Програма „учене през целия живот покана за отправяне на предложения през 2008 годинаДата14.01.2018
Размер264.89 Kb.
ТипПрограма
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Образование и култура


ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Част II: Административни и финансови разпоредби

Кандидатите се приканват към редовни консултации с Интернет страницата на Европейската комисия, както и – в зависимост от конкретната дейност – Интернет страницата на Националната агенция или на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура, за да се запознаят с публикуваните по-късно разяснения във връзка с настоящата покана.

Кандидатите, представили предложения от името на консорциуми (Партньорства, Многостранни проекти и Мрежи, Съпътстващи мерки) могат да се консултират и с версиите на съответните документи на езика, ползван от консорциума за изготвяне на предложението и за изпълнение на работната програма.

Съдържание

ЧАСТ II-A: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1. СРОКОВЕ

ГЛАВА 2. НАЛИЧЕН БЮДЖЕТ

ГЛАВА 3. КРИТЕРИИ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА ДЪРЖАВИ, КАНДИДАТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 4. КРИТЕРИИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ

ГЛАВА 5. КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИ

ГЛАВА 6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

ГЛАВА 8. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ГЛАВА 9. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ГЛАВА 10. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ГЛАВА 12. КОНТАКТИ

ГЛАВА 13. ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ С ПОДОБНИ ЦЕЛИЧАСТ II-B: АНЕКСИ

АНЕКС I: НАПОМНЯНЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

АНЕКС II: СПИСЪК НА „ПРЕЗОКЕАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ”

АНЕКС III: ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ АГЕНЦИИ

АНЕКС IV: ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

АНЕКС V: МАЩАБ НА РАЗХОДИТЕ НА ЕДИНИЦА И ОБЩИТЕ СУМИ


Част II-A: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

За управлението на Програмата „Учене през целия живот” Европейската комисия разчита на помощта на Националните агенции за децентрализираните дейности (и по-специално на дейности в сферата на Мобилност и Партньорства) и, съответно, на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за централизираните дейности (по-специално в областта на Многостранните проекти и Мрежи, с изключение на проекти по линия на програма „Леонардо да Винчи” за Трансфер на иновации и Съпътстващи мерки) (виж Анекс 1).

Както Националните агенции (по-долу НА), така и Изпълнителната агенция (по-долу ИА), в текстовете, отнасящи се съответно за тях, ще бъдат наричани по-долу „Агенция”.

ГЛАВА 1.Срокове


В Анекс I са посочени действията за всеки етап от процедурата – от подаване на предложенията до датата на стартиране на проекта и неговата максимална продължителност.

Не се приемат предложения за дейности с продължителност, надвишаваща посочените в Поканата срокове.

В случай, че след подписването на договора и след стартирането на проекта възникнат обстоятелства, при които бенефициентът – поради обективни причини извън неговия контрол – не е в състояние да завърши по график проекта, срокът на легитимност може да бъде удължен.

Периодът на легитимност на разходите започва да тече от датата, посочена в договора за финансиране, и при никакви обстоятелства не може да започне преди датата на подаване на формуляра за кандидатстване за финансиране.


ГЛАВА 2.Наличен бюджет


Анекси III и IV предоставят подробен разчет на наличния бюджет по дейности, чиято обща стойност се изчислява на 901 милиона евро.

Всички, посочени в бюджета стойности, са индикативни. Възможно е прехвърляне на бюджетни средства от една дейност в друга. Освен това, Европейската комисия, НА и ИА си запазват правото да не разпределят всички налични средства.


ГЛАВА 3.КРИТЕРИИ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА ДЪРЖАВИ, КАНДИДАТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ


За финансиране ще бъдат разглеждани единствено предложения, отговарящи на критериите за легитимност. В случай, че предложение бъде счетено за нелегитимно, на кандидата ще бъде изпратено писмо, в което ще бъдат обяснени причините за това.

Страни участнички в Програмата


Седалището на кандидатите трябва да се намира в страна, участваща в Програма „Учене през целия живот”1 .

През 2008 г. в Програмата имат право да участват следните държави: • 27-те страни членки на ЕС2;

 • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

 • Турция.

Критерии за легитимност на кандидати

3.1.1.Кандидатите трябва:


 • да бъдат граждани на страна, участваща в Програмата „Учене през целия живот”; или

 • да бъдат граждани на други страни - постоянно пребиваващи3, регистрирани като лица без гражданство или притежаващи статут на бежанци – на територията на участваща в Програмата страна.

3.1.2.Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията, посочени в Решението на европейския парламент и на Съвета за създаването на Програма „Учене през целия живот”, и по-специално на тези по реда на член 4 „Достъп до Програма „Учене през целия живот”. Предложения могат да бъдат подавани единствено от институции и организации, регистрирани като юридически лица, с изключение на предложенията за изпълнение на дейности по програми „Коменски” и „Грюндвиг” и осъществяването на учебни визити по Хоризонталната програма, които предоставят възможност с предложения да кандидатстват и физически лица.

3.1.3.По отношение на програма „Еразъм” е необходимо да се отбележи, че:


 • за да участват в програмата, необходимо е висшите учебни заведения да притежават Университетска харта „Еразъм”, освен в случай на участие като партньор по Многостранни проекти или при изграждането на Многостранни мрежи без координаторски функции или в изпълнението на Съпътстващи мерки. За участието в дейности Студентски практики, висшите учебни заведения трябва да са получили "разширена" Университетска харта „Еразъм”.

 • Независимо от това, програма „Еразъм” е открита за широк кръг от участници (компании, социални партньори, изследователски центрове и т.н.) съгласно определението по реда на член 20 от Решението на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програма „Учене през целия живот”. За тях не съществува изискване да кандидатстват за Университетска харта „Еразъм” за организирането на студентски практики или за участието им като партньори по Многостранни проекти или Мрежи или при изпълнението на Съпътстващи мерки.

 • За срока на своето обучение, студентите имат право да получат не повече от три гранта по програма „Еразъм” – съответно един за обучение, един за участие в програма за студентски практики и един за участие в магистърски курс по програма „Erasmus Mundus”.

Критерии за лигитимност на предложенията за финансиране


За да отговарят на критериите за легитимност, предложенията трябва:

 1. да бъдат в съответствие с изискванията, посочени в Решението на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програма „Учене през целия живот”, и по-специално на тези по реда на член 2 (Определения), както и на членовете, регламентиращи достъпа до секторните програми, а именно член 16 („Коменски”), член 20 („Еразъм”), член 24 („Леонардо да Винчи”), член 28 („Грюндвиг”), член 32 (Хоризонтална програма) и член 34 („Жан Моне”);

 2. да бъдат в съответствие с процедурите за кандидатстване по реда на Глава 9;

 3. да бъдат в съответствие с изискванията по реда на настоящата Покана за отправяне на предложения (виж Анекси III и IV и Глава 9);

 4. да отговарят на изискванията относно минималната и максималната продължителност на проектите и минималния брой партньори и страни (виж Анекси III и IV). По отношение на дейностите в сферата на мобилността, в тях е необходимо да участва най-малко една страна членка на Европейския съюз. За Многостранните проекти, европейските асоциации с членове от няколко страни, участващи в Програма „Учене през целия живот”, се считат за отговарящи на критериите за минимален брой страни, като присъединяването на други организации към консорциума не е необходимо (независимо от това, в случаите, в които това е целесъобразно, ползването на тази опция е препоръчително);

 5. да бъдат изготвени на един от официалните езици на Европейския съюз4 5 6 7. В случай на подаване на предложение от страна на консорциум8, кандидатът (координатор на дейността) подава предложението на езика, който ще бъде използван при изпълнението на работната програма (виж и Глава 5.1); извън това пояснение, по Програмата могат да бъдат финансирани предложения, изготвени на всички езици;

 6. да бъде подадено при ползване единствено на официалния формуляр за съответната дейност, изчерпателно попълнен в електронен вид9;

 7. да съдържа бюджет в евро;

 8. да бъде подписан от упълномощено лице;

 9. да бъде адресирано до компетентната Агенция (НА10 или ИА – виж Анекс I), съгласно посоченото във формуляра за кандидатстване;

 10. при подаване на предложение от страна на консорциум, да участва най-малко една организация със седалище на територията на страна членка на Европейския съюз. Това условие не е в сила за едностранните проекти и на многостранните проекти по програма „Жан Моне”.

Освен горепосочените критерии, предложенията, подадени от страна на юридически лица, трябва:

 1. да носят подписа на служител на организацията кандидат, упълномощен да сключва правнообвързващи споразумения и договори от нейно име;

 2. За консорциуми, кандидатстващи за Многостранни проекти, Мрежи, Съпътстващи мерки, Сравнителни изследвания и проекти по линия на програма „Жан Моне”, трябва да бъдат приложени оригиналите на писмата за намерение на всички партньори11, подписани от лице, притежаващо пълномощията да сключва правно-обвързващи споразумения и договори от името на организацията на съответния участващ в консорциума партньор. Освен това е необходимо седалището на най-малко една от участващите в консорциума организации да се намира на територията на страна членка на Европейския съюз;

 3. да бъдат придружени от декларация12, подписана от упълномощено лице, в която се потвърждава, че институцията не е в ситуация, изключваща участието й (виж Глава 4);

 4. С изключение на предложенията, подадени от обществени институции, да бъдат придружени от декларация13, подписана от упълномощено лице, доказваща правния статут на организацията като юридическо лице и наличието на финансов и оперативен капацитет за успешно изпълнениена описания в подаденото предложение проект.

Специфичните критерии за легитимност са посочени в Анекси III и IV.

ГЛАВА 4.Критерии за отхвърляне на кандидати


Кандидатите няма да бъдат допускани до участие по реда на тази Покана за отправяне на предложения при наличие на обстоятелствата по реда на член 114 на Финансовия регламент относно общия бюджет на Европейските общности, а именно:

 1. кандидатите са обявили фалит, намират се в процедура по несъстоятелност, по отношение имуществото и активите им по съдебен ред е назначен синдик, имат неуредени отношения с кредитори, дейността им е временно преустановена (или са в съдебна процедура по гореизброените ситуации, или в ситуации, породени от подобни процедури, съгласно разпоредбите на националното законодателство или приложими регламенти);

 2. осъдени са за престъпления от служебен характер по силата на поставено, неподлежащо на обжалване съдебно решение;

 3. били са обвинени за сериозно неизпълнение на професионалните си ангажименти, установено и доказано от организацията, сключваща договор;

 4. не са изпълнили всичките си задължения за плащане по отношение на социални осигуровки и данъчни задължения, в съответствие със законовите разпоредби на страната, в която са регистрирани; или на страната на организацията, сключваща договор; или на страната, в която договоръг ще се изпълнява;

 5. били са обект на влязло в сила и неподлежащо на обжалване съдебно решение за измама, връзки с престъпни организации или други незаконни дейности, накърняващи финансовите интереси на Общността;

 6. установено е, че са в сериозно нарушение на договора, тъй като не са способни да изпълнят договорните си задължения, поради участие в друга процедура по получаване на финансова подкрепа или друга процедура по отпускане на субсидия от Общността;

На кандидатите няма да бъде предоставено грантово финансиране, ако по време на процедурата:

 1. бъде установен конфликт на интереси с организация или лица, явяващи се преки или непреки участници в процедурата за предоставяне на финансиране;

 2. предоставили са невярна информация или са отказали да предоставят информация.

На бенефициентите на финансиране могат да бъдат наложени административни и финансови санкции, в случай на установяване на вина при на воденето на счетоводно-финансовата отчетност или на неизпълнение на задължения, поети по реда на предходни договори за предоставяне на грантово финансиране, съгласно член 93 до 96 на Финансовия регламент.

ГЛАВА 5. Критерии за селекция на кандидати


Разпоредбите по-долу не се прилагат за физически лица, кандидатстващи за финансиране.

Посочените по-долу критерии за легитимност позволяват да бъде направена оценка на оперативния и финансов капацитет на кандидатите за установяване на способността им да изпълнят предложената дейност или работната програма.

Към кандидатите може да бъде отправена молба за предоставяне на документи, удостоверяващи техния оперативен и финансов капацитет (виж по-долу). Ако, въз основа на представените документи, Агенцията прецени, че оперативният и/или финансов капацитет на кандидата е необоснован или недостатъчен, тя има право да отхвърли предложението или да отправи искане за предоставяне на допълнителна информация.

Оперативен капацитет


Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на професионалните компетенции и квалификации, необходими за изпълнение на предложената дейност или работна програма.

Ако това е посочено във формулярите за кандидатстване, кандидатите трябва да представят автобиографии на ключовите служители, които ще участват в изпълнението на дейността, съдържащи информация за притежавания от тях професионален опит. При консорциумите това изискване е в сила за всички партньори.

Тези документи следва да бъдат представени на един от официалните езици на Европейския съюз.

Организации, притежаващи необходимата финансова и организационна стабилност


За целите на настоящата Покана за отправяне на предложения, следните организации се считат за притежаващи необходимия финансов, професионален и административен капацитет, както и финансова стабилност: училища и институции за висше образование или организации, работещи в сектора на обучението, над 50% от годишните приходи на които през последните две години се формират от обществени източници на финансиране, или които се контролират от обществени институции или техни представителства. Независимо от това, по отношение на тези кандидати съществува изискване за изготвяне на декларация, удостоверяваща съответствието с посочените по-горе изисквания14. Европейската комисия и Агенциите си запазват правото да изискат допълнителна документация, удостоверяваща истинността на представената декларация.

Финансов капацитет


Необходимо е кандидатите да разполагат със стабилни и адекватни източници на финансиране, които са в състояние финансово да обезпечат дейността им през целия период на изпълнение, както и съответното им участие в нейното съфинансиране.

5.1.1.Изискванията по-долу не са в сила по отношение на обществени институции или организациите по реда на член 5.2, за които се счита, че притежават необходимия капацитет и финансова и административна стабилност за изпълнение на дейностите по Програма „Учене през целия живот”.

5.1.2.По отношение на останалите участници в Програмата, както и с цел предоставяне на възможност за оценка на техния финансов капацитет, кандидатите, ако това е посочено като изискване във формуляра за кандидатстване, представят:


 • за кандидатури за финансиране над 25 000 евро – копие от официалния годишен счетоводен отчет за последната приключила финансова година15;

 • за кандидатури за финансиране над 500 000 евро – доклад, изготвен и одобрен от външен одитор, съдържащ заверка на счетоводните отчети за последната година

  На базата на предоставените документи (виж глава 6) и прегледа на финансовия капацитет на кандидата по отношение на предложението за грантово финансиране, Агенцията може: • да поиска гаранция за предварително финансиране;

 • да предложи договор без предварително финансиране;

 • да предложи договор за финансиране с плащане на вноски.

ГЛАВА 6.Кретерии за оценка на предложения


Легитимните предложения се оценяват при отчитане на приоритетите, описани в Част I на настоящата Покана за отправяне на предложения, въз основа на критериите за възлагане на договор по реда на Анекси III и IV. Значимостта на отделните критерии се публикува на Интернет страниците на Националните агенции и, съответно, на Изпълнителната агенция, като тези критерии се посочват и във формулярите за кандидатстване.

При оценката на предложенията, може да бъде отчетена и степента на покритие на тематичните приоритети за съответната дейност.

Решението за създаване на Програмата „Учене през целия живот”насърчава участието в децентрализираните дейности на физически лица и организации, които до момента не са участвали в изпълнението на Програма „Учене през целия живот” или предшестващите я програми (член 1.3.f), както и на хора със специални потребности и на представители на групи в неравностойно положение.
Финансиране ще се предоставя въз основа на разполагаемия бюджет и на качеството на предложенията за финансиране, като ще се отчита максималната допустима степен на подпомагане от страна на Европейския съюз и максималният процент на съфинансиране от страна на участниците (виж глава 7 и Анекси III и IV).

Всички кандидати ще бъдат писмено информирани за резултатите от селекцията.


ГЛАВА 7.Финансови условия

Общи финансови условия


Решението за предоставяне на финансиране за конкретна дейност се официализира или посредством Договор за финансиране, подписан от двете страни - Агенцията и бенефициента (успешния кандидат) на финансирането - или по реда на едностранно решение на Агенцията, за което бенефициентът бива уведомен.

Споразумението (или решението) съдържа условията на плащане, както и банковата сметка или подсметка, по която ще се превеждат предоставените средства.

Дейности, получили финансиране, не могат да ползват друго финансиране от Общността за същата дейност. Финансовата помощ не може да има за цел или резултат генерирането на печалба за бенефициента. Финансова помощ не може да се отпуска със задна дата за вече извършени дейности.

Възможно е да се отпусне финансиране, по-малко от поисканата финансова подкрепа. Отпуснатата сума не може в никакъв случай да надвишава поискания размер за финансова помощ.

Грантовото финансиране представлява стимул за изпълнение на проекти, които не биха били осъществими без финонсовата подкрепа на Европейския съюз, и се базират върху принципа на съфинансиране. Бенефициентите на предложения за финансиране в размер на или по-нисък от 25 000 евро не трябва да представят доказателства за съфинансиране.

В общите условия са посочени изискванията и сроковете за изменение, временно преустановяване или прекратяване на договор или решение. Договорите, сключени с бенефициенти, за които бъде установено, че не изпълняват своите договорни задължения, могат да бъдат отменени и/или прекратени и(или) да бъдат наложени финансови санкции.

Споразуменията или решенията относно предоставянето на финансиране могат да бъдат променяни единствено с допълнителни писмени споразумения. Допълнителните споразумения или решения не могат да имат за цел или да водят до промени, които да поставят под въпрос решението за отпускане на финансовата помощ или да противоречат на принципите на равнопоставеност на кандидатите.

Важна забележка! В случаите, когато за целите на изпълнение на проекта е необходимо бенефициентът да бъде допуснат до една или няколко процедури за възлагане на обществени поръчки (покана за участие в търгове), за договорите за ниска стойност се прилагат опростени процедури (виж глава 9.2, която съдържа препратки към документа „Указания за кандидатите”).


Финансови условия по отношение на дейностите в сферата на мобилността (програми „Коменски”, „Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Грюндвиг”, Хоризонтална програма)


Грантовото финансиране за дейности по Мобилност се определят въз основа на различни разходни компоненти. Ставките, посочени в Анекс V, представят максимално допустимите суми. Националните агенции имат право да определят процента на съфинансиране или да намалят размера на приложимите ставки. Информацията за това трябва да бъде публикувана в Интернет страницата на Националната агенция. Към хората със специфични потребности могат да се прилагат отделни финансови мерки.

7.1.1.Дневни разходи


За всички дейности по Мобилност, финансовата подкрепа се равнява на обща сума, изчислена въз основа на дневни, седмични16 и месечни ставки (виж Анекс V). Дневните разходи включват разходи за настаняване, храна, вътрешен транспорт, разходите за комуникация - ползване на телефон, факс и интернет, и други.

За дейностите Мобилност с продължителност, ненадвишаваща 12 седмици, предоставеното грантово финансиране не покрива пътните разходи и размерът им ще бъде възстановяван въз основа на реално направените разходи за пътуването. За дейностите Мобилност с продължителност над 12 седмици, предоставеното грантово финансиране представлява глобална сума от общите разходи, включително пътните.


7.1.2.Пътни разходи


По отношение на дейност Мобилност с продължителност, ненадвишаваща 12 седмици, Националната агенция възстановява реално направените разходи (включително тези за издаването на необходими входни/изходни визи съгласно потребностите) или в пълен размер, или частично (прилагайки горна граница или максимален процент на покритие).

Независимо от това, ако лицата живеят в презокеанска държава или територия, посочена в Решение 2001/822/EC на Съвета (виж Анекс II), или местоназначението им се намира в такава държава или територия, направените разходи подлежат на възстановяване в пълен размер без оглед на продължителността на дейността в областта на мобилността.


7.1.3.Други разходи


Разходите на институции, отговарящи за организацията на дейност Мобилност, могат да бъдат изчислени по указанията по реда на Анекс V, алинея 3 "Мобилност - други разходи".

Финансови условия за партньорства (програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи”, „Грюндвиг”)


Финансиране за всички допустими разходи за реализиране на проекта се отпуска под формата на фиксирана финансова помощ за всеки бенефициент от партньорството: средства за транспорт и издръжка по време на трансграничната мобилност, както и за проектни дейности на местно ниво (виж Анекс V).

Финансови условия по отношение на Многостранни проекти и Мрежи, Съпътстващи мерки, Проучвания и сравнителни изследвания („Коменски”, „Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Грюндвиг”, Хоризонтална програма) и проекти по програма „Жан Моне”


Формулярите за кандидатстване за финансова подкрепа трябва да включват подробен приблизителен бюджет с разчети в евро. Кандидатите от страни, намиращи се извън еврозоната, трябва да използват обменните курсове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложение С, от датата на публикуване на настоящата Покана за отправяне на предложения.

Приблизителният бюджет за изпълнение на дейността, за която е подаден формуляр за кандидатстване, трябва да съдържа приходно-разходен разчет, както и ясно да показва разходите, които са допустими за финансиране от бюджета на Общността. Кандидатите трябва да посочат източниците и сумите, получени от бюджета на Общността по други линии, или тези, за които са подадени заявления за кандидатстване през текущата финансова година за финансирането на същата дейност, за други дейности или за текущи дейности.

Процентът на собствените ресурси, посочен в приходната част на приблизителния бюджет, се счита за гарантиран минимум, който трябва да бъде спазен в окончателния счетоводен отчет. Както е посочено в Анекс I, предоставеното финансиране не може да надвишава 75% от размера на допустимите разходи.

За Многостранните проекти и Мрежи, Съпътстващите мерки, Проучванията и Сравнителните изследвания максималните ставки за разходи за персонал и дневни разходи, са посочени в Анекс V.

Кандидатите изготвят проектния бюджет въз основа на:


 • реалните дневни ставки на разходите за персонал. Тези ставки при никакви обстоятелства не могат да надвишават максималните ставки, посочени в Таблица 5е. Всички суми над посочените размери се считат за недопустими за финансиране. Истинността на разходите подлежи на удостоверяване чрез одит.

 • реалните дневни разходи за издръжка. Тези разходи при никакви обстоятелства не могат да надвишават максималния размер на ставката, посочена в Таблига 5f. Всички суми над този размер се считат за недопустими за финансиране;

 • реално направените разходи по отношение на останалите категории разходи, както е посочено във формуляра за кандидатстване.

За проекти по програма „Жан Моне” кандидатът трябва да оправдае представените стойности за разходи за персонал и за издръжка. Ако тези разходи са над максималните ставки (виж Интернет страницата на Изпълнителната агенция), надвишаването се счита за недопустимо за финансиране.

ГЛАВА 8.Оповестяване на резултатите


Всички предоставени през финансовата година грантове се публикуват на Интернет страницата на институциите на Общността през първите шест месеца след приключването на бюджетна година, през която са направени. Тази информация може да бъде публикувана и в други подходящи медии, включително в Официален вестник на Европейския съюз. Имената на лицата, получили финансова помощ, не се публикуват в Официален вестник или на страница Europa в интернет.

За получилите финансиране юридически лица: 1. се публикува следната информация17:

 • име и адрес на бенефициента;

 • предмет на финансиране;

 • размер на финансовата подкрепа и ставка на финансиране.

 1. необходимо е всички публикации ясно да отразяват финансовия принос на Европейския съюз за дейностите, за които се използва финансирането. Освен това, всички публикации, плакати, програми и други продукти, реализирани по съфинансиращия проект, трябва да съдържат името и логото на Европейската комисия. В случай на неизпълнение на това изискване, размерът на предоставеното на бенефициента финансиране може да бъде намален.

 2. Кандидатите трябва да изготвят и публикуват в интернет описание на дейността и на междинните и крайни резултати от нея, което се публикува на страница в интернет, поддържана по време на изпълнение на проекта, както и известно време след неговото приключване. Страницата в интернет се обявява пред съответната Агенция в началото на проекта и се потвърждава в окончателния доклад.

 3. След изготвяне на резултатите, кандидатите трябва да ги огласят публично, както и да предприемат необходимите действия за тяхното публикуване чрез информационната платформа, поддържана с подкрепата на Европейската комисия.

ГЛАВА 9.Процедури за подаване на предложения за финансиране

Публикуване


Настоящата Покана за отправяне на предложения се публикува в Официален вестник на Европейския съюз (ПОДЛЕЖИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ) и на следните интернет адреси (ПОДЛЕЖИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ):

Формуляри за кандидатстване и указания за кандидатите


В зависимост от вида на съответната дейност, тези документи могат да бъдат получени чрез:

 • Интернет страницата на Националната агенция

 • Интернет страницата на Изпълнителната агенция: www.eacea.ec.europa.eu .

 • Интернет страницата на Програма „Учене през целия живот”: www.llp.europa.eu

Кандидатите се приканват към запознаване със съответните секции на Указанията за кандидатите.

Подаване на предложенията за финансиране

9.1.1.Предложенията на кандидатите за всички дейности се подават съгласно указанията, които съответната Агенция публикува ежегодно. Освен възможността за подаване на предложения в интернет, кандидатите трябва да подадат и подписано заявление на хартиен носител в съответния формат, към което са приложени всички необходими приложения. Този формуляр, ясно обозначен като оригинал, се адресира и изпраща до съответния посочен по-долу адрес (виж точки 9.3.3 и 9.3.4).


Оригиналът (предложения, изпратени по факс или под формата на сканирани цветни копия, не се приемат) се подава неподвързан (така че лесно да се правят копия от отделните части на формуляра), като всеки кандидат е отговорен за гарантиране на сигурността на подаването и опаковането на изготвеното предложение. Той трябва да бъде четливо подписан от лице от организацията кандидат, притежаващо пълномощия да сключва правнозадължаващи договори и споразумения от нейно име.

9.1.2.В допълнение към изискванията към оригинала, кандидатите трябва да изпълнят следните допълнителни условия:


 • за заявленията за кандидатстване, които се изпращат до Националната агенция (виж Анекс III): виж Интернет страницата на съответната Агенция;

 • за заявленията за кандидатстване, които се изпращат до Изпълнителната агенция (виж анекс IV): виж Интернет страницата на Изпълнителната агенция.

9.1.3.Заявленията трябва да бъдат адресирани съгласно условията по реда на Анекс I към Националната агенция в страната, на територията на която се намира седалището на кандидата, или до Изпълнителната агенция.

9.1.4.Адресите на Националните агенции и на Изпълнителната агенция са публикувани на Интернет страницата www.llp.europa.eu ;

9.1.5.Върху външния плик, съдържащ предложението за грантово финансиране, трябва да бъде посочена следната информация:


 • името на съответната програма: „Коменски”, „Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Грюндвиг”, Хоризонтална програма или програма „Жан Моне”;

 • конкретната дейност по избраната програма (както е посочена във формуляра за кандидатстване).

За доказателство за доставка на предложението за кандидатстване преди изтичането на крайния срок се счита пощенското клеймо, поставено върху външния плик. Кандидатите се приканват да изискат обратна разписка, върху която е посочена датата на изпращане по пощата.

9.1.6.Всяка допълнителна информация, която кандидатът счита за необходима, може да бъде приложена като отделни страници.

9.1.7.Не е възможно да се правят промени по формуляра за кандидатстване след подаването му. Въпреки това, кандидатът може да бъде потърсен, ако се налага определени аспекти да бъдат разяснени.

9.1.8.Кандидатите ще бъдат информирани за получаването на подадените предложения в рамките на 30 работни дни след изтичането на крайния срок (виж Анекси III и IV).

ГЛАВА 10.Приложими разпоредби


З администрирането и финансирането на дейностите по Пограмата „Учене през целия живот” се прилагат следните правила:

 • Решение 1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. (за създаването на Програма „Учене през целия живот”);

 • Регламент на Съвета (EК, Euratom) 1605\2002 от 25 юни 2002 г. за Финансовата наредба, приложима към общия бюджет на Европейските общности, последно изменен чрез Регламент на Съвета (ЕК, Euratom) N° 1995/2006 от 13 декември 2006 г.;

Регламент на Комисията (ЕК, Euratom) 2342/2002 от 23 декември 2002 г., установяващ подброни правила за приложение на Регламент на Съвета (ЕК, Euratom) 1605/2002 за финансовите правила, приложими към общия бюджет на Европейските общности, последно изменен чрез Регламент на Комисията 478/2007 от 23 април 2007 г.

По отношение на приложимите правила с предимство се прилагат разпоредбите по реда на Решението за създаването на Програма „Учене през целия живот”.

Настоящата Покана следва да се тълкува във връзка с информацията по реда на "Указанията към кандидатите" и формулярите за кандидатстване (виж т. 9.2).

В контекста на Поканата за отправяне на предложения приложимите нормативни документи се тълкуват в следния низходящ ред: 1. Решение 1720/2006/СЕ за създаването на Програмата „Учене през целия живот”;

 2. официалната обява на Поканата за отправяне на предложения (ПОДЛЕЖИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ), публикувана в Официален вестник (ПОДЛЕЖИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ);

 3. Текстът на Поканата (части I и II) съгласно публикацията на Интернет страницата на Програма „Учене през целия живот” ;

 4. „Указанията към кандидатите”, които включват „Административни и финансови правила”, допълващи правилата по реда на настоящия документ.

 5. Формулярите за кандидатстване.

ГЛАВА 11.Защита на личните данни


Всички лични данни (имена, адреси, професионални автобиографии и т.н.) се обработват съгласно изискванията по реда на Регламент (EК) No 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. за защитата на личността при обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и за свободното движение на тези данни18. Предоставената от кандидатите информация, необходима за оценка на подадените от тях предложения за финансиране, се обработва за тази цел единствено от отдела, отговарящ за съответната програма. По молба на кандидата личните данни могат да му бъдат изпращани за поправка или допълнение. Всички въпроси, свързани с тези данни, трябва да бъдат отправяни към съответната Агенция, на която впоследствие се изпраща коригираният формуляр. Бенефициентите имат право по всяко време да подават жалби срещу начина на обработка на техните лични данни до Ръководителя на Европейската служба за защита на личните данни (http://www.edps.europa.eu/00_home.htm).

ГЛАВА 12.Контакти


В зависимост от съответната дейност, допълнителни материали по съответната програма ще откриете:

 • на Интернет страницата на Програма „Учене през целия живот”: http://ec.europa.eu/llp

 • от Интернет страниците на Националните агенции, списък на които е публикуван на Интернет страницата на Програма „Учене през целия живот”;

 • на Интернет страницата на Изпълнителната агенция: www.eacea.ec.europa.eu .

ГЛАВА 13.Други европейски програми за сътрудничество с подобни цели


Потенциалните кандидати биха могли да обърнат внимание и на други програми и инициативи на Общността в областта на висшето образование, насочени към цели, допълващи целите на Програма „Учене през целия живот”, а именно:

 • Програма Erasmus Mundus.

 • Програма Tempus (трансевропейска схема за мобилност в областта на обучението на студенти), която предоставя възможност на университетите в страните членки на Европейския съюз да си сътрудничат с университетите в страните от Западните Балкани, Източна европа и Централна Азия, както и със страните партньори от средиземноморския регион по проекти за реформиране на висшето образование.

 • Програми за сътрудничество EС - САЩ (Atlantis) и ЕС - Канада в областта на висшето образование и професионалното обучение, както и пилотни проекти за сътрудничество в областта на висшето образование, изпълнявани съвместно с Австралия и Нова Зеландия, целящи насърчаване на междукултурното разбирателство и подобряване на качеството на развитие на човешките ресурси.

 • Седмата рамкова програма за проучвания и развитие на Европейския съюз (РП7) за периода 2007-2013 г.

 • Регламент на Съвета (ЕК) 1083/2006 от 11 юли 2006 г., установяващ правила за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и отменящ Регламент (ЕК) 1260/1999, Официален вестник L 210/25 от 31.07.2006 г.

Част II-B: АНЕКСИ

Анекс I: Напомняне за административните разпоредби (Анекс A на Решение за създаването на Програма „Учене през целия живот”)

Процедура на Националната агенция 1 – НА1

Процедура на Националната агенция 2 – НА2

Процедура на Комисията - КОМ

Приложима към (типология на дейностите)

 • Транснационална мобилност

 • Двустранни и многостранни партньорства
 • „Леонардо да Винчи” – Многостранни проекти за трансфер на иновации
 • Едностранни проекти (Хоризонтална програма и програма „Жан Моне”)

 • Многостранни проекти и мрежи

 • Наблюдение и анализ

 • Оперативно грантово финансиране

 • Съпътстващи мерки

До кого трябва да бъде изпратено предложението

Национална агенция, компетентна по заявлението на кандидата

Национална агенция, компетентна по заявлението на кандидата

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура


Annex II: List of "Overseas countries and territories" defined by Council Decision 2001/822/EC


— Гренландия

— Нова Каледония и подчинените територии

— Френска Полинезия

— Френски южни и антарктически територии

— Острови Уолис и Футуна

— Майот


— Сен Пиер и Микелон

— Аруба


— Холандски антилски острови

— Бонер


— Кюрасао

— Саба


— Сен Еустатиус

— Сен Мартен (Sint Maarten)

— Ангила

— Каймански острови

— Фолкландски острови

— Южна Джорджия и Южни острови Сандуич

— Монтсерат

— Питкерн

— Сейнт Хелена, остров Асенсион, Тристан да Куня

— Британска антарктическа територия  • Британска индийска океанска територия

  • Острови Търкс и Кайкос

  • Британски вирджински островиАнекс III – Дейности, управлявани от Националните агенции

Вижте Интернет страницата на Националната агенция, на която е публикуван превод на настоящия Анекс, и следвайте приложимите указания за попълване

III.1 „КОМЕНСКИ”

III.2 „ЕРАЗЪМ”

III.3 „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

III.4 „ГРЮНДВИГ”

III.5 ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Анекс IV – Дейности, управлявани от Изпълнителната агенция

Вижте Интернет страницата на Изпълнителната агенция , на която е публикуван превод на настоящия Анекс, и следвайте приложимите указания за попълване

IV.1 „КОМЕНСКИ”

IV.2 „ЕРАЗЪМ”

IV.3 „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

IV.4 „ГРЮНДВИГ”

IV.5 ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Анекс V – Размер на разходите на единица и на общите суми

Вижте Интернет страниците на Националната агенция и на Изпълнителната агенция, на които са публикувани преводи на настоящия Анекс, и следвайте приложимите указания за попълване1 С изключение на програма „Жан Моне”, в която могат да участват висши учебни заведения от целия свят.

2 Включва кандидати от следните региони: Канарски острови, Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, остров Реюнион, Азорските острови, Мадейра. В случаите, когато по отношение на Презокеанските държави и територии, посочени в Анекс II са, в сила специални финансови разпоредби, те се прилагат и по отношение на по-горе изброените региони.

3 Съгласно приложимото национално законодателство.

4 С изключение на преложенията за финансиране на дейности в сферата на мобилността, които в страните от ЕАСТ и ЕИО и страните кандидатки за членство в Европейския съюз се подават до съответните Национални агенции. Тези предложения следва да бъдат изготвени на националния език на кандидата, но към тях трябва да бъде приложено резюме на английски, френски или немски език.

5 Кандидатите за Университетска харта „Еразъм” трябва да подпишат и предоставят декларация за Политиката по програма „Еразъм” на английски, френски или немски език.

6 Кандидатите по линия на програма „Жан Моне” следва да представят своите предложения на английски, френски или немски език.

7 Кандидатите за посещения с цел обучение по линия на Хоризонталната програма трябва да внесат предложението на езика, на който ще бъде осъществено посещението.

8 Многостранните партньорства, проекти и мрежи, в които участват „координатор” и „партньори”, са дефинирани в настоящия документ.

9 Кандидатите за някои от дейностите трябва да попълнят и електронен формуляр.

10 При кандидатстване на консорциуми, адресирането става до НА на страната, в която се намира седалището на координатора на проекта.

11 При подаване на предложението ще бъде приета подписана и изпратена по факс версия. Оригиналите се предоставят към датата на подписване на договор.

12 Декларацията е приложена към формуляра за кандидатстване.

13 Декларацията е приложена към формуляра за кандидатстване.

14 Тази декларация се прилага към заявлението за кандидатстване.

15 „Официални” са счетоводните отчети, заверени от притежаваща правомощия за заверка външна организация и(или) публикувани и(или) одобрени от общото събрание на организацията.

16 Една седмица се равнява на пет последователни работни дни.

17 Формулярите за кандидатстване включват изрично спорзумение между кандидата и Комисията или Агенцията за това посочените по-горе данни да бъдат публикувани, ако предложението за финансиране бъде одобрено. Независимо от това, бенефициентът има право да отправи молба за прилагане на изключение от изискването за публикация, ако последната излага на риск неговата сигурност или финансови интереси.

18 Официален вестник L 8, 12.1.2001.

of
LLP CALL 2008 part II EN FINAL without Annex for Web - 29 June 2007Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница