Програма за реализиране на целите, приоритетитеи мерките на община самоков за периода 2007 2013Дата31.03.2018
Размер475.74 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТИТЕИ МЕРКИТЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013ПРИОРИТЕТ, МЯРКА, ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ / ОБОСНОВКА,

ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ


СРОК


БЮДЖЕТ

/ХИЛ.ЛВ./


ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО

ПРИОРИТЕТ 1: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

(Обща индикативна сума …… лв.)

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. Развитие на висококачествен, природосъобразен туризъм с активното участие на общината и местното население

МЯРКА 1.1.1 Засилване на контактите на общината с действащите и с потенциални бъдещи инвеститори в туристическата сфера:

Дейности:

 • Създаване на двустранни дружества с участието на общината за реализиране на предвидени в ОУП на КТЛ “ Самоков – Боровец - Бели Искър” туристически обекти и съоръжения (например ски-съоръжения, голф игрища, крайречни паркове, атракционни и спортни съоръжения и др.), НАДАР, РИЛА САМОКОВ 2004, БОРИКО

 • Създаване на работещ консултативен и координационен орган за управление на туристическото развитие под егидата на общината и с участието на всички сериозни инвеститори и туристически фирми

МЯРКА 1.1.2. Насърчаване на частната инициатива за развитието на интегриран туристически продукт:

Дейности:

 • Привличане на стратегически инвеститори в областта на туризма, чрез:

  • разработване на устрайствени и градоустройствени разработки за населените места и курортните комплекси;

  • предоставяне на общински сгради и терени за развитие на туристически дейности;

 • Стимулиране на туристическото настаняване и обслужване (включително откриването на семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

 • Създаване на сдружения на хотелиери по населени места

 • Подпомагане развитието на услуги, които предлагат възможности за отдих и спорт или са насочени към хобита и други дейности за свободното време

 • Развитие на всички форми на туризъм;

МЯРКА 1.1.3 Разработка на подробни устройствени планове с цел оформяне на УПИ у предоставянето им за разпореждане

Дейности:

 • Прилагане на механизми за стимулиране и облекчаване на инвестиционните намерения за създаване на обществено обслужващи, спортни и развлекателни обекти;

 • Прилагане на ПЧП в изграждането на техническата инфраструктура, парковите и озеленените площи.

Проект 1.1.3.1. Разработване на устройствен план за КТЛ “Говедарци-Мальовица-Искровете”
Проект 1.1.3.2. Разработване на КТЛ Белчин баня – Белчин – Алино - Рельово;
Проект 1.1.3.3. Изработване на цялостни Подробни устройствени планове на туристическите ядра (Нисък Боровец, Бели Искър, Боровец) с прилагане на принципа на първата регулация според ЗУТ

Проектът не е избираем за финансиране от Структурните фондове на ЕС
Проектът не е избираем за финансиране от Структурните фондове на ЕС
Проектът не е избираем за финансиране от Структурните фондове на ЕССрок

Срок


СрокСтойност

Стойност


Стойност

Община Самоков

Община СамоковОбщина Самоков


СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. Опазване и ефективно използване в обществен интерес на Националния парк „Рила”, чрез щадящи средата форми на туризъм

МЯРКА 1.2.1 Развитие на конструктивния диалог с дирекцията на Национален парк Рила и екологичните организации

Дейности:

 • Подпомагане развитието на съвременни алтернативни форми на туризъм в Националния парк и извън него - пешеходен, селски, риболовен, културно-познавателен, спортен и др

 • Съдействие за разработване и прилагане на екологично ориентирани проекти
ПРОЕКТ 1.2.1.1. Проектиране и изграждане на посетителски центрове на Националния парк, в Бели Искър и в Боровец.

Проектът е избираем за финансиране по Операция 3.1. на ОПРР

Срок


Стойност


ЕФРР - ОПРР

Община Самоков


МЯРКА 1.2.2: Подобряване на инфраструктурата за достъп до туристическите обекти

Дейности:

 • Разширяване на мрежата от туристически и екомаршрути;

 • Изграждане на места за отдих и спорт;

 • Изграждане на информационни пунктове, пътепоказатели, заслони и др.

 • Изграждане на велоалеи

ПРОЕКТ 1.2.2.1. Изграждане на велоалеи от Самоков до Боровец,Самоков- с.Широки дол, Ридо-Боричо,Самоков- с.Продановци, Самоков-Шишманово кале

Проектът е избираем за финансиране по Операция 3.1. на ОПРР

Срок


Стойност


ЕФРР - ОПРР

Община Самоков


СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. Превръщане на общината в популярен европейски спортен център - място за провеждане на престижни национални и международни състезания

МЯРКА 1.3.1: Реконструкция на съществуващите и създаване на нови спортни обекти и съоръжения:

Дейности:

 • Изграждане на спортни обекти в гр. Самоков

 • Създаване на бази за конен спорт в Бели Искър и Бялата поляна;

 • Изграждане на спортни и развлекателни обекти в крайречния парк Бели Искър

 • Привличане на инвеститори за изграждане на голф игрища

 • Изграждане на нови ски-писти

 • Подобряване и разширяване на центъра за биатлон и ски – северни дисциплини

 • Реконструкция и обновяване на ски-шанците за ски-скокове

Допустими за финансиране от ОП „Регионално развитие” дейности по тази мярка са:

Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на информационното обслужване, маркетинга и планирането на туристическите дестинации, като създаване, реконструкция/ремонт и/или оборудване на туристически информационни центрове, включването им в регионални или по-големи мрежи и информационни системи, интернет-базирани регионални системи за информация и разпространение (e-маркетинг), туристически бази данни, основани на ИТ и др.;ПРОЕКТ 1.3.1.1. Проектиране и изграждане на универсална спортна зала в града
ПРОЕКТ 1.3.1.2. Изграждане на спортен парк в Нисък Боровец с игрища, футболно поле, тенис кортове, плувни басейни
ПРОЕКТ 1.3.1.3. Изграждане на център за настаняване рехабилитация и възстановяване на спортисти
ПРОЕКТ 1.3.1.4. Реконструкция и обновяване на ски-шанците за скокове, изграждане на нови ски-писти за алпийски дисциплини и

подобряване и разширяване на центъра за биатлон и ски – северни дисциплини.Проектът е изпълнен

Има Подробен устройствен план

Проектът не е избираем по ОПРР
Проектът не е избираем по ОПРР

Проектът не е избираем по ОПРР
2007 г.

2009 г.


2009 г.

16 500 000

Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет


Община Самоков

Дружество „Самоков 2001”


Община СамоковМЯРКА 1.3.2: Подобряване качеството на предлаганите туристически услуги

Дейности:

 • Провеждане на комуникационни кампании за подобряване на осведомеността на населението за природното и културното наследство и приноса на туризма към развитието на общината;

 • Организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в установяването и разрешаването на общи проблеми и др.;

 • Укрепване на организациите и мрежите, основани на партньорство, включително предприемане на дейности по изграждане на капацитет в туристическите асоциации и общините.

ПРОЕКТ 1.3.2.1. Разработване на общинска стратегия за развитието на туризма.

ПРОЕКТ 1.3.2.2. Обучаване и повишаване на квалификацията на заетите в областта на туризма - откриване на теритторията на общината на колеж по туризъм
ПРОЕКТ 1.3.2.3. Организиране на обучения на собственици на малки селски хотели, хижи и къщи по следните въпроси:

 • Изисквания към селската квартира въз основа на системата за категоризация;

 • Обслужване на гостите в селския хотел и хижа;

 • Инвестиционна програма на собствениците на селския хотел (хижа или къща);

 • Финансиране и развитие на селски хотел;

 • Откриване на колеж по туризъм на територията на общината

Проектът е избираем по Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР

Проектът е избираем по Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР

Проектът е избираем по Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР


Срок

Срок

Срок


бюджет

Фин. източник

Община Самоков


МЯРКА 1.3.3: Подобряване маркетинга и рекламата на туристическия продукт

Дейности:

Това са избираеми възможности по Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР. Допустимите за финансиране дейности са: • разпространение на информационни и рекламни материали за региона и неговите туристически продукти;

 • участие в регионални, национални и международни туристически панаири;

 • организиране на регионални туристически панаири, експедиции, пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти и др.

По тази мярка са предвидени също така дейности подпомагащи развитието на регионални продукти и пазарната информация, като:

 • инвентаризация и оценка на туристическите ресурси, средства и услуги,

 • регионален маркетинг и изследвания,

 • регионални проучвания на посетителите,

 • разработване на регионални стратегии за развитие на туризма,

 • маркетингови и рекламни стратегии и програми,

 • разработване на туристически пакети и др.;

ПРОЕКТ 1.3.3.1. Разработване на нова рекламна стратегия на общината.


Проектът е избираем по Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР

Срок


бюджет

Фин. източник

Община Самоков


МЯРКА 1.3.4: Обогатяване, развитие и промоция на културно-историческото наследство, фолклора, бита, традициите, постиженията в художествената самодейност и използването им за привличането на туристи и удължаване на туристическия сезон

Дейности:

Допустимите за финансиране от ОП „Регионално развитие” дейности по тази мярка са свързани с организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие, като: • фестивали, събития на открито,

 • спортни състезания,

 • фолклорни прояви,

 • представяне на местни и регионални традиции - кухня, занаяти и др.;

 • есенни четения на фондация Онгъл, честване на Шишманови дни

Тези дейности са подходящи за включване в Стратегията на Местната инициативна група по приоритетната ос „ЛИДЕР” на ПРСР. Други подходящи възможности са мерките по програмата за трангранично сътрудничество със Сърбия.

ПРОЕКТ 1.3.4.1. Възстановяване на фолклорните традиции и изграждане на етнографски сбирки

ПРОЕКТ 1.3.4.2. Ежегодно провеждане на общински преглед на художественото самодейност

ПРОЕКТ 1.3.4.3. Ежегодно провеждане на празниците на селищата в община Самоков


Проектът е избираем по Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР

Проектът е избираем по Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР

Проектът е избираем по Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР


Срок

Срок

Срок


Бюджет

Бюджет

Бюджет


Фин. Източник

Фин. Източник


Фин. Източник
Община Самоков

Община Самоков


Община Самоков
ПРИОРИТЕТ 2. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

(Обща индикативна сума ……лв.)

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. Създаване на благоприятни възможности за развитие на малкия и среден бизнес

МЯРКА 2.1.1 Проучване на възможностите за регенерация на съществуващите индустриални зони и изграждане на нови

Дейности:

За осъществяване на тази мярка, общинското ръководство планира изпълнението на следните дейности:

 • отстъпване на право на строеж,

 • даване под наем или концесия,

 • предоставяне за безвъзмездно ползване на общински сгради и терени

ПРОЕКТ 2.1.1.1. Създаване на условия за изграждане на Бизнес-парк с бизнес инкубатор в промишлената зона на Самоков
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. Развитие на нови екологични производства от преработващата промишленост, базирани на екологично чисти местни земеделски продукти, преработени до краен продукт в общината

МЯРКА 2.2.1 Създаване на условия за изграждане на нови аграрно-производствени структури на базата на частно фермерство от европейски тип

ПРОЕКТ 2.2.1.1. Подкрепа за създаване на фермерски сдружения, които могат да кандидатстват за финансиране от ПРСР в партньорство с общината:

 • сдружение на растениевъдите;

 • сдружение на животновъдите

 • сдружение на овощарите и лозарите

 • сдружение на билкосъбирачите

Проектът е избираем по Програмата за развитие на селските райони

Срок


Бюджет


Фин. Източник


Община Самоков


СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3. Развитие на модерно и устойчиво горско стопанство, рационално използване, опазване и увеличаване на горите

МЯРКА 2.3.1 Извършването на предвидените в лесоустройствения проект залесявания и реконструкции на насажденията, което ще се отрази положително по отношение произхода на насажденията, подобряване на видовия състав и растежните условия

Дейности:

Програмата за развитие на селските райони, чрез Мярка 122. „Подобряване икономическата стойност на горите”, съдейства за увеличаване на приходите от недържавните гори в дългосрочен план; подобряване на сечите; подобряване на качеството и количеството на дървесината; подпомагане модернизацията на специфичната екипировка за лесовъдски дейности. В рамките на тази мярка общините и техните сдружения с минимална площ на горите 10 ха могат да кандидатстват с проекти за:

 • Изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за общини и техните асоциации, притежаващи повече от 10 ха гори;

 • Осветления и прочистки в издънкови гори след сечи за естествено семенно възобновяване в дървостои на възраст между 1 и 10 години;

 • Кастрене в борови култури под 40 годишна възраст;

 • Отгледни сечи в млади (под 40 годишна възраст) иглолистни култури;

 • Закупуване на подходящо оборудване, като: оборудване за сеч (харвестъри, процесори, моторни триони); извозна техника (сортиментни извозвачи, трактори, въжени линии).

ПРОЕКТ 2.3.1.1. Насърчаване на селските и горски стопани за култивирано отглеждане на билки и гъби и алтернативни култури – ягоди, малини, арония и др.
МЯРКА 2.3.2 Увеличаване на защитните, водоохранните и водорегулиращите функции на насажденията

ПРОЕКТ 2.3.2.1. Възстановяване на горите повредени от горски пожари и други природни бедствия;
ПРОЕКТ 2.3.2.2. Въвеждане на превантивни дейности за борба с горските пожари и други природни бедствия.
МЯРКА 2.3.3 Правилното извеждане на отгледните и санитарни сечи, което ще подобри качеството на дървостойте и здравословното им състояние

ПРОЕКТ 2.3.3.1.
ПРОЕКТ 2.3.3.2.

ПРИОРИТЕТ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

(Обща индикативна сума …… лв.)

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. Намаляване на безработицата и повишаване на заетостта

МЯРКА 3.1.1 Участие на общината в национални и регионални програми за заетост

Дейности:

 • Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда;

 • Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;

 • Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда;

 • Подобряване на достъпа до образование и обучение;

 • Социално включване и насърчаване на социалната икономика;

 • Повишаване ефикасността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги.

ПРОЕКТ 3.1.1.1.
ПРОЕКТ 3.1.1.2.
МЯРКА 3.1.2 Провеждане на курсове по организиране на малък бизнес

ПРОЕКТ 3.1.2.1.
ПРОЕКТ 3.1.2.2.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. Подобряване на образованието и превръщане на Самоков в регионален център за професионално обучение

МЯРКА 3.2.1. Привеждане структурата на общинската образователна система в съответствие със структурата и потребностите на местната икономика и предстоящето интензивно туристическо развитие

ПРОЕКТ 3.2.1.1. Създаване на колеж по туризъм
ПРОЕКТ 3.2.1.2. Подобряване на изучаването на чужди езици в училищата
ПРОЕКТ 3.2.1.3. Приобщаване на децата от ромския етнос и включването им в професионално обучение чрез Глобалния фонд за ромско образование
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. Подобряване на здравеопазването и социалните грижи

МЯРКА 3.3.1. Преструктуриране на мрежата от здравни звена в съответствие с нуждите на постоянното и на временното население – туристите

ПРОЕКТ 3.3.1.1.
ПРОЕКТ 3.3.1.2.
МЯРКА 3.3.2. Осигуряване на здравното обслужване за социално слабите граждани в общината

ПРОЕКТ 3.3.2.1.
ПРОЕКТ 3.3.2.2.
ПРИОРИТЕТ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРИТЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(Обща индикативна сума …… лв.)

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1. Устройствено планиране и проектиране за територията на общината, населените места и курортните комплекси

МЯРКА 4.1.2. Разработване и приемане на общи и подробни устройствени планове на територията на населените места и курортните комплекси

ПРОЕКТ 4.1.2.1. Актуализиране и приемане на Общ устройствен план на гр.Самоков
ПРОЕКТ 4.1.2.2. Разработване и приемане на Общ устройствен план на КТЛ “Говедарци - Мальовица (Искровете)”
ПРОЕКТ 4.1.2.3. Разработване и приемане на Подробни устройствени планове (за първа регулация) на ядро Боровец, ядро Нисък Боровец, ядро Бели Искър
ПРОЕКТ 4.1.2.4. Разработване и приемане на Кадастрална карта (в т ч и специализирана) на гр.Самоков, Боровец, Бели Искър


Този проект не е избираем по Структурните фондове на ЕС.
Този проект не е избираем по Структурните фондове на ЕС.
Този проект не е избираем по Структурните фондове на ЕС.

Този проект не е избираем по Структурните фондове на ЕС.
Срок


Стойност

Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет

Общински бюджет
Община Самоков

Община Самоков

Община Самоков

Община Самоков
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2. Подобряване на инженерната инфраструктура на територията на общината

МЯРКА 4.2.1. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на общинските пътища

ПРОЕКТ 4.2.1.1. Възлагане на проучвания и проекти за изграждане на нови транспортни връзки от София до Самоков през Нови хан и през Железница


ПРОЕКТ 4.2.1.2. Ремонт и рехабилитация на второкласните пътища II-82 и II-62


ПРОЕКТ 4.2.1.3. Изграждане на околовръстен път на Самоков, който да свързва пътищата ІІ-62, ІІ-82 и ІІІ-822


ПРОЕКТ 4.2.1.4. Ремонт и реконструкция на третокласен път Самоков – Маджаре – Говедарци – Мальовица


ПРОЕКТ 4.2.1.5. Изграждане на пътя Самоков – Шипочане – Гуцал – Д.баня с параметри на път от националната пътна мрежа - Етап „Реконструкция на общински път с.Шипочане-с.Гуцал”

ПРОЕКТ 4.2.1.6. Общински път Говедарци-ски писта Говедарци км 0+000-км 2+270 и допълнителна връзка 0+000-0+545 в Говедарци
ПРОЕКТ 4.2.1.7. Ремонт и реконструкция на местните пътища в участъците:

 • Продановци – Райово /4,6км/

 • Курортен комплекс Белчин бани – с. Белчин /9,5км/

 • С. Долни Окол – с. Горни Окол /10,8км/

 • Отклонение от път ІІ-82 за с. Злокучане /3,5км/ и за с. Драгошиново /3км/

 • С. Драгошиново – с. Злокучане /6,1км/

 • С. Ковачевци – с. Ярлово /4,8км/

 • Отклонение от пътя Самоков – Мальовица за с. Доспей /2,5км/

 • Отклонение от пътя Рельово-Радомир за с Алино /1,6км/

 • С. Лисец – с. Яребковица /9,7км/

 • реализиране на транспортна връзка с област Перник


ПРОЕКТ 4.2.1.8. Реконструкция на пътища, свързани с развитието на КТЛ “Самоков – Боровец – Бели Искър”:

 • Нисък Боровец – Бялата поляна /5,0км/

 • Боровец – Гвардейска поляна /7,0км/

 • Гвардейска поляна – Саръгьолска поляна

 • Боровец – Шумнатица – Бялата поляна /4,0км/

 • част от пътя Боровец – Бели Искър /4,3км/

Този проект не е избираем по СФ на ЕС. Трябва да се разработи в партньорство със Столична община и в съответствие с Генералния транспортно-комуникационен план към ОГП София!
Проектът е избираем за финансиране по Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура

Проектът е избираем за финансиране по Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”

Проектът е избираем за финансиране по Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”

Проектът е избираем за финансиране от ОП „Регионално развитие”

Проектът е в процес на изпълнение

Входящ № BG161PO001/2.1-02/2007/016
Проектът се финансира от Програма ФАР 2005 „Икономическо и социално сближаване”

BG 2005/017-353.10.02 - “Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура”. В процес на изпълнение!
Този проект следва да се разработи като комплексен проект, който съдържа отделни компоненти (етапи или лотове). Проектът е избираем за финансиране от ОП „Регионално развитие”

Този проект следва да се разработи като комплексен проект, който съдържа отделни компоненти (етапи или лотове). Проектът е избираем за финансиране от ОП „Регионално развитие”
Срок
Срок

Срок


Срок

22 месеца


12 месеца


Срок

СрокСтойност
Стойност

Стойност


Стойност

4 949 409, 63


987 694.15 лв.

Стойност


Стойност


Общинския бюджет

ЕФРР – ОПРР

ЕФРР – ОПРР

ЕФРР – ОПРР

ЕФРР – ОПРР

Програма ФАР

ЕФРР – ОПРР

ЕФРР – ОПРР
Община Самоков
Регионална структура на Националната Агенция „Пътища”
Регионална структура на Националната Агенция „Пътища”
Регионална структура на Националната Агенция „Пътища”
Община Самоков


Община Самоков


Община Самоков

Община Самоков


МЯРКА 4.2.2: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктра

ПРОЕКТ 4.2.2.1. Изграждане на водоснабдителна инфраструктура, свързана с бъдещото развитие на Боровец ”
ПРОЕКТ 4.2.2.2. Изграждане на довеждащ колектор и пускане в експлоатация на изградената пречиствателна станция на Боровец
ПРОЕКТ 4.2.2.3. Изграждане на канализационна инфраструктура, свързана с бъдещото развитие на Боровец
ПРОЕКТ 4.2.2.4. Доизграждане и пускане в експлоатация на вече изградения резервоар за питейна вода с обем 2500 куб м за Самоков
ПРОЕКТ 4.2.2.5. Проект за актуализация и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Самоков

ПРОЕКТ 4.2.2.6. Монтиране на хлораторни станции за обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди
ПРОЕКТ 4.2.2.7. Ремонт и реконструкция на амортизираните участъци от външните водопроводи и вътрешните водоснабдителни мрежи на селата от общината :

 • подмяна на външен водопровод за с. Драгушиново;

 • допълнително водоснабдяване на с. Клисура и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа;

 • реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Рельово;

 • външно питейно водоснабдяване с. Радуил-І етап;

водоснабдяване с. Алино – каптаж и външен водопровод
ПРОЕКТ 4.2.2.8. Доизграждане и реконструкция на съществуващата канализационна мрежа в Самоков и довършване стъпалото за допречистване в ПСОВ
ПРОЕКТ 4.2.2.9. Изграждане на канализация с. Белчин


ПРОЕКТ 4.2.2.10. Изграждане на Колектор 2 – гр. Самоков

ПРОЕКТ 4.2.2.11. Изграждане и реконструкция на водопреносна и канализационна мрежа на всички населени места

ПРОЕКТ 4.2.2.12. Външен и уличен водопровод с.Драгошиново


ПРОЕКТ 4.2.2.13. Допълнително външно водоснабдяване с.Клисура

ПРОЕКТ 4.2.2.14. Регулиране и управление на водния цикъл на селата Белчин и Рельово

ПРОЕКТ 4.2.2.15. Реконструкция на водопроводната мрежа в село Райово


ПРОЕКТ 4.2.2.16. Битово-фекална канализация до ПСОВ „Яйцето”, канализация за повърхносни води на к.к Боровец

Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”
Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”
Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”
Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”

Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”


Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”

За селата под 2000 еквивалентни жители по програмата за развитие на селските райони

Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”

Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда” или по Програмата за развитие на селските райони


Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”
Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда” или по Програмата за развитие на селските райони
Проектът е в процес на изпълнение и се финансира от ПУДООС Вх.№ МВО 500116/03.02.2005
Проектът е в процес на изпълнение и се финансира от ПУДООС Вх.№ МВО 500116/03.02.2005
Проектът кандидатства за финансиране по „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” BG161PO005/08/1.10/01/02

OП „Околна среда” Вх.№ 58111-9-200
Проектът е кандидатствал по СИФ 974/13.07.2006 и е отхвърлен

Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”


Проектът е избираем за финансиране от ОП „Околна среда”

Срок

Срок


Срок

Срок

Срок

Срок


Срок

Срок

Срок

СрокСрок

Срок

Срок
Срок

СрокСтойност

Стойност


Стойност

Стойност

Стойност

Стойност


Стойност

Стойност

Стойност

Стойност425 510 лв.
265 336 лв.


31 345 643 лв.

390 000 лв.

СтойностКФ – ОПОС

КФ – ОПОС

КФ – ОПОС

КФ – ОПОС


КФ – ОПОС

КФ – ОПОС

КФ – ОПОС


КФ – ОПОС


КФ – ОПОС

ПУДООС


ПУДООС

КФ – ОП „Околна среда”

КФ – ОП „Околна среда”


КФ – ОП „Околна среда”Община Самоков

Община Самоков

Община Самоков

Община Самоков


Община Самоков

Община Самоков

Община Самоков


Община Самоков


Община Самоков

Община Самоков

Община Самоков


Община Самоков


Община Самоков


Община Самоков

Община Самоков
МЯРКА 4.2.3. Реконструкция и изграждане на енергийната инфраструктура

ПРОЕКТ 4.2.3.1. Осигуряване на второ електрозахранване на п/ст Самоков на 110 кв
ПРОЕКТ 4.2.3.2. Захранване на курорта Боровец на 110 кв и нова електро подстанция
ПРОЕКТ 4.2.3.3. Изграждане на електропровод 20 кв от п/ст “Костенец ” до Боровец
ПРОЕКТ 4.2.3.4. Развитие на газоснабдителната мрежа в града и захранване на нови битови и общински консуматори

Този проект не може да се финансира от СФ на ЕС
Този проект не може да се финансира от СФ на ЕС
Този проект не може да се финансира от СФ на ЕС
Община Самоков не е избираема за газифициране по операция 2.3. на ОПРР

Срок

Срок


Срок

СрокСтойност

Стойност


Стойност

Стойност

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.3.: Благоустрояване на населените места в общината и подобряване на жизнената среда

МЯРКА 4.3.1. Реконструкция и модернизацияна образователната инфраструктура

Дейности:

 • Продължаване работата по цялостно завършване мероприятията по енергийна ефективност за всички училища и детски градини

 • Участие на общинските училища в Националните програми на Министерство на образованието-„Училището-територия на учениците”, „Модернизация на системата за професионално обучение” Програма за съфинансиране на общински проекти, насочени към подобряване на материалната база, Програма за оптимизация на училищната мрежа

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства;

Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общностПРОЕКТ 4.3.1.1. Ремонт на училища в общината по приета програма в т. ч. със средства от проект “Красива България”

ПРОЕКТ 4.3.1.2. Ремонт на детски градини в населените места на общината

ПРОЕКТ 4.3.1.3. Подмяна на дограмата на НУ „Петър Берон” -Самоков
ПРОЕКТ 4.3.1.4. Подмяна на дограмата на НУ „Петър Берон” -Самоков
ПРОЕКТ 4.3.1.5. Подмяна на дограмата на СОУ „Отец Паисий” -Самоков
ПРОЕКТ 4.3.1.6. Ремонт на сградата на ОУ „Петър Берон” -Самоков
ПРОЕКТ 4.3.1.7. Ремонтно-възстановителни работи на ОПУ „Неофит Рилски” -Самоков


Този проект трябва да се конкретизира. Може да се финансира и от операция 1.1. на ОПРР

Има ли проектна готовност?


Този проект трябва да се конкретизира. Той е избираем по операция 1.1. на ОПРР

Има ли проектна готовност?


Министерство на образованието

Красива България

Разработва се технически проект
Министерство на образованието

М-1/ 17.04.2006
Програма ФАР

823/11.02.2008
ОПРР – Операция 1.1. Образователна инфраструктура – BG 161 ЗД001/1.1-01/2007-СВ-81 Внесен за одобряване


Срок

Срок

Приключен

Приключен


Отхвърлен
Срок


Стойност

Стойност

75 000 лв
150 000 лв.


400 000 лв.


2 431 987,94 лвЕФРР – ОПРР

ЕФРР – ОПРР


Министерство на образованието


МТСП

Министерство на образованието


МРРБ Програма ФАР
ЕФРР – ОПРРОбщина Самоков

Община Самоков


Община Самоков

Община Самоков

Община Самоков


Община Самоков


Община Самоков
МЯРКА 4.3.2. Реконструкция и модернизацияна инфраструктурата на здравеопазването

Дейности:

 • Реконструкция, ремонт и оборудване на общински лечебни и здравни заведения за спешна помощ (включително линейки), първична, специализирана извънболнична и болнична помощ, в съответствие с одобрените Националната здравна стратегия и Националната здравна карта

ПРОЕКТ 4.3.1.1. Ремонт на МБАЛ-Самоков
ПРОЕКТ 4.3.1.2.

ОПРР – Операция 1.1. Социална инфраструктура

Срок


Стойност


ЕФРР – ОПРР


Община Самоков


МЯРКА 4.3.3. Реконструкция и модернизацияна инфраструктурата в социалната сфера

Дейности:

 • Реконструкция, ремонт и оборудване на общински институции, предоставящи социални услуги

ПРОЕКТ 4.3.1.1. Достойни старини-алтернатива на специализираната институция „Дом за стари хора”-Самоков
ПРОЕКТ 4.3.1.2. Реконструкция на дом за стари хора –СамоковФАР-МТСП

0141/20.02.2007
СИФ

916/16.05.2006


Отхвърлен
Отхвърлен


350 000 лв

390 000 лв.


ФАР-МТСП

СИФ
Община Самоков

Община Самоков
МЯРКА 4.3.4. Съхраняване на историческото наследство и подобряване на инфраструктуратата в сферата на културата

Дейности:

 • Развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез реконструкция, ремонт и оборудване на общински културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот

ПРОЕКТ 4.3.4.1. Проектиране и изграждане на етнографския парк “Старинен Самоков” край града
ПРОЕКТ 4.3.4.4. Създаване на архитектурна експозиция и хотелски комплекс “Старите къщи” в с. Радуил
ПРОЕКТ 4.3.4.5. Консервационно-реставрационни работи „Образописовата къща” и ДГ „Зорница”
ПРОЕКТ 4.3.4.6. Консервационно-реставрационни работи „Есовата къща”, изложбена зала”
ПРОЕКТ 4.3.4.7. Бельова Църква – паметник на културата от национално значение - ремонтно-възстановителни работи по обекта
ПРОЕКТ 4.3.4.8. Ремонтно-възстановителни работи на читалищна сграда „Христо Ботев” с. Говедарци, Община Самоков.МТСП Красива България

МТСП Красива България

60% собствено финансиране


МТСП Красива България

Разработва се технически проектОПРР – Операция 1.1. Културна инфраструктура – готов технически проектОтхвърлен
Приключен 2006
Срок

Срок

200 000 лв.


75 184,67 лв.


1 300 000 лв.

СтойностМТСП


МТСП

ЕФРР – ОПРР


ЕФРР – ОПРР
Община Самоков


Община Самоков


Община Самоков


Община Самоков
МЯРКА 4.3.5. Реконструкция и изграждане на физическата среда в населените места и превенция на риска

Дейности:

 • Рехабилитация и изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, като паркове, детски площадки и др.;

 • Подобряване на градската среда чрез поставяне на пейки, беседки, фонтани, статуи и др.;

 • Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, подновяване и подобряване достъпа за хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти, вкл. свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на паркинги встрани от главни улици и др.;

 • Рехабилитация и реконструкция на градски улични мрежи и въвеждане на енергоефективно улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдениена обществени места и др.;

 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради;

 • Инициативи на жителите, мрежи за партньорство и планове за действие, свързани с градското развитие;

 • Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения); борба с бреговата ерозия, изграждане на малки по обем преливници, бентове и др; възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура;

 • Обновяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и закупуване на оборудване, включително пожарни коли, за предотвратяване на рискове от пожари;

 • Интегрирани планове за възстановяване и развитие на градските райони.

ПРОЕКТ 4.3.5.1. Интегриран проект за подобряване физическата среда на централната част на гр. Самоков:

 • Изграждане и обновяване на зелените площи – фонтани, пейки беседки …;

 • Изграждане и обновяване на уличната мрежа и площадните пространства – настилки, тротоари, пешеходни и велосипедни алеи, паркинги, осветление, градски дизайн …


ПРОЕКТ 4.3.5.2. Почистване на замърсени земи и речни корита
ПРОЕКТ 4.3.5.3. Залесяване на свлачищни и ерозивни райони

ПРОЕКТ 4.3.5.4. Корекция на река Стара река в регулацията на с. Белчин до вливането й в река Паларария.
ПРОЕКТ 4.3.5.5.Цялостно асфалтиране на ул. 23-та и ул. 24-та в с. Широки дол, община Самоков.

Проектът е избираем по Операция 1.4. на ОПРР

Проектът е избираем по Операция 4.1. на ОПРР

Проектът е избираем по Операция 4.1. на ОПРР
ПУДООС

Вх.№ МВО/12.2007


САПАРД

Мярка 07 – Обновяване и развитие на селатасрок

срок
срок

Реализация
Приключен


10 000 000

Стойност
Стойност

3 154 857 лв.

100 000 лв.

ЕФРР - ОПРР

ЕФРР - ОПРР


ЕФРР - ОПРР

МОСВ ПУДООС


САПАРДОбщина Самоков

Община Самоков


Община Самоков

Община Самоков

Община Самоков


СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.4. Опазване на природната среда и поддържане на екологическото равновесие

МЯРКА 4.4.1. Повишаване на екологичното съзнание на населението със средствата на медиите и на различни програми

ПРОЕКТ 4.4.1.1.
ПРОЕКТ 4.4.1.2.
МЯРКА 4.4.2. Използване на програмите за заетост за решаване на екологични проблеми

ПРОЕКТ 4.4.2.1.
ПРОЕКТ 4.4.2.2.
МЯРКА 4.4.3. Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата и рекреационните ресурси не само в границите на Националния парк

ПРОЕКТ 4.4.3.1.
ПРОЕКТ 4.4.3.2.
МЯРКА 4.4.4. Разработване на екологична програма на общината за периода 2007-2013 г.

ПРОЕКТ 4.4.4.1. Изграждане на сметище за твърди отпадъци за гр.Самоков и к. Боровец
ПРОЕКТ 4.4.4.2. Проект за озеленяване и лесокултурни мероприятия
ПРОЕКТ 4.4.4.3. Саниране на общинското депо за ТБО – гр. Самоков


Проектът е избираем по Приоритетна ос 2 на ОПОС

Техническа помощ за подготовка но инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на ОП „Околно среда” Вх№ 58231-41-345срок
срок


стойност
310 500 лв.ЕФРР - ОПОС
Внесен за одобрение в МОСВ

Община Самоков
Община СамоковПРИОРИТЕТ 5: УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ИЗДИГАНЕ РОЛЯТА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

(Обща индикативна сума …… лв.)

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.1. Укрепване на административния капацитет и подобряване на административното обслужване на гражданите

МЯРКА 5.1.1. Подобряване на ефективността на функциониране на общинската администрация и развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги

Дейности:

 • Качествено административно обслужване и развитие на електронно управление, прозрачност и контрол за по-голяма ефективност, повишаване на квалификацията, подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса

ПРОЕКТ 5.1.1.1. Изграждане и внедряване на система за електронно обслужване на гражданите
ПРОЕКТ 5.1.1.2.
МЯРКА 5.1.2. Изграждане на капацитет за успешно участие в усвояването на средствата от Европейските фондове

ПРОЕКТ 5.1.2.1.
ПРОЕКТ 5.1.2.2.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.2. Издигане ролята на местното самоуправление

МЯРКА 5.2.1. Въвеждане на система за управление качеството на административните услуги.

ПРОЕКТ 5.2.1.1.
ПРОЕКТ 5.2.1.2.
МЯРКА 5.2.2. Изграждане на система за мониторинг на Общинския план за развитие

ПРОЕКТ 5.2.2.1.
ПРОЕКТ 5.2.2.2.


Каталог: plan za razv
plan za razv -> 4. 4 Спорт и младежки дейности
plan za razv -> Община самоков общински план за развитие 2007 – 2013 анализ на съществуващото положение
plan za razv -> 5. Урбанистично и устройствено развитие на територията 1 Населени места и селищни образувания
plan za razv -> Съдържание въведение профил на общината
plan za razv -> Съдържание І. Увод 5 ІІ. Анализ на икономическото и социалното състояние на общинат
plan za razv -> 1. Природогеографски и ресурсен потенциал 1 Природни условия и ресурси
plan za razv -> Дизарх” еоод проект за обсъждане
plan za razv -> Въведение приетият от Народното събрание Закон за регионално развитие през февруари 2004 г в съответствие с изискванията за планиране в ес отразява регламентите и поетите задължения на страната по Глава 21 по отношение стратегическите планови и програмни
plan za razv -> Програма за реализация на общинския план за развитие 2008 2015г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница