Прокуратура на република българияДата20.07.2018
Размер80.31 Kb.ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Отдел „Надзор за законност ”

пр.пр. № 690/2017 г.-II

гр.София, …….2017 г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/
ДО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

СОФИЯ ГРАД
ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


П Р О Т Е С Т
от Виктор Георгиев Малинов – прокурор, завеждащ отдел „НЗ“ при ВАП

против решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВРУВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,

С решение № Ц-5/31.03.2017 г. /решението/ на КЕВР /комисията/ се утвърждават, считано от 01.04.2017 г.: цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 363.26 лв./1000 nm3 или 39.04 лв./MWh /без акциз и ДДС/; цена, по която общественият доставчик продава природен газ на клиенти, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, в размер на 370.98 лв./1000 nm3 или 39.87 лв./MWh /без акциз и ДДС/; цена, по която общественият доставчик продава природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ, в размер на 381.78 лв./1000 nm3 или 41.03 лв./MWh (без акциз и ДДС), в т.ч. компонента по чл. 17, ал. 15 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ в размер на 18.52 лв./1000 nm3, като клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ, заплащат цени за продажба на природен газ от краен снабдител, в които не е включена компонента по т. 3 в размер на 18.52 лв./1000 nm3.; цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи и до определяне на цени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, съответните клиенти заплащат на „Булгаргаз“ ЕАД цена за пренос през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 nm3 „Булгаргаз“ ЕАД превежда събраните суми на „Булгартрансгаз“ ЕАД и съответните клиенти заплащат на крайните снабдители цена за пренос през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 nm3, като крайните снабдители превеждат събраните суми на „Булгаргаз“ ЕАД, което от своя страна ги превежда на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

I. По допустимостта на протеста.

Оспореният акт е постановен в съответствие с компетентността по чл.21, ал.1, т.8 ЗЕ, според който комисията осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон.

Цитираните правомощия са доразвити с разпоредбите на чл.30, ал.1, т.7 и т.8 от закона, респ. Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ /Наредбата/.

Съгласно чл.13, ал.9 ЗЕ решенията на комисията се обжалват по реда на АПК.

По силата на чл.16, ал.1, т.1 АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове. Правомощието се реализира чрез протест /чл.147, ал.2 АПК/.

Решението на КЕВР датира от 31.03.2017 г., поради което правото на прокурора не е преклудирано по смисъла на чл.149, ал.4 АПК.

Следователно, налице е годен предмет на оспорване, а протестът произтича от надлежен субект с призната възможност за иницииране на съдебноадминистративно производство;

II. По основателността на протеста.

1. При издаване на решението е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствени правила, по следните съображения:

Според чл.13, ал.8 ЗЕ при осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи – правилата на АПК.

Следователно, по силата на чл.6, ал.1, чл.35 от кодекса вземането на решението от КЕВР предполага пълното изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая.

В настоящата хипотеза на 20.03.2017 г. е проведено закрито заседание на комисията. Едно от решенията е по т.5, с което се възлага на работната група да представи информация относно изпълнението на задължението на „Булгаргаз“ ЕАД да формира количествата природен газ от различни източници, съобразно принципа за най-ниски разходи; каква е обосновката за количествата природен газ от местен добив, които са включени в микса, и по какви процедури се закупуват. Да се изследват причините, поради които „Булгаргаз“ ЕАД не е включвал природен газ от местен добив в микса в предходни периоди. Да се предложат действия, които комисията да предприеме, в случай на неизпълнение от страна на „Булгаргаз“ ЕАД на задължението за най-ниски разходи за природен газ на входа на системата.

В изпълнение са изискани и получени данни от „Булгаргаз“ ЕАД /купувач на природен газ/ и от „Петрокелтик“ ООД /продавач/.

На откритото заседание, проведено на 28.03.2017 г. въпросната информация не е обсъждана. По преписката не се открива и друг документ, в който представените данни да са подложени на нечия преценка. Посоченото важи изцяло и за закритото заседание от 31.03.2017 г., а се потвърждава и от съдържанието на протестираното решение, в което не са интерпретирани подобни сведения.

По този начин при произнасянето на КЕВР не са отчитани обстоятелства, чието изясняване е дължимо по закон и е счетено за необходимо от самия орган.

На основата на тези фактически установявания се обуславя извод за нарушаване на административнопроизводствените правила като последица от необсъждането на факти, относими за законосъобразността на решението и то, както се каза, по суверенната преценка на комисията. По този начин са пренебрегнати процесуалните норми, въведени с цел обезпечаване на съответствието на волеизявлението на органа с действителното положение.

Описаното нарушение на закона е съществено, защото е от естество да доведе до друго /различно/ съдържание на решението на КЕВР. Формираното схващане се обуславя не от твърденията на „Петрокелтик“ ООД, че добива природен газ /доставян на „Булгаргаз“ ЕАД/ от находища Каварна, Калиакра и Galata-GP-1 и на член на КЕВР на закритото заседание на 20.03.2017 г., че последното е изчерпано преди 3 години, а по причина на изявлението на обществения доставчик /писмо вх. № Е-15-20-12/23.03.2017 г./, че условията на чл.17, ал.5 от Наредбата са практически неприложими /при това без да се уточнява, че все пак са спазени/.

Правилото, визирано току-що, е непосредствено свързано с образуването на цената на природния газ. По тази причина сторените констатации водят и до друг порок на решението на комисията. Ето защо се доразвиват в следващата част на протеста;

2. При вземане на решението се разкрива противоречие с материалноправни разпоредби.

Точно такава е нормата на чл.17, ал.5 от подзаконовия акт, според която общественият доставчик формира количествата природен газ по ал.4 от различните източници за доставка: от търговски договори за внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ, съобразно принципа за най-ниски разходи при образуване на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи.

В тази връзка не е излишно да се повтори изричното твърдение на „Булгаргаз“ ЕАД за неизпълнение на чл.17, ал.5 от подзаконовия акт и то на фона на разпоредбата на чл.21, ал.1 от Наредбата, затова че цените по чл.17 се изменят в съответствие с промяната на цената на вход на газопреносните мрежи.

Несъмнено въпросните правила са повелителни, поради което спазването им освен задължително е и условие за законосъобразност. Формираната теза е в съответствие с подхода на законодателя за стриктно регулиране на процеса на ценообразуването /вж чл.31, т.1 ЗЕ, вкл. по аргумент за противното основание от т.2; чл.17 и сл. от Наредбата/.

По-нататък, все по повод материалната незаконосъобразност на акта, се посочва, че се установяват и други нарушения на правни норми.

За постигане на съответствие със закона при определяне на цената се съобразяват условията и се изчисляват компонентите, съгласно чл.11а и чл.17 от подзаконовия акт.

Същевременно обаче, по силата на чл.31 ЗЕ при изпълнение на правомощията си за ценово регулиране КЕВР се ръководи освен от принципите по чл.23 и чл.24 /от с. з. – б. моя/, но и от ред други, подробно изброени от законодателя.

Систематическото тълкуване на цитираните норми води на извод, че при утвърждаването на предметните цени се отчитат както факторите изброени в подзаконовия акт, така и основните принципи на ценово регулиране.

Спазването на ръководните начала е безусловно. На фона на тази категоричност при постановяване на решението е нарушен принципът по чл.31, т.1 ЗЕ - на прозрачността за определяне на цените. Решението не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез които са определени ценовите компененти по чл.11а, ал.2 и чл.17 от наредбата. Наличието на доклад вх. № Е-ДК-127/17.03.2017 г. на работна група, приет от КЕВР на 20.03.2017 г. не освобождава органа от задължението да спази основния постулат на истинност в административното производство /чл.7 АПК/ и да посочи всички факти от значение за случая. С твърдението, че „начинът на формиране на компонентата е в съответствие с разпоредбата на чл.11а от Наредбата“ от КЕВР не е изпълнено задължението за определяне на цените по ясен начин. В административната преписка по приемане на оспореното решение не се съдържат данни и за други обстоятелства, които следва да се проверят от КЕВР, от рода, напр., на котировките на алтернативните горива, обуславящи дължимото по договора с ООО „Газпром экспорт”. А точно последната величина заема основно място в заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД, с което е стартирано административното производство по утвърждаване на по-високите цени. Отрицателният характер на направената констатация изключва необходимост от допълнителни специални доводи за обосноваването ѝ.

По този начин комисията пропуска да реализира законовите задължения, защото процедирането, по правило, по реда на наредбата се изразява по същество в проверка на съответствието на заявлението на обществения доставчик с изискванията на същия подзаконов акт.

Впрочем, с избрания начин на действие не се установява спазването и на друг основен принцип - цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им /чл.31, т.2 ЗЕ/, тъкмо защото не става ясен начинът на образуването им.

А, както е известно, по силата на чл.170, ал.1 АПК тежестта да докаже законосъобразността на акта се носи от КЕВР.

3. При издаване на решението е допуснато противоречие с целта на закона, пряко произтичащо от несъобразяването с нормативните изисквания, описани по-напред.

Така е, защото с гореописания подход комисията на практика потвърждава /със съвсем минимални корекции и при допуснатите нарушения/ заявлението на „Булгаргаз“ АД и извършеното не е в унисон и с целите по чл.2 ЗЕ, и с основните, ръководните начала за дейността на органа /вж чл.10, ал.3 от закона/

Следователно, при издаването на решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВР не е спазена установената форма и са налице съществено нарушение на административнопроизводствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Разкритите пороци представляват основания за оспорване съобразно чл.146, т.3, т.4, т.5 АПК.

Описаните нарушения, допуснати при издаване на протестирания акт водят до незаконосъобразност в цялост, поради което решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВР следва да се отмени напълно.

Поради изложеното и на основание чл.126, пр.2, чл.146, т.3, т.4, т.5, чл.147, ал.2, вр. чл.16, ал.1, т.1 АПК,

П Р О Т Е С Т И Р А М:

Решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВР с искане за отмяната му.


Приложения:

  1. Преписи от протеста - 2 бр.


ПРОКУРОР, ЗАВ ОТДЕЛ „НЗ“ ПРИ ВАП:

/В. МАЛИНОВ/

21.04.2017 г. е-mail: vap@prb.bg

_________________________________________________________

София 1062, бул.„Ал.Стамболийски” № 18, тел. 02/ 80 05 618, факс 02/ 80 05 676

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница