Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица предпоставки и необходимост от реализация на програматаДата14.10.2017
Размер172.75 Kb.
Приложение към Заповед № РД01-177 от 24.02.2015 г. на министъра на труда и социалната политика

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 1. ПРЕДПОСТАВКИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряването на условия и възможности за трудова заетост на продължително безработните лица1 е сред основните приоритети на активната политика на пазара на труда и е в изпълнение на препоръките на Европейската комисия за насочване на усилията към най-уязвимите групи, в това число дълготрайно безработните лица. В условията на икономически растеж се предприемат стъпки за подобряване на пригодността за заетост на лицата от тази уязвима група на пазара на труда, за улесняване на прехода към заетост и превенция на бедността и социалното изключване. Включването им в обучение и последваща заетост на субсидирани работни места и на първичния пазар е възможност да получат знания и умения, които да прилагат в реална работна среда и е предпоставка за пълноценна интеграция на пазара на труда.

По данни на административната статистика на Агенцията по заетостта, за 2014 г. регистрираните в бюрата по труда продължително безработни лица са 138 473 средномесечно, което е 37,8 % от всички регистрирани безработни лица за същия период. Очертава се тенденция за нарастване на броя на лицата от тази уязвима група, като през 2014 г. увеличението е с 12.8 % или с 15 735 лица, в сравнение с данните за същия период на 2013 г.

Отчитайки националните приоритети в областта на заетостта, свързани с осигуряване на условия и възможности за подобряване качеството на работната сила и повишаване на заетостта в икономика с интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и с цел намаляване на броя на продължително безработните лица и тяхната успешна интеграция в заетост, лицата от тази уязвима група ще бъдат включени в обучения по програмата, съобразено с потребностите им и в субсидирана заетост.
 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишаване пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 1. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА • Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца на продължително безработни лица

 • Повишаване конкурентноспособността на продължително безработните лица, чрез включването им в мотивационно обучение и обучение за придобиване на професионална квалификация.

 • Създаване на предпоставки за постигане на устойчива заетост, чрез изграждане на активно поведение на пазара на труда и формиране на трудови навици и професионални умения.

 • Осигуряване на заетост във всички сфери на икономиката, с изключение на работодатели, не отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

 • Осигуряване на заетост за извършване на неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.).

ІV. ОБХВАТ И ОБЕКТ

 1. Обхват на Програмата

Програмата се реализира на територията на Република България, като с предимство са региони с равнище на безработица над средното за страната за предходната година. Програмата включва три компонента.

Компонент 1 – за работодатели от частния сектор;

Компонент 2 – за работодатели от публичния сектор;

Компонент 3 - наемане на безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.).

Включването на работодателите в Програмата се извършва чрез заявени работни места в дирекции „Бюро по труда“, свързани с осъществяваните от тях дейности. В Програмата се включват работодатели, които отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта. 1. Обект на програмата

Обект на Програмата са продължително безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“.

Приоритетно в програмата се включват продължително безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“, които са:

- младежи до 29-годишна възраст;

- лица, които са обект на месечно социално подпомагане;

- лица над 50-годишна възраст.

Подборът за включване в Програмата в посочените по-горе приоритетни групи, които са равнопоставени помежду си и останалите продължително безработни лица се извършва като се отчита продължителността на регистрацията им в дирекции „Бюро по труда. Насочването за включване в Програмата на безработните лица започва от тези, които са с най-продължителна регистрация в дирекции „Бюро по труда”.

При подбор на безработните лица за включване в Програмата, дирекции „Бюро по труда” се съобразяват и с изискванията на работодателя за обявеното работно място. Окончателното решение за назначаване на работа между насочените от дирекции „Бюро по труда” безработни лица се взема от работодателя. 1. Организации, които могат да бъдат работодатели по Програмата


Компонент 1
По Компонент 1 работодателите могат да бъдат организации от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

Компонент 2

По Компонент 2 работодатели могат да бъдат организации от публичния сектор -държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.Компонент 3

Компонент 3 се реализира при възникване на необходимост да се наемат безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.). Безработните лица се наемат след възникване на събитието, по предложение на кметовете на съответните населени места или областните управители, за извършване на конкретни дейности. Назначаването им се извършва с разрешение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, който информира министъра на труда и социалната политика за техния брой, населено място, където ще работят и дейностите, които ще извършват. 1. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

По Компонент 1

 1. Провеждане на информационна кампания и предоставяне на консултации на работодателите и институциите, ангажирани с реализацията на Програмата.

 2. Информиране, консултиране, насочване на продължително безработните лица от експертите в дирекция „Бюро по труда“, с оглед включването им в Програмата.

 3. Организиране и провеждане на мотивационно обучение при необходимост на включените в Програмата лица от психолозите, работещи към дирекции „Бюро по труда“. Предоставяне на услуги като психологическо подпомагане, кариерно консултиране, професионално ориентиране, включване в Ателиета за търсене на работа, посредничество за разрешаване на комплексни проблеми, отдалечаващи продължително безработните лица от трудовия пазар и др., които ще се провеждат от мениджърите на случай и психолозите, работещи към дирекции „Бюро по труда“.

 4. Организиране и провеждане на обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия от обучаваща организация, посочена от работодателя, последвано от субсидирана заетост съобразно придобитата квалификация. Осигуряване на субсидирана заетост на лицата от целевата група на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца в частния сектор. 1. Организиране и провеждане на обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия от обучаваща организация, посочена от работодателя; последвано от несубсидирана заетост на успешно завършилите за срок не по-малък от 6 месеца на работното място, за което са обучени.

По Компонент 2 1. Провеждане на информационна кампания и предоставяне на консултации на работодателите и институциите, ангажирани с реализацията на Програмата.

 2. Информиране, консултиране, насочване на продължително безработните лица от експертите в дирекция „Бюро по труда“, с оглед включването им в Програмата.

 3. Организиране и провеждане на мотивационно обучение при необходимост на включените в Програмата лица от психолозите, работещи към дирекции „Бюро по труда“. Предоставяне на услуги като психологическо подпомагане, кариерно консултиране, професионално ориентиране, включване в Ателиета за търсене на работа, посредничество за разрешаване на комплексни проблеми, отдалечаващи продължително безработните лица от трудовия пазар и др., които ще се провеждат от мениджърите на случай и психолозите в бюрата по труда.

 4. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение и при необходимост, обучение на работното място от работодателите, наели безработните лица.

 5. Осигуряване на субсидирана заетост на лицата от целевата група на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца в публичния сектор.

По Компонент 3

 • След възникване на необходимост за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.) се наемат продължително безработни лица за заетост в аварийни групи.

 • Лицата се наемат за период до три месеца за работа при четиричасов работен ден. Работата се изпълнява по график, определен от работодателя, при условията на сумирано изчисляване на работното време. 1. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

Основните принципи за реализация на Програмата са:

 • Прозрачност – ангажиране в реализацията на Програмата на различни управленски и обществени структури;

 • Законосъобразност и нормативна обоснованост – Програмата е разработена на основание чл. 31, ал. 1, чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта и в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение;

 • Недопускане на дискриминация, съгласно разпоредбите на Закона за защита от дискриминация;

 • Ресурсна осигуреност – финансиране от държавния бюджет, съгласно Националния план за действие по заетостта за съответната година;

 • Социално партньорство при реализация на Програмата. 1. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА • Информиране и консултиране на безработните лица от експертите в дирекции „Бюро по труда“ за възможностите за включване в Програмата.

 • Предоставяне на специализирани посреднически услуги от служителите в дирекции „Бюро по труда“, включващи дейности за изготвяне на индивидуален план за действие, в който да се определи профила на всяко лице, с цел да се избере подходящата форма на подкрепа.

 • Предоставяне на услуги като психологическо подпомагане, кариерно консултиране, професионално ориентиране, включване в Ателиета за търсене на работа, посредничество за разрешаване на комплексни проблеми, отдалечаващи продължително безработните лица от трудовия пазар и др., които ще се провеждат от мениджърите на случай и от психолозите в бюрата по труда.

 • Мотивационно обучение за усвояване на знания и умения за търсене на работа и успешно представяне пред работодател.

 • Осигуряване на субсидирана заетост на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца в частния и публичния сектор.

 • Субсидирана заетост при възникване на необходимост за продължително безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.).

 • Обучение за придобиване на професионална квалификация от обучаваща организация, посочена от работодателя, последвано от субсидирана заетост или от несубсидирана заетост съгласно условията на чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. 1. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
 1. Министерство на труда и социалната политика

 • Министърът на труда и социалната политика утвърждава Програмата на основание чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ.

 • Осигурява необходимите финансови средства за реализация на Програмата от бюджета на МТСП за активна политика, съгласно определените размери в Националния план за действие по заетостта през съответната година.

 • Оказва методическо ръководство при реализирането на Програмата.

 • Извършва обща координация и контрол при реализация на Програмата.
 1. Агенция по заетостта

 • Осигурява методическо ръководство, координация и организация при изпълнение на Програмата.

 • Предоставя финансови средства за реализиране на Програмата.

 • Осъществява постоянен контрол по изпълнението на Програмата.

 • Осъществява мониторинг на Програмата.

 • Осигурява информация за реализацията на Програмата.
 1. Дирекция “Регионална служба по заетостта”

 • Оказва методическа помощ и съдействие на дирекциите “Бюро по труда” при реализация на Програмата.

 • Координира връзките между институциите на регионално ниво.

 • Превежда необходимите средства по сключения от дирекция “Бюро по труда” договор с обучителната организация и работодателите.

 • Предоставя информация в Агенцията по заетостта във връзка с реализацията на Програмата.

4. Дирекции “Бюро по труда” на територията на цялата страна

 • Популяризират и разясняват Програмата на местно ниво.

 • Информират и консултират работодателите и безработните лица за условията за участие в Програмата.

 • Сключват договори с безработните лица и обучаващата организация във връзка с провеждане на обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или квалификация по част от професия.

 • Съвместно с работодателите провеждат подбора на лицата за включване в обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия.

 • Насочват безработните лица, преминали успешно обучение, към заетост на субсидирани работни места по Програмата.

 • Заявяват потребностите от средства, необходими за изпълнение на Програмата, в Дирекция “Регионална служба по заетостта”.

 • Осъществяват контрол и координация по изпълнението на Програмата на местно ниво.

 • Съдействат на контролните органи за извършване на проверки по изпълнение на Програмата.

 • Предоставят информация на заинтересованите институции във връзка с реализацията й.


5. Съвет за сътрудничество към дирекции “Бюро по труда”

 • Съдействат за реализация на Програмата;

 • Осъществяват мониторинг и контрол на реализацията на дейностите по Програмата;

 • Участват в процедурата за подбор и оценка на кандидатстващите работодатели. Извършват наблюдение и контрол при изпълнението на Програмата.


6. Обучаващи организации

 • Сключват договор с дирекции „Бюро по труда“ за обучение на безработните лица.

 • Провеждат обучение на включените в Програмата безработни лица.7.Работодатели по програмата


 • Съвместно с дирекции „Бюро по труда“ провеждат подбор на лицата за включване в обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия.

 • Разкриват работни места за изпълнение на дейностите, съгласно одобрената Програма.

 • Сключват договор със съответната дирекция “Бюро по труда” за финансиране на заетостта на наетите по Програмата лица.

 • Сключват индивидуални трудови договори по Кодекса на труда с безработните лица, насочени от съответната дирекция “Бюро по труда”.

 • Осигуряват финансови средства за изпълнение на дейностите, за които не се предоставя финансиране по чл. 30а от Закона за насърчаване на заетостта.

 • Създават необходимата организация за работа на лицата.

 • Изплащат трудовите възнаграждения за отработеното време на наетите по Програмата лица в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда; допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда; възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда.

 • Изплащат осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, съгласно Приложение № 1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година, съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса; паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 • Изготвят, водят и предоставят текуща и отчетна документация за извършените дейности, обектите, на които се работи и др.

 • Осъществяват непрекъснат контрол по изпълнение на Програмата.
 1. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” • Контролира работодателите, включени в Програмата, за спазване на трудовото законодателство и условията на труд и информира прилагащите институции за резултатите от контролната дейност.
 1. Социални партньори

Съдействат за популяризиране и реализиране на Програмата. Участват в мониторинга и контрола на Програмата чрез съвместни проверки на Съветите за сътрудничество и дирекции „Бюро по труда“.


XI. ФИНАНСИРАНЕ

От Държавния бюджет се осигуряват средства:
1. На работодател, наел на пълно или непълно работно време продължително безработни лица, насочени от дирекция “Бюро по труда”, на субсидирани работни места на основание чл. 16, т.6 и чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта се предоставят средства за:

1.1. Трудово възнаграждение при пълно работно време или почасово трудово възнаграждение при непълно работно време в размер, ежегодно определян в НПДЗ за съответната година, за действително отработено време.

1.2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата по т. 1.1.

1.3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда.

1.4. Възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

1.5. Дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО върху полученото, включително начисленото и неизплатено брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от Закона за насърчаване на заетостта, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, съгласно Приложение № 1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, определени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.

Средствата са изчислени при трудово възнаграждение, определено в НПДЗ за съответната година.

1.6. За всяко безработно лице, включено в обучение, на обучаващата институция се предоставят средства за обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия в размер, определен в НПДЗ за съответната година.

1.7. На всяко безработно лице, включено в обучение се предоставя стипендия за всеки присъствен ден от участието му в обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия в размер, определен в НПДЗ за съответната година.

1.8. Средства за ежедневните транспортни разходи на част от продължително безработните лица, участващи в обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия, когато обучението се провежда в населено място, извън местоживеенето на безработните в размер, определен в НПДЗ за съответната година.


Работодателите осигуряват средства за:
1.1. Материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места, в т.ч. за материали, суровини и др., необходими за осъществяване на дейността.

1.2. Обезпечаване на всички задължителни плащания, които не се поемат от Държавния бюджет, ако такива възникнат.


XII.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
Тази програма е със срок на действие до 31.12.2017 г.

На основа на мониторинга и оценката по изпълнение на Програмата може да се продължи срока на нейното действие.


XIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА
В резултат на реализацията на Програмата през 2015 г. се очаква:

 • 850 лица ще бъдат включени в мотивационно обучение, провеждано от психолозите, работещи към дирекции „Бюро по труда“;

 • 490 лица ще бъдат включени в обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия, 850 лица ще ползват услуги кариерно консултиране, професионално ориентиране, включване в Ателиета за търсене на работа, психологическо подпомагане, посредничество за разрешаване на комплексни проблеми, отдалечаващи продължително безработните лица от трудовия пазар и др., които ще се провеждат от мениджърите на случай и психолозите в бюрата по труда.

 • 495 продължително безработни лица ще бъдат включени в субсидирана заетост в частния сектор;

 • Не по-малко от 355 продължително безработни лица наети в публичния сектор за срок до 12 месеца;

 • При необходимост наемане на продължително безработни лица за срок до 3 месеца,в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.)2.


XIV. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА
Резултатите по Програмата ще се отчитат чрез следните методи:

 • месечни присъствени списъци, които документират редовното присъствие на учебните занятия, брой на включените в курсовете представители на целевите групи;

 • анкетни карти, които показват очакванията и удовлетвореността на участниците в обученията.

 • оценки от междинни и окончателни изпити, положени от участниците в обученията - проверка на качеството на предоставеното обучение и степента на усвояемост на знанията;

 • протокол от изпити на завършилите обучения за професионална квалификация, копие от издадени удостоверения и свидетелства на успешно завършилите - идентифицира се броят на успешно завършилите курсисти;

 • други изисквания, според сключения договор с Агенцията по заетостта;

 • брой устроени на работа лица на първичен пазар и на субсидирани работни места, брой устроени на работа по професии;

 • брой консултирани лица и брой лица получили други услуги от бюрата по труда.

В хода на реализация на Програмата ще се извършват следните действия:

 • постоянен контрол по правилното разпределение и разходване на средствата;

 • текущ контрол за спазване на трудовото законодателство от работодателите, сключили договори с дирекции „Бюро по труда”.

 • съвместни проверки между Съветите за сътрудничество и дирекции „Бюро по труда“ относно изпълнението на Програмата.

 • Дирекции „Бюро по труда“ по места информират периодично Съветите за сътрудничество към дирекции „Бюро по труда“ за изпълнението на Програмата. Дирекциите „Регионална служба по заетостта“ предоставят на Агенцията по заетостта текуща информация за резултатите от изпълнението на Програмата.

 • Информацията от наблюдението и оценката ще се използва в Министерство на труда и социалната политика и организациите, отговорни за изпълнение на Програмата, за допълнение и изменения на Програмата. В края на съответната година Агенцията по заетостта изготвя отчет до министъра на труда и социалната политика относно постигането на целите на Програмата и изразходването на средствата по нея, като се посочват срещаните трудности при реализацията на Програмата и се предлагат мерки за преодоляването им.


1 "Продължително безработни" са безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация в поделение на Агенцията по заетостта не по-малко от 12 месеца, съгласно Допълнителните разпоредби на ЗНЗ.

2 Лицата включени в аварийни дейности ще работят на 4-часов работен ден, но техния брой се определя допълнително.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница