Програма по превенция на престъпността"; "Партньорска програма по превенция на престъпността" и "Програма за мобилизиране на общността"Дата13.10.2018
Размер144.17 Kb.
Проекти, свързани с ограничаване на престъпността в Квебек – Канада
Национална стратегия за превенция на престъпността

Инициативата “По-безопасни общини”, администрирана от Националният център за превенция на престъпността в Канада, стартира през юни 1998 година като част от правителствената Национална стратегия за превенция на престъпността.Целта на Националната стратегия е да допринесе за разрешаването на престъпления на ниво общини, като се наблегне на проблемите на децата, младите хора, малцинствата и жените. Чрез Националната стратегия правителството помага на общините във всички области на Канада да си партнират в процеса на превенция на престъпленията. Инициативата “По-безопасни общини” включва четири дарителски програми: “Инвестиционен фонд по превенция на престъпността”; “Бизнес програма по превенция на престъпността”; “Партньорска програма по превенция на престъпността” и “Програма за мобилизиране на общността”.
Програмите, финансирани от Националната стратегия, визират рискови фактори, които водят до престъпност като домашно насилие, слаб родителски контрол, социална изолация, алкохолизъм, наркотична зависимост. Финансираните по програмата проекти целят да намалят личните, социални и икономически фактори, които правят хората престъпници или жертви на престъпления.

Програма за мобилизиране на общността
Програмата подпомага на общините да осъществяват проекти, свързани с превенция на престъпността и да се включват в дейности, които засягат корените на престъпността. Партньори в изпълнението на проектите са местните и регионални власти. По тази програма правителството на Канада е подкрепило следните организации:
- “Младежки достъп” от остров Мадлен за проекта Междукултурна хармония”. В проекта са включени участници от аборигенската и франкофонската общности, които разработват обща визия по проблемите, свързани с младежи на възраст 10 – 17 години. Дискутират се следните теми: прояви на расизъм, заплаха, побойничество, физическо и устно насилие. Създаден е комитет, който да разработи стратегия по тези теми.

- “Лагияж” за проекта “Превенция на насилието”. Целта на проекта е да бъде извършено проучване в град Водрой-Дорион на темата побои и да бъдат анализирани резултатите. Организацията разработва план за действие за вземане на превантивни мерки и оценка на резултатите.
- Център “Алерт” в Монреал за проекта “Проект за въздействие върху средата”. Проектът е насочен към превенция на проявите на проституция и наркотична зависимост в най-бедните квартали на общността.
- Алианс на домовете, предоставящи помощ и подслон - за организирането на обучение на 60 представители на общността по теми, свързани с насилието в семейството. Целта на проекта е повишаване на познанията им в тази област, както и изработване на съвместен работен план за намаляване проявите на домашно насилие.
- Театрално общество на хаитяните в Монреал за проекта «Всичко за бандите», който се състои в създаването на видео-продукция, показваща света на уличните банди в Хаити. Целта е да се изгради разбиране сред институциите, организациите и индивидуалните лица за причините, водещи до престъпления сред младите хаитяни и да се търсят начини за предотвратяването им.
- Асоциация на доброволците за проекта “Програма за превенция на малтретирането”. Асоциацията организира информационни срещи, на които представя видео материали, илюстриращи проблемите на жертви на насилие, и създава мрежа от доброволци, работещи по проблемите на малтретирането. Разпространяват се превантивни материали в чакалните на болниците и клиничните заведения, ще бъде търсено съдействието на полицията, която да докладва за случаите на насилие.
- Асоциация на здравните работници по токсикомания за проекта “Изследвания върху алкохолизма и токсикоманията във връзка с престъпността” .Проектът включва публикацията на 15 статии по въпросите на алкохолизма и наркотичната зависимост в специализирано издание. То се разпространява в организации, работещи по на престъпността, социални служби, правни и здравни институции. Инициативата цели да запознае колкото се може повече хора с проблемите на наркотична зависимост, която често води до извършването на престъпления; предлагат се нови методи за превенция на наркотиците.
- Асоциация на родителите на юноши за проекта “Развитие на социални умения за младежи на възраст 12-18 години за предотвратяване на младежката престъпност”. Целта на проекта е да привлече и подкрепи родителите на младежи с проблеми в поведението. Проектът е пилотен и предлага програма за рехабилитация и развитие на социални умения на младежи на възраст 12 – 18 години; формирана е група в помощ на родителите им.

- Асоциация възрастните емигранти в Монреал за проекта “Възрастни и млади – заедно за сигурността” . Целта на проекта е да осведоми обществото на Квебек за престъпленията, извършени срещу възрастни емигранти. Асоциацията организира осем информационни работни срещи с домакини 7 местни организации, работещи с латиноамерикански емигранти. Реализирани са две програми на испански език, посветени на безопасността на възрастните хора в общността по радио CINQ-FM.

- Асоциация на хората с увреждания в Роудон за проекта “Кибер”. Проектът се състои в изграждане на виртуална социална мрежа за и от хора с увреждания. В мрежата се дискутират темите за насилието и жертвите.
- “Асоциация за работа на улицата в Отре” за проекта “Предотвратяване на престъпленията чрез работа на улицата”. Целева група по проекта са млади хора на възраст 12 – 25 години, които имат поведенчески проблеми и за които съществува риска да подпаднат в улични банди или да станат алкохолици. Проведено е проучване за установяване на нуждите на тези млади хора. Организацията развива работен план с цел вземане на мерки срещу престъпността на малолетни в общността
- Общинска спортна организация – Център Юг в Монреал за проекта “Превенция чрез апробация в своя квартал”. Проектът стимулира гражданите да обединят усилията си в решаването на проблемите на престъпността в училищата и парковете на регион Център – Юг в Монреал. Дейностите по проекта включват създаването на две организации на живущите в този регион; подготовката на брошура, описваща проекта; както и провеждането на работни срещи, посветени на насилието и вандализма.
- “Ресурсен център” в Квебек за проекта “Връзки на подрастващите с техните бащи”. Целта на проекта е да бъдат намалени противообществените прояви на малолетни чрез заздравяване на връзките с техните бащи. Проектът предвижда въвличането на бащи на младежи, учредяване на групи за помощ на тийнейджъри и техните бащи.Програмата предвижда и процес на анализ и оценка на отношенията бащи – младежи.
- “Авеню” в Монреал за проекта “За по-сигурна среда”, чиято целева група са младите хора – настоящи и бивши възпитаници на дом за младежи “Авеню”. Организацията идентифицира факторите, водещи до престъпност в общността, разработва план за действие за борба с престъпността. Младите хора са активните членове в осъществяването на тези дейности.
- “Синя академия” в Монреал за проекта “Лагер за баскетбол”. Проектът е насочен към деца и младежи в неравностойно положение на възраст от 6 до 17 години, жертви на домашно насилие, побои и наркотично зависими. Проектът използва спорта като средство за предразполагане на децата; за развитие на увереност за справяне с проблемите. Осъществени са и семинари, посветени на зависимост от наркотици, побои, решаване на конфликти.
- “Ла Бютинес” за проекта “Посей, за да порасне”, насочен към деца на възраст 6 - 12 години и техните семейства. Целта на проекта е да бъдат мобилизирани усилията на организации, работещи с деца и младежи, които в партньорство могат да предложат ефективна помощ и подкрепа на деца и младежи в риск. Организацията провежда проучване за установяване на потребностите на младежите и техните семейства, осигурява приемна за семействата, където могат да получат помощ за предотвратяване изпадането от училище на децата си.
- “Младежки клуб” за проекта “Начини за работа с млади самотни майки в риск от насилие към собствените си деца”.

Целевата група на проекта са млади самотни майки на възраст 18 – 30 години, които са в риск от прояви на насилие към собствените си деца. Организацията разработва тест и ръководство за организации, работещи с такава целева група.


- Канадски червен кръст - Квебек за проекта «Това не е честна игра». Статистиката сочи, че случаите на насилие преобладават по време на спортни състезания и по време на почивка. Главната цел на проекта е да запознае доброволци и работодатели с основни знания с проявите на насилие, за да могат да разпознават хулиганите. Организацията раздава и учебни пособия, които да им помогнат да се справят със ситуации на насилие.
- Служба за настаняване на работа на имигранти за проекта “Изследване на потребностите на англофонската общност във Вердюн”. Целта на проекта е да подпомогне местното население от англофонската етнокултурна общност във Вердюн в усилията му да намали престъпността и жертвите от нея. В рамките на проекта е нает криминалист, който прави изследване на състоянието на престъпността в общността; интервюира младите хора, родителите и нестопанските организации; за да представи пълна картина на проблема. Проектът включва и разработването на план за действие.
- “Карфур” в Монреал за проект, насочен към безопасността на възрастните жени в общността. Дейностите по проекта включват индивидуална работа с възрастните жени, обучения как да се предпазват, да имат чувство за сигурност и независимост. За работа с възрастните жени са привлечени психолози.

- “Карфур жьонес” в Анонсиасион за проект, който е адресиран към деца и младежи на възраст 12 – 25 години от региона Вале де ла Руж. Проектът се състои в провеждането на изследване за потребностите на целевата група и организиране на Комитет за действие, който да изготви план за превенция на престъпността и жертвите сред младите хора.- “Карфур жьонес амплоа” за проект, свързан с децата и младежите на възраст 13 – 17 години, учещи в средното училище. Организацията предлага информационни сесии по следните въпроси: въздействие, цена и правни последствия от проявите на вандализъм; начини да бъде регулиран гневът. В рамките на проекта персоналът на училището и учениците предприемат действия за отстраняване на вредите, причинени от вандализма.

- “Младежки център Сент Пиер” за “Форум за действие срещу отровите”. В рамките на проекта организацията разработва петгодишен стратегически план, чиито дейности са свързани с адекватни механизми, насочени към преодоляване на проблемите, свързани с наркотична зависимост. Първата фаза от плана е да се формира комитет, отговорен за изпълнението на петгодишния план, и да се гарантира устойчивост на проекта.
- Център за изследвания в Монреал за проекта “Мобилизация на общността срещу престъпленията, основани на омразата”. Организацията мобилизира различни обществени групи, представители на културни, сексуални и религиозни малцинства, подложени на прояви на омраза и насилие. Целта е да се развие план за действие , който включва превантивни мерки и инициативи. Проектът предвижда в работата по проекта да се привлекат представители на правосъдието, образованието и социалните служби.
- “Младежки център Сент Сюлпис” в Монреал за проекта “Справки в интернет”. Проектът цели представянето на точна картина на състоянието на социалните мерки, които се прилагат в помощ на младите хора от най-бедните части на Квебек и Шербрук.. Тази инициатива дава възможност за разработването на превантивни материали за намаляване на престъпността в тези части на страната.
- Център “Еклозион” в Козапкал за проекта “Да действаме заедно – Да се чувстваме по-безопасни”. Целта на проекта е да развие социалните умения на младежи на възраст 16 – 30 години, които да работят в общността за превенция на престъпността. Обучените млади хора имат възможност да организират дейности, свързани с интегриране в общността, да предложат лектори по теми като наркотична зависимост и насилие.
- Женски център – Квебек за прооект, свързан с разработването на програма, насочена към подобряване на родителските умения. Целевата група на проекта са 30 майки с деца до 5 години. Дейностите включват организирането на 10 работни срещи, като част от темите са насочени към криминални прояви на малолетни, насилие, изоставени деца.
- Международен център по криминология – Монреал за организирането на Международен франкофонски семинар по проблемите на сигурността. Целта на семинара е да даде форум на изследователите и работещите по проблемите на престъпността, където да могат да обменят идеи и успешни практики; както и да се набележат възможни съвместни действия.

- Център по превенция – Монреал за проекта “Кражбата като игра – това е престъпление”. Центърът определя потребностите на младежите в риск на възраст 12 – 17 години, които често посещават младежките организации. Разработва се учебно пособие, свързано с превенция на престъпността, което ще се изучава от млади хора в риск от около 20 участващи организации. След като бъде оценен, учебникът ще бъде предоставен на 200 младежки организации в страната.
- Организация на африканските певци в Канада за проекта “Хармония – родители – деца”. Целта на проекта е да развие родителските умения на родители от африкански произход, така че децата им да не стават престъпници и да не напускат училище. Дейностите по проекта са тематични семинари; индивидуални консултации; информационни срещи, представящи социалните услуги по местоживеене..
- Младежко градче за проекта “Мултимедиен младежки център”. Проектът е насочен към младежи в риск, които ще имат възможност да изготвят мултимедийни информационни продукти /видео, аудио и компютърни/ по теми, свързани с престъпността. Те ще получат необходимото техническо обучение за подготовка на мултимедийната продукция. Готовите клипове ще бъдат представени на 4 220 ученици от средните училища в региона.
- Крайбрежна асоциация за проекта “Оценка на престъпността по Северното крайбрежие”. Организацията провежда проучване на потребностите от превенция на 15 общини в региона. Учредява се комитет от юристи и социални работници, които да контролират изпълнението на предложенията, направени в изследването.
- Организация “Кофре” за проект, който предлага превантивно обучение по темите брачно насилие, наркотична зависимост; егоизъм. Дейностите включват и групови срещи с млади майки за повишаване на родителските им умения и заздравяване на връзката майка – дете. Предвижда се създаването на мрежа за помощ на младите самотни майки.
- Регионален съвет за криминална превенция в Сакюни – за проекта “Твой ред е да играеш”, насочен към деца на възраст 9 – 12 години. Целта на проекта е да покаже на децата причините, водещи към кражби, вандализъм, наркотици, насилие; да ги научи да могат да решават конфликтите помежду си. Организацията използва интерактивната игра “Ти играй”, в която отбори отговарят на въпроси, свързани с посочените теми, и решават конфликти, като се използват различни роли. Организацията подготвя и справочник за представяне на играта в училищата.

- Корпорация за анимация – Квебек за проекта “Театър “Отварачка”. Организацията поставя пиеса със сюжет живота на младите хора и техните семейства. Целта на проекта е да заздрави връзките между тийнейджърите и техните родители; да покаже таланта на децата и потенциала им да работят заедно в екип; да предизвика дискусия с публиката по темата за отношенията между родители и деца.
- Общинска корпорация за развитие на Бром – Мисикуа във Фарнхам за проекта “Стани артист”. Четири групи от младежи на възраст 12 – 17 години дискутират опита, който имат по темата престъпления и жертви, като заедно измислят и театрална постановка. Постановката се представя в средните училища и общински центрове в региона и дава възможност на родители, учители и ученици да видят проблема през очите на младите хора.
- Корпорация за общинско развитие в Монреал за проекта “Летни вечери” Целева група са 700 младежи. Целта на проекта е да намали участието на младежите в улични банди, прояви на вандализъм, контрабанда на наркотици, алкохолизъм през летния период в парковете на Монреал. Проектът включва широка мрежа от партньори от различни обществени сектори, които да предложат на младежите алтернативни решения, включващи социална интеграция и превенция на престъпността.
- Организация “Общностна икономика” в Квебек за проекта “Действай, за да предотвратиш”, насочен към деца с агресивно поведение на възраст 6 – 12 години и техните родители. Целта на проекта е да предотврати проявите на престъпност сред малолетните, като се работи с психолози – индивидуално, с отделните семейства и чрез групови срещи. Организацията се надява да посочи на децата алтернативни начини за проява на емоциите, да изгради по-хармонични отношения с родителите им; да подпомогне самите родители във възпитанието на децата им.
- “Взаимопомощ на родители” за проекта “Родители на малки деца – стажуване за живота”. Проектът се фокусира върху повишаване на родителските умения на родители на деца на възраст 2 – 6 години, които имат проблеми с децата си. Програмата предлага серия от работни срещи, всяка от които включва дискусия между родителите; както и работа в къщи, свързана с предложените на работните срещи информационни и учебни материали.
- Федерация на жените в Квебек за проекта “Кампания за бдителност срещу насилието върху жени и девойки”. Целта на проекта е да образова населението по проблемите на насилието спрямо жени и девойки; да подготви местни групи така, че да могат да проведат разяснителни кампании в отделните региони. Организацията разработва различни информационни пособия по темата и представя проблема на специална страница в интернет.
- Фондация на възрастните хора в Монреал за организирането на конференция на тема “Превенция на престъпленията към възрастни хора”. Инициативата се случва за първи път в Квебек. Целта на проекта е да предостави форум, където професионалисти, представители на общината и на организации на възрастни хора да обменят информация и споделят опит по темата. Набелязва се нова стратегия за превенция на престъпността към старите хора на базата на партньорство между отделните представители в конференцията.
- “Дом на семейството” за проекта “Мобилизация в общността в подкрепа на семействата от селските региони”. Учредява се семеен комитет в две общини на региона, който мобилизира усилията на общността да подкрепи семействата в риск. Дейностите включват: повишаване на родителските умения, превенция на насилието над деца и изоставянето на децата. Целева група са родители с наркотична зависимост на деца до 5-годишна възраст.

- Младежки дом – Роудън за проекта “Помирение между франкофонските и англофонските младежи”. Целева група са младежи на възраст 12 – 18 години, които са в конфликт заради различните езици, на които говорят. Децата от различните групи проявяват насилие помежду си. Целта на проекта е да работи с младежите, като се покажат различията и общите неща между отделните езикови групи. Дейностите по проекта включват дискусии, театрални постановки; импровизации, обучение на млади фасилитатори.
- Младежки дом в Поант-о-з-Утард за проекта “Кражба и вандализъм”. Проектът цели да запознае младежите на възраст 12 – 15 години с техните права и задължения. Дейностите включват образователни семинари, посветени на темите насилие и наркотици. Отпечатва се брошура, посветена на правата и задълженията на младежите.
- Младежки дом – Сен Томас за проекта “Заедно да действаме срещу насилието”. Проектът цели превенция на всички форми на насилие и е насочен към жителите на Сен Томас. Група младежи участва в създаването на две списания, които насочват вниманието на читателите към темата насилие. Два младежки отбора подготвят игра, която цели да се разпознаят елементите на насилие чрез пресъздаване на клипове от филми, импровизации, загадки.
- Дом “Дофин” в Квебек за проекта “Младежки събития”. Целта на проекта е да бъде създаден спасителен отряд от момчета от улицата на възраст 12 – 20 години. Отрядът работи с гражданите на Квебек да бъдат идентифицирани причините, водещи до чувство на несигурност в града; групата разработва и план за действие за намаляване на броя на уличните деца.
- Организация за защита правата на децата в Канада – Монреал за проекта “Деца и бедност”. Организацията организира международна детска конференция на тема “Деца и бедност”. Една от целите на конференцията е да привлече интереса на изследователите и професионалистите по темата, да бъдат формулирани нови програми и политики. Специално внимание се обръща на превенция на престъпността, като се превеждат примери с успешно осъществени проекти.
- Организация “Партньори” в Сен Тит за проекта “Превенция чрез привличане към действия и отговорност”. Целта на организацията е намаляване на престъпността сред малолетните в региона. Организира се летен лагер за младежи на възраст 11 – 17 години, където те имат възможност да придобият умения и знания по въпросите на превенция на престъпността чрез семинари, театрален форум, дискусионни вечери. С младите хора работят социални работници.
- Организация “Превенция” в Монреал за проекта “Коалиция Графити”. Целта на проекта е да бъде предотвратено безразборното рисуване по фасадите на сградите и проявите на вандализъм. Една от градските галерии позволява на младите хора да изложат своите рисунки. Проектът включва и провеждането на графити фестивал, където младите хора могат да рисуват.
- “Младежка почивка” във Викториавил за проекта “Помощници на улицата”. В проекта са включени 6 - 12 младежи от улицата на възраст 17 – 25 години, които са участвали в програми на социалните работници и които имат желание да помогнат на връстниците си от улицата. Целта на проекта е да бъде оказана помощ на тези младежи в работата им.
- Организация “Платно” за създаването на интернет страница по въпросите на уличните банди в Лонгьой. Страницата включва въпроси и отговори, съвети към родителите как да се предпазят децата да станат улични бандити или жертви на уличните банди, информация за институции, работещи с деца и младежи, и програми, свързани с превенция на престъпността.
- “Винаги заедно” от Вердюн за проекта “Превенция и анимация за младежи”, адресиран към деца на възраст 9 – 12 години от най-рисковите квартали във Вердюн. Програмата включва организирането на летни програми за превенция на престъпността. В сътрудничество с полицията на Монреал се организират работни срещи за младите хора. На работните срещи се разискват въпросите за побои, кражби по магазини, наркотици и се търсят начини за решаване на проблемите.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница