Рег. №93-00- 6831/22. 06. 2012 запитване за офертаДата13.10.2018
Размер45.04 Kb.
Рег. №93-00- 6831/22.06.2012
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно: Доставка на електроди за ръчно електродъгово заваряване, производство на «ESAB България/Електроди» АД, гр. Ихтиман.
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА:
I.ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА – СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Марка

Диаметър(мм)/Дължина(мм)

Прогнозни годишни количества в кг.

Сертификация/ Стандартизация

ВЕЖЕН

Ф2,50/350

140

EN ISO 2560-A

EN 13479


Ф3,25/350

700

Ф4,00/450

2500

Ф5,00/450

1300

НОРД

Ф2,50/350

100

EN ISO 2560-A

EN 13479


Ф3,25/350

800

Ф4,00/450

2400

Ф5,00/450

130

E-Ni-Fe

Ф4,00/350

100

EN 1017


II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА

Техническата част на офертата е задължително да съдържа информация за:


1. Качество и произход на продукта – удостоверява се със съответен сертификат за качество и/или декларация за съответствие.

2. Количество на доставката: съгласно Спецификацията по т.I.

3. Франкировка: DDP склад на купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2010).

4. Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка.

5. Срок на доставка: максимално кратък.

6. Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони.

7. Референции: участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 10 клиенти /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или e-mail./ за извършване на аналогични доставка през последните 3 години.

8. Фирмени документи

8.1 Регистрация по БУЛСТАТ.

8.2 Удостоверение за актуално състояние на фирмата. Финансов отчет, заверен от ескперт счетоводител, за последната финансова година;


Валидността на офертата: следва да бъде минимум 3 месеца след подаването й.
III ТЪРГОВСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА

Участниците следва да представят базови цени по Спецификация т.I. Да посочат максимална търговска отстъпка в % от базовите цени, с начисляването на която се формират крайните доставни цени. За позиции, нефигуриращи в Спецификацията, да се предложи вариант за ценообразуване по ценова листа на производителя с базови цени и търговски отстъпки по групи стоки.


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване,


кандидът следва да се придържа стриктно към обявените от
КУПУВАЧА условия.
1. Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

2. Всеки участник е длъжен да обяви писмено в “Асарел-Медет” АД промените в обстоятелствата по горните условия, настъпили в процеса на провеждане на офертното проучване.
V. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

1. Най-ниска цена, при изпълнение на всички изисквания, описани в настоящето запитване за оферта.


VI ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството:  • на E-mail: rshumanov@asarel.com – на вниманието на Ръководител направление „ВО, Мониторинг и ИСУ”;

  • на факс: 0357/ 60 260 или 60 250 – на вниманието на Ръководител направление „ВО, Мониторинг и ИСУ”;

- запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище.

На офертата поставена в запечатан плик или изпратена по Е-поща молим да се поставя надпис:

Оферта за доставка на електроди за ръчно електродъгово заваряване, производство на «ESAB България/Електроди» АД”, гр. Ихтиман и „Да се отвори само от определената за целта комисия”.
VII. ОФЕРТИТЕ СЕ КЛАСИРАТ САМО В ЕДИН КРЪГ.

1. Създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответния партньор се прекратяват.


2. За допълнителна информация: Пламен Терзиев, тел: 0357/ 60356, e-mail: pterziev@asarel.com ;

Анатолий Бабачев, тел: 0357/ 60 443, e-mail: babachev@asarel.com или www.asarel.comКрайният срок за предоставяне на офертата, съгласно изискванията е 16.00 часа на 16.07.2012г.
С уважение:

Специалист доставки:

/П. Терзиев/
Експерт Търговия:

/Ан. Бабачев/


Ръководител отдел «Доставки и Логистика»:

/инж. П. Паланкалиев/

Директор «Развитие и Логистика»:

/инж. Ек. Станчева/


Директор Ф и К:

/икн. Ив. Дончев/


Ген. Директор:

/инж. Д. Николов/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница