Публикувано законодателство на ес в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, гмо и здраве на растенията и актуални новини в областта на безопасността по хранителната веригаДата18.12.2018
Размер188.24 Kb.

Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”
публикувано законодателство на ЕС в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, ГМО и здраве на растенията и актуални новини в областта на безопасността по хранителната верига

за периода 1-27 април 2012 г. 1


І. Публикувано законодателство

Безопасност на храни


 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 307/2012 на Комисията от 11 април 2012 година за установяване на правила за прилагане на член 8 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (OJ L 102/2, 12.4.2012 г.);
 • Директива 2012/12/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 година за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (OJ L 115/1, 27.4.2012 г.).Безопасност на фуражи


 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 294/2012 на Комисията от 3 април 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход (OJ L 98/7, 4.4.2012 г.);
 • Решение на Комисията № 2012/185/ЕС от 4 април 2012 година за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република, чийто обхват се ограничава до двама китайски производители износители — Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited и Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (OJ L 99/33, 5.4.2012 г.);
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 333/2012 на Комисията от 19 април 2012 година относно разрешаването на препарат от калиев диформат като фуражна добавка за всички животински видове и за изменение на Регламент (ЕО) № 492/2006 (OJ L 108/3, 20.4.2012 г.);
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 334/2012 на Комисията от 19 април 2012 година относно разрешаването на препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 като фуражна добавка за зайци за угояване и за зайци, които не се отглеждат за производство на храни, и за изменение на Регламент (ЕО) № 600/2005 (притежател на разрешителното Société Industrielle Lesaffre) (OJ L 108/6, 20.4.2012 г.);Здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях


 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/204/ЕС от 19 април 2012 година за изменение на приложенията към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Латвия за официално свободна от бруцелоза държава членка и на определени региони на Италия, Полша и Португалия за региони, официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2012) 2451) (OJ L 109/26, 21.4.2012 г.);Внос и търговия в Общността на животни и храни


 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/197/ЕС от 16 април 2012 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер C(2012) 2377) (OJ L 106/22, 18.4.2012 г.);
 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/203/ЕС от 19 април 2012 година за изменение на приложение I към Решение 2006/766/ЕО по отношение на вписването за Чили в списъка с трети страни, от които е разрешен вносът на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2012) 2446) (OJ L 109/24, 21.4.2012 г.);


Здраве на растенията


 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 287/2012 на Комисията от 30 март 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество трифлусулфурон (OJ L 95/7, 31.3.2012 г.);
 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/187/ЕС от 4 април 2012 година за изменение на Директива 2001/861/ЕО по отношение на новалурон (нотифицирано под номер C(2012) 2164) (OJ L 101/15, 11.4.2012 г.);
 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/191/ЕС от 10 април 2012 година за предоставяне на право на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за новите активни вещества амисулбром, хлорантранилипрол, мептилдинокап, пиноксаден, сребърен тиосулфат и темботрион (нотифицирано под номер C(2012) 2259)(OJ L 102/15, 12.4. 2012 г.);
 • Регламент (ЕС) № 322/2012 на Комисията от 16 април 2012 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клопиралид, диметоморф, фенпиразамин, фолпет и пендиметалин във и върху определени продукти (OJ L 105/1, 17.4.2012 г);
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 359/2012 на Комисията от 25 април 2012 година за одобряване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на активното вещество метам и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (OJ L 114/1, 26.4.2012 г.);
 • Решение за изпълнение на Комисията № 2012/219/ЕС от 24 април 2012 година за признаване на Сърбия за свободна от Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman и Kotthoff) Davis et al. (нотифицирано под номер C(2012) 2524)(OJ L 114/28, 26.4.2012 г.);


ІІ. Актуално

Сектор фуражи

На заседанието на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, проведено на 16 и 17 април 2012 г. в Брюксел, в секция „Хранене на животните” бяха предложени за гласуване и приети с квалифицирано мнозинство 2 проекта на регламенти за разрешаване употребата на фуражни добавки при храненето на животни и един проект на Регламент за изпълнение на Комисията относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки попадащи в функционална група „силажни добавки”: • Проект на Регламент за изпълнение на Комисията изменящ Регламент (ЕО) № 554/2008 по отношение на минималното съдържание на 6-фитаза като фуражна добавка във фуражите за пуйки за угояване. С Регламент (ЕО) № 554/2008 препаратът от 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26) класифициран в категорията „зоотехнически добавки“ и функционална група „подобрители на смилаемостта на фуража” е разрешен за употреба за срок от 10 години (8.07.2018 г.) като фуражна добавка за употреба при храненето на пилета за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, пуйки за угояване и отбити прасенца. В съответствие с чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 притежателят на разрешителното е предложил да бъдат променени условията на разрешителното на препаратът от 6-фитаза по отношение намаляване на минималното съдържание и минималната препоръчителна доза от 1000 FTU/kg на 500 FTU/kg пълноценен фураж за пуйки за угояване;
 • Проект на Регламент за изпълнение на Комисията изменящ Регламент (ЕО) № 496/2011 по отношение на минималното съдържание на натриев бензоат във фуражната добавка за отбити прасенца. С Регламент (ЕО) № 496/2011 натревият бензоат, класифициран в категорията „зоотехнически добавки“ е разрешен за употреба за срок от 10 години (10.06.2021 г.) като фуражна добавка при храненето на отбити прасенца. В съответствие с чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 притежателят на разрешителното е предложил да бъдат променени условията на разрешителното за бензоената киселина по отношение намаляване на минималната концентрация на веществото от 99,9% на 99 при употребата й при храненето на отбити прасенца. В тази връзка Приложението към Регламент (ЕО) № 496/2011 ще бъде изменено и по конкретно колона 4 „Състав, химична формула, описание, метод за анализ“ където думите „натриев бензоат ≥ 99,9%“ ще бъдат заменени с думите „натриев бензоат ≥ 99,9%“;
 • Проект на Регламент за изпълнение на Комисията относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки попадащи в функционална група „силажни добавки”.

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидено разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за издаването на такова разрешително. Член 10, параграф 7 на Регламент (ЕО) № 1831/2003 предоставя преходен период относно фуражни добавки, които са пуснати на пазара и е разрешена употребата им в Общността, когато се използват като силажни добавки към датата на влизане в сила на регламента 8.11.2003 г. Крайният срок за подаване на заявление за преоценка на тези добавки съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 изтече на 8.11.2010 г. С цел спазване разпоредбите на регламента, Европейската комисия изпрати две напомнителни писма до заинтересованите страни през септември 2008 г. и през февруари 2010 г.

Проектът на Регламент включва списък на веществата, микроорганизмите и препаратите, които фигурират в Регистъра на Общността за разрешените фуражни добавки като силажни добавки, но за които в рамките на установения срок не е получено заявление за преоценка на добавката в съответствие на чл. 10, параграф 2 на Регламента. Поради това, тези вещества, микроорганизми и препарати трябва да бъдат изтеглени от пазара, тогава когато се употребяват като силажни добавки, като също така бъдат заличени и от Регистъра на Общността за разрешените фуражни добавки.

Тъй като няма получено заявление в указания срок, не се налага да бъде отменен нито един правен акт, тъй като това изрично е определено в регламента. Тези добавки ще бъдат изтеглени от пазара като силажни добавки, а не въобще като добавки, които са разрешени с друга функция.


Регламентът предвижда да има преходен период за:


 • стоковите наличности от включените в приложението силажни добавки попадащи в категорията „технологични добавки“ и функционална група „силажни добавки“, както и премиксите произведени от тези добавки, същите да могат да се търгуват до 1 година след датата на влизане в сила на регламента;
 • произведените силажи с тези силажни добавки или премикси, които са произведени с тези силажни добавки могат да се търгуват и използват до 2 години след датата на влизане в сила на регламента.


Проект на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти беше изпратен за междуведомствено съгласуване и за приемане на заседание на Министерски съвет
Работна група в Министерство на земеделието и храните изготви проект на наредба за Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.
В проекта на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти са определени критериите за качеството и състава на млечните продукти, наименованията използвани за млечни продукти и специфичните изисквания към етикетирането им. Наредбата регламентира разрешените съставки при производството на млечни продукти. Същата забранява добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход. Наредбата въвежда и дефинира понятието „имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко“ и специфичните изисквания при етикетирането на тези продукти. С приемането на наредбата ще се въведат унифицирани критерии по отношение производството на млечни продукти, с цел защита интересите на българските производители на сурово мляко и млечни продукти. Наредбата ще гарантира, че информацията за храните няма да въвежда в заблуда потребителите.
На заседанието на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, секция „Биологична безопасност на хранителната верига” проведено на 18 април 2012 г. в Брюксел, бяха предложени за гласуване и приети:


 • проект на прилагащ Регламент на Комисията за удължаване на специалните гаранции относно салмонела, посочени в Регламент 853/2004 за яйца, предназначени за Дания – приет с квалифицирано мнозинство;

 • проект на прилагащо решение на Комисията за изменение на Решение 2002/840/ЕС за приемане на списък с одобрени съоръжения за ирадиация на храни в трети страни - с пълно мнозинство.

Отново беше дискутиран проекта за регламент за използването на млечна киселина за отстраняване на микробиологичното повърхностно замърсяване от каркаси на говеда. Проведе се техническо гласуване по версия 4 на проекта, а в последствие беше изготвен и компромисен вариант - версия 5, който обаче също не успя да обедини позициите на всички държави членки. Ще бъдат предприети следващи стъпки от страна на ЕК и ще започне да тече 60-дневен консултативен период. Дискусии бяха проведени и по пакета от мерки за хармонизация на законодателството в областта на семената и кълновете.


Конференция „Местно земеделие и къси вериги на доставки”
На 20 април в Брюксел, Белгия беше проведена Конференция „Местно земеделие и къси вериги на доставки”.
Местните услуги за доставка на хранителни стоки имат огромен потенциал. Те представят модерна гледна точка на нашето отношение към храната, както и определена визия за икономическата конкурентоспособност на селското стопанство и неговата социална и екологична ефективност. Те не само елиминират нуждата за транспорт на дълги разстояния, а увеличават местните икономики, и дават възможност на потребителите да играят активна роля в икономическото развитие на техния местен район. Малките ферми са склонни да бъдат най-динамични и най-креативни в използването на къси вериги за доставки, поради тяхната реактивност и видове продукти, които предлагат. Късите вериги за доставки са част от земеделското многообразие, на които не се отделя подобаващо внимание. Те са ключов елемент в цялостната стратегия за възстановяване на земеделските производители.
На конференцията бяха разгледани по-важните въпроси свързани с безопасността на храните, директните продажби във ферми, доверието на потребителите, подкрепата на местното производство и въздействието върху околната среда.
Опита на някои държави-членки показва, че продукти произведени от малки и средни предприятия (ферми) се продават на местните пазари заедно с други продукти, и това е подвеждащо за потребителите. Все още стоят открити въпросите относно опаковката, логото на местни продукти от „моята ферма” например, цената на продуктите за директна доставка, както и въпроса за независимия контрол и сертификацията.
Европейското законодателство определя хигиенни критерии на видовете продукти за директни доставки и създава рамка за тази дейност, включително етикетиране и възможност за проследяване. Във всеки един момент трябва да се осигурява информация, свързана с безопасност на продуктите, произход, цена и независим официален контрол.
ІІІ. Новини

Здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях

Кокошки носачки - 12 държави - членки на ЕС все още не са излезли от затрудненото положение

Сред 13-те държави-членки на ЕС, призовани преди 2 месеца да отговорят на новите изисквания за хуманно отношение към животните относно кокошките носачки, 12 от тях са все още сред тези, които са застрашени от негодуванието на Европейската комисия. Румъния е единствената, която е въвела подходящите мерки в тази връзка.


В края на януари 2012 г., Комисията изпрати писма с официално уведомление до 13-те държави членки за това, че те не спазват Директивата относно хуманното отношение към кокошките носачки. С тази Директива се забраняват традиционните клетки. Засегнатите страни имаха на разположение два месеца, за да отговорят на тези писма. Говорителят на комисаря John Dalli, отговарящ за здравеопазването, заяви, че ГД „САНКО” на ЕК е получила много отговори и съгласно предварителния анализ, има поне една държава членка - Румъния, която е коригирала установените слабости. Говорителят заяви, че все още има много държави членки, които не са се справили с този въпрос, но те са поне с една по-малко отколкото през януари. Той не изключи факта, че определен брой държави може да са въвели мерките за съответствие, защото някои от тях са предявили претенции, че са успели да въведат Директивата. 12-те държави, които са застрашени да получат заявление за неодобрение (вторият етап от наказателната процедура), което ще бъде изпратено преди лятото (през май или юни) са следните: Белгия, България, Кипър, Франция, Испания, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Нидерландия, Полша и Португалия.
Комисията счита, че 47 милиона кокошки носачки се държат в клетки, които са твърде малки и се отглеждат зле. Само в рамките на преходния период, яйцата, произведени в нарушение на тези разпоредби, са разрешени за индустрията, но продажбата им на дребно и износът им вече са забранени. Новите изисквания предизвикаха недостиг на яйца в Европа и последващо повишаване на цената им, както и внос от САЩ, Мексико и особено от Турция.
Актуализирани разпоредби за болестта син език
На 3 април държавите - членки на ЕС подкрепиха предложения пакет от ЕК относно актуализирането на разпоредбите за болестта син език. Това е вирусно заболяване, предаващо се чрез паразити от вида Culicoide (насекоми или мухи). Особено чувствителни към този вирус са домашните и дивите преживни животни (овце, говеда и кози). Болестта засяга само животните.
На заседанието на Постоянния Комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните (SCoFCAH) беше представен проект на законодателния текст с новите разпоредби, който влезе в сила от 22 март, позволяващ използването на неактивирани ваксини против син език във всички части на ЕС. Държавите членки одобриха изменението на разпоредбите за ограничаване на движението и наблюдението на болестта син език, в съответствие с последните научни становища, подготвени от ЕОБХ по искане на Комисията. Предложеното изменение на Регламента на Комисията (EО) № 1266/2007 позволява държавите членки да бъдат по-гъвкави при съставянето на програмите за наблюдение на болестта син език и намалява, където е възможно, бремето за фермерите и централните органи. Държавите членки одобриха също изменения на разпоредбите, с които се уреждат прилаганите изисквания при внос на говеда, овце и кози в ЕС по отношение на болестта син език. Следва да се отбележи, че ситуацията по отношение на болестта син език се подобри значително в ЕС през последните години. Този успех би могъл първоначално да се дължи на кампаниите за ваксиниране чрез използването на неактивирани ваксини, които през последните години ЕС трябваше да съфинансира (150 милиона евро през 2008 г. и отпуснати средства от 120 милиона евро през 2009 г., 100 милиона евро през 2010 г. и 16 милиона евро през 2011 г.) През 2008 г. беше съобщено за общо 45,000 огнища на зараза в ЕС. Броят им беше сведен до 1,118 през 2009 г., 176 през 2010 г. и само 39 през 2011 г.
Само три държави членки отговарят на изискванията за бременни свине
По време на Съвета на Министрите на земеделието на държавите – членки на ЕС, който ще се състои на 26 април 2012 г., Европейската комисия ще алармира за това, че повече от половината държави членки вероятно няма да спазят срока на изчакване за Регламента на ЕС относно хуманното отношение към бременните свине – 1 януари 2013 г. Очаква се само 12 държави членки да отпаднат от списъка до 1-ви януари, като само три отговарят вече на изискванията – Обединеното Кралство, Люксембург и Швеция.
От останалите държави членки, 13 отговарят с над 70% на новите разпоредби, но три други държави членки дори не са в състояние да предоставят информация на Европейската комисия, която ще заведе дела за наказателна процедура срещу тези държави, които не спазват новите разпоредби. В изследването, извършено от Националната Асоциация за свинете – основната организация на свиневъдите в Обединеното Кралство се посочва, че спазването на новите разпоредби ще доведе до нарушения на пазара за свине и свинско месо, каквито вече бяха наблюдавани при яйцата. Най-вероятният сценарий в ЕС е този, при който продукцията на свине ще намалее с 5% през 2013 г., когато ще влезнат в сила новите разпоредби за хуманно отношение към животните и това ще доведе до повишаване на цените с 10%. В другия случай, производството в ЕС ще намалее с 10%, като това ще принуди ЕС да увеличи вноса на свинско месо.
Eвропейската Комисия стартира 2 проекта в областта на хуманното отношение към животните

Европейската Комисия възнамерява да отпусне средства за два проекта, свързани с хуманното отношение към животните: • Субсидия в рамките на 1 милион евро за пилотен проект относно Европейска мрежа за хуманно отношение към животните;

 • Договор за обществена поръчка на стойност до 150.000 евро за извършване на проучване на системите за фиксиране на говеда, използвани за клане без зашеметяване.

Първият проект има за цел да направи оценка на това дали създаването на Европейска мрежа за референтни центрове ще има значим принос и ще съдейства на компетентните органи и на заинтересованите страни да подобрят прилагането на законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните (напр. техническа помощ, иновации, разпространяване на научните изследвания, приложни научни изследвания, образование и професионално обучение). Данните от проекта следва също да представят възможните условия, при които ЕС би могъл да подпомогне Европейска мрежа за хуманно отношение към животните, както това е предвидено в Стратегията на ЕС за защита и хуманно отношение към животните 2012-2015 г.

Краен срок за подаване на заявления: 22.06.2012 г.

Вторият проект има за цел да направи оценка на различните системи за фиксиране на говеда, използвани за клане без зашеметяване и да отчете както аспектите на хуманното отношение, така също и социално-икономическите аспекти на този въпрос. Резултатите от проучването ще помогнат на Комисията да изготви доклад, както е предвидено в Регламент на Съвета (EО) № 1099/2009 относно защитата на животните по време на клане.

Краен срок за подаване на заявления: 16.06.2012 г.

За повече информация: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/financing/index_en.htm

ЕОБХ и държавите - членки на ЕС работят заедно, за да се справят с вируса Schmallenberg


Европейският Орган за Безопасност на Храните (ЕОБХ) публикува на 2.04.2012 г. втория си доклад относно вируса Schmallenberg (SBV). Вирусът, който до настоящия момент беше идентифициран в осем държави - членки на ЕС, може да засегне домашните и диви преживни животни, като в някои случаи да доведе до сериозни малформации при новородените. Въпреки, че все така има неясноти и празноти в данните, днешният доклад показва по сериозен начин, че когато предположенията се базират на възможно най-лошия сценарий, броят на заразените преживни животни е нисък в сравнение с общия брой на тези животни във всяка държава членка.

Засиленото сътрудничество между държавите членки е отразено в мащаба на събраните данни съгласно предоставените насоки от ЕОБХ, които бяха публикувани миналият месец в отговор на спешното искане от страна на ЕК. Събраните данни от държавите членки позволиха на Органа да анализира настоящото географско разпределение и въздействие на болестта в Европейския Съюз.

Следва обаче да се прояви бдителност при интерпретирането на данните, тъй като недостатъчното докладване или липсата на потвърдена диагноза може да повлияе на настоящата картина за преобладаващото състояние на болестта. Въпреки, че всички държави членки предоставиха подробна информация за потвърдените случаи, само две от тях докладваха за предполагаемите случаи. Препоръките за посочените данни в този доклад ще бъдат използвани за усъвършенстване по-нататъшното събиране на данните. За да гарантира това, колкото е възможно по-акуратно - известно е, че има развитие на вируса Schmallenberg (SBV) - ЕОБХ ще публикува периодични доклади относно състоянието и анализа на събраните данни. Освен това, EОБХ ще направи оценка на цялостното въздействие на заразата с SBV върху здравеопазването на животните, животинската продукция и хуманното отношение към животните заедно с характеристиката на патогена до 31 май 2012 г.

Резултатите от доклада на ЕОБХ бяха споделени на състоялия се на 2.04.2012 г. научен семинар в Брюксел и организиран от ГД „САНКО” на ЕК, с цел да се представи настоящото състояние на последната научна информация относно SBV и предприетия подход от ЕС за управление на риска.

Към настоящия момент няма доказателства за това, че вирусът Schmallenberg може да причинява заболяване при хората.

Доклад на ЕОБХ:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/261e.htm
Здравеопазване на животните: Комисията е домакин на международен научен семинар за обсъждане на “Вирусът Schmallenberg”

Европейската Комисия е домакин на научен семинар за управлението на въздействието на вируса Schmallenberg (SBV), който се проведе в Брюксел на 2 април 2012 г. Този еднодневен семинар има за цел да събере експерти от държавите членки, учени, заинтересовани страни и представители от страни извън ЕС. С над 30 поканени страни извън ЕС, този семинар е първата възможност за Комисията, държавите членки и страните извън ЕС да се съберат и да дискутират открито, като сред други поставени въпроси ще се обсъди и икономическото въздействие на SBV.

По-обширните цели на този семинар се състоят в това да се представят последните научни данни за SBV, да се предостави платформа за обмяна на мнения между международните експерти и да се представи подхода за управление на риска, предприет от ЕС. Споделянето на информация ще допринесе за възстановяването на доверието и разсейване на митовете, витаещи около вируса Schmallenberg, който е нов признат патоген при животните и предизвиква заболяване при някои преживни животни (говеда, овце и кози).

За повече информация относно вируса Schmallenberg:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/index_en.htm
За повече информация относно семинара: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/docs/draft_programme_sbv_02042012_en.pdf
Всички лекции от Научния семинар на 2.04.2012 г. в Брюксел, организиран от ГД „САНКО” на ЕК

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/scientific_seminar_en.htm
Безопасност на храните

Преминаване към хармонизирана употреба на аромантизантите в ЕС

Разрешаването на ароматизанти, съдържащи се в хранителни продукти следва да се хармонизира в ЕС, с цел да се изяснят правилата за употреба на тези вещества на вътрешния пазар. На 24 април, на заседанието на Постоянния Комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, експертите от държавите – членки на ЕС одобриха две предложения на ЕК по този въпрос.


С първото предложение се цели да се въведе регламент за определяне на списъка на ароматизантните вещества, които са разрешени в ЕС, и които, следователно, могат да бъдат прибавени законно към храните от хранително-вкусовата промишленост. Този списък ще бъде публикуван в база данни он лайн, които ще могат лесно да консултират всички участници – потребителите, хранително-вкусовата промишленост и националните агенции за надзор. Веществата, които не са в списъка ще могат да бъдат забранени за употреба след изтичането на преходния период. Регламентът ще влезе в сила шест месеца след приемането му, за да се предостави време на хранителната индустрия в ЕС да се адаптира към новите правила.
Второто предложение за регламент се отнася до преходните мерки за други ароматизантни вещества, които са произведени от нехранителни източници, които ще бъдат оценявани с оглед да бъдат разрешени на по-късен етап. Този регламент ще влезе в сила веднага след приемането му.
Двете предложения, които бяха подкрепени от експертите на ЕС ще приложат рамковия Регламент 1334/2008 относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни.1 Бюлетинът е изготвен от Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, Министерство на земеделието и храните

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница