез участие в обучителни курсове. Разработване на модел за обучение на възрастни. Изграждане на център за практическо обучение на територията на партньора “Ве-Ста М”.


Основни ползи от изпълнението на проекта:

 • Предоставена беше възможност на 36 безработни лица за придобиване на професионални компетенции, насочени към потребностите на местния бизнес.

 • Създаде се учебна документация, обучителни материали и опит за обучение по професии с изразено търсене на пазара на труда в гр. Добрич и региона.

 • Създаде се възможност за реалния бизнес да организира, планира и участва в обучението на потенциалните си работници.

 • Подпомогна се социалната интеграция и беше осигурен нов шанс за професионална реализация на включените в обучението безработни.

 • Създадоха се професионални контакти между обучаваща институция и реалния бизнес

 • Обогатен беше опитът на училището в обучение на възрастни, като бе изграден нов модел за обучение, приложим и в други случаи.

 • Отново след прекъсване от 12 години водещата организация започна да предлага обучение по заваряване – за придобиване на професионална квалификация и правоспособност по четири метода на заваряване.

 • Изграден беше център за практическо обучение по заваряване, оборудван със съвременна техника за обучение, който ще продължи дейността си след приключване на проекта за продължаващо обучение на лица безработни и заети лица.

Основни дейности, които бяха изпълнени по проекта:

 • Проведоха се обучителни курсове с общо 44 човека, които преминаха обучение по програмата./ група “Автотенекеджии”- 18 човека, група “Заварчици”- 18 човека, група работещи-8 човека./ Първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик” придобиха 19 лица, по професия “Автотенекеджия”-17 лица. Правоспособност по заваряване- метод РЕДЗ придобиха 28 курсиста, метод “МИГ/МАГ – 31 курсиста, метод ВИГ- 14 курсиста, метод ГКЗ- 12 курсиста, 5 курсиста получиха правоспособност по 4 метода на заваряване, 11 курсиста по 3 метода, 11 курсиста по 2 метода, 13 курсиста по 1 метод на заваряване.

 • Назначени бяха на работа 16 безработни лица. Предвиждаме техният брой да нарастне за в бъдеще поради налична потребност от кадри с придобитата квалификация в региона.

 • Разработиха се 6 учебни програми, 80 учебни пакета с обучителни материали / методически помагала, тестове, карти за оценка постиженията на обучаемите, пособия за онагледяване на учебния процес/

 • Изграден беше център за практическо обучение, оборудван с три съвременни машини по заваряване- машина за МИГ/МАГ метод на заваряване, машина за ВИГ- метод на заваряване, машина за плазмено заваряване и рязане.

Проектът приключи на 28.02.2007 година

II. ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

В тази част моля, посочете в резюме извършените дейности и постигнатите резултати. Таблицата съответства на Логическата рамка на проекта и трябва да се попълни в съответствие с целите, резултатите и дейностите, описани в нея.В таблицата по-долу моля, опишете целта на Вашия проект, основните дейности, какви резултати се постигат и показателите, използвани за тяхната проверка. Опишете подробно всяка от дейностите, които са довели до съответния резултат. Моля също така отбележете дали са се появили някакви отклонения от първоначално предвидените дейности и резултати в процес на изпълнение на проекта и какви точно са те (т.е. защо даден резултат е постигнат само частично или е отложен, защо сроковете са по-кратки или по-дълги от предвидените, какъв е бил ефектът върху останалите дейности по изпълнението на проекта).

ТАБЛИЦА
Показатели за напредък по проекта


Забележка: Трябва да присъства поне един количествен и един качествен показател за всеки резултат

Цел на проекта:

Повишаване възможностите за заетост в алтернативни форми на стопанска дейност посредством квалификация в обучителни курсове. Създаване на модел за обучение на възрастни.Изграждане на център по заваряванеОсновни дейности:1. Структуриране и информационна кампания2.Набиране и селекция на кандидатите3. Разработване на учебни планове и обучителни материали4.Изграждане на практически обучителен център5.Провеждане на обучителни курсове и изпити6.Оценка и разпостранение на опитаПостигнати резултати:

Дати:
1.Структуриране и информационна кампания

 • Сформиране екипа на проекта • Проведена тръжна процедура за изработка на рекламни панели,брошури, постери, банер
01.04.2006г

19.04.2006г


31.05.2006

Сформиран екип на проекта, сключени 7 граждански договори с членовете на екипа и наставниците, изграден офис, подписано споразумение с партньорите

Изпратени 3 покани до оференти2.Набиране и селекция на кандидатите

 • Процедура за подбор на обучаеми04.05.2006

15.05 2006г
29.05.2006
29.05.2006г

Подаване на заявка до ДБТ

Провеждане на интервю с 54 кандидати

Оценка на професионалната пригодност

Подадена повторна заявка до ДБТ


2. Разработване на учебни планове и обучителни материали

 • Проведена тръжна процедура за доставка на компютърна конфигурация, копирна машина, принтер

 • Проведена тръжна процедура за разработване на учебни програми08.05.2006г


12.06.2006г
12.06.2006г

Изпратени 3 покани до оференти

Изпратени 3 покани до оференти

Изпратени 3 покани до оференти4. Изграждане на практически обучителен център

 • Обособяване на помещение във ВеСта - М


 • Проведена тръжна процедура за доставка на учебни материали – автотенекеджии, заварчици

30.06.2006

09.08.2006,

10.08.2006


Изградени ограждения, поставяне на оборудване - 2 шлосерски маси, 2 заваръчни машини от ПГ по МТЕ и ВеСта

Изпратени 3 покани до оференти5. Провеждане на обучителни курсове и изпити

 • Откриване на обучението

 • Проведена тръжна процедура застраховка обучаеми • Проведена тръжна процедура за доставка на работно облекло и лични предпазни средства заварчици, автотенекеджии
 • Провеждане на обучителни курсове – Заварчик и Автотенекеджия
 • Провеждане на изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация и правоспособност
 • Тържествено връчване на свидетелствата за професионална квалификация и правоспособност.

12.06.2006
31.05.2006
02.06.2006
10.07.2006

12.06.2006-12.10.2006


13.10.2006до 20.10.2006 г

23.11.2006гСключване на трудови договори с обучаемите

Изпратени оферти до оференти

Изпратени оферти до оференти

Изпратени оферти до оференти


Провеждане на обучение с 36 безработни лица и 2 заети от фирмите партньори

Провеждане на изпити с 36 безработни лица и 8 заети.

Получени 36 свидетелства за първа степен на професионална квалификация по 2 професии от 34 безработни и 2 заети лица.

Получени 44 свидетелства за правоспособност по заваряване от 36 безработни и 8 заети лица.6. Оценка и разпостранение на опита. Одит на проекта.

 • Изработване на презентация за проекта

 • Провеждане на семинар за разпостранение на опита

 • Провеждане на семинар за новости в областта на заваряването

 • Изработване на web – страница за проекта.
 • Сключване на договор за съвместна дейност между партньорите след приключване на проекта

 • Отчет от външен оценител22.11.2006 г

04.12.2006г

19.01.2007 г

10.02.2006г
28.02.2007
27.02.2007


Изработена презентация за дейността на проекта,

Проведени 2 броя семинари с общо ..... участника

Изработена на web – страница за проекта

Сключен договор с ВеСта-М


Сключен договор с одитор за изготвяне на отчет.

Отклонения от дейността и очакваните резултати, посочени в графика на изпълнение. Причини за тези отклонения и предприети корективни мерки.

При реализирането не бяха допуснати отклонения от дейностите, посочени в графика, които да се отразят върху изпълнението на целите на проекта. Забавена бе доставката на двете заваряващи машини и машината за плазмено рязане.

Отклонение от очакваните резултати възникнаха при избора на бенефициенти. Подадена бе повторна заявка за избор на бенефициенти, а по време на обучението се наложи замяна на 12 безработни лица с нови. В курсовете за обучение бяха включени по- голям брой безработни от регион Добрич от първоначално предвидения. След приключване на обучението по-малко от очаквания брой бяха назначени на работа във фирмите партньори, тъй като живеещите извън гр. Добрич потърсиха работни места по местоживеене.

III. БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ПРОЕКТА (планирани)
Моля, отговорете на всеки въпрос по-долу като давате колкото може по-пълна информация. Моля, не пропускайте никой от въпросите. Представете доказателства относно данните, посочени в тази част на доклада.
 1. Как и по какви критерии избрахте участниците за Програмата за професионално обучение на Вашия проект? Моля, посочете подробности.

Участниците в курсовете за професионално обучение бяха избрани при спазване на Процедурата за подбор на крайни бенефициенти по схемата за безвъзмезно финансиране “Алтернативна заетост”. На 04.05.2006 година бе изпратена заявка до ДБТ- гр. Добрич,и съответните филиали: ДБТ- община Добрич - селска, ДБТ- община Крушари, за стартиране на процедурата за подбор на бенефициенти, заедно с информация за провежданите по програмата курсове и изискванията към безработните обучаеми в съответствие с описанието на целевите групи по проекта. Изготвен бе дълъг и кратък списък от безработни лица. Със Заповед № 28/04.05.2006 година на Директора на ДБТ- Добрич бе определена комисия за провеждане на интервюта за подбор на бенефициенти., в която участваха и представители на фирмите - партньори. На 15.05 2006 година се състоя работна среща на комисията за подбор на бенефициенти,С протокол от 15.05.2006г ни беше предаден списък на 40 лица, от които одобрени 36 и 4 резерви за участие в курс Заварчик и Автотенекеджия.


 1. Възникнаха ли някакви проблеми и/или трудности по време на изпълнението на задължителната процедура за подбор на крайни бенефициенти, подготвена от ЗИП/АЗ и одобрена от ИА/МТСП?

На 29.05. 2006 година одобрените лица бяха поканени да се явят в сградата научилището за попълване на методика за оценка на компетентността. Явиха се 32 лица. . Поради неявяване на 8 от одобрените лица и недостиг на 4 за попълване на групите, на 29.05.2006 година бе подадена повторна заявка до ДБТ. Попълването на групата се извърши чрез индивидуални информационни съобщения от ДБТ по време на полагане на месечните подписи от безработни лица.На 12.06.2006 година започна обучението на безработните лица в две групи- Автотенекеджии и Заварчици. Поради нередовно явяване на част от курсистите в обучението двукратно бе извършена замяна на нередовно присъстващите с други безработни лица, подали заявление за участие в курсовете за квалификация.
2а. В рамките на задължителната процедура, посочена по-горе, приложихте ли допълнителен новаторски подход към подбора на крайни бенефициенти – приложение на отделни елементи на съществуващата във Вашата организация система за подбор на персонал, като специални професионални тестове, методи за оценка на компетентността и т.н. Моля, посочете подробности и приложете документацията, свързана с подбора на крайните бенефициенти.
С цел оценка на професионалната пригодност беше разработена методика за психолого - педагогическо проучване на обучаем. Методиката беше разработена от училището въз основа на изискванията към професията, предявени от предприятията партньори и отчиташе психологически качества като: триизмерно въображение, движение на ръката, при смущаващи обстоятелства, Резултатите от методиката послужиха за разпределяне на бенефициентите в две групи - Заварчик и Автотенекеджия.


 1. Какъв е броят на планираните бенефициенти, включени във Вашия проект? Моля, попълнете таблицата по-долу.

Таблица 1


Показатели

Брой планирани лица/учебни програми

Брой разработени нови учебни програми

6

Брой планирани безработни, включени в курсове за професионално обучение

36

Брой планирани заети лица, включени в курсове за професионална преквалификация

8

Брой планирани крайни бенефициенти, включени в курсове за обучение по предприемачество

0

Брой безработни, които са намерили работа след завършването на курсовете за професионално обучение

16

Брой безработни, започнали собствен бизнес след приключването на курсовете за обучение по предприемачество;

0 1. Как популяризирахте възможностите за участие на безработни лица във Вашия проект?

а) чрез Дирекциите “Бюро по труда”- да, чрез извършената процедура за подбор и преки контакти за попълване на групите.

b) в средствата за масова информация - да, чрез обяви, излъчени по местното радио, телевизия и преса.

c) по друг начин –да, чрез разлепване на обяви в гр. Добрич и населени места от региона, срещи с кметове на населените места от регион Добрич по време на редовно провеждани техни заседания, разпостраняване на информация чрез доброволни сътрудници – учители, служители, ученици на училището, и самите бенефициенти.

Процедурата за подбор на бенефициенти съвпадна по време с процедурата за прием на ученици в гимназията и беше използвана възможността за съвместна информация по двете възможности за обучение в училището. Финансирането на дейността беше поета от училищното настоятелство.

Моля, посочете подробности, както и приложете копия на изработените информационни и рекламни материали.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница