Програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Дата19.07.2018
Размер115.3 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културата

З А П О В Е Д

РД 09………………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Гайда“ – практика, специалност код 2120119 „Гайда” от професия код 212010Музикант-инструменталист от професионално направление код 212 Музикални и сценични изкустваза придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.


Боил Банов

Министър на културата

Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ПО СПЕЦИАЛНОСТ ГАЙДА

ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

за VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас

(ПРАКТИКА)

Утвърдена със Заповед № ……………………………

СПЕЦИАЛНОСТ :

код 2120119 „Гайда”
ПРОФЕСИЯ:

код 212010 „Музикант-инструменталист”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 212 „Музикални и сценични изкуства

София, 2017 година

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за специфична професионална подготовка на учениците от VІІІ до ХІІ клас по музикален инструмент гайда.

Усвоените теоретични знания са основа за овладяване на практически умения и навици. Основните теоретични познания върху стиловите особености, знанията за фолклорните области, характерната за инструмента орнаментика, съчетани с практическите умения ще доведат до по-качествено усвояване на учебния материал и по-високи резултати в обучението.

Спецификата на изучавания инструмент предлага тясна взаимовръзка с практическото обучение с цел овладяване на професионални навици и умения.

Ученикът трябва да премине солидна професионална подготовка с цел при завършването да бъде подготвен среден специалист за изпълнителска дейност в професионалните художествени състави. Това изисква последователна методична работа с инструмента, усвояване на навици за самостоятелна работа и справяне с художествената литература.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Практическото обучение по народен инструмент гайда развива в учениците основните изпълнителски умения и познания, необходими за бъдещата им музикално-сценична дейност в професионални художествени състави като изпълнители на гайда. Основната цел на дисциплината е развиване на изпълнителски навици и умения на принципа на единството на музикално-художественото техническо развитие на учениците, а също така и възпитание на верен критерий и вкус към изпълнението на народните мелодии, песни, хора и ръченици, към проблемите на стила, интерпретацията и други.III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

VІІІ клас-36 учебни седмици-18 учебни часа годишно

ІХ клас-36 учебни седмици -18 учебни часа годишно

Х клас-36 учебни седмици -18 учебни часа годишно

ХІ клас 36 учебни седмици по 1 учебен час= 36 учебни часа годишно

ХІІ клас - 29 учебни седмици по 1 учебен час = 29 часа годишноІV. КРАТКИ МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Спецификата на изучаваната професия предполага тясна свързаност между теоретичните и практически познания на учениците. Теоретичната подготовка е предпоставка за по-пълноценна работа върху изучаваните музикални пиеси. Настоящата програма дава теоретичните познания, необходими за осъществяване на основните задачи на дисциплината. Тя цели развитие, което да позволи най-цялостна изява на музикалните личностни и индивидуални качества на учениците, като предпоставка за постигане на цялостно и хармонично развитие на младия изпълнител. Важен момент в процеса на обучението представлява балансираното овладяване на теоретичния и практическия материал. Теоретичните знания, които ученикът придобива в процеса на обучение трябва да намерят музикално-естетическо приложение и осмисляне в музикалните пиеси. Посочената програма за различните класове е ориентировъчна. Всеки педагог може да използва и друг материал като се съобразява със съответните основни изисквания.

Преподавателят по музикален инструмент е основният и най- близък възпитател на учениците си. Освен изпълнителски навици и умения той трябва да формира в тях естетическо отношение към българския музикален фолклор. Педагогът трябва да полага непрекъснато грижи за цялостното развитие на учениците с оглед на индивидуалните им качества, както и да създава интерес към инструмента и знанията.

В часовете по практика е препоръчително да се използват разнообразни форми на урока – свирене, слушане на музика, срещи с изтъкнати изпълнители на гайда, дешифриране, запознаване с нотна литература и др.

Програмата е примерна и не бива да спира инициативата на преподавателя.

Завършилият ученик трябва да притежава следните качества:

* Да борави еднакво с трите гайдуници

* Да е нотно грамотен

*Да познава цялата нотна литература за гайда

* Да притежава всестранни музикални интереси

* Да може да интерпретира от всички фолклорни области или трябва да познава отлично различната орнаментика, характера на всяка област

V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА

Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми. За всеки раздел в програмата са записани препоръчителен брой учебни часове и теми. Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в зависимост от изучавания технически и художествен материал в часовете по учебна практика.VІІІ клас

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

- Съблюдаване за правилна стойка, правилно дишане при изпълнение на пиесите;

- Усвояване на стиловите особености, характера и вярното темпо на музикалните пиеси;

- Овладяване на техническия похват ДО ДИЕЗ КЪРМА.


ІІ. Минимум материал за учебната година - 16 пиеси:

Бресташка тропанка № 22 - Ж. Димов

Трите пъти № 133 - К. Шопов

Странджанско хоро № 2 - К. Варимезов

Ръченица № 32 - Т. Караколев

Пайдушко хоро № 33 - К. Варимезов

Дайчово хоро № 17 - К. Софенков

Копаница № 114 - Сборник с гайдарски пиеси

Ергенско право хоро № 14 - Г. Грозев

Иречевско пайдушко хоро № 17 - Т. Караколев, Сборник с гайдарски пиеси

Право хоро № 114 –от Сборник с гайдарски пиеси

Бавна мелодия

Пловдивска ръченица № 3 - Н. Атанасов

Добруджанска ръка - Н. Михайлов

Бресташки кючек № 25 от Сборник с гайдарски пиеси

Новопазарско дайчово хоро №57 - Н. Атанасов

Лазарница

III. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:


  1. Задължителна пиеса - Дайчово хоро №17 - К. Софенков;

  2. Бавна мелодия;

  3. Три хора в различен размер от изучените през годината

ІV. Очаквани резултати от обучението - знания, умения и компетентности в края на обучението:

а/ знания:

* Основни техники на изпълнение и начини за тяхното овладяване.

* Работа с инструктивен материал – прости и сложни метруми и размери; бавна мелодия

* Структура на метро-ритмичните комбинации: в бавна/безмензурна/ мелодия и в хоро / 2/4, 5/8 А, 7/8 А, 9/8 А, 11/16

* Място на музикалния образец в Българската календарно- обредна система. Специфики при изпълнението му на гайда.

б/ умения:

* Технически

* Художествено - интерпретационни

в/ компетентности:

* Умее да свири наизуст; точно интонира; стилни орнаментика и темпо; сценично присъствие; коментира силните и слаби страни в представянето си пред публикаЛитература:

Пиеси за гайда София 1999 К. Софенков, Д. Маринов

Сборник с гайдарски пиеси изд. Фабер 2010 Д. Желязков, М. Душков

Неранза – бавни мелодии и пиеси за гайда изд. Фабер 2012 Н. Царев

Български народни песни и хора К. Шопов 2006

IX КЛАС

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Усвояване на стилова орнаментика, художествено изпълнение на бавни мелодии. Задълбочено изучаване на прийома ДО ДИЕЗ КЪРМА.ІІ. Минимум материал за учебната година - 16 пиеси из следните:

Тропанка №160 от Сборник с гайдарски пиеси

Водено хоро № 24 - К. Варимезов

Ръченица № 1 - Н. Атанасов

Пайдушко хоро № 38 - Н. Атанасов

Загърско хоро № 40 - К. Варимезов

Трите пъти № 19 - Д. Вангелов

Четворно хоро № 4 - К. Варимезов

Бавна мелодия “Стар свекър” - Н. Атанасов

Бресташка тропанка № 24 от Сборник с гайдарски пиеси

Ръченица № 13 - К. Варимезов

Сборенка № 9 - Н. Атанасов

Бавна мелодия

Йовино хоро - К. Варимезов

Бавна мелодия

Копаница № 31

Дюлгерово хоро №49 - Н. Атанасов

Право хоро № 99 от Сборник с гайдарски пиеси

Тракийска сватбарска ръченица № 36 - К. Варимезов

Трите пъти № 14 от Сборник с гайдарски пиесиIII. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

1. Задължителна пиеса: „Тракийска сватбарска ръченица“ - К. Варимезов

2. Две бавни мелодии

3. Четири хора в различен размерЛитература:

Пиеси за гайда София 1999 К. Софенков, Д. Маринов

Сборник с гайдарски пиеси изд. Фабер 2010 Д. Желязков, М. Душков

Неранза – бавни мелодии и пиеси за гайда изд. Фабер 2012 Н. Царев


X КЛАС

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Усвояване на 13 и 15 временни размери, запознаване със стиловите особености и характер на бавните Добруджански песни и Шопските мелодии.ІІ. Минимум материал за учебната година - 10 пиеси /с авторското/ из следните:

Язменско хоро № 35 - К. Варимезов

Пайдушко хоро № 20 - К. Варимезов

Ръченица № 8 - Н. Атанасов

Трите пъти № 12 - К. Варимезов

Бавна мелодия

Варненско хоро № 75 - Н. Атанасов

Ръченица № 161 от Сборник с гайдарски пиеси

Право хоро № 72 К. Софенков

Дайчово хоро С. Стоянов № 21 от Сборник с гайдарски пиеси

Дайчово хоро № 140 К. Шопов

Дрънкаливата Народни пиеси за гайда Д. Желязков, М. Минчев

Право хоро № 44 Н. Атанасов

Бавна песен

Концертино за гайда Н. Стойков – бавна, право хоро, трите пъти

Бучемиш № 34 Д. Маринов

Еркечки буене № 26 С. Желязков

Коледарски буенек № 42 - М. Сербезов, от Сборник с гайдарски пиеси

Шопско хоро № 50 Т. Балджиев

Екечлийската № 48 от Сборник с гайдарски пиеси

Бавна мелодия

Авторско хороIII. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

1. Еленино хоро №11 - Д. Маринов или Дрънкаливата /Народни пиеси за гайда Д. Желязков, М. Минчев/ или Пайдушко хоро № 20 - К. Варимезов

2.Бавна мелодия

3. Три хора в различен размер

4. Едно авторско хоро от ученика

Литература:

Пиеси за гайда София 1999 К. Софенков, Д. Маринов

Сборник с гайдарски пиеси изд. Фабер 2010 Д. Желязков, М. Душков

Концертино за гайда и народен оркестър Н. Стойков

Неранза – бавни мелодии и пиеси за гайда изд. Фабер 2012 Н. Царев

Български народни песни и хора К. Шопов 2006

Народни пиеси за гайда Д. Желязков, М. Минчев

X КЛАС

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Усвояване на стиловите особености и характера на Странджанските и Тракийските мелодии. Задълбочено изучаване стилистиката на бавните мелодии.ІІ. Минимум материал за учебната година - 10 пиеси /с авторското/ из следните:

Хасковска ръченица № 53 - М. Стоянова

Ситно шопско хоро № 145 - К. Шопов

Бавна мелодия

Новоселско хоро № 141 - К. Шопов

Бавно мелодия - Н. Атанасов

Гердемска ръченица №39 - Н. Атанасов

Буенек № 30 - К. Великов

Пайдушко хоро № 15 - П. Бонев

Копаница № 5 - Н. Атанасов

Грънчарско хоро № 56 - И. Варимезов

Четворно хоро № 23 - Н. Атанасов

Бучемиш № 34 - Д. Маринов

Странджанско нестинарско хоро - М. Стоянова

Право хоро № 30 от Сборник с гайдарски пиеси

Странджанско хоро № 13 - И. Варимезов от Сборник с гайдарски пиеси

Родопски мелодии

III. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

1. Задължителна пиеса Гердемска ръченица №39 - Н. Атанасов.

2. Четири хора в различен размер

3. Бавна мелодия

4. Едно авторско хоро на ученика
Литература:

Пиеси за гайда София 1999 К. Софенков, Д. Маринов

Сборник с гайдарски пиеси изд. Фабер 2010 Д. Желязков, М. Душков

Неранза – бавни мелодии и пиеси за гайда изд. Фабер 2012 Н. Царев

Български народни песни и хора К. Шопов 2006

Самоучител по гайда М. СтояноваXII КЛАС

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Овладяване на стиловите и техническите похвати в различните пиеси. Развиване на уменията за четене на нотен текст от щимове за СОЛ РЕ ЛА гайдуници, на слухов усет за вярно темпо, изразително изпълняване на орнаментиката при бавните мелодии.ІІ. Минимум материал за учебната година - 12 пиеси /с авторското/ из следните:

Бавна мелодия и хоро № 137 - К. Шопов

Четворно хоро № 143 от Сборник с гайдарски пиеси

Грънчарско хоро - Т. Киров

Селиминово хоро – ла гайда М. Стоянова

Буенек № 25 - К. Варимезов

Бавна мелодия “Стояновата” № 12, Сборник с гайдарски пиеси

Мъжка ръченица № 18 - К. Варимезов

Бавна мелодия

Калоферска ръченица – сол гайда Л. Досев

Бучемиш № 64 - Й. Дяков

Грънчарско хоро № 69 - Д. Маринов

Бавна мелодия

Малкотърновско хоро № 11 - И. Варимезов, Сборник с гайдарски пиеси

Ръченица № 39, Сборник с гайдарски пиеси

Родопска сюита

Шопски мелодии

Авторска пиесаIII. Изисквания за държавен изпит по практика на професията

1. Четири хора в различен размер

2. Задължителна пиеса с пиано - сол гайда - Калоферска ръченица Л. Досев

3. Бавна мелодия

4. Авторска пиеса от ученика

Литература:

Пиеси за гайда София 1999 К. Софенков, Д. Маринов

Сборник с гайдарски пиеси изд. Фабер 2010 Д. Желязков, М. Душков

Неранза – бавни мелодии и пиеси за гайда изд. Фабер 2012 Н. ЦаревБългарски народни песни и хора К. Шопов 2006

Пиеси за народни инструменти със съпровод на пиано М. Стоянова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница